Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť


logo-maticaV Bratislave rokovali predstavitelia najvyšších orgánov Matice slovenskej

Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť

Dušan D. KERNÝ

Na podnet predsedu prezídia Matice slovenskej (PMS) Jozefa Šimonoviča zvolal Marián Tkáč spoločné zasadanie prezídia a výboru MS. Hlavnými bodmi rokovania mali byť správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej a schválenie rozpočtu na tento rok. Výbor však nebol uznášaniaschopný. Z jeho 38 členov prišlo len dvanásť, deväť sa ospravedlnilo, ostatní sa nezúčastnili. Neprítomní členovia tým mali vyjadriť svoj nesúhlas s niektorými rozhodnutiami vedenia ustanovizne. V Matici slovenskej nastala polarizácia.

Prítomní boli tajomníci M. Gešper a P. Mulík, ako aj predseda a člen dozorného výboru MS J. Lukáč a Š. Martinkovič. Výbor nemohol prijať žiadne rozhodnutie. Prítomní však rozprúdili diskusiu o súčasnej vážnej situácii v Matici. Predseda MS Marián Tkáč na úvod prečítal svoje pripravené písomné stanovisko. Kritický rozbor bol vyjadrením stanoviska predsedu k terajšej situácii, prečo nastala a kto je za ňu zodpovedný.

RIEŠENIE SITUÁCIE

socha štúra

V jednote je sila. A tá akosi dnes v Matici chýba.

Trojhodinové stretnutie analyzovalo vnútromatičnú situáciu. Prítomní vyjadrili názor, že v čase príprav októbrového valného zhromaždenia MS, kde sa má voliť nový výbor a predseda, nie je polarizácia vhodná. Naznačili, akoby niekomu obmedzenie činnosti, a tým aj vplyvu Matice vyhovovalo. Práve okolnosti okolo voľby nového predsedu a funkcionárov situáciu v Matici dramatizujú. Na poslednom výbore totiž jeho členovia zakomponovali do volebného poriadku úzus, že do orgánov Matice nemôžu kandidovať evidovaní spolupracovníci ŠtB bez súdneho očistenia mena. Prezídium Matice reagovalo, že okrem spolupracovníkov ŠtB „nemajú morálne právo byť členmi výboru MS ľudia, ktorí boli členmi Správnej rady Nadácie MS a sú zodpovední za nenáležité použitie istiny Národného pokladu SR, ako aj tí, ktorí boli v orgánoch Podielového družstva Slovenské investície“. Mladá Matica aktuálne navrhla, aby nekandidovali ani „členovia výkonných a dozorných orgánov Nadácie MS pred 1. 1. 2011, členovia výkonných a dozorných orgánov PDSI pred 1. 1. 2011, funkcionári Komunistickej strany Československa v riadiacich funkciách pred 1. 1. 1990“. Ako sa pre SNN vyjadrili jej predstavitelia B. Husár a M. Gešper: „Mladá Matica s narastajúcim údivom a počudovaním sleduje, koľko energie vynakladajú rôzne matičné frakcie na svoje vzájomné atakovanie a rozvíjanie nezmyselných vnútorných sporov namiesto toho, aby tieto sily venovali na hľadanie vzájomného kompromisu a pozdvihnutie zneucteného mena Matice slovenskej z nedávnych minulých rokov.“

  • ZATAJOVANIE?

V tomto čase miestne odbory MS dostali od Členského ústredia prvý, informatívny list o prípravách na valné zhromaždenie MS. Podpredseda MS I. Kovačovič preto poslal miestnych odborom otvorený list, z ktorého vyberáme: „Dôrazne protestujeme proti dlhodobému porušovaniu stanov MS a uznesení výboru MS, ktoré sa v uplynulých dňoch opäť prejavilo zatajením či neuvedením bodu 8) schváleného Volebného poriadku pre voľby na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 18. až 19. októbra 2013 v liste zaslanom Členským ústredím (ČÚ) MS miestnym, záujmovým a vedeckým odborom a odborom Mladá Matica. Tento kľúčový bod znie: ‚Kandidáti na kandidačných listinách A, B, C, D, ak sú registrovaní ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, môžu kandidovať iba v prípade, ak súd rozhodne, že so štátnou bezpečnosťou nespolupracovali.‘ Preto dôrazne žiadame ČÚ MS, aby bezodkladne zaslalo celé znenie schváleného Volebného poriadku.“ Riaditeľ ČÚ Martin Fejko pre SNN zareagoval, že zaslaný list je len metodickým listom, obsahujúcim základné usmerňujúce pokyny ku konaniam valných zhromaždení matičných odborov. „Zo strany Členského ústredia jednoznačne nedošlo k zatajeniu žiadnych informácií. S prekvapením sme zistili, že sa ohradili práve dlhoroční členovia výboru MS, ktorí musia vedieť, že obsah tohto listu je totožný s tými, aké posiela ČÚ MS už desaťročie dozadu. Volebný poriadok a rokovací poriadok je zasielaný matičným odborom následne spolu s ďalšími volebnými materiálmi, čo vyplýva z matičnej praxe. ČÚ MS zašle v najbližšom čase uvedené materiály s volebným poriadkom. Zároveň všetky listy a volebné materiály budú postupne uverejňované na matičnom webe. List však z 24. 4. 2013 bol potrebný na bezodkladné informovanie členskej základne k valným zhromaždeniam na miestnej úrovni, ktoréMatica slovenská rokovanie práve prebiehajú.“

