Musíme zachovať národnú identitu Slovákov

slovenská inteligenciaDňa 9. decemebra 2011 sa v budove bratislavskej Ekonomickej univerzity konala jubilejná konferencia Združení slovenskej inteligencie s názvom: Národný štát v procese globalizácie. Na konferencie sa zúčastnilo vyše 300 predstaviteľov slovenskej inteligencie. Ako pre SNN uviedol organizátor podujatia V. Hornáček, práve táto konferencia je prelomová, nakoľko sa odovzdáva štafeta zápasu za ochranu slovenských štátnych záujmov mladšej vekovej generácii. 

Na konferencii vystúpili o.i. aj M. Čič, ekonóm P. Staněk a profesor M. Šikula, tajomník Matice slovenskej M. Gešper a člen Výboru Matice R. Michelko ako aj šéfredaktor nášho týždenníka M. Smolec.

Publikujeme spoločné vyhlásenie:

My - ako „nezávislé, nadstranícke a nadkonfesionálne združenia slovenskej národne uvedomelej inteligencie“ – sme si v Programovom vyhlásení na jar 1990 určili za hlavný cieľ „...v konečnom dôsledku svojej činnosti pripraviť Slovákov ako zvrchovaný, o svojich veciach a vzťahoch samostatne rozhodujúci národ“, čo sa 1. januára 1993 stalo skutočnosťou.Našou hlavnou činnosťou bolo a zostáva „Integrovať a aktivizovať tvorivý duchovný potenciál Slovenska a zapájať ho do pozitívne zameraných aktivít, najmä pri presadzovaní prirodzených práv Slovákov ako štátotvorného národa“ a         „..spolupracovať s každou demokratickou inštitúciou i jednotlivcami, ktorí podporujú našu národnú identitu doma i vo svete“ , čo dokazujú naše národne zjednocovacie aktivity. Zároveň sme prijali zásadu, že SSI KORENE „... nepodporuje neetickú proklamatívnu propagandu“, čo stále dodržiavame a problémy nášho národnoštátneho života riešime výhradne na základe odborných argumentov. Ešte pred obnovením slovenskej štátnej samostatnosti sme sa – pri vzniku SKSI Slovakia plus v roku 1992 - rozhodli „...prevziať na seba príslušný podiel odbornej a morálnej zodpovednosti, ktorá vyplýva z postavenia inteligencie v demokratickom právnom štáte, za aký Slovenskú republiku považujeme.“

Štát a inteligencia

            Predsavzali sme si „...vytvoriť novú tradíciu partnerských vzťahov medzi štátom a inteligenciou, aby sme sa zúčastňovali na pozitívnom ovplyvňovaní spoločnosti, ktorej sme prirodzenou a organickou súčasťou“ a zároveň sme oslovili „...všetkých občanov SR a našich krajanov v zahraničí, aby v tejto exponovanej, neopakovateľnej a rozhodujúcej dobe prispeli všetkými svojimi možnosťami, vedomosťami a schopnosťami k rozvoju našich pozitívnych vkladov do mozaiky demokratického obrazu sveta.“ V postavení suveréna - ako „My, národ slovenský“ - naša generácia ústavným a legitímnym spôsobom obnovila štátnu samostatnosť, čím zavŕšila záverečnú etapu nášho národne emancipačného zápasu a „zabezpečila tým dosiaľ najpriaznivejšie podmienky pre náš slobodný, všestranný rozvoj.“ V súčasnosti prežívame „Skúšku našej národnej zrelosti, v ktorej sme povinní preukázať našu pripravenosť, cieľavedomosť a vytrvalosť a dokázať sebe i svetu, že sme schopní realizovať vlastný projekt našej národnej nezávislosti.“ Sme presvedčení, že „Základným východiskom pre úspešné zvládnutie tejto najzávažnejšej úlohy v našich doterajších dejinách je usporiadanie si vlastného systému hodnôt, ktorý tvorí podstatu myslenia aj konania každého jednotlivca či spoločnosti...“ a jeho základnou podmienkou je „...vytvorenie si – konečne už vlastnej – perspektívnej koncepcie nášho národnoštátneho života.“

