Traja kandidáti na predsedu Matice slovenskej


logo-maticaTraja kandidáti na predsedu Matice slovenskej

Blíži sa Valné zhromaždenie, ktoré bude voliť nových predstaviteľov ustanovizne

(mrs) - Foto: archív SNN

V dňoch 18. a 19. októbra 2013 sa bude v Martine konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Na ňom takmer 500 delegátov-matičiarov z celého Slovenska prevolí vedenie národnej ustanovizne. Na post predsedu Matice kandidujú traja nominantni: Igor Kovačovič (súčasný podpredseda MS), Roman Michelko (člen Výboru MS) a Marián Tkáč (súčasný predseda). Okrem toho sa prevolí aj 38 členov Výboru MS, ako aj členovia Dozorného výboru MS vrátane jeho predsedu. Slovenské národné noviny v tejto súvislosti poskytli kandidátom na predsedu rovnaký priestor na prezentáciu svojich vízií o budúcnosti ustanovizne.

Okrem troch kandidátov, ktorým sme dali priestor v SNN, na post predsedu Dozorného výboru MS kandidujú: Štefan Martinkovič, Martin Galík a Viliam Oberhauser.

Na členov Výboru MS získali zatiaľ nominácie: Bajaník Stanislav, Benčať Igor, Bochňa Juraj, Boroň Pavol, Brloš Ján, Ďurina František, Eštok Ján, Gajdoš Juraj, Garajová Eva, Gašparík Jozef, Gešper Marián, Gešper Miroslav, Halková Zlatica, Hanuska Marek, Hornáček Viliam, Husár Branislav, Karpáty, Vojtech, Kaščáková Gabriela, Kleštinec Ľubomír, Klučková Libuša, Komora Viliam, Kraľovanský Ľubomír, Kramárová Slávka, Krížová Jana, Kušnírová Mária, Lacjaková Ľuboslava, Lada Matej, Lomenčík Július, Machala Drahoslav, Makariv Jozef, Miháliková Mária, Michelko Roman, Mikuš Tibor, Mižák Jozef, Nemec Marek, Oberhauser Viliam, Porubský Vojtech, Pribula Dušan, Rezková Alena, Smolec Maroš, Steiner Jozef, Šimonovič Jozef, Terrai Michal, Uhlár Vlastimil, Valigurčinová Jana,Zacher Rastislav, Žubor Július. Posledné nominácie na členov Výboru doplníme priamo vo vydaní SNN 42.


 

ROZHOVORY KANDIDÁTOV NA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ

 


 

KOVAČOVIČ - štvorecKandidát na predsedu Matice slovenskej Igor KOVAČOVIČ:

MATICU SI TEBA CTIŤ A ODOVZDAŤ SA JEJ NAPLNO

Aká je vaša matičná minulosť, čo ste v rámci svojho doterajšieho pôsobenia v Matici slovenskej (MS) chceli dosiahnuť a čo sa vám podarilo?

Narodil som sa v roku 1938 v Kokave nad Rimavicou v učiteľskej rodine. V roku 1958 som promoval na VŠP kombinácia dejepis – zemepis. Od roku 1963 žijem v Banskej Bystrici. V rokoch 1965 – 1981 som absolvoval vzdelávanie na VŠMU – tanečná pedagogika, na FFUK národopis a doškoľovanie  so zameraním na osvetovú prácu, knihovníctvo, folkloristiku, choreografiu a scénickú  réžiu. Pri 100. výročí MS v roku 1963 som autorsky pripravil programy Zem spieva. V roku 1968 som sa stal členom MS,  bol som členom komisie ZUČ MS v Martine a do roku 1974 som pripravoval scénické programy Augustových slávností MS. Od roku 1974 sa podieľam na uvádzaní programov zahraničných Slovákov na FSP v Detve. V novembri 1989 ma prizval na spoluprácu s MS vtedajší predseda MS Ing. Viliam Gruska. V roku 1990 som stál pri obnove Miestneho odboru MS v Banskej Bystrici. Dobrovoľnú funkciu predsedu MO vykonávam podnes. V roku 1990 som sa pričinil o zriadenie prvého Domu MS na Slovensku a v roku 1992 na základe vykonaného konkurzu som sa stal jeho riaditeľom. V tejto funkcii som pôsobil až do roku 2011. V roku 1992 som bol zvolený za člena výboru MS, v roku 1996 za druhého podpredsedu MS a v roku 1998 za prvého podpredsedu MS. V tejto funkcii som pôsobil až do roku 2007 a bol som do nej opäť zvolený v roku 2011. Medzitým som vykonával dva roky funkciu riaditeľa ČÚ MS, bol som predsedom Krajskej rady MS BBSK a na tento post som bol opätovne zvolený v máji 2012. Počas služby v MS som pripravil scénické programy, ktoré boli uvedené na mnohých významných matičných i celonárodných podujatiach. Celkom 103 scénických programov. Som nositeľom štátneho vyznamenania Rad Ľ. Štúra III. triedy, Zlatej medaily MS, Ceny MK SR, Ceny predsedu BBSK, Ceny UMB. Dostalo sa mi cti byť zapísaný v európskej i vo svetovej encyklopédii významných osobností 20. a 21. storočia.

