Sto rokov od mierovej zmluvy v Trianone

thumbnail

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

Obštrukcie maďarskej strany pred parafovaním dokumentu trvali takmer rok. Po obštrukciách, trvajúcich takmer rok,  štvrtého júna 1920 Maďarsko uznalo  hranice so susednými štátmi a jeho poverenci v zámku Veľký Trianon podpísali mierovú zmluvu, ktorá obsahovala tristošesťdesiatštyri bodov.  Našich južných susedov na tomto akte reprezentovala druhoradá  politická garnitúra ─ minister pre blaho ľudu  Augustín Bernard a vyslanec poverený minister Alfréd Lazar. Vedúci delegácie gróf Albert Apponyi, ktorý od   januára 1920 v Paríži  zastupoval Maďarsko, sa ešte pred podpísaním  vzdal  funkcie...

Maďarský minister Bernard krátko po pripojení podpisu pod  mierovú zmluvu vyhlásil, že z vojenských, národnostných a hospodárskych dôvodov je pre Maďarov neprijateľná. Podpísal ju len narýchlo a formálne. Odmietol slávnostné pero, ale z vrecka vytiahol také, čo zobral v hoteli a po použití ho zahodil. Útechou mu vraj boli povzbudzujúce slová anglického vyslanca,  vyjadrujúce porozumenie a účasť. Taliansky zástupca mu dokonca tlmočil, že krivda spáchaná na maďarskom ľude bude raz odčinená.

ROZPAD UHORSKA

Po porážke monarchie vo svetovej vojne sa nemaďarské národy rozhodli vymaniť z rámca Svätoštefanskej koruny. Uhorsko sa rozpadlo následkom šovinistickej politiky  Budapešti. Aj sami Maďari dali  starému Uhorsku zbohom a maďarská politická reprezentácia na čele s grófom s Mihálym Károlyim v polovici novembra 1918 vyhlásila republiku.   V Budapešti sa domnievali, že strata území, obývaných inými národmi, je len dočasná a u mocností Dohody prostredníctvom diplomatických intríg, propagandy či plebiscitom obhája integritu Uhorska. Už na sklonku vojny peštianski politici voči  národnostiam  nasadzovali vľúdnejšiu tvár ako dosiaľ. Osobitne si obchádzali Slovákov. Na gymnáziách namiesto gréčtiny zavádzali odrazu slovenčinu, na stránkach maďarských časopisov sa objavovalo už  len  „Szlovákok“ namiesto  notorického „Tótok“. Veľa sa písalo o vernom slovenskom národe, o milých slovenských bratoch, stáročnom slovensko-maďarskom zväzku, aj keď len pred krátkym časom boli uvedomelí Slováci len panslávski zradcovia a Uhorsko sa malo stať jednoliatym maďarským štátom.

VLÁDA BOĽŠEVIKOV

V marci 1919 maďarská vláda v úsilí získať stratené sympatie slovenského národa zmajstrovala zákon o Slovenskej krajine. Mal to byť autonómny útvar na severe Uhorska obývaný Slovákmi. Na Slovákov však tento trik nezaúčinkoval. Nové, zatiaľ len dočasné  hranice Maďarska veľmoci stanovili už na jar 1919.  Maďari ich však neboli ochotní akceptovať a pokúsili sa o unikátne vojensko-politické riešenie. Mihály  Károlyi 21. marca  1919  odovzdal vládu boľševickej klike na čele s Bélom Kunom.  Bola vyhlásená republika rád, ktorá mala pomocou boľševickej revolúcie reštaurovať Uhorsko. Peštianski červení diktátori vkladali  nádeje do sovietskeho  Ruska. Béla Kun  žiadal Lenina, aby  Červená armáda podnikla útok na Rumunsko a prebojovala sa cez Karpaty. Ale sovieti mali plné ruky  práce s bielym odbojom a nádeje na proletársku pomoc sa zrútili. Boľševici chceli na svoju stranu zlákať slovenské obyvateľstvo, sklamané pomermi v Česko-Slovensku, a v Prešove inštalovali Slovenskú republiku rád. Slovenský  ľud sa však nedal zlákať. Plán na boľševizáciu Karpatskej kotliny  sa  nepodaril a v auguste sa červené Maďarsko zmenilo  na biele.