Slováci ako pôvodný európsky národ sú síce starobylým kultúrnym a historickým spoločenstvom, v súčasnosti však tvoria najmladší politický národ v stredoeurópskom geopolitickom priestore. Sprievodným znakom jeho súčasnej kryštalizácie je aj zápas o charakter nášho štátu – dnes Slovenskej republiky. Do tohto prirodzeného procesu vstupujú nielen vnútorné, ale aj vonkajšie faktory, spomedzi ktorých má najvýraznejší vplyv – európska integrácia a globalizácia. V priebehu dejín skúseností potvrdili, že optimálnym prostredím pre každý národ je jeho vlastný samostatný národný štát, ktorý je zároveň nenahraditeľným fyzickým aj duchovným priestorom pre plnohodnotné naplnenie zmyslu života jednotlivca ako občana aj pre splnenie historického poslania národa, ktoré tkvie vo vytvorení vlastnej autentickej kultúry ako svojho osobitého a neopakovateľného prínosu pre civilizačný vývoj ľudstva. Základnou úlohou národného štátu je, aby bol skutočným domovom a jedinou vlasťou štátotvorného subjektu, ktorý ho vytvoril a všetkých jeho lojálnych občanov, ktorí vytvárajú celospoločensky prospešné hodnoty a uplatňujú svoje občianstvo na princípe vyváženosti svojich práv a povinností voči spoločenstvu a štátu. Aby mohol štát plniť svoju úlohu a povinnosti voči občanom, musí mať pôvodnú, neobmedzenú suverenitu, aby mohli jeho orgány zvrchovane rozhodovať o životných otázkach spoločnosti.

Na túto náročnú úlohu musí byť pripravená celá spoločnosť svojou dostatočnou vnútornou integritou na základe jednotiacej štátnej idey spoločného prospechu a nie egoistických parciálnych záujmov jednotlivcov či skupín. Na zvládnutie tejto úlohy – zladiť protichodné záujmy a usporiadať vnútorné pomery v štáte na prospech celku – je potrebný jednak občiansky tlak „zdola“ a jednak zákonodarná iniciatíva politických predstaviteľov „zhora“, ako tzv. celospoločenská objednávka. Ideálna je súhra „občianskej aj politickej vôle“ meniť stav k lepšiemu. Zároveň však treba zabezpečiť našu – čo najvyššiu možnú - nezávislosť od cudzích prostredníctvom sebestačnosti aspoň v základných životných potrebách. Túto rozsiahlu rekonštrukciu našej spoločnosti a zabezpečenie jej vývoja k vyššej kvalite je možné dosiahnuť iba pozitívnou motiváciou a aktivizáciou celého jej tvorivého potenciálu.

Národné programy

Slovenskému národu a celej slovenskej spoločnosti navrhujeme:

Osvojiť si naše ideové heslo – múdrosť, svornosť, vytrvalosť a našu pracovnú metódu – náročnosť, kritickosť, tvorivosť, ktoré sa nám pri našej práci „na čele zápasov v službe národu a vlasti“ osvedčili a pomohli nám naplniť mnohé túžby, sny a plány nielen našej, ale všetkých generácií slovenského národa.Zvýšiť najmä úroveň náročnosti k sebe a zvýšiť v každej oblasti tempo nášho rastu k vyššej kvalite nášho života.Využívať všetky naše domáce – najmä obnoviteľné - prírodné zdroje. Hlavne naše zásoby nerudných surovín ako mastenec, magnezit či geotermálny potenciál územia SR, ale predovšetkým naše „tekuté zlato“ vodu, čo nám umožňuje perspektívu stať sa „vodným Kuvajtom Európy“.Motivovať a dôsledne využívať najmä náš domáci tvorivý intelektuálny potenciál a – ako hlavného tvorcu hodnôt - ho motivovať rozvojovými programami a stabilizovať ho v našom štáte - napríklad aj darovaním štátnej pôdy a výhodnými pôžičkami tým mladým rodinám, ktoré svojim vzdelaním a morálnymi vlastnosťami majú predpoklad byť zdravým a perspektívnym základom našej spoločnosti a zamerať sa nielen na množstvo, ale predovšetkým na kvalitu našej populácie, s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu vzdelanostnú a civilizačnú úroveň, schopnú úspešne konkurovať vyspelým štátom.Zamerať sa na špičkové technológie s minimálnou náročnosťou na materiálové aj energetické vstupy a s vysokou pridanou hodnotou intelektuálnych inovačných vkladov.Vytvoriť v každej regionálnej metropole „národné centrá tvorivosti“ ako motivačné a inovačné strediská umožňujúce uplatniť tvorivý potenciál nadaných a ambicióznych jednotlivcov s cieľom dosiahnuť „intelektuálnu bezpečnosť nášho štátu“ ako stav, keď sme schopní riešiť si všetky úlohy a problémy vlastným intelektuálnym potenciálom našej spoločnosť.Obnoviť činnosť „Ústavu pre strategický rozvoj SR“, ktorý bude partnerom univerzitám, SAV, výborom NR SR, Vláde SR a ďalším inštitúciám a orgánom nášho štátu. Zaviesť – ako záväzný právny akt – „prísahu štátneho zamestnanca“ a presne stanoviť jeho povinnosti v „štatúte zamestnanca štátu“, čo sa týka všetkých – prezidentom, poslancami a členmi vlády začínajúc a radovým štátnym úradníkom končiac. V tomto zmysle kľúčovej dôležitosti treba vrátiť štátnej službe – napr. aj poslaniu učiteľa – jej pôvodný spoločenský význam, prislúchajúcu úctu a autoritu, ale aj náležité finančné ocenenie, aby mohol štátu nielen pomáhať, ale ho aj reprezentovať. Dosiahnuť čo najvyššiu mieru nezávislosti od iných a to sebestačnosťou v základných potrebách našej spoločnosti a zamerať sa najmä na obnoviteľné zdroje.Zverovať starostlivosť o výživu, zdravie, výchovu a bezpečnosť výhradne iba občanom nášho štátu s čo najvyššou úrovňou profesionality a s morálnymi vlastnosťami zaručujúcimi normálny, zdravý a perspektívny rozvoj nášho národa.

        

Predstaviteľov nášho štátu žiadame:

Aby si - ako skutoční reprezentanti – čo najzodpovednejšie plnili svoje povinnosti voči nášmu národa a štátu.

Aby konali výhradne v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín a ich osobností.

Aby rešpektovali odborné argumenty a oprávnené požiadavky občanov nášho štátu.

Aby bezvýhradne dodržiavali ústavnosť a spravodlivosť.

Aby všetkými silami a prostriedkami upevňovali našu identitu a suverenitu.

Aby chránili naše národné dedičstvo a podporovali rozvoj tvorivosti.

Aby účinne pomáhali našim krajanom a ich spolkom v zahraničí.

Aby budovali Bratislavu nielen ako proklamovanú, ale skutočnú slovenskú metropolu.

Aby zabezpečili vyvážený rozvoj regiónov, s dôrazom na prihraničné územia SR.

Aby vytvárali podmienky pre všestranný a harmonický rozvoj slovenského – dnes už znova politického – národa, najmä jeho mladej generácie ako základu našej budúcnosti.

Už na začiatku našej činnosti pri uskutočňovaní celospoločenských zmien - ako tzv. transformácii, čiže premene slovenskej spoločnosti na slobodný, rovnoprávny subjekt zvrchovane rozhodujúci o svojich záujmoch - sme si uvedomili, že to bude viacgeneračný proces. V prvej etape je nevyhnutné čo najdôslednejšie odstrániť negatívne stereotypy nášho správania sa ako dedičstvo minulosti. Predovšetkým musíme zmeniť naše ľahostajné a nezodpovedné postoje k vlastným hodnotám – k našej kultúre a jazyku, ale aj k nášmu štátu. Tu musíme začať každý od seba. V nasledujúcich etapách je však potrebné zapojiť už celú slovenskú spoločnosť prostredníctvom celonárodných programov. Potrebný je napríklad „národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti – motivácia, aktivácia, inovácia“ a tiež národný program „K prameňom našej podstaty“ či „Návrat k vlastným koreňom“, ktorých zmyslom je obnovenie pôvodnej úcty k nami vytvoreným hodnotám ako základu nášho opodstatneného sebavedomia a nevyhnutnej podmienky našej úspešnosti pri dosahovaní vytýčených cieľov.

Výzva pre pokračovateľov

Našich pokračovateľov vyzývame:

Aby za každých okolností zachovali národnú identitu Slovákov ako stáročia vytváraný svojráz a základný znak našej osobitosti a opodstatnenosti nazývať sa národom a rozvíjali jej kladné vlastnosti.

