Uhrín je jedno z najrozšírenejších mien na Slovensku


Bratislava engerau - historiská pohľadnicaStarý názov Petržalky – Engerau – vznikol zo slov Ostrov Maďarov a Uhorská niva

Milan MAJTÁN

Pomenovanie etnických Maďarov slovom Maďar (Magyar, Madjar...) sa začalo v európskych jazykoch používať od 18. storočia. V slovenčine sa až do začiatku 19. storočia nepoužívalo na pomenovanie príslušníka maďarského etnika slovo Maďar, ale slová Uhrín a Uher/Uhor. Najstaršie zápisy osobného mena Ugrinus, z čoho pochádza Uhrín, sú z konca 12. a zo začiatku 13. storočia. V slovenskom jazykovom kontexte medzi najstaršie patrí zápis osobného mena Laczko Vhrzynowicz z roku 1416.

V súčasnosti má na Slovensku priezvisko Uhrín/Uhrin 1 592 rodín, Uhrínek/Uhrinek 50, Uhrinčať 35 rodín, priezvisko Uher 500 rodín (Uhor 5), Uherčík 172 rodín, Uherek 71, Uherík 38 rodín...

engerau■ V UHORSKÝCH ČASOCH

Uhorsko sa v staršej slovenčine často nazývalo slovom Uhry (podobne ako Čechy), územie dnešného Slovenska aj termínom Horné či Vyšné Uhry (1607 z Wyssnych Uher).         Staršie sú doklady spomedzi názvov obcí. Tekovská obec (Veľké) Uherce sa zapisuje v roku 1274 ako Vgrich – Uhric, v roku 1293 ako Vgrouch – Uhrovce. Trenčianska obec Uhrovec je doložená od polovice 13. stor. v pomaďarčenej podobe, v roku 1258 Ugroug, 1481 Wgrod, 1525 Wgrocz a pod., v roku 1773 Uhrowcze, 1808 Uhrowec, Uhrowce. Najstarším známym zápisom toponyma utvoreného z maďarského etnonyma Maďar je zápis názvu dunajského ostrova pri Bratislave z roku 1225 ako Mogorsciget „ostrov Maďarov“, ktorý sa neskôr zapisoval v nemeckej podobe, v roku 1439 Ungerau „Uhorská niva“, 1509 Hungerau, 1654 insula Engerau a podobne. Ide o dnešnú časť nášho hlavného mesta na druhom brehu Dunaja, ktorá sa v súčasnosti nazýva Petržalka.

 Z uvedených dokladov vidno, že z etnonyma Uhor sa v starej slovenčine utvoril rad osadných názvov. Názvy s etnonymom Maďar vznikli ako maďarské, išlo však iste o lokality s maďarským obyvateľstvom a o názvy jazykovo maďarské.

 ■ UHOR, NIE MAĎAR

Prvé maďarizačné zákony v roku 1792 zaviedli maďarčinu do škôl ako povinný vyučovací predmet, a potom v štyridsiatych rokoch 19. stor. sa maďarčina stala na všetkých školách vyučovacou rečou a úradným jazykom. Nemaďarské národy v používaných  jazykoch Uhorska vtedy začali výrazne prejavovať rozdiel medzi pojmami Uhor a Maďar. Adam František Kollár v nedatovanom, po nemecky napísanom liste spred roku 1783 napísal, že bol Uhrom, ale nie Maďarom, lež Slovákom (Ich war wohl ein Unger, aber kein madjarischer, sondern ein slawischer). V starej slovenčine sa však prakticky až do konca 18. storočia používali na označenie príslušníka uhorského štátu i príslušníka maďarského etnika iba slová utvorené zo základu Uhor, teda Uhrin/Uher/Uhor, Uhrinka/Uherka, Uhry, uherský/uhorský/uharský a podobne. Od konca 18. stor. sa na označenie príslušníka maďarského etnika postupne začalo používať aj pomenovanie Maďar.

       Slovo Maďar (Maďiar) ako etnonymum sa v slovenskom texte prvý raz vyskytuje vo štvrtom zväzku Dúvernej zmluvy J. Fándlyho z roku 1790, keď tam spomína „hunskú“ históriu starých Maďarov. „V uherskéj histórie najmúdrejší, mnohovelební pán Štefan Katona takto nám volakedi v trnavskéj škole vikládal: Že áziatskích (ináč scithiánskích, hunniánskích) Tatarov, to jest starodávních Maďiarov, pohanskích Uhrov, Belamber král áziatskí, z áziátskéj Tartárie prevédol do Europi, aš do krajni moldavskéj a sedmohradskéj r. 270. Po obidlení tehoto národu v tíchto krajnách za 90 rokov naspátek do Ázie zavédol ho Atilla.“

■ TAKEJ REČI NIET...

Zo štúrovského obdobia však už máme množstvo dokladov o tom, že sa slová utvorené zo základu Maďar používali na vyjadrenie etnickej príslušnosti, a slová utvorené zo základu Uhor takmer dôsledne na vyjadrenie štátnej príslušnosti. Príklady – 1846 Maďari teda, ktorích národi slovenskje Uhrami zovú, vrazili do zemí dunajskích a vivrátili Velikú Moravu; 1846 spolumešťaňja naší v Uhorskej krajiňe, Maďari tím nás pomíliť chcú v našom živoťe národnom; 1864 neznajú, že uhorčinu, tak ako sedmohradčinu lebo rakúštinu nemožno prednášať, bo takej reči niet; 1865 Nemec v Uhrách bývajúci je v politickom smysle Uhor... V posledných desaťročiach 19. storočia sa významy slov Uhor a Maďar definitívne odlíšili a v súčasnej slovenčine sa slová Uhor, Uhry, Uhorsko, uhorský používajú iba ako historizmy súvisiace s existenciou štátneho útvaru do roku 1918. Naopak slová Maďar, Maďarsko, maďarský a celá bohatá čeľaď odvodených slov sa spájajú s etnicitou novodobého maďarského národa a existenciou maďarského štátneho útvaru po roku 1918.

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.