PREKONAŤ KRÍZU

Na stretnutí vystúpil šéfredaktor SNN Maroš Smolec. Informoval o pozitívnych zmenách v novej tvárnosti novín, ako aj o ich distribúcii, znížení finančnej záťaže pre MS a narastajúcom počte trvalých predplatiteľov a otvorenosti novín. Odmietol obvinenia z cenzúry v novinách, ktoré sa objavili na internete. Obsiahlo informoval o transparentnom systéme redakčnej práce a dôrazne vylúčil akékoľvek cenzúrne zásahy, pričom pripomenul právnu zodpovednosť šéfredaktora za obsah novín.

Členovia výboru, predstavitelia krajských rád, ako aj členovia prezídia v rôzne ladených vystúpeniach zdôraznili nevyhnutnosť prekonania terajšej situácie v Matici, potrebu prekonať krízu vyplývajúcu z rozdelenia výboru MS. S pragmatickými návrhmi vystúpil najmä člen PMS J. Kolár, ktorý zasadil nevyhnutnosť rýchleho a razantného riešenia situácie do širších matičných, národných a spoločenských súvislostí. Predseda PMS J. Šimonovič podrobne, otvorene a kriticky informoval o výsledkoch svojej účasti na zasadaní VMS v Martine. Člen DR MS Š. Martinkovič vystúpil s výzvou naučiť sa vzájomne si odpúšťať, nepolarizovať Maticu a zamerať sa na prelom od zaoberania sa minulosťou. „Nemôžeme sa zaoberať minulosťou, musíme sa zamerať na roky budúce,“ vyhlásil. E. Kristinová vystúpila s výzvou, aby sa zabránilo definitívnemu odpísaniu Matice ako posledného národného majáka.

 


Kto a prečo preukázal nezáujem riešiť matičné problémy

Na vzniknutú situáciu nám aktuálne do redakcie zaslal svoje stanovisko predseda Prezídia MS Jozef Šimonovič:

Stanovy Matice slovenskej (MS) vo svojej Hlave XV, bode uvádzajú, že „Prezídium Matice slovenskej je poradným orgánom predsedu Matice slovenskej a je zriadený na riešenie osobitných otázok smerovania a činnosti Matice slovenskej. Členmi prezídia Matice slovenskej sú významné osobnosti slovenského spoločenského, vedeckého a kultúrneho života. Podrobnosti upravuje štatút vydávaný predsedom Matice slovenskej.“

Prezídium Matice slovenskej v snahe o vyriešenie kritickej situácie vzniknutej vo vedení MS navrhlo predsedovi MS, aby zvolal spoločnú schôdzu prezídia a výboru MS na 9. 5. 2013. Na schôdzi sa zúčastnili predseda a podpredseda dozorného výboru MS. Členovia výboru MS, ktorí odignorovali pokus prezídia o vyriešenie vážnych problémov vo vedení MS: PhDr. Stanislav Bajaník, Ing. Jozef Markuš, DrSc., JUDr. Pavol Boroň, Mgr. Roman Michelko, Ing. Igor Benčať, PhDr. Jozef Mižák, Mgr. Ružena Dorčáková, Mgr. Vincent Mozdík, MUDr. Peter Dragijský, PhDr. Marcel Pecník, MUDr. Svetozár Hikkel,                Vojtech Porubský, PhDr. Eva Garajová Jozef Steiner, Ing. Marian Kňažko, Mgr. Július Žúbor, Igor Kovačovič, Ing. Ľubomír Kraľovanský, Dušan Kubinec, Mgr. Jozef Liskaj, PaeDr. Július Lomenčík, PhD. Členovia výboru svojou dohodnutou a ostentatívnou neúčasťou na spoločnom zasadnutí výboru a prezídia MS preukázali nezáujem o riešenie závažných problémov vo vedení MS, a preto prezídium MS odporúča členom MS menovaných nezaraďovať do zoznamu kandidátov do volieb 2013.

Za predsedníctvo MS:

Jozef Šimonovič (predseda prezídia), Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel, Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.. Doc. Ing. Július Binder, Dr. h. c., Ing. Ľudovít Miššík, Igor Kovačovič, Prof. František Vnuk, Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., Dr. h. c. prof. ThDr. Július Filo, Eva Kristinová, PhDr. Peter Mulík, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc., Mons. Ján Orosch, Prof. JUDr. Jaroslav Chovanec, CSc., Jaroslav Rezník, Mons. Peter Rusnák, Mgr. Drahoslav Machala, RNDr. Jozef Kollár, Dr. h. c., Doc. Ing. Milan Belica, PhD., Ing. Tibor Mikuš, Ing. Ondrej Mikula, Mons. Ján Sokol, PaeDr. Miroslav Holečko. V Bratislave 20. mája 2013.  Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.