Matica slovenská je národná ustanovizeň, ktorá má svoje historické poslanie a súčasnosťou stanovené ciele. Jej činnosť dokonca vymedzuje zákon. V mnohom ciele splnila, v niečom ešte do budúcnosti ich má nenaplnené. Ktoré sú tie, ktoré by ste v najvyššej matičnej funkcii stanovili a chceli naplniť?

Matica bola pre mňa od detstva vždy posvätnou, ochraňujúcou vzácne hodnoty kultúrneho dedičstva predkov, prinášajúcou nadčasové pohľady na národný život pre všetkých ľudí bez rozdielu vierovyznania, politického presvedčenia a profesijného zamerania. Bola vždy ustanovizňou vysoko kultúrnou, poctivo napĺňajúcou svoje poslanie, ktoré jej dali pri vzniku výnimočné osobnosti. Takou bola napriek zložitostiam jednotlivých období a takou by mala ostať aj naďalej.

KOVAČOVIČMatica slovenská oslávila 150 rokov. Aká je hlavná vízia, čo by mala Matica vykonávať pre národ v ďalších rokoch, desaťročiach...

Pri hľadaní budúcich zámerov bude potrebné zhromaždiť všetky programové dokumenty, sformulovať základné ciele pôsobenia, predložiť ich v reálnej podobe na diskusiu širokej verejnosti. Predostieram aspoň základné námety pre najbližšiu budúcnosť: mať vo veľkej úcte MS, jej poslanie a konať  za každých okolností v jej prospech, dodržiavať zákony a všetky vnútorné právne normy MS, správať sa demokraticky, pozorne vypočuť názory iných a byť tolerantný, prijímať konkrétne a zrozumiteľné úlohy s presnými termínmi a osobnou zodpovednosťou plnenia, chrániť  hmotný i nehmotný majetok MS a spoločne  rozhodovať o používaní finančných prostriedkov MS, podporovať rozvoj vedeckej činnosti v MS a výsledky prezentovať pre verejnosť cestou vydavateľskej činnosti MS i aktívnou spoluprácou s MO MS, zvyšovať starostlivosť o rozvoj vzdelávacej a záujmovej činnosti v členskej základni MS a zabezpečovať jej podporu i verejnú prezentáciu. Základnou prioritou pre budúcnosť je podpora tvorivej práce s deťmi a mládežou cestou projektov,smerujúcich k výchove k národnému povedomiu. Osobitnými prioritami MS je jej pôsobenie na slovenskom juhu a spolupráca s komunitami Slovákov v zahraničí, riešiť možnosti prezentácie matičných podujatí v médiách a kompletne zabezpečovať dokumentáciu a archivovanie matičnej činnosti.

Matica slovenská sa vyznačuje od svojho vzniku kvalitou kolektívnej spolupráce. Máte také zázemie osobností, aby ste mohli viesť kolektív profesionálov prinášajúcich prospech nielen tejto organizácii, ale aj celému Slovensku?

Pre pôsobenie Matice sú najpodstatnejší jej členovia, ktorí konajú z presvedčenia, poznajú matičnú históriu, vedia osloviť ľudí vo svojom prostredí a vedia veľmi obetavo pracovať a nič za to nepýtajú. Viem, že je iná doba, viem, že je iná mládež, viem, že bez peňazí to v živote   nejde, ale viem, že aj bez peňazí sa dá urobiť s pomocou zanietených ľudí dobrá, poctivá robota s pekným výsledkom. Počas môjho profesijného života som vykonával viaceré riadiace funkcie. Aj v tomto čase sa nájde dosť schopných ľudí, ktorí prinesú svojím vzdelaním, svojou obetavou robotou i svojou skromnosťou prospech a úctu MS. Môžem s čistým svedomím povedať, že som vychoval mnohých svojich pokračovateľov a odovzdal im všetko, čo ma naučili iní vzácni ľudia. Som hrdý na každého z nich, lebo viem, že vo svojom postavení dosahujú krásne výsledky.

Čo pre vás znamená pojem vlastenectvo a ako ho chcete šíriť medzi široké masy nielen matičiarov, ale i celého slovenského národa?

O vlastenectve, alebo ako sa to dnes moderne hovorí „patriotizme“, sa dá aj pekne a aj dlho hovoriť a písať. Aj dnes sme svedkami veľmi hlasných vyhlásení. Ale pravdivosť či nepravdivosť sa dá postrehnúť predovšetkým z činov a nie zo slov. Vlastenectvo musí mať človek v sebe, hlboko vo svojom vnútri a musí byť k nemu vedený od svojich prvých rokov života doma v rodine, v škole i pri napĺňaní zámerov kultúrnych i vzdelávacích podujatí vo verejnosti. Pre výchovu k vlastenectvu máme v našom živote veľa možností, určite ich má aj MS a šíriť ich môže spolu so všetkými, ktorým sa musí hovoriť pravda, plniť dané sľuby a mať v úcte  všetko, čo k nám Slovákom patrí a čo by sme mali zo svojho vnútra odovzdať potomkom.

Najmä mladí Slováci akosi neprejavujú svoje city k národným koreňom. Ako by ste v mladej generácii prebudili túto skepsu, možno nezáujem?

Myslím si, že posudzovanie mladých ľudí v prejavovaní svojich citov k národným koreňom nám starším ani neprináleží. Myslím si, že mladá generácia zdedila všetko, čím žili aj generácie pred nimi, ktoré sa v mladosti tiež prejavovali inak. Ale na to musí človek dozrieť do veku, a ten je u každého človeka iný. Zo skúsenosti viem, že mnohí mladí ľudia národné cítenie nadobúdajú často vtedy, keď idú za vzdelaním a za prácou do cudzieho sveta, kde, ak sú šikovní a zorientujú sa, začnú si ich vážiť. Zrejme sa im treba viac venovať doma v rodine i v škole, i v našej Matici.

