Stanovisko spoločností DEKONTA a WPS k medializovaným informáciám

Foto: DEKONTA s.r.o

Bratislava 7. augusta (OTS) - Vzhľadom na to, že v médiách sú o projekte Priemyselné výskumno-vývojové centrum rýchlorastúcich drevín v Oboríne publikované mnohé účelovo zavádzajúce informácie a nepresnosti, uvádzame reálne fakty a skutočnosti o predmetnom projekte.

Projekt je podporovaný v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier. Citácia z predmetnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP:
- V zmysle dobrej praxe z programového obdobia 2007 – 2013 predstavuje predkladaná výzva schému kolaboratívneho výskumu, kde tému výskumu/vývoja určuje podnik, ako nositeľ výskumného centra.
- Cieľom každého projektu je vytvoriť dlhodobé partnerstvo podniku a kvalitných výskumných inštitúcií alebo podporiť už existujúce partnerstvá

V súlade s hore uvedenými požiadavkami výzvy žiadateľ projektu - spoločnosť DEKONTA s.r.o. - vytvorila partnerstvo s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (ďalej NPPC) a firmou WATER PARTNER SLOVAKIA s.r.o . Ako už z názvu výzvy vyplýva hlavnými riešiteľmi projektu by mali byť súkromné subjekty (malé a stredné podniky) spolupracujúce s renomovanými výskumnými inštitúciami. Hore uvedené partnerstvo troch subjektov, podľa nášho názoru, do bodky spĺňa podmienky Výzvy. Len pre ilustráciu uvádzame, že do projektu sme mali záujem zapojiť aj univerzitu, ktorá svoju účasť v projekte po dlhom vyjednávaní nakoniec odmietla. Po odmietavom stanovisku sme sa obrátili na NPPC, ako kľúčovú a vysoko odbornú inštitúciu, ktorá partnerstvo prijala a na projekte bude participovať 15% podielom a poskytovať kľúčové výstupy pre projekt.

Ďalej chceme zdôrazniť, že k úspešnej realizácii je nevyhnutné zabezpečiť súkromné spolufinancovanie vo výške 20 % z vlastných alebo bankových zdrojov. Projekt Priemyselného výskumno-vývojového centra je projekt neziskový ako vyplýva z podstaty výzvy. Napríklad výdavky na osobné náklady výskumných a technických pracovníkov predstavujú cca 30 % celkových nákladov projektu. Projekt musí byť udržateľný minimálne ďalších 5 rokov po ukončení čerpania finančných prostriedkov z eurofondov a toto obdobie bude hradené výlučne zo súkromných zdrojov.

Spoločnosť DEKONTA s.r.o. ako žiadateľ o NFP a hlavný partner Výskumnej agentúry pre pertraktovaný Projekt má vlastnú 20 ročnú históriu v oblasti výskumu a vývoja progresívnych technológií na zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov a kontaminovaných materiálov. V rámci projektu „Priemyselné výskumno-vývojové centrum rýchlorastúcich drevín v Oboríne“ je DEKONTA s.r.o. žiadateľom, spracovateľom projektu vychádzajúc aj z podkladov partnerov projektu, garantom projektu a zároveň aj koordinátorom projektu.

V roku 1997 sme za vlastné prostriedky vyvinuli, otestovali a sprevádzkovali sodíkovú technológiu na spracovanie odpadov s obsahom tzv. POPs látok a Termálnu desorbčnú jednotku (TDU) určenú na extrakciu organických polutantov viazaných na pevnú matricu. Na jednotku TDU bol vydaný aj slovenský patent.

V roku 2003 sme finančne a personálne podporili vývoj a testovanie technológie BLOWDEC, ktorá bola v roku 2002 na konferencii Technika Ochrany Prostredia TOP 2002 ocenená hlavnou cenou Ministra životného prostredia. Aj táto technológia bola úspešne uvedená do praxe a dodnes je efektívne využívaná.

V ďalších rokoch až do súčasnosti spoločnosť DEKONTA s.r.o. sama realizovala alebo participovala na výskumných a rozvojových projektoch spolupracujúc napr. so Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), Slovenskou agentúrou životného prostredia SAŽP), Slovak Aid a University of Novi Sad a ďalšími významnými inštitúciami. V rámci týchto spoluprác spoločnosť DEKONTA s.r.o. zostavovala a riadila mnohopočetné výskumné tímy s reálne obhájenými výsledkami práce. Týmto faktom chceme vyvrátiť akúkoľvek pochybnosť o spôsobilosti a schopnosti spoločnosti DEKONTA s.r.o. byť hlavným partnerom Projektu na vytvorenie a prevádzkovanie výskumno – vývojového centra rýchlorastúcich drevín v Oboríne.

V prípade potreby doplniť uvedené informácie o výskumno – vývojovej histórii spoločnosti DEKONTA s.r.o. je možné nás kontaktovať. Kontakt na spoločnosť DEKONTA s.r.o. sa dá nájsť na www.dekontasro.sk.

K zavádzajúcim informáciám, že nemáme kancelárie a sídlo firmy ako sa snaží podsúvať verejnosti týždenník Plus 7 dní len krátko: Viac ako 2 roky má spoločnosť DEKONTA s.r.o. prenajaté kancelárske priestory na adrese Hattalova 8, 831 03 , Bratislava. Túto adresu má uvádzanú ako poštový kontakt aj oficiálne. Daňový úrad, poisťovne - sociálna aj zdravotné – banky a zákazníci túto adresu bez problémov používajú. Domnievame sa, že by malo byť v schopnostiach investigatívnej žurnalistky našu firmu nájsť alebo kontaktovať, aj keď jej zamestnanci nesedia priamo v sídle spoločnosti. Keby bol reálny záujem uverejniť pravdivé informácie, tak by odznelo aj to, že v našom projekte máme uvedené 4 miesta realizácie a to v Bratislavskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Spoločnosť Water Partner Slovakia s.r.o. využíva službu prenájmu sídla spoločnosti vzhľadom k tomu, že ťažisko svojej činnosti a hlavne zamestnanci projektu budú vykonávať svoju činnosť najmä v Oboríne a Banskej Bystrici.

