Amnesty International vo výročnej správe aj o slovenských Rómoch


cigáni štvorecKritika Slovenska od medzinárodnej mimovládnej organizácie

Amnesty International vo výročnej správe aj o slovenských Rómoch

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Amnesty International Slovensko pozývala vo štvrtok 30. mája širokú verejnosť na bratislavskú prezentáciu a diskusiu k vydaniu Výročnej správy o stave ľudských práv, ktorá má dokumentovať stav ľudských práv v 159 štátoch a územiach sveta za rok 2012. Podľa organizátorov prezentácie: „Rok 2012 bol bohatý na významné udalosti – krajiny Severnej Afriky a Blízkeho východu zažili väčšiu slobodu médií a Egypt oslávil prvé demokratické a transparentné voľby. Európska únia vyhrala Nobelovu cenu za mier, no zlyhala v boji proti diskriminácii Rómov a v ochrane práv migrantov a utečencov. Ku krvavým štatistikám obetí prispeli konflikty v Mali a v Sýrii… a svet sa odvážne pustil do diskusie o podobe budúceho obchodu so zbraňami.“

Jednou z hlavných tém prezentácie malo byť fungovanie obchodu so zbraňami a jeho dosah na dodržiavanie ľudských práv, vrátane reflexie slovenského exportu zbraní, o ktorom aj v médiách hovorila expertka na kontrolu vývozu zbraní a bývalá zamestnankyňa Ministerstva hospodárstva a Ministerstva obrany SR Jana Dlhopolčeková. Obsah správy predstavila koordinátorka pre medzinárodné otázky Amnesty International (AI) Jana Vargovčíková. V médiách sa však už niekoľko dní pred spomínanou prezentáciou objavili materiály, ktoré reagovali na výročnú správu AI, v ktorej sa opäť objavila kritika Slovenska za segregáciu rómskeho obyvateľstva. Verejnosť sa právom pýta, kto nás to vlastne už niekoľko rokov neustále kritizuje.

  • KTO NÁS KRITIZUJE?

Amnesty International (známa aj ako Amnesty alebo AI) je podľa svojho štatútu medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a v iných medzinárodných štandardoch. Kampane Amnesty International sa sústreďujú najmä na prepustenie všetkých väzňov svedomia, zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho procesu pre politických väzňov, zákaz trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania s väzňami, ukončenie politických vrážd a „zmiznutí“ a potrestanie porušovateľov ľudských práv. Medzinárodná rada sa skladá z členov medzinárodného výkonného výboru a zo zástupcov sekcií. Hlasovacie právo majú iba zástupcovia sekcií. Amnesty International založil v roku 1961 britský právnik Peter Benenson.

Medzinárodný výkonný výbor má deväť členov, z toho osem členov volených medzinárodnou radou a jedného člena, ktorého volia zamestnanci medzinárodného sekretariátu. Stretáva sa najmenej dvakrát ročne. Medzinárodný sekretariát sídli v Londýne. Na jeho čele je generálny tajomník vymenovaný medzinárodným výkonným výborom. Úlohou generálneho tajomníka je riadiť zamestnancov a implementovať rozhodnutia medzinárodnej rady. Sekcia môže byť založená v ľubovoľnom štáte. Musí zvládať organizovanie základných aktivít Amnesty International a pozostávať minimálne z dvoch skupín. Skupina musí mať aspoň päť členov. Individuálne členstvo je možné v krajinách, v ktorých neexistuje sekcia. Amnesty International si vytýčila zásadu nestrannosti a objektívnosti. Organizácia vyhlasuje každý rok niekoľko kampaní, na ktoré sa sústreďuje práca členov organizácie. Členovia majú konať v rámci prípadov v celom svete a nemajú sa zaoberať situáciou vo vlastnej krajine. Amnesty International Slovensko je nezisková mimovládna organizácia, združujúca skupiny a členov v Slovenskej republike.