ROKOVANIA V PARÍŽI

Aj nová vládna garnitúra mala ten istý cieľ ─ obnoviť Uhorsko skôr  diplomatickými, politickými, a ak to pôjde aj vojenskými prostriedkami. Najprv si Maďarsko muselo upevniť medzinárodné postavenie, a to sa dalo uskutočniť len vyslaním delegácie na mierovú konferenciu do Versailles. Začiatkom januára sa do  Paríža dostavili politické veličiny niekdajšieho Uhorska ─ grófi Pavol Teleki, Štefan Bethlen, Ladislav Somssich a niekoľko poradcov. V slovenskej otázke mal delegácii radiť Viktor Dvorčák, známy propagátor osobitnej šarišskej a zemplínskej národnosti. Na  čele maďarskej delegácie bol gróf Albert Apponyi,  známy  ako iniciátor  maďarizačných školských zákonov z roku 1907.  Plynule hovoril  niekoľkými európskymi jazykmi a pestoval dôverné  styky so svetovými  politickými osobnosťami. Na svojom majetku v Malinove (vtedy Eberhard), neďaleko Bratislavy, v  roku 1910  hostil amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Na mierovej konferencii sa Apponyi   blysol  prejavom, ktorým chcel  ovplyvniť dianie na prospech Maďarov. Reč si dlho pripravoval  a nechal  vytlačiť vo viacerých európskych jazykoch. Hladkou francúzštinou predstavil  Uhorsko ako krajinu, ktorá celé storočia  zabezpečovala stabilitu strednej Európy. Pospomínal všetko možné, len aby na maďarskú stranu naklonil  dohodových politikov. Zdôraznil, že po schválení nových hraníc sa maďarské obyvateľstvo dostane pod hegemóniu národov s nižšou kultúrou, i keď kultúra maďarského vidieka bola často na zaplakanie. Podľa Apponyiho Maďari hneď po prijatí kresťanstva sa stali hrádzou proti vpádom barbarov z Východu... Ctený pán gróf  však zamlčal, že Uhorsko bolo  spoločným  domovom siedmich národov a jeho základy podvrátili  práve Maďari  svojou šovinistickou politikou. Reč sa minula účinkom, dohodoví politici  nenaleteli Apponyiho vyfabrikovaným argumentom a trvali na  tom, aby  Maďari mierovú zmluvu podpísali  v pôvodnej podobe.  Budapešť  požiadala o predĺženie lehoty  na odpoveď  ešte o niekoľko týždňov. Maďarská diplomacia zatiaľ pracovala na plné obrátky. Skúšala obmäkčiť politikov v Ríme a Londýne. Medzi anglickými lordmi sa vždy našli dobré duše, ochotné brániť maďarských grófov. Ale britský ministerský predseda Lloyd George maďarských diplomatov poučil, že mier musia podpísať.

SKORMÚTENÁ PEŠŤ

V Pešti sa zatiaľ rodili  najrôznejšie kombinácie, hovorilo sa o taliansko-maďarsko-rumunskom spojenectve. Iní  dávali prednosť poľskej karte, inovovalo sa heslo „Poľak Venger dva bratanky,  jak do piwa tak do szklanky“  a plánovala sa spoločná vojna proti Česko-Slovensku. Maďari v nijakom  prípade  neboli ochotní zmieriť sa so stratou „horného vidieka“. Felvidék považovali za klenot Uhorska a bez slovenských stolíc si nedokázali  predstaviť ďalšiu existenciu.

Keď v marci  rokovania  na  mierovej konferencii  pokračovali,  maďarská delegácia  predostrela množstvo argumentov. K slovu sa  dostali  úradné maďarské štatistiky z roka  1910, ktorými sa usilovali dokázať, koľko Maďarov by zostalo za hranicami v okolitých štátoch. Aby  oklamali  západných diplomatov  na mierovej konferencii, spustili účelovú propagandu o národnostnom zákone z roka 1868,  jedinom svojho druhu v Európe. Ten vraj polstoročie zabezpečoval práva Nemaďarom. Slovenskí  členovia  česko-slovenskej  delegácie v Paríži  Fedor Houdek,  Jozef Škultéty, Štefan Osuský a ďalší vyvrátili všetky lživé  tvrdenia. Paríž zaplavovali maďarské memorandá, mapy, štatistiky, grafy aj peniaze určené žurnalistom, aby  o Maďaroch a uhorskej minulosti  písali len v najlepšom svetle.