Spoločnosť WATER PARTNER SLOVAKIA s.r.o. vznikla v roku 2015 na základe niekolko ročného výskumu prebiehajúceho v oblasti pestovania dreviny Paulownia Wallachia, ktorá ako jediný klon dreviny rodu Paulownia získala v roku 2016 certifikát pôvodu odrody pre klimatické podmienky strednej a východnej Európy. Samotná certifikácia Úradom spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO), so sídlom 3 boulevard du Maréchal Foch, 49101 Angers Cedex 2, Francúzsko prebiehala od roku 2012 do roku 2016.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného vedecký tím sa touto úlohou zaoberá viac ako 5 rokov a nie účelovo od vypísania výzvy ako sa snažili poslanci podsúvať v kontexte tlačovej konferencie.

Spustenie výskumu, výlučne hradeného zo súkromných zdrojov nepredpokladalo, že v budúcnosti sa bude možné uchádzať o spolufinancovanie z eurofondov.

Prípravu projektu sme konzultovali s poprednými zahraničnými expertmi ako napríklad Ing. RNDr. Liborom Mrnkom, Ph.D., ktorý dlhodobo skúma RRD a ich interakcie so symbiotickými mikroorganizmy, Doc. RNDr. Miroslavom Vosátkom CSc., expertom v oblasti biotechnologického výskumu (obidvaja z Botanického ústavu Akadémie vied ČR), Títo výskumníci skúmali pestovanie paulownií v rámci ich prebiahajúceho výskumu s využitím klonu Wallachia a prisľúbili budúcu priamu spoluprácu na projekte. Dialej spolupracujeme s Ing. Vladimírom Benkom, riadiacim a výskumným pracovníkom v oblasti environmentu a mnohými ďalšími, ktorý sa budú postupne do projektu zapájať v rámci potreby a s rozvojom jednotlivých fáz výskumnej úlohy.

Firma WATER PARTNER SLOVAKIA s.r.o. je síce firma založená výlučne pre výskum v oblasti pestovania dreviny Paulownia Wallachia a RRD, za účelom realizácie projektu Priemyselné výskumno-vývojové centrum rýchlorastúcich drevín v Oboríne, no disponuje jedinečným know-how a odbornými výskumnými autoritami, ktoré do projektu prinesie.

Drevina rodu Paulownia (iné klony) je už ekonomicky pestovaná napr. v Nemecku, Španielsku a na Balkáne, ale nie klon Wallachia ale odrody, ktoré niesu vhodné pre klíma kontinentálnej Európy.

No doteraz sa v rámci výskumu nepodarilo presne nastaviť pestovateľský manažment pre priemyselné pestovanie dreviny na plantážach ako aj jej potenciál pre sanáciu kontaminovaných pôd, skládok odpadu, eróznych svahov a pod.

V rámci projektu počítame s vytvorením viac ako 20 priamych pracovných miest, vybudujeme infraštruktúru z väčšej časti z vlastných zdrojov a dotáciu využijeme hospodárne a účelne. Najväčšiu časť dotácie, konkrétne takmer 40 % využijeme na obstaranie sadbového a reprodukčného materiálu, ktorý bude testovaný v lokalitách, kde sa doposiaľ nepodarilo nájsť hospodárske využitie pôdy a aj to je dôvod, prečo uvítame dotáciu, keďže by sa nám nikdy ekonomicky nevyplatilo hradiť straty z výskumu z vlastných zdrojov. Na druhej strane podľa laboratórnych pokusov existuje vysoká pravdepodobnosť, že na niektorých lokalitách by sa nami skúmanej drevine mohlo dariť.

V závere musíme jednoznačne poprieť akékoľvek prepojenie s pánom Glváčom, zo strany pani Remišovej a pána Vašečku išlo o účelové a žiaľ, úmyselné klamstvo podsúvať verejnosti takéto dezinformácie.

Rovnako zopakujeme aj naše stanovisko k osobe pána Flašíka. Áno poznáme sa. S projektom ako takým ani s firmami zapojenými v projekte nemá nič spoločné. V rámci prípravy projektu sme ho oslovili a požiadali o kontakty na niekoho kto nám pomôže pri výbere vhodnej lokality na východnom Slovensku na základe parametrov na jej charakteristiku zadaných výskumnými pracovníkmi na realizáciu projektu.

Mrzí nás, že čisto odborné a vedecko-výskumné témy sú zneužívané na politický boj opozície s koalíciou. Bez akejkoľvek hlbšej znalosti obsahu projektu a výskumných úloh z neho vyplývajúcich si dovolia spochybniť kvalitu, odbornosť, zmysel vedecko-výskumnej úlohy a zároveň aj odbornosť, kompetentnosť výskumných pracovníkov ktorý za projektom stoja a tomuto výskumu sa venujú už viac ako 5 rokov.

Veríme, že aj napriek tomu sa podarí projekt zrealizovať a ak sa potvrdia vedecké hypotézy overované v rámci projektu vznikne úplne nový pohľad na priemyselné pestovanie drevín na hmotu, či ich využitia v rôznej forme na kontaminovaných alebo degenerovaných pôdach.

Za spoločnosť DEKONTA s.r.o., Milan Deščík, konateľ

Za spoločnosť WATER PARTNER SLOVAKIA s.r.o., Hana Slávičková, konateľka

Upozornenie: Upozorňujeme čitateľov, že správy označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.