Aké je vaše postavenie k zahraničným Slovákom? Viete s nimi komunikovať na takej úrovni, aby sa mohli stať integrálnou súčasťou matičného hnutia bez ohľadu na to, kde v súčasnosti pôsobia?

Môj vzťah k zahraničným Slovákom má hlboké korene. Moji predkovia prišli na Slovensko z Dolnej zeme a rodičia nás doma vychovali k tomu, aby sme mali úctu a dobrý vzťah k našim krajanom. Môj bližší vzťah k zahraničným Slovákom sa začal formovať v roku 1968, keď sme vo Východnej s pracovníkmi MS pripravili program Stretnutie pod Tatrami. Potom sme sa stretávali pri príprave programov Augustových slávností MS v  Martine, na školeniach choreografov, od roku 1974 na festivale v Detve a z času na čas aj u nich doma. Zahraniční Slováci sa cítia integrálnou súčasťou slovenského národa a Maticu slovenskú majú hlboko vo svojich srdciach. Majú k nej úctu a očakávajú rovnakú úctu od nás k nim.

Ako si predstavujete spoluprácu s Maticami všetkých slovanských národov? Myslíte si, že slovanské národy by mali v čase globalizácie a posilňovania kompetencií Európskej únie viac spolupracovať a podporovať sa na medzinárodnej scéne?

Bol som prítomný na oboch doterajších sympóziách MS a Matíc slovanských národov v roku 2007 i v roku 2013, na ktorých boli prijaté Memorandá podporujúce humanistické, demokratické a kresťanské tradície Európy ako piliere kultúrneho, duchovného a spoločenského vývinu všetkých slovanských národov. Proces globalizácie dnes zasahuje naplno do života všetkých národov a slovanské národy môžu v tomto procese zohrať veľkú úlohu vo vzájomnom spájaní sa, v zabezpečovaní ochrany i v tvorivom rozvíjaní duchovného, vzdelanostného a kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sú Matice slovanských národov významnými národnokultúrnymi inštitúciami. Som presvedčený, že vzájomná spolupráca má pred sebou dobrú budúcnosť.

Veľmi dôležitou súčasťou pôsobenia predsedu MS je v súčinnosti s inými volenými orgánmi združenia aj práca v ekonomickej sfére, teda získavanie, prerozdeľovanie a kontrola finančných tokov. Máte na to svoj vlastný plán?

Z dlhoročných skúseností v riadiacich funkciách viem, že ekonomika je jedna z najpodstatnejších zložiek pôsobenia každej inštitúcie. Viem, že môžem použiť len  toľko, koľko mám, a nemal by som sa dostávať do dlhu. Nemal by som sľubovať to, čo nemôžem splniť, i keď sľuby vedia ľudí aspoň načas potešiť. Mali by sme sa držať Štúrovho odkazu: „Viac tvoriť a menej troviť“. Kontrola finančných tokov musí byť vykonávaná pravidelne, za vzniknuté problémy treba vyvodiť zodpovednosť a o použití financií sa musí rozhodovať spoločne. Pre každú oblasť matičnej činnosti, a tým viac pre oblasť ekonomiky musí platiť dodržiavanie poriadku, disciplíny, skromnosti a sporivosti.

Nemyslíte si, že najdôležitejšia činnosť Matice je práve medzi ľudom na dedinách? Myslíte si, že regionálna kultúra a činnosť miestnych odborov by mala mať vyššiu podporu od matičnej centrály?

Vychádzajúc z poznania histórie MS od jej vzniku najpodstatnejšou zložkou bola jej členská základňa. Počas rokov mojej služby som sa „v matičnom teréne“ stretával s ľuďmi vykonávajúcimi matičnú činnosť dobrovoľne a obetavo vo svojom voľnom čase bez akýchkoľvek nárokov. Sú to ľudia s nesmiernou úctou k svojim rodiskám i rodinám, k  hodnotám tradičnej a národnej kultúry i k dejinám svojho národa a osobnostiam v nich. Ľudia Matici veria, trápi ich, ak sa jej nedarí, vedia sa aj tvrdo postaviť proti tomu, kto sklame, ale vedia aj pomôcť a netreba ich o to prosiť. Matica slovenská pre nich znamená istotu aj vo veciach pravdy, práva a spravodlivosti. Som presvedčený o tom, že matičnú činnosť v MO MS by sme mali podporovať čo najviac – programovo, organizátorsky i ekonomicky, a mali by sme jej venovať viac pozornosti aj v matičných médiách, ktoré by mali byť zrkadlom napĺňania poslania MS.


 

MICHELKOKandidát na predsedu Matice slovenskej Roman MICHELKO:

MUSÍME ZÍSKAŤ INTELEKTUÁLNU MORÁLNU ELITU

 

Aká je vaša matičná minulosť, čo ste v rámci svojho doterajšieho pôsobenia v Matici slovenskej (MS) chceli dosiahnuť a čo sa vám podarilo?

