Profesor Alojz J. Chura zostáva vzorom sociálne cítiaceho lekára a vedca

thumbnail

Spoločnosť mu vrátila česť až v sedemdesiatke

Najvýznamnejší detský lekár v dejinách slovenskej medicíny – takéto označenie patrí univerzitnému profesorovi MUDr. Alojzovi Jánovi Churovi. Podľa Petra Karvaša bol socializmus masovým zhromaždením, na ktorom mali byť všetci ľudia rovnakí. Ak bol niekto o hlavu vyšší, bol to dostatočný dôvod, aby bol o ňu kratší. Až taký tragický osud Churu obišiel, ale vtedy po vojne veľa nechýbalo... Alojz Chura mal predchodcu a vzor – svojho učiteľa profesora Brdlíka, v čase Churovej mladosti prednostu Detskej kliniky UK, aj veľa nasledovníkov, spomeňme aspoň profesora Getlíka... Chura bol však Chura.

Predovšetkým bol veľký nielen v medicíne, ale aj v jej sociálnych väzbách – neúnavnom presadzovaní a zákonnom zakotvovaní starostlivosti o matku a dieťa, na čo v predvojnovej republike neboli ani účinné paragrafy, ani inštitúcie.

VYCHOVÁVATEĽ ĽUDU

Vo verejnosti sa stal Chura známy ako propagátor hygieny a modernej starostlivosti o dieťa, pričom dobre poznal stav v nejednom kúte Slovenska, kde neraz žila rodina vedno s domácimi zvieratami, ktoré boli ich životodarným bohatstvom. Viedol  úsilie nadšencov znižovať detskú úmrtnosť – a tá bola pred vojnou, počas nej i po nej na Slovensku veľmi vysoká, na Orave, hornom Považí, Kysuciach, v Zamagurí a Podkarpatskej Rusi pri pôrode a v útlom veku zomieralo neuveriteľných štyristo detí z tisícky. Neustále prízvukoval dôležitosť dojčenia a viedol laboratóriá a potravinárske firmy k vývoju optimálnych náhrad, keď už matka mlieko stratila. Neuľavoval v úsilí o hygienu rodinného prostredia – nad rodnou obcou Hliník mal Kysuce, otrasných príkladov videl za mlada nadostač. Publikoval, prednášal, vystupoval v rozhlase, projektoval a doslova postavil celoslovenskú sieť poradní a medicínskej služby pre tehotné ženy a mladé mamičky. Bol vynikajúci epidemiológ aj chirurg, operoval na stá detských hrudníkov, keď vtedajšia pliaga – tuberkulóza – napadla drobné pohrudnice a pľúca hnisavým zápalom – a nijaké antibiotiká svet ešte nepoznal... Aj ja mám pánom profesorom poznačený chrbát – a ako rástlo telo, jazvy rástli s ním. Podobné zápaly v tých časoch hrozili smrťou – Chura a jeho žiaci zachránili pred smrťou tisíce malých človiečikov. Penicilínu nebolo, prišiel k nám až krátko po druhej svetovej vojne a na podobné zápaly účinný streptomycín ešte o dva roky neskôr.

Dcéra Martina Rázusa Vierka, manželka architekta Svetlíka, mladá a krásna žena, ležala vtedy na bratislavskej internej klinike so zápalom mozgových blán a jej brat Milan, lekár, budúci profesor internej medicíny, sa vrátil zo študijného pobytu v Londýne so skúsenosťami, ako streptomycín dávkovať – neskoro. Niekoľko dní predtým jeho sestra chorobe podľahla. V tých časoch, a ešte o desaťročie skôr, bojoval svoj nekonečný boj na slovenskom detskom fronte profesor Alojz Ján Chura.

BYSTRÉ CHLAPČA

Alojz Chura sa narodil 11. júna 1899 – pred sto pätnástimi rokmi – v dedinke Hliník nad Váhom. Vieska sa po druhej svetovej vojne zlúčila s Malou Bytčou a Veľkou Bytčou do jedného mestského organizmu – tak vznikla dnešná Bytča. Bystrého chlapca vedenie základnej školy odporučilo na štúdiá, finančnú starosť prevzali na seba piaristi v Nitre, u nich mládenec v roku 1917 vychodil internátne gymnázium a dali mu odporučenie na vysokoškolské štúdiá – urobil prijímacie skúšky na Lekársku fakultu Kráľovskej univerzity v Budapešti. Bola však ešte vojna, najprv musel do dôstojníckej školy a čakal ho front – našťastie sa medzitým krvavé šialenstvo skončilo a on mohol nastúpiť do vysokoškolských učební.

