Matičiari z celého Slovenska nechcú a nebudú mlčať

thumbnail

Prečo je ministerke tŕňom v oku Matica slovenská, a nie napríklad Csemadok? Posledné týždne bola Matica slovenská témou mnohých slovenských médií tzv. hlavného prúdu. Ako inak – v negatívnom svetle. Podnetom na tieto mediálne útoky bolo, žiaľ, stanovisko Ministerstva kultúry SR  o zmene systému financovania MS, teda znížení štátnej dotácie na jej činnosť. Medzičasom (2. 7. 2020) zasadla aj Rada vlády SR pre kultúru pod vedením ministerky kultúry N. Milanovej, ktorá prerokovala vznik pracovnej skupiny na posúdenie činnosti národnej ustanovizne. „Rada schválila zriadenie Dočasnej pracovnej skupiny pre zmenu financovania a rozvoj Matice slovenskej. Jej úlohou bude podrobne zanalyzovať hospodárenie Matice slovenskej vrátane hospodárenia tlačiarne Neografia, ktorej je Matica slovenská majoritným akcionárom.  Pracovná skupina má riešiť aj otázky právneho postavenia i personálneho stavu Matice, verejné, vedecké a publikačné aktivity a tiež potenciál matičných nehnuteľností. Výsledkom pracovnej skupiny má byť nový udržateľný model financovania Matice slovenskej,“ konštatuje sa v stanovisku MK SR po rokovaní, na ktorom bol za MS prvý podpredseda M. Hanuska. Ten pre SNN potvrdil tento záver s tým, že Matica slovenská bude mať právo do komisie posielať svojich zástupcov podľa tém, ktoré budú prerokovávať. Na záver pozval ministerku na odhalenie pamätnej tabule M. R. Štefánika do Zvolenskej Slatiny. „Nech pani ministerka vidí na vlastné oči, aké podujatia organizuje Matica po celom Slovensku. Uvidíme, či príde...,“ dodal prvý podpredseda MS.

 • NITRIANSKY HLAS

Periodiká, ktoré sa vždy rady pridajú k útokom na symboly Slovenska, ministerku vo svojich komentároch chválili za skutočnosť, že kritizovala nové vedenie MS a súčasné postavenie ustanovizne v spoločnosti. „Mne povedala, že ju mrzí následná mediálna diskusia o Matici,“ reagoval pre SNN M. Hanuska. Do redakcie nám prichádzali mnohé podporné stanoviská od radových matičiarov i oficiálne vyhlásenia miestnych odborov MS. Vyberáme niektoré z nich.

Výbor miestneho odboru Matice slovenskej v Nitre na zasadnutí 17. júna tohto roka s rozhorčením prerokoval vyjadrenie ministerky kultúry Natálie Milanovej na adresu Matice slovenskej. „Možno máte osobné výhrady k členom súčasného vedenia, to Vám ale nedáva právo spochybňovať existenciu tejto inštitúcie ako takej,“ píše sa vo vyhlásení. „Týmto vyhlásením ste nás informovali, že nie ste ministerkou kultúry pre desaťtisíce členov a sympatizantov MS. Dovoľujeme si to konštatovať, pretože ste nikdy nespochybnili existenciu a financovanie Csemadoku, inštitúcie, ktorá dodnes nebola ochotná ani rešpektovať vznik a existenciu Slovenskej republiky vo svojom názve. Csemadok je skratka: Csehszlovákai Magyar Dolgozók Kultúregyesulete, v preklade Kultúrny spolok maďarských pracujúcich v Československu. Csemadok Vám vyhovuje a má pre Vás zmysluplné poslanie? Matica slovenská je nadstranícka inštitúcia, ktorá však v mnohých historických chvíľach zaujíma jasné proslovenské politické postoje. História vzniku Slovenskej republiky je toho jasným dôkazom. Svojím postojom ste, pani ministerka, zaujali antislovenské politicko-stranícke stanovisko. Vyzývame Vás preto, aby ste podali demisiu, pretože ste prestali byť predstaviteľom skutočnej, autentickej slovenskej kultúry.“ Vyhlásenie do redakcie poslal Ján Petruška, predseda MO MS v Nitre.

 • PROTEST Z POPRADU

„Najpresvedčivejším argumentom pre zachovanie MS sú tisícky kultúrnych podujatí, jubilejných slávností, odhaľovanie pamätných tabúľ, skulptúr našim dejateľom naprieč celým Slovenskom  s dôrazom na uchovanie vedomia svojbytnej národnej identity. Ďalej sú to väzby na Slovákov v zahraničí . Stačí sledovať webovú stránku MS. Samozrejme, pokiaľ to niekomu neprekáža v kozmopolitnej orientácii. Navrhovaný zákon o sponzorstve  MS je nereálny a neriešil by fungovanie Matice. Celé tri desaťročia  miestne odbory ‚sponzorujú‘ z vlastných skromných zdrojov podujatia. Takže o to viac je nevyhnutná pomoc profesionálnych pracovísk MS a dotácie  ministerstva kultúry na tieto projekty regionálnej kultúry,“ uviedla za oblastnú radu v Poprade  Ľudmila Hrehorčáková.