 Do Matice slovenskej som vstúpil v roku 1990 v čase prerokovávania jazykového zákona a stal som sa podpredsedom Miestneho odboru MS na študentskom internáte v Mlynskej doline. V roku 1995 som bol zvolený do  celoslovenského výboru Odboru Mladých matičiarov a v roku 1997 som sa stal členom predsedníctva OMM. V roku 1999 som bol podpredsedom Politologického odboru MS, v roku 2003 jeho predsedom. V roku 2010 som sa stal členom výboru MS a v roku 2011 členom predsedníctva MS. Členom Matice som teda dvadsaťtri rokov. Nikdy som nebol jej zamestnancom. Do Matice som vstúpil pre jej odvahu postaviť sa za národné záujmy, čo mi bolo už od študentských čias sympatické a veľmi blízke, preto som chcel dať svoje vedomosti a schopnosti v prospech matičných a národných záujmov. V roku 2001 som inicioval (alternatívnu) Súhrnnú správu o stave Slovenska. Osemnásť osobností žurnalistického a akademického života sa na „pôde tohto projektu“ spojilo s Maticou slovenskou, resp. s jej politologickým odborom, aby matičnou optikou v osemnástich kapitolách reflektovali vývoj na Slovensku. Vtedajšej „dzurindovskej“ moci sa tento projekt nepáčil, preto vtedajšie vedenie Matice projekt zastavilo. V rokoch 2007 – 2011 som na pôde Slovenských národných novín redigoval prílohu Politologického odboru MS Res publica. Napriek tomu, že projekt bol čitateľmi veľmi pozitívne vnímaný, bol súčasným vedením MS zastavený. Začiatkom deväťdesiatych rokov som začal publikovať v Slovenských pohľadoch a od roku 2007 pravidelne publikujem v matičných Slovenských národných novinách. Okrem toho som pripravil viacero knižných projektov – edíciu Pramene a polemiky. Často prednášam na odborných konferenciách. V matičnom vydavateľstve vyšlo niekoľko mojich autorských kníh.

Matica slovenská je národná ustanovizeň, ktorá má svoje historické poslanie a súčasnosťou stanovené ciele. Jej činnosť dokonca vymedzuje zákon. V mnohom ciele splnila, v niečom ich má do budúcnosti ešte nenaplnené. Ktoré sú tie, ktoré by ste v najvyššej matičnej funkcii stanovili a chceli naplniť? Matica slovenská oslávila 150 rokov. Aká je hlavná vízia, čo by mala Matica vykonávať pre národ v ďalších rokoch, desaťročiach...

Dnes vidím ako úlohu dňa, okrem upokojenia pomerov v MS, zadefinovanie novej vízie. Ak má mať Matica perspektívu, musí mať autoritu. To znamená, že sa na matičnej pôde musí skoncentrovať intelektuálna a morálna elita. Prehrávame súboj o pamäť národa a nič s tým nerobíme. No práve toto má byť pre Maticu veľkou výzvou. Kto, ak nie Matica má dať priestor národne a sociálne cítiacej inteligencii? Musíme do verejnej diskusie presadiť otázky o smerovaní Slovenska, o smerovaní európskej integrácie. Čo s hrozivou demografickou situáciou a vysťahovalectvom mladých a vzdelaných ľudí? Čo s vlastníctvom pôdy, vody či strategických podnikov? Aká je dnes pozícia Slovákov vo svete? Na pôde Matice sa musí zoširoka diskutovať o alternatívach nášho ekonomického rozvoja. Ak bude Matica každý rok produkovať 6 – 7 publikácií zásadného spoločenského charakteru od mienkotvorných osobností, nebude možné ju dlhodobo ignorovať. Postupne tak matičné myšlienky preniknú do mediálneho priestoru, do verejnoprávnych médií, do spravodajských a diskusných relácií. Médiá, osobitne Slovenské národné noviny (SNN), musia byť prioritou vedenia Matice. Skvalitnenie novín sa udialo napriek, nie vďaka súčasnému vedeniu. Výsledkom snahy súčasného vedenia bol najhlbší pokles úrovne SNN v čase medzi nelegálnym odvolaním predchádzajúceho šéfredaktora a vymenovaním súčasného. Vtedajšia úroveň SNN je vizitkou súčasného predsedu. Voči redakcii sa dodnes správa krajne macošsky – krvopotne získané príjmy z inzercie sú finančným útvarom konfiškované, resp. o sumu, ktorú si redakcia získa vďaka inzercii, je redakcii krátený rozpočet. Len vďaka silným matičným médiám Matica bude na čele síl, ktoré budú prichádzať s alternatívnymi konceptmi rozvoja, ktoré akcentujú sociálnu spravodlivosť, národnú hrdosť a tradičné hodnoty, Maticu bude znova vidieť a počuť. To však znamená ísť niekedy aj proti prúdu a nepodliezať. Matica musí byť svedomím národných a sociálnych síl, nie ich služobníkom. Iba vtedy bude mať autoritu.

Matica slovenská sa vyznačuje od svojho vzniku kvalitou kolektívnej spolupráce. Máte také zázemie osobností, aby ste mohli viesť kolektív profesionálov prinášajúcich prospech nielen tejto organizácii, ale aj celému Slovensku?