Koncom marca sa Apponyi ešte raz pokúsil odročiť rokovania ─ tentoraz poukázaním na veľkonočné sviatky.  Piateho mája 1920 prišla z Paríža do Pešti  studená sprcha, Maďarsko musí do desiatich dní  mierovú dohodu podpísať v pôvodnom znení a hranice sa meniť nebudú. Nepomohli ani oficiálne protesty vypracované napochytro v Komárne utvorenou Ligou Maďarov na Slovensku. Maďarskí politici neskrývali  rozhorčenie, ale realisti  pripomínali, že mier treba podpísať.  Po Budapešti sa potulovali davy robotníkov bez práce, fabriky pre nedostatok uhlia stáli, šíril sa hlad a podvýživa. Každým dňom hrozila prepuknúť revolta. Práve  v tomto vypätom období sa Albert Apponyi vzdal  účasti na mierovej konferencii s odôvodnením, že nemá právo zastupovať Maďarsko, lebo je gróf s predikátom z Oponíc a príslušný do Malinova, kde vlastní majetky, a teda po právnej stránke je občanom  obsadeného územia, čo bol v Pešti  nový názov pre Slovensko.

HORTHYHO KLIKA

Lehotu určenú v Paríži  maďarská strana nedodržala. Klika na čele s ríšskym správcom Horthym ešte dúfala v pomoc Poľska, kde sa  aj v najvyšších kruhoch ozývali hlasy  o potrebe spoločnej poľsko-maďarskej hranice. Nádeje na konci mája 1920 pochoval útek Poliakov od Bereziny v dôsledku  tlaku Červenej armády.

Štvrtého júna 1920 v Budapešti vedeli, že  mier sa podpisuje a poznali aj jeho obsah.  Sám Apponyi sa v emotívnom prejave vyjadril, že zlomok národa si musí z trosiek budovať novú vlasť. Jeho zmienka o zlomku národa len potvrdila, že je stále ešte v zajatí uhorskej štátnej doktríny, podľa ktorej každý obyvateľ na území niekdajšieho Uhorska je príslušníkom jednotného a nedeliteľného maďarského národa. Apponyi ďalej zdôraznil, že vlastenecké svedomie mu kázalo, aby aj on radil podpísať vnútený mier. Jeho prijatie však znamená len to, že Maďarsko sa vzdáva násilných prostriedkov na zmenu, ale dielo nie je skončené, zápas o nápravu krívd sa len začína...

BOD ZLOMU...

V Budapešti napochytro splnomocnili dve málo známe osobnosti ─ Lazara a Bernarda, aby mier podpísali. Obaja sa 2. júna  dostavili do Paríža, aby v mene Maďarského štátu pripojili podpisy pod mierovú zmluvu.  Sprevádzali ich diplomati s nemaďarsky znejúcimi priezviskami ─ Arnold Bobrík,  Ján Wettstein, Iván Práznovszky a spišský  gróf  Štefan Čáky.  Slávnostný akt podpisu sa odohral 4. júna o štvrtej hodine  popoludní.  Platnosť mierovej dohody potvrdili  zástupcovia mocností Dohody a vyslanci dvadsiatich dvoch európskych štátov. So zadosťučinením a pocitom úľavy pripojili podpisy reprezentanti nástupníckych štátov ─ Eduard Beneš a Štefan Osuský za Česko-Slovensko, Rumun Cantacuzane a Srb Nikola Pašič. V deň podpisu sa maďarskí poslanci stretli na mimoriadnej schôdzi v budove snemu. Predseda Štefan Rakovszký otvoril krátke, sotva štvrťhodinu trvajúce zasadanie slovami:  „Pre Maďarsko nastal historický bod zlomu. Dnes sa podpíše tá mierová zmluva, ktorá vypovedá o rozdrobení nášho tisícročného štátu. Podľahli sme neznesiteľnému  tlaku...“

Trhanie Veľkého Uhorska...

V Budapešti a v ďalších maďarských mestách zavládla trúchlivá atmosféra. Tlač pripomínala, že je to čierny piatok maďarskej histórie a národ postihla rovnaká katastrofa,  akou bola  porážka pri Augsburgu v roku 955 a pohroma pri Moháči v roku 1526. Všetky obchody  boli  na znak smútku  zavreté, o desiatej hodine  dopoludnia začali vyzváňať  kostolné zvony, zavýjali fabrické sirény a pískali lokomotívy. Na úradoch ani v závodoch sa nepracovalo, zábavné podniky i kaviarne zavreli. Popoludní tiahol  mohutný sprievod cez peštianske ulice. Za veľkého dažďa pri pomníku slávneho básnika  Alexandra Petroviča-Petöfiho sa  k davu  prihovorili  popredné osobnosti.  Všetci rečníci  opakovali  jednu a tú istú mantru:  Maďarov postihla  veľká nespravodlivosť, ale dnešným dňom začína boj za nápravu krívd...