V Budapešti absolvoval prvé dva ročníky medicíny. Ďalšie dva na Masarykovej univerzite v Brne. Posledné dva roky bol už poslucháčom a napokon aj absolventom práve zriadenej Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, ktorá sa onedlho premenovala na Univerzitu Komenského, opäť na Slovenskú univerzitu a zasa späť podľa toho, aké viali vetry. Nečudujme sa, ak sa v  prehľade pracovísk do roku 1945 striedajú názvy inštitúcie – bola to vždy tá istá, len názov sa menil.

CESTY SVETOM

Bratislavská Detská klinika sídlila na tie časy v moderných pavilónoch s parkom na Lazaretskej ulici. Viedol ju skúsený český pediater profesor Brdík. Mladého Churu si všimol už počas štúdia a vzal si ho ešte ako študenta za pomocnú vedeckú silu a po promócii ho zamestnal v Embryologickom ústave Lekárskej fakulty. Mladý vedec si prácou a vytrvalým štúdiom jazykov (okrem maďarčiny a nemčiny hovoril po anglicky a francúzsky) vyslúžil niekoľko študijných pobytov v moderných svetových detských nemocniciach a odborných ústavoch – pracoval vo svetoznámom Hospital for Sick Children v Londýne, stážoval na klinikách v Amsterdame a Leydene, istý čas bol asistentom azda najvýznamnejšej osobnosti vtedajšieho detského lekárstva v Európe profesora Czerneho v Berlíne.

Ako sa činnosť kliniky rozrastala, potrebovala viac vedúcich pracovísk. Tak si prednosta prof. Brdík vzal z teoretických ústavov svojho obľúbenca Churu, dal mu viesť jedno oddelenie kliniky a navrhol mu, aby si pripravil prácu, ktorou by sa mohol habilitovať na docenta. Chura ju obhájil v roku 1929 – mal práve tridsať, keď sa stal docentom, a o rok, keď sa profesor Brdík vrátil po pätnástich rokoch do Prahy, prevzal mladý lekár funkciu prednostu Detskej kliniky.  O tri roky už bol mimoriadnym profesorom a v roku 1936 riadnym profesorom LF UK. Počas najbližších rokov a v období prvej Slovenskej republiky bol navyše dvakrát dekanom Lekárskej fakulty a dvakrát – aj keď nedlho – aj zastupujúcim rektorom Univerzity Komenského, resp. Slovenskej univerzity.

OSUDNÝ BOD

Akoby bol Chura cítil v tých rektorských insígniách nejakú hrozbu – bránil sa tej funkcii. Mal také množstvo rozpracovaných úloh, že na to jednoducho nestačil, a vedenie univerzity to viac-menej aj pochopilo, aspoň nakrátko však musel kreslo prijať. Rektorom univerzity bol totiž zamestnanec Právnickej fakulty univ. prof. JUDr. Vojtech Tuka a ten sa už niekoľko rokov viac pohyboval v politike ako na chodbách fakulty. A keď sa stal predsedom vlády mladého slovenského štátu, politika ho zhltla celého – dokonca aj rektorský habit vymenil za uniformu gardistu. Chura ho niekoľko mesiacov v kresle rektora univerzity zastupoval. Nie v kresle politika, ale ako jeden z univerzitných profesorov...

Po vojne mu to „horkokrvní“ zrátali. Bol Tukovým zástupcom, vykrikovali úplný nezmysel o Churovi. Ak sa našiel hlas, ktorý sa ho zastal, umlčali ho.

Ešte donedávna žili českí lekári, ktorým dekan Lekárskej fakulty profesor Chura umožnil doštudovať, aby pol roka – rok pred absolutóriom neprišli o roky štúdia a o titul. V Česku, kam ich situácia vyhnala, vysoké školy už totiž pozatvárali. Českým študentom v nižších ročníkoch umožnil študovať na falošné protektorátne doklady. Aj mnohí židovskí mládenci a dievčatá ďakujú Churovi, že mohli po roku 1942 doštudovať a tajne prevziať svoje diplomy...

Po vojne to nebola pravda. V ľudovodemokratickom ošiali a v atmosfére strachu sa Churu takmer nikto nezastal. Musel z univerzity, lekárskej fakulty a detskej kliniky potupne odísť.