Aktuálna problematika financovania Matice slovenskej

V posledných dňoch bola Matica slovenská terčom útokov liberálnych médií, ktoré napádali jej opodstatnenie v 21. storočí. Podnetom na túto antikampaň proti národnej ustanovizni bolo vyhlásenie ministerky kultúry Natálie Milanovej, že najvyšší predstavitelia Matice slovenskej ju na pracovnom rokovaní o opodstatnenosti MS svojimi argumentmi nepresvedčili. Vyjadrila presvedčenie, že MS musí prejsť reorganizáciou a návrh na prehodnotenie jej financovania prostredníctvom štátnej dotácie vo výške 1,5 milióna eura ročne. Tie sú vyčlenené v štátnom rozpočte a zmluvne ich posiela na účet MS Ministerstvo kultúry SR.  Vyjadrenia ministerky niektorí vládni i opoziční politici kritizovali. Do Matice však smeruje poslanecký prieskum Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá, aby posúdil jej činnosť a prínos v oblasti ochrany národného a kultúrneho dedičstva a vo výchove k vlastenectvu. Samozrejme, bez štátnej dotácie by sa činnosť Matice slovenskej natoľko oklieštila, že by to v podstate znamenalo jej inštitucionálny koniec. Preto predstavitelia MS pripravili analytický materiál o problematike financovania inštitúcie a nutnosti navýšiť štátnu dotáciu, nie ju znižovať. Analýzu zaslali politikom, ktorí sa v rámci svojich pracovných kompetencií môžu stretnúť s Maticou slovenskou. Dokument uverejňujeme v skrátenej verzii.

 • DOTÁCIA ŠTÁTU

Zákon ustanovuje, že na  plnenie  úloh  Matice  slovenskej  sa  jej poskytujú dotácie  a  účelové  dotácie  zo  štátneho rozpočtu  Slovenskej  republiky  (§  2  ods.  1). Účelová dotácia sa Matici slovenskej už dlhodobo vypláca prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR (MK SR), a to vo výške 1 494 tis. eur, ktorá však nebola valorizovaná od roka 2011.Táto výška je schválená v zákone o štátnom rozpočte aj na roky 2020 ‒ 2022. Dotácia MK SR je najvýznamnejší zdroj príjmov a financovania výdavkov ustanovizne a je rozhodujúca pre jej existenciu. Nepravidelne bola dotácia zvýšená v jednotlivých rokoch samostatnými dodatkami, a to v sume od 250 tisíc eur až 285 tisíc eur. V tejto súvislosti si dovoľujeme podotknúť, že náklady kultúrnych programov počas rôznych jednodňových štátnych osláv sú vyššie ako celoročná štátna účelová dotácia Matice slovenskej. Podľa našich informácií sa zvažuje presmerovať financovanie Matice slovenskej na existujúce nezávislé fondy. Tu si dovolíme upozorniť, že takéto fondy spravidla podporujú iba jednorazové aktivity, zatiaľ čo štátna účelová dotácia zabezpečuje základný chod ustanovizne, energie, budov, mzdové náklady odborných zamestnancov, vydavateľstva a pod. V súčasnosti je relatívne malá a akékoľvek odstrihnutie MS od štátnej účelovej dotácie bude znamenať jej faktickú likvidáciu. V prípade fondov uvedieme príklad, keď Matici slovenskej zamietol Fond na podporu kultúry a umenia taký výsostne odborný projekt, ako je vydávanie jazykovedného časopisu Kultúra slova, či tradičného Orla tatranského a pod.

Súčasný stav neumožňuje rozvojovú činnosť a realizáciu nových projektov. Možno to uviesť na príklade odborných a vedeckých pracovísk Matice slovenskej. V súčasnosti má Matica slovenská päťstotri miestnych odborov vo všetkých kútoch Slovenska, dvestoštyridsaťtri umeleckých kolektívov, ktoré sú dobrovoľné a metodicky sú usmerňované dvadsiatimi profesionálnymi domami MS a piatimi oblastnými pracoviskami MS. V súčasnosti iba v niekoľkých D MS sú dvaja zamestnanci. Väčšina má iba jedného zamestnanca. Miestne odbory, D MS a OP MS v spolupráci s ústredím v Martine realizujú rôznorodú kultúrnu činnosť v obciach a mestečkách, kde sú mnohokrát jedinými aktívnymi kultúrnymi zložkami. Často matičiari akoby suplovali neexistujúce odbory kultúry a v niektorých oblastiach VÚC zrušené osvetové strediská.

Tradičnou činnosťou vyššie uvedených organizačných zložiek MS je organizácia kultúrnych, folklórnych, ochotníckych a mládežníckych či iných podobných podujatí (mnohé v spolupráci s cirkvami, napríklad prehliadky cirkevných speváckych zborov, cyrilo-metodské a gorazdovské slávnosti a pod.). Zároveň sa konajú akcie na osvetľovanie zabudnutých a neznámych osobností slovenského spoločenského, kultúrneho, politického i vedeckého života, udržiavanie a rozvíjanie kolektívnej historickej pamäti národa. Napríklad, čo sa toho týka, medzi rokmi 2017 až 2020 sme odhalili sami či v spolupráci najmä s obcami takmer štyridsať pamätných búst a tabúľ.

Ďalším čiastkovým príkladom je spolupráca so školami. Matica slovenská prostredníctvom svojich odborných a vedeckých pracovísk, D MS, OP MS a miestnych odborov spolupracuje so sto deväťdesiatimi ôsmimi základnými a strednými školami. V školách, s ktorými je podpísané memorandum, sa systematicky realizujú prednášky, divadelné scénky či predstavenia, zapájanie