To všetko je síce pekné a proklamačne aj humánne, ale ak sa členovia nemajú zaoberať situáciou vo vlastnej krajine, odkiaľ berie medzinárodný výbor či sekretariát AI informácie, na základe ktorých nás kritizuje?!

  • ZA ČO NÁS KRITIZUJÚ?

Za najzávažnejší nedostatok v ochrane ľudských práv na Slovensku označila Amnesty International opäť diskrimináciu Rómov. Už dlhodobo majú Rómovia podľa predstaviteľov AI v tejto krajine, ale aj v zahraničí zhoršený prístup najmä k vzdelaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Uvádza sa to aj vo výročnej správe o stave ľudských práv v roku 2012. „Napriek inštitucionálnym zmenám v najvyšších politických kruhoch nemôžeme hovoriť o pozitívnom posune v riešení ich problémov,“ vyhlásili predstavitelia Amnesty International Slovensko. Ich kritike sa nevyhlo ani ministerstvo školstva, ktoré má podľa nich prijímať opatrenia odstraňujúce segregáciu v našom školstve.

Slovenská AI sa dlhší čas venuje situácii na Základnej škole Francisciho v Levoči, kde vraj segregované triedy vznikli na nátlak nerómskych rodičov v septembri 2011. Po opakovanej komunikácii s riaditeľom školy, so zástupcami mesta a s rodičmi detí z oddelených tried sa podarilo niekoľkých malých Rómov dostať do tried zmiešaných. Naďalej však na škole existujú aj tie oddelené, čo v máji identifikoval aj Výbor OSN pre ekonomické, sociálne a kultúrne práva. Minulý rok síce priniesol niekoľko pozitívnych posunov, stále však nemožno podľa Amnesty International hovoriť o uspokojivom stave. Hovorkyňa Amnesty International a koordinátorka pre medzinárodné otázky Jana Vargovčíková povedala, že štátne orgány vo veci nekonajú, a to aj napriek rozsudku prešovského krajského súdu, ktorý v prípade Šarišských Michalian prvýkrát zadefinoval, čo to segregácia je. Podľa rozhodnutia súdu porušila škola svojím prístupom k rómskym žiakom antidiskriminačný zákon. Štátu tak súd podľa Vargovčíkovej poskytol nástroj, na základe ktorého môže ministerstvo a úrady identifikovať ďalšie situácie so segregáciou.

„Ministerstvo školstva v uplynulom roku ostalo pasívne, nepodniklo žiadne konkrétne kroky pre odstránenie segregácie na slovenských školách a nepredstavilo žiadnu strategickú víziu toho, ako slovenské školy učiniť inkluzívnymi,“ vyhlásila hovorkyňa AI Slovensko.

  • MINISTERSTVO ODMIETA

Ako napísal hovorca ministerstva školstva Michal Kaliňák, rezort svoj postoj k segregácii jednoznačne vyjadril v predpise o pedagogicko-organizačných pokynoch na tento školský rok. V časti Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredia, cudzinci, diskriminácia sa píše o zákaze všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Podľa predpisu majú školy odstraňovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti, ktorá je často kombinovaná so sociálnym znevýhodnením. V predpise sa tiež píše, že pedagógovia majú dôsledne riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a následný výchovno-vzdelávací proces. Ministerstvo sa tiež obhajuje výzvou na rozvojový projekt Podpora vytvárania pozitívnej sociálnej klímy a motivácie v multikultúrnych triedach základných škôl. Vďaka operačnému programu Vzdelávanie sa do projektu tento rok zapojilo dvesto základných škôl, v ktorých sa vytvorilo štyristo pracovných miest pre pedagogických asistentov, píše Kaliňák.

Súdnou cestou sa vraj Amnesty International zatiaľ vydať nechce. Ale ak sa situácia v Levoči nezlepší, prípadne zhorší, podanie na súd v budúcnosti nevylučuje.