V SOCIÁLNOM ZÁPASE

Zlaté staré časy prvej republiky, ako sa o nich zvyklo hovoriť, neboli pre všetkých ligotavé. Prečo by inak v niekoľkých emigračných vlnách odišlo zo Slovenska len medzi dvoma vojnami vyše pol milióna vysťahovalcov. Profesor Chura bol v tejto situácii od začiatku nielen lekárom a vedcom, ale aj sociálnym výskumníkom a organizátorom odbornej pomoci širokým vrstvám najmä vidieckeho ľudu. Bol nielen v celom Česko-Slovensku, ale v mnohých súvislostiach aj v rámci Európy priekopníkom sociálno-zdravotných služieb, ktoré viedli k závažnému zníženiu popôrodnej a detskej úmrtnosti, následkov infekčných ochorení, pľúcnej tuberkulózy a hnisavých zápalov dýchacích orgánov; odstránil masový výskyt krivice účinným podávaním vitamínu D, na čo reagovala celá európska medicína. Dvadsať až tridsať rokov pred vyspelými európskymi krajinami založil systém poradní pre gravidné matky, rodičky a dojčatá, zdravotnú službu pre školský dorast, čím ako prvý na svete vybudoval sieť dorastového lekárstva v našej republike. Okrem vyše sto štúdií v renomovaných zahraničných odborných časopisoch vydal aj niekoľko knižných diel, ktoré v tom čase označovala zahraničná literatúra ako míľniky európskej pediatrie (Infekčné choroby v detskom veku,Choroby respiračného ústrojenstva detí, Pneumologické problémya i.) Pre nás mala veľký význam jeho trojdielna kniha Slovensko bez dorastu, v ktorej upriamil pozornosť verejnosti, odborníkov a politikov na dodnes aktuálny problém poklesu pôrodnosti u nás.

TRENČIANSKE TRIDSAŤROČIEProfesor Alojz J. Chura_olej_uniba

Tým, čo chceli profesora Churu likvidovať, plány nevyšli. Titul univerzitného profesora nepoužíval, hoci mu ho nik neodobral, prišiel do trenčianskej nemocnice ako primár infekčného oddelenia, ale svojho životného údelu a lásky – detí sa nevzdal. Onedlho vybudoval v Trenčíne nové detské oddelenie, ktoré bolo v päťdesiatych rokoch najmodernejšou pediatriou na Slovensku. Najprv v okrese, potom v kraji a nakoniec v celej Č-SR podľa jeho projektu vznikol systém odbornej pediatrickej starostlivosti. Vypracoval podrobný plán ďalšieho vzdelávania detských lekárov v Č-SR a ministerstvo zdravotníctva začalo podľa neho šesťmesačné postgraduálne kurzy najprv v Havlíčkovom Brode, neskôr vzniklo školské stredisko pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne a on sa vedľa svojej klinickej práce stal aj vedúcim katedry pediatrie. Pôsobil vo funkcii tri roky, potom za seba navrhol mladšieho kolegu – vtedajšieho docenta pediatrie MUDr. Andreja Getlíka. Podľa Churovho návrhu sa vybudoval liečebný ústav detskej tuberkulózy v Lučivnej, aj ústav pre mentálne zaostalé a telesne chybné deti pri Červenom moste v Bratislave. V roku 1953 bol spoluzakladateľom Strediska pre doškoľovanie lekárov na Slovensku, neskoršieho Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov.

Musela prísť dubčekovská jar, aby konečne aj politika vymazala svoje hriechy na osobnosti profesora Churu – v roku 1968 mu slovenské lekárske kruhy navrhli a v roku 1969 prezident udelil jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní Rad republiky. Pán profesor mal práve sedemdesiat rokov. Detské oddelenie v Trenčíne ani vtedy neopustil. Zostal nemocnici a mestu verný za to, že ho pred dvadsiatimi piatimi rokmi prichýlili. Detské oddelenie tu viedol v plnom svojom nasadení do roku 1976. Vtedy odišiel do dôchodku. O rok umrel.

V Trenčíne sú dva Churove pamätníčky. Detská klinika Univerzitnej nemocnice v Bratislave by si azda tiež mohla spomenúť na tri svoje najväčšie osobnosti v takmer storočných dejinách – na Brtíka, Churu a Getlíka, ľudí, čo výrazne poznačili slovenskú pediatriu, výchovu k rodičovstvu a starostlivosť o matku a dieťa.

Ján Čomaj – Snímka: archív redakcie

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.