Platiť tlmočníkov nie je povinnosť štátu


Sme pápežskejší ako pápež – vo vzťahu k menšinám sme zvolili európsky nadštandard

Ján ČERNÝ

Nedávno sme v našom týždenníku publikovali podnet MS štátnym orgánom a inštitúciám, v ktorom bol návrh, ako ušetriť nie skromnú čiastku v štátnom rozpočte. Konkrétne za služby tlmočníkov pre tých príslušníkov národnostných menšín, ktorí trvajú na úradnom konaní v materskom a nie v štátnom jazyku.Vážime si pohotovú reakciu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v ktorej nás štátny orgán informuje o tom, ako túto problematiku vníma.

VYVAŽUJ, ALE PREVERUJ

„Odmeny tlmočníkov, ktoré sú vyplácané z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako správne poukazujete (SNN – pozn. red.), predstavujú značnú časť nákladov štátu vynakladanú v súvislosti so súdnymi konaniami. Je bezpochyby žiaduce, aby každý občan Slovenskej republiky bol vstave osvojiť si štátny jazyk a používať ho následne v úradnom styku. Na druhej strane je potrebné zabezpečiť, aby osoby, hoc aj štátni občania Slovenskej republiky, ktoré v súdnych konaniach vystupujú a neovládajú štátny jazyk, neutrpeli bezdôvodne ujmu na svojich právach len z tohto dôvodu. Ide o dve základné požiadavky, ktoré musia byť vo vzťahu k sebe vyvážené.“

Netvrdíme, že ministerstvo spravodlivosti by malo postupovať inakšie. Koná tak, ako mu to určuje zákon. Iné však je, ak by sa vo všeobecnosti malo prijať tvrdenie o tom, že Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, podpísaná Slovenskou republikou 20. februára 2001 v Štrasburgu, explicitne stanovuje pre signatárske krajiny „aby strana vystupujúca pred súdom mohla použiť svoj regionálny alebo menšinový jazyk, a to bez dodatočných nákladov pre túto stranu“ – ako v reakcii tiež konštatuje MS SR. Vo výkladovej správe k spomínanej Charte, ktorú svojho času zverejnilo aj naše ministerstvo zahraničných vecí, sa totiž v článku 9, na ktorý sa odvoláva vo svojom konštatovaní rezort spravodlivosti, tvrdí: „... Účelom odseku 1.d je zabezpečiť, aby preklad a tlmočenie, ktoré nevyhnutne vyplývajú z uplatnenia článku 9, odsek 1.b a c, boli oslobodené od poplatkov. V prípade štátov, ktoré si nevyberú tento pododsek, je na nich, ako vyriešia túto otázku, buď podľa už existujúcich právnych ustanovení, alebo prijatím nových osobitných ustanovení, ktoré berú do úvahy potrebu podporovať regionálne alebo menšinové jazyky. V dôsledku toho znáša náklady úplne alebo sčasti osoba, ktorá podáva žiadosť o daný akt, alebo sa náklady rozdelia medzi stranami atď.“

AKÁ JE PRAX

Súčasná prax sa totiž prikláňa k tomu, že je úlohou štátu, aby zabezpečil úplné uplatnenie práv účastníkov konajúcich vo svojej materčine. Slovenská republika teda pristúpila k nadštandardu nad rámec základných povinností, vyplývajúcich pre ňu z Európskej charty. Je to len jeden z príkladov pre tých predstaviteľov niektorých menšín, ktorí sa neustále oháňajú tvrdením o pošliapavaní ich práv Slovenskou republikou. Od rozhodnutia Najvyššieho súdu SR z 25. apríla 2002 pod spisovou značkou 2So 24/02 totiž trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine, „platí a znáša štát“. Najväčší problém však zrejme nie je v žiadnom z oficiálnych dokumentov či ich výkladov. Slovenská republika ako demokratický a právny štát neporušuje práva národnostných menšín žijúcich na území nášho štátu a práva národnostných menšín u nás sú dostatočne garantované a aj reálne vykonávané.

UMELÝ PROBLÉM

Na Slovensku, ale žiaľ aj v zahraničí sa objavujú a medializujú vždy „iba“ problémy maďarskej národnostnej menšiny. Vytvárajú ich niektorí politickí predstavitelia tejto menšiny, čo sú chronicky známi práve týmto. Skutočnosť je taká, že agenda politických strán založených na etnickom princípe je v tomto storočí absolútne vyčerpaná. Rukolapným dôkazom pravdivosti tohto tvrdenia je aj fakt, že SMK je už mimo politického diania a bez reálnej šance vrátiť sa späť na vplyvnú politickú pozíciu. Preto aj juhu Slovenska bude prospievať stav pokojného spolužitia s dôrazom na fakt, že človek každej národnosti je vždy ľudská bytosť. A do Budapešti potrebujeme stavať najmä mosty, podobne ako Budapešť k nám cesty.

Súvisiaci článok:

http://www.snn.sk/index.php/publicistika/879-vydavky-na-tlmocenie-nasim-obcanom-nie-su-nezanedbatelna-polozka

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.