Celý svoj profesionálny život sa pohybujem medzi rozhľadenými a vzdelanými ľuďmi. Ako vydavateľ sa denne stretávam so spisovateľskou elitou Slovenska. Jednou z mojich hlavných ambícií je získať týchto ľudí pre spoluprácu s Maticou a poskytnúť im čo najlepšie podmienky na realizáciu svojich vízií. A samozrejme, zabezpečiť šírenie výsledkov ich práce nielen v matičnej, ale aj v celej slovenskej spoločnosti.

 

MICHELKO autorizované 2Čo pre vás znamená pojem vlastenectvo a ako ho chcete šíriť medzi široké masy nielen matičiarov, ale celého slovenského národa?

Hrdosť na svoju vlasť, poznanie vlastnej histórie, obhajoba národných záujmov je pre mňa niečo samozrejmé. Neviem, či som to dostal do vienka vďaka výchove v rodine alebo vďaka štúdiu histórie, ale vždy to bolo vo mne. Upevňovať národné povedomie a šíriť pozitívne vlastenectvo môže Matica tak, že bude podporovať všetko, čo tento pozitívny cit posilňuje. Musíme vytvárať atmosféru, v ktorej by mala byť hrdosť na všetko dobré, čo sme dosiahli, samozrejmá a prirodzená. Matica musí mať dôkladne prepracovanú koncepciu pozitívneho vlastenectva.

Viacerí mladí Slováci akosi neprejavujú svoje city k národným koreňom. Ako by ste v mladej generácii prebudili vlastenecké cítenie, ktoré prelomí súčasnú skepsu či nezáujem?

Do Matice som vstupoval v čase, keď mala v našej spoločnosti obrovskú autoritu. V mene obrany národných záujmov zmobilizovala desaťtisíce ľudí. Matica nesmie ustrnúť, nesmie byť oportunistická. Autorita sa buduje na argumentoch. Nesmie sa pozerať len do minulosti, musí hľadieť aj do budúcnosti. Dnes to nerobí, preto mladí ľudia za ňou nejdú tak, ako by sme si to želali. Mladí ľudia sú idealistickí, chcú víziu, chcú ideu, chcú, aby im niekto ponúkol cestu. Ľudia všeobecne sú dnes veľmi nespokojní so súčasným vývojom spoločnosti a Matica by mala vstúpiť do diskusie o jej ďalšom smerovaní. Dnes sa zdá, akoby prioritným cieľom bolo pohodlné prežitie jej funkcionárov, a nie neohrozené obhajovanie národných záujmov. Ak mladí ľudia uvidia, že Matica nebojácne presadzuje matičné hodnoty a do verejného diskurzu presadzuje najpálčivejšie otázky dneška, verím, že získame aj mládež.

Aké je vaše postavenie k zahraničným Slovákom? Viete s nimi komunikovať na takej úrovni, aby sa mohli stať integrálnou súčasťou matičného hnutia bez ohľadu na to, kde v súčasnosti pôsobia?

Zahraniční Slováci sú súčasťou nášho národa. Matica musí načúvať ich problémom a v rámci možností im aj pomáhať. Pomáhať pri zachovaní ich národnej identity. Musí byť ich mostom k materskej vlasti a cez svoje profesionálne pracovisko Krajanské múzeum im v maximálnej miere poskytovať servis, ktorý potrebujú na to, aby si dlhodobo udržali svoju identitu a kontakt so starou vlasťou.

Ako si predstavujete spoluprácu s Maticami všetkých slovanských národov? Myslíte si, že slovanské národy by mali v čase globalizácie a posilňovania kompetencií Európskej únie viac spolupracovať a podporovať sa na medzinárodnej scéne?

Určite by slovanské národy mali medzi sebou viac spolupracovať. Zabezpečenie spolupráce po politickej či ekonomickej stránke je však nad sily Matice. Podľa mňa však môže byť Matica nápomocná pri vzájomnom spoznávaní sa slovanských Matíc, nadväzovaní spolupráce a kultúrnej výmene.

Veľmi dôležitou súčasťou pôsobenia predsedu MS je v súčinnosti s inými volenými orgánmi združenia aj práca v ekonomickej sfére, teda získavanie, prerozdeľovanie a kontrola finančných tokov. Máte na to svoj vlastný plán?

Myslím si, že by mala byť Matica čo najmenej závislá od vládnej moci. Na druhej strane sa Matica pri investovaní už veľmi popálila, preto podobné aktivity musia prejsť dôkladnou vnútromatičnou diskusiou, schválením v orgánoch Matice a po dôkladnej oponentúre. Ako veľmi znepokojujúce vnímam aj hospodárenie Neografie. Jej zisk od roku 2008 trvalo a prudko klesá z troch miliónov eur na dnešných symbolických dvestodvadsaťtisíc. Je jasné, že s tým treba niečo robiť. Od roku 1993 pôsobím vo vydavateľskej sfére, takže poznám množstvo odborníkov z tejto oblasti. Príčiny prudkého poklesu ziskovosti Neografie by boli  jednou z prvých vecí, o ktoré by som sa po mojom prípadnom zvolení zaujímal.

Nemyslíte si, že najdôležitejšia činnosť Matice má smerovať k ľuďom v regiónoch? Súhlasíte s tým, že činnosť miestnych odborov a regionálna kultúra by mala mať vyššiu podporu od matičnej centrály?

