Roľníci sa konečne dočkali  dobrej správy

thumbnail

 Milióny eur na podporu výkonnosti a udržateľnosti poľnopodnikov. Pôdohospodárska platobná agentúra  zverejnila výzvu na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov.  Podpora sa týka špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Agrorezort na tieto investície vyčlenil dvadsaťjeden miliónov eur, ktorých cieľom je zvýšiť celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskych podnikov. Poľnohospodári môžu podávať žiadosti počas celého marca budúceho roka. Výzva sa týka oblastí špeciálnej rastlinnej výroby, citlivých plodín a živočíšnej výroby. Žiadatelia si môžu podať žiadosti výlučne elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Na zabezpečenie plne elektronickej komunikácie je potrebné, aby žiadateľ mal aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Výška podpory je v  prípade menej rozvinutých regiónov päťdesiat percent z celkových oprávnených výdavkov. V prípade ostatných oblastí štyridsať percent z celkových oprávnených výdavkov. Podpora sa zvyšuje o dvadsať percent u mladých poľnohospodárov a ak investície pôjdu na ekologické poľnohospodárstvo.

■ KTO MÁ NÁROK?

Výzva sa týka všetkých veľkostných druhov fariem, mladých a malých farmárov, ako aj začínajúcich fariem. Žiadatelia môžu získať príspevok na investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia. Ďalej to môžu byť investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s maximálnym tepelným výkonom do dvoch MW.

Podpora sa týka aj veľmi dlho očakávaných závlah,  podmienkou sú investície do  nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu. Ide však aj o investície spojené so zavádzaním inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšiť kvalitatívne vlastnosti a úrodnosť pôdy a ochrany pred jej degradáciou. V rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín na ornej pôde v prílohe výzvy.

■ VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Projekty bude vyberať PPA na základe uplatnenia hodnotiacich kritérií (bodovacieho systému). Znamená to, že projekty sa zoradia podľa počtu dosiahnutých bodov v zmysle hodnotiacich kritérií za príslušnú oblasť a vytvorí sa hranica finančných možností za príslušnú oblasť (posúdi sa súčet finančných požiadaviek všetkých zoradených projektov s finančnou alokáciou príslušnej oblasti). Minimálna hranica požadovaných bodov na to, aby dostatočne kvalitné projekty boli schválené je 55 bodov zo 100. Podrobnosti výzvy nájdu záujemcovia na internetovej adrese https://www.apa.sk/aktuality/oznmenie-o-zverejnen-vzvy--50-prv-2020-pre-podopatrenie-4-1-oblas-pecilna-rastlinn-vroba-a-citliv-plodiny-ivona-vroba/10338

Štefan ZLATOŠ ‒ Foto: Štefan KAČENAPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.