ZROD IREDENTY

Mierová zmluva zrodila maďarskú iredentu, teda zápas o prinavrátenie území, a revizionistickú politiku. Štvrtý jún sa  stal dňom  národného smútku.  Každoročne sa  organizovali veľké verejné zhromaždenia, na ktorých sa spomínalo na zlaté časy Veľkého  Uhorska a rečnilo sa o strašnej krivde. V skutočnosti Trianon nebol nijaký nespravodlivý  diktát, ale nové hranice Maďarska naplnili sebaurčovacie práva nemaďarských národov, ktoré  mali v Uhorsku postupne zaniknúť, a Maďarom umožnili konečne si budovať vlastný národný štát!

Iredenta sa stala oficiálnym  programom všetkých  maďarských vlád. Do jej služieb zapojili kultúru, cirkev, vedu i školskú výchovu. Zdôrazňovalo sa najmä, že Maďarsko prišlo o dve tretiny území a  jedenásť miliónov obyvateľov (nerátajúc do toho Chorvátsko), pričom hlavný vinník vojny Nemecko  stratilo iba trinásť percent územia a len desať percent obyvateľstva.  Boli to falošné argumenty, ktoré počuť ešte aj dnes. Pravda je však iná. Maďari plietli dva pojmy ─ niekdajšie Uhorsko  a povojnové  Maďarsko. Žiaľ, ani v súčasnosti  nemajú vo svojom jazyku  výraz pre zaniknuté kráľovstvo, ktoré my nazývame Uhorskom.  Pre  nich  je to jednoducho Magyarország, rovnako nazývajú aj dnešné Maďarsko. Spletenie geografických pojmov a  falošná téza vydávať Uhorsko za maďarský štát zrodili  mýtus o nespravodlivosti nanútenej v Trianone. Uhorsko  nebolo  vlastníctvom Maďarov,  bol to mnohonárodný štát.

STABILIZUJÚCI PRVOK

V období medzi oboma svetovými vojnami  maďarskí školáci sa geografiu učili  z máp Uhorského kráľovstva,  v učebniciach  vlastivedy kreslili  staré Uhorsko a jeho územia ležiace za trianonskou  hranicou  označovali  za  dočasne odtrhnuté. Až do konca druhej svetovej vojny žiaci sa každoročne  pri nástupe do školy prvého septembra modlili za obnovenie  Veľkého Uhorska: „Verím v jedného Boha, verím v jednu vlasť, verím v nekonečnú božskú spravodlivosť,  verím v znovuzrodenie Uhorska….“ Verejnosť chlácholili  poukázaním na to, že  aj po Moháčskej  bitke v roku 1526 sa Uhorsko rozsypalo, tretinu  krajiny ovládli Turci, a predsa sa  po sto päťdesiatich  rokoch obnovilo v pôvodných hraniciach.  V roku 1938 sa ciele iredenty začali napĺňať, vďaka  Hitlerovi a Mussolinimu si Maďari hranice so Slovenskom posunuli ďaleko na sever, potom zabrali celú Podkarpatskú Rus. Druhá Viedenská arbitráž v roku 1940 porušila trianonskú hranicu s Rumunskom a po nemeckom vpáde na  Balkán v apríli 1941 zabrali severné oblasti okupovaného Srbska. Maďarská propaganda velebila tieto dočasné  územné zisky a v  atmosfére eufórie v Budapešti  silneli hlasy, že to je len prvý krok pri obnove Veľkého Uhorska. Nestalo sa. Po skončení  druhej svetovej vojny sa obnovili hranice Maďarska stanovené v Trianone s malou korektúrou na prospech Slovenska v oblasti Bratislavy. A tak Trianonská mierová zmluva obsahujúca tristošesťdesiatštyri bodov s drobnými korekciami dodnes zostáva  v platnosti. Jej rešpektovanie  je stabilizujúcim prvkom v stredoeurópskom priestore.

Ivan MRVA ─  Foto: archív autora

Text k hlavnému obrázku: Rokovanie mierovej konferencie v zámku Veľký Trianon vo Versailles

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.