Určite áno. Je doslova hanebné, ak súčasné vedenie Matice dáva na činnosť všetkých 650 miestnych odborov sotva 2 percentá svojho rozpočtu. Asi skutočne nie je v poriadku, ak sú miestne odbory odkázané samy na seba, krvopotne si zháňajú sponzorov na svoje aktivity a vedenie Matice bez mihnutia oka zaplatí Dare Rolins 3 600 eur za nejaké štyri piesne, čo je v porovnaní s tým, čo dostanú na svoje projekty miestne odbory, astronomická cena. Sám som prekvapený, že miestne odbory neprotestujú. Mám však ucelenú predstavu, ako obe súčasti Matice – inštitucionálnu a spolkovú – prepojiť tak, aby si boli vzájomne na osoh, aby spoločne šírili matičné hodnoty, myšlienky a názory nielen medzi sebou, ale i v celej našej spoločnosti. Matica slovenská má akúsi alternatívnu informačnú sieť – širokú sieť Domov Matice slovenskej a ešte širšiu sieť miestnych odborov. Jej vedecké či odborné pracoviská, ktoré produkujú množstvo zaujímavých výstupov – knihy, štúdie, prednášky a podobne. Viem si predstaviť 50 až 100, neskôr možno až 150 prednášok aj v spolupráci s vedeckými odbormi, ktoré by si ľudia z  mediálnej, historickej, literárnovednej a zo spoločenskovednej oblasti pripravili aj na základe požiadaviek matičiarov z miestnych odborov. Matičiari by si objednali dané prednášky v matičnej akadémii, ktorá by prednášateľovi zabezpečila všetky náklady. Jedinou povinnosťou Domu MS či miestneho odboru by bolo zabezpečiť účasť aspoň tridsiatich ľudí. Matičná inteligencia bude pracovať pre členskú základňu a ľudia z miestnych odborov pochopia, že „inštitucionálna zložka“ im neberie peniaze, ale pracuje pre nich. Všetky doterajšie vlastné aktivity, ako vatry zvrchovanosti, výstavy, súťaže v recitácii či iné prospešné veci, budú organizovať aj naďalej, no na matičné hnutie pôjde podstatne viac ako dnešné dve percentá z celého rozpočtu. Platení zamestnanci MS si musia uvedomiť, že ich povinnosťou je pomáhať a vytvárať servis neplateným matičiarom. Žabomyšie vojny medzi riaditeľmi Domov MS a predsedami miestnych odborov sú zbytočné. Ak si to riaditelia Domov MS neuvedomia, asi nie sú vhodné osoby na správnom mieste.


 

 

marián tkáč 150 pxKandidát na predsedu Matice slovenskej Marián TKÁČ

 MATICA UPROSTRED NÁRODA

 

Aká je vaša matičná minulosť, čo ste v rámci svojho doterajšieho pôsobenia v Matici slovenskej chceli dosiahnuť a čo sa vám podarilo?

 V Matici som od roku 1968, v roku 1990 ma zvolili za člena výboru a predsedníctva Matice slovenskej, čo som vtedy považoval za ocenenie mojich krokov pri osamostatňovaní sa Slovenska a v zápase za slovenskú zvrchovanosť. Funkcie v predsedníctve som sa zriekol vzhľadom na pracovnú zaneprázdnenosť: prišli časy zakladania Národnej banky, okrem iného aj zriaďovania slovenskej meny. Na valnom zhromaždení v Rimavskej Sobote, keď sa Matica stala na dlhý čas „korisťou“ vtedajšieho vedenia, po tom, čo som kritizoval niektoré matičné záležitosti vo finančnej oblasti, z výboru som „vypadol“. Moje činy a výsledky vo funkcii predsedu od decembra 2010 sú zrejme známe. Možno však predsa len treba zdôrazniť, že po rokoch driemania sa Matica vrátila do povedomia slovenskej spoločnosti. Zvýšil sa počet odborov Mladej Matice, dovoľte mi teda poznamenať, že „Matica už nestarne“. Obnovil sa inštitút zakladajúceho členstva v Matici, v súčasnosti máme štyridsaťdva takých členov, okrem iných aj predsedu vlády SR. Zásadne sa zmenila spolupráca Matice so strednými a s vysokými školami, so samosprávnymi orgánmi obcí, miest a regiónov, rovnako aj s cirkvami. Napriek občasnému nepochopeniu, cieľu povzbudzovania národného povedomia poslúžilo aj odhaľovanie pamätných tabúľ, búst a pamätníkov na celom Slovensku, ale aj v maďarskom Zalavári, kde po neúspechu „lučenskej misie“ z roku 2007 od júna tohto roku reprezentuje Slovensko súsošie svätých Cyrila a Metoda. Prvý raz v histórii si Matica uctila Franza Lis(z)ta, ako jediní sme uskutočnili množstvo akcií v roku A. Bernoláka, vyhláseného UNESCO, založili sme tradíciu Národných slávností na Devíne koncom apríla – v mesiaci úmrtia sv. Metoda, a vychádzok štúrovcov na Devín. Venovali sme veľkú pozornosť postaveniu Slovákov na jazykovo zmiešaných územiach s dôrazom na žiakov a študentov, ale aj na volebný systém, ktorý neumožňuje primerané zastúpenie Slovákov v samospráve. Úspešne sme zorganizovali medzinárodné konferencie i 2. kongres slovanských Matíc. Usporiadali sme stovky akcií po mestách a dedinách, vydaril sa nám zámer dôstojne osláviť 150. výročie Memoranda a 150. výročie vzniku Matice slovenskej v rámci osláv 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda. Najviac ma teší, že Slovenské národné noviny vypĺňajú ako týždenník medzeru na slovenskom mediálnom trhu.