  • REAKCIA BLOGERA

Slovenskej verejnosti sa kritika od AI páčiť nemusí. Za mnohých ľudí to vyjadril vo svojom blogovom príspevku na http://jarunek.blog.sme.sk/c/329142/Odkazujem-Amnesty-International.html#ixzz2UbUvW0yn. pán Peter Jarunek. Píše: „Nečítal som vašu výročnú správu. Ale výsek, ktorý som si prečítal o tom, ako sú Rómovia na Slovensku stále diskriminovaní a rómske deti v školách segregované, ma rozpálil do červena. Nuž, milí amnesťáci...

Zmieňuje sa vaša správa aj o tom, že rómske deti v školách neustále bijú a ohrozujú spolužiakov? Že chodia špinavé a zanedbané, vyrušujú a spolužitie s nimi je skutočne náročné? Že učitelia žijú v neustálom strachu, či im niektorý z ich akčných diskriminovaných rodičov nepríde dať „po papuli“? Zmieňuje sa vaša správa o tom, že chudák diskriminovaný Róm nemá problém kdekoľvek na človeka vytiahnuť nôž? Zmieňuje sa vaša správa o tom, ako ničia všetko, čo im my ostatní, tyrani, ktorí ich diskriminujeme, zaplatíme?

Dovolím si povedať, že nie. Problém bude v tom, že vy všetci pseudohumanisti totiž len vrieskate do klávesnice z Bratislavy a v momente, keď by ste priznali, že problém nie je v majoritnom,

cigáni Amnesty Kalichale v minoritnom obyvateľstve, by sa zrazu zistilo, že máte o jednu výraznú náplň práce menej a že ste v podstate zbytoční. Tak opisujete problém, aby vám dal nejaký dôvod na vašu ďalšiu pseudoprácu.

Realita totiž je, že keby vám dieťa chodilo do podobnej nesegregovanej triedy a chodilo by vám každý druhý deň domov s plačom, čo sa zas stalo a kto mu čo urobil, veľmi rýchlo by vás tieto myšlienky prešli a ktovie, či by ste neboli medzi prvými, kto by začal zastávať extrémistické názory... Fakt je, že vy a vám podobní neustále miešate dohromady dva výrazne odlišné pojmy: zločinnosť a rasizmus. Slováci nie sú rasisti! Slováci však ako každý iný národ nemajú radi zločin. Problém je však v tom, že korelačný koeficient medzi zločinnosťou a rómskou populáciu sa výrazne blíži číslu 1. To je to, čo vy využívate pre všetky vaše nezmyselné a skreslené výročné správy a tým si zabezpečujete vašu potrebnosť do budúcnosti. Bohužiaľ, na škodu nás všetkých.“

  • CENZÚRA?

Príspevok vyšiel 23. mája po poludní. O pár hodín neskôr Peter Jarunek píše: „Pred malou chvíľkou som sa v mojom blogu kriticky vyjadril na adresu Amnesty International a ich výročnej správy, ktorá obsahovala časti o neustálej diskriminácii Rómov zo strany majoritnej spoločnosti na Slovensku. Môj blog bol redakciou stiahnutý z titulky pre ‚generalizujúce tvrdenia o Rómoch‘ a zaradený ako súkromný. Ale počkať, počkať...

Čosi tu nie je úplne korektné, je tak? Keď sa totiž niekto vo výročnej správe vyjadruje, že slovenská spoločnosť neustále Rómov diskriminuje a segreguje, to je v poriadku? To nie je generalizovanie? Alebo keď sú médiá plné článkov o tom, ako sa zle k Rómom správame, to nie je generalizovanie? Ale len čo sa niekto zmieni v podobnom duchu, ale z opačného garde, to je už generalizovanie a musí byť potlačené a médiá sa to boja zverejňovať? Alebo nebodaj volal do sme.sk niekto z Amnesty International, komu sa moja kritika nepáčila a presadil stiahnutie článku? Každý nech si urobí obrázok sám...“ Veru tak!

Zaujímavosti, názory, návrhy na riešenie tzv. rómskej otázky sa dočítaš TU:

http://www.snn.sk/index.php/romsky-problemPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.