Aby si vytvorili vlastný hodnotový systém prirodzene vychádzajúci z našej národnej mentality a z nami overených skúseností a formovali slovenskú spoločnosť s dôrazom na hodnoty, vďaka ktorým sme prežili a stali sa kultúrnym národom.

Aby si ctili národnú pamäť a národný charakter ako určujúce a nenahraditeľné hodnoty nášho národného dedičstva tvoriace našu národnú podstatu.

Aby sa predovšetkým – a v časoch kríz a konfrontácii výhradne – s plnou dôverou spoliehali iba na seba, naše zdroje, sily a schopnosti.

Aby so zodpovednosťou výhradných vlastníkov a dobrých hospodárov rozumne a s dlhodobou perspektívou využívali najmä naše domáce zdroje a tvorivý potenciál celej slovenskej spoločnosti ako základ našej nezávislosti.

Aby odmietli falošné mýty a cudzie idoly a vychovávali nasledujúce generácie v zmysle pravdivého odkazu slovenských dejín a ich osobností.

Aby spolupracovali medzi sebou a zároveň s každým, kto rešpektuje a podporuje našu identitu, svojbytnosť a zvrchovanosť a považuje nás za rovnocenných partnerov.

Aby po každej stránke upevňovali náš vlastný štát ako nevyhnutnú podmienku našej národnej slobody a optimálne, ničím nenahraditeľné prostredie pre náš rast, všestranný rozvoj a plnohodnotné napĺňanie zmyslu nášho osobného aj národného života.

Aby už nepripustili našu odkázanosť na cudzie ideológie a koncepcie, ale vytvorili si vlastnú perspektívnu koncepciu národnoštátneho života založenú na poučení sa z našich historických skúseností, vychádzajúcu z poznania a zároveň sebauvedomenia, že sme národom tvorcov a nie ničiteľov a nami vytvorené hodnoty od počiatku našich dejín civilizujú ľudstvo a svet.

Aby budovali svoje sebavedomie na oprávnenej hrdosti na naše historické a kultúrne dedičstvo dokazujúce, že patríme k tým výnimočným národom, ktoré od svojho vzniku žili a tvorili predovšetkým z vlastných zdrojov, svojho hmotného aj duchovného bohatstva a neparazitovali na cudzej práci ani nežiadali cudziu zemi, pričom vytvorili vlastnú autentickú, neopakovateľnú a obdivuhodnú kultúru ako náš prínos pre ľudstvo a svet.

Poučení vlastnou skúsenosťou si uvedomujeme, že viac – oveľa viac – ako aj tie najmúdrejšie rady a najlepšie mienené odporúčania, je vlastný osobný príklad a účinná, vzájomná pomoc pri spoločnom riešení problémov, ktoré sú prirodzenými sprievodnými znakmi každého rastu k vyššej kvalite. Preto – ako generácia programových pokračovateľov v snahách generácií národne uvedomelej slovenskej inteligencie – bernolákovcov, štúrovcov, memorandistov, matičiarov... a ďalších a zároveň ako generácia obnoviteľov slovenskej štátnej samostatnosti a suverenity – ponúkame všetky svoje sily, schopnosti a skúsenosti všetkým, ktorí sa rozhodli pokračovať v úsilí slovenského národa žiť slobodný, plnohodnotný, ľudsky dôstojný a úspešný život a naplniť jeho zmysel vo svojej slobodnej vlasti, dnes našom vlastnom samostatnom štáte – Slovenskej republike. Uvedomujeme si tiež, že najsilnejšou a najúčinnejšou jednotiacou ideou každého spoločenstva je – idea spoločného prospechu.

Preto aj našim spoločným cieľom a úlohou všetkých generácii je – vytvoriť zo slovenskej spoločnosti a jej štátu jednotný, čo najpevnejšie vnútorne integrovaný organizmus schopný za každých okolností účinne presadzovať svoje národnoštátne záujmy na prospech svojich občanov. Uskutočňovanie tohto programu nášho dozrievania na vyspelý politický národ, odporúčame našim nasledovníkom a pokračovateľom ako odkaz našej generačnej skúsenosti a zároveň ako výzvu na spoluprácu.

Medzititulky: SNN

Foto: KORENE

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.