Matica slovenská je národná ustanovizeň, ktorá má svoje historické poslanie a súčasnosťou stanovené ciele. Jej činnosť dokonca vymedzuje zákon. V mnohom ciele splnila, v niečom ešte do budúcnosti ich má nenaplnené. Ktoré sú tie, ktoré by ste v najvyššej matičnej funkcii stanovili a chceli naplniť?

Poslanie a ciele Matice sú trvalé, zákon ich presne vymedzuje. Ciest na ich dosahovanie je veľa. Na niektoré z nich sme už vstúpili, na iné vstúpime v novom funkčnom období. Zjednodušene povedané, v Matici ide a pôjde o zdravé vlastenectvo v najširšom slova zmysle. Cesty k nemu sú v tomto našom 21. storočí, teda aj v storočí internetu a rýchlej komunikácie zaiste iné, ako boli v storočí devätnástom.

Matica slovenská oslávila 150 rokov. Aká je hlavná vízia, čo by mala Matica vykonávať pre národ v ďalších rokoch, desaťročiach...

Počas 150 rokov od pamätného zakladajúceho valného zhromaždenia vlastne vždy bola Matica niekomu tŕňom v oku, pričom často bola zakazovaná či inak umlčiavaná. Maticu však iný osud ani nemohol stretnúť, ak chcela plniť svoje poslanie: ak bojovala za slovenskosť v časoch uhorských i československých, „ľudovodemokratických“ či „reálnosocialistických“. Keďže matičné krédo je aj dnes jednoznačné a podľa neho má byť udržiavateľkou národných tradícií, zjednocovateľkou a ochrankyňou národa, predstaviteľom všeobjímajúcej liberálnej globalizácie, je očividne aj aktuálne tŕňom v päte. No a žiaľ muziku tvrdia aj niektorí „domáci“ kritici. Či naozaj nevidia, nevedia a či len nechcú vidieť a vedieť, čomu či komu vlastne slúžia?

Matica slovenská sa vyznačuje od svojho vzniku kvalitou kolektívnej spolupráce. Máte také zázemie osobností, aby ste mohli viesť kolektív profesionálov prinášajúcich prospech nielen tejto organizácii, ale aj celému Slovensku?

Myslím si, že za tri krátke roky som dokázal v Matici „preskupiť“ sily. Posun v personálnom obsadení matičných postov je zrejmý. Prednosť dostali mladí, niekedy ešte neskúsení matičiari s tým vedomím, že v nich a v ich profesionálnom raste je záruka matičnej budúcnosti. V tomto trende budem pokračovať. Matica bude aj naďalej personálne mladnúť, a tým sa bude viac dostávať z okraja do stredu národa, aby v nej pôsobili nové generácie, od ktorých závisí naša budúcnosť.

Čo pre vás znamená pojem vlastenectvo a ako ho chcete šíriť medzi široké masy nielen matičiarov, ale i celého slovenského národa?

Vlastenectvo ako lásku k národu a vlasti cez poznanie jeho minulosti slávnej i bolestnej pestujem od mladosti, je prirodzenou súčasťou môjho „ja“ a vediem k tomu aj svoje potomstvo. Medzi masy Slovákov ho aj naďalej chcem a budem šíriť odvážnym a nebojácnym prístupom k vlasteneckým témam, úsilím o preniknutie do verejnoprávnych, ale aj ostatných médií. A predovšetkým, budem sa naďalej usilovať o zvyšovanie nákladu Slovenských národných novín, čo sa dá najmä tým, že ich budú čítať v prvom rade matičiari. Je nás tridsaťtisíc, no náklad SNN je zatiaľ tritisíc...

Najmä mladí Slováci akosi neprejavujú svoje city k národným koreňom. Ako by ste v mladej generácii prebudili túto skepsu, možno nezáujem?

Je to vec výchovy a vzdelávania. Samozrejme je to aj vec rodiny – moje deti sú členmi Matice slovenskej. Ale je to predovšetkým úloha školy. Všetci mladí sú potenciálnymi vlastencami, niekedy dokonca trpia jeho nedostatkom, a tak „extrémčia“. Škola je základom života jednotlivca i národa. Stretli sme sa s pánom ministrom školstva, spracovali sme naše návrhy a podnety a ja verím, že sa to pozitívne odrazí na obsahu učebných osnov i učebníc a intenzite vzdelávania mladých Slovákov k vlastenectvu. Veď predsa nie je možné, aby v dejepise pre ôsmakov nebola ani zmienka o Ďurkovi Langsfeldovi či Vilkovi Šulekovi!

Aké je vaše postavenie k zahraničným Slovákom? Viete s nimi komunikovať na takej úrovni, aby sa mohli stať integrálnou súčasťou matičného hnutia bez ohľadu na to, kde v súčasnosti pôsobia?

Slovenské zahraničie je rovnako zanedbávané ako slovenský juh, resp. jazykovo zmiešané územia našej vlasti. Treba viac peňazí, ale aj odhodlaných a odvážnych ľudí. Matica je pripravená pomáhať väčšmi. Niektoré nové myšlienky vznikajú v spolupráci s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Napríklad aj tá, aby sme v rámci slovenského predsedníctva EÚ počas roku 2016 navrhli princíp podpory vzdelávania a kultúry v rodnom jazyku pre občanov členských štátov na celom území Európskej únie zo strany toho štátu, na území ktorého občania pracujú a platia dane.

Ako si predstavujete spoluprácu s Maticami všetkých slovanských národov? Myslíte si, že slovanské národy by mali v čase globalizácie a posilňovania kompetencií Európskej únie viac spolupracovať a podporovať sa na medzinárodnej scéne?

V rámci osláv stopäťdesiatročnice Matice slovenskej sme pripravili 2. kongres v súčasnosti existujúcich slovanských Matíc ako platformu na diskusiu o vzájomnej spolupráci. Aj o tom, ako naplniť poslanie Slovanov: byť dušou sveta. Pôjde nám o spoluprácu nielen medzi Maticami, tie napokon nie sú vo všetkých slovanských štátoch, ale usilujeme sa aj o spoluprácu s „nematičnými“ subjektmi, ako je napríklad Fórum slovanských národov v Ľubľane.

 

tkáč mariánVeľmi dôležitou súčasťou pôsobenia predsedu MS je v súčinnosti s inými volenými orgánmi združenia aj práca v ekonomickej sfére, teda získavanie, prerozdeľovanie a kontrola finančných tokov. Máte na to svoj vlastný plán?

S peniazmi sú vždy problémy, akoby ich vo všeobecnosti bolo málo. Na svete je však ohromne veľa peňazí, oveľa viac ako pred 15. augustom 1971, keď sa skončila éra ich viazanosti na zlato. Peniaze sú, akurát že sa rozdeľujú nerovnomerne. Pozrime sa však aj do zrkadla: keby nedoplávala dostratena finančná časť Národného pokladu, ktorý Matici zveril národ, vrátane časti nášho národa spoza mora, „finančné toky“ v Matici by zaiste boli masívnejšie. Kuviky kuvikajú: ale veď sme ten poklad dva a pol krát „otočili“. Ach bože, a nehovorili sme náhodou o tom, že istina je nedotknuteľná? Ak vaša otázka mieri k vyššej transparentnosti, to beriem. Po rokoch sme zaviedli vnútorného kontrolóra, chystajú sa nové pravidlá hospodárenia a ďalšie opatrenia. Všetko má svoj čas.

Nemyslíte si, že najdôležitejšia činnosť Matice je práve medzi ľudom na dedinách? Myslíte si, že regionálna kultúra a činnosť miestnych odborov by mala mať vyššiu podporu od matičnej centrály?

Naša základňa je na vidieku. Počas troch rokov som chcel, ale nepodarilo sa mi navštíviť všetky matičné subjekty na celom Slovensku i v zahraničí. Aj naďalej považujem spoznanie konkrétnej práce našich vzácnych matičiarov dobrovoľníkov za prvý krok k ich vyššej podpore. Som väčšmi ako pred troma rokmi presvedčený, že Matica slovenská má byť ochrankyňou a duchovnou oporou slovenského národa. Matica musí teda stáť uprostred národa, a nie na jeho „elitárskom okraji“, musí v chaose sveta a Európy ponúkať národu tradičný hodnotový systém opierajúci sa o vlastenectvo a kresťanstvo, šíriť „vlastenectvo na každý deň“ a prinášať to, čo iní neprinášajú.

Verím, že týmto cieľom poslúži všetko to, čo som uviedol, ale aj primeraná úprava matičných legislatívnych noriem, a teda v prvom polroku 2014 zvolanie matičného snemu s cieľom upraviť stanovy a spresniť Národný program do roku 2017 s výhľadom až do roku 2021. Áno, podporiť rast členskej základne Matice musíme aj hľadaním zdrojov na posilnenie aktivít miestnych odborov a odborov mladých matičiarov. My musíme mládeži namiesto plytkej „pohodovej“ kultúry ponúkať kultúrne hodnoty, na ktorých vyrástol tento národ. Do regionálnej a miestnej kultúry treba dať viac peňazí.

Ale rovnako sme povinní zásadne zvýšiť prínos matičnej vedy pre matičnú základňu i celý národ. Profesionálne vedecké pracoviská treba orientovať na problematiku slovenskej štátnosti, osobitne jej martinského štádia, dejiny Matice, zahraničných Slovákov, pôvodnú i mladú literatúru, pestovanie spisovného jazyka a kontrolu dodržiavania jazykových noriem, tvorbu učebníc a učebných pomôcok. A čo tak každoročne udeľovať „cenu“ za kazenie našej spisovnej slovenčiny?

Matica bude chcieť formulovať a presadzovať národnoštátne záujmy, a teda organizovať okrúhle stoly s cieľom zjednocovať národné sily, osobitne vo vzťahu k jazykovo zmiešanému územiu. Prichádzame s ideou ochrany osobností, ktoré sa významne zaslúžili o slovenskú štátnosť a sú neoprávnene zabúdané či dokonca spochybňované tými, ktorí chcú takto prekryť svoju minulosť. Neustaneme ani v programe budovania pamätníkov na celom Slovensku v záujme udržiavania a prehlbovania národnej hrdosti. A napokon, ale nie v poslednom rade, budem sa usilovať aj o posilňovanie postavenia našich matičných médií, pokračovať v premene Slovenských národných novín na mienkotvorný matičný týždenník. Nuž a podobne aj moje úsilie o návrat RTVS do sféry verejnoprávnosti nijako neochabne.

 

 

 

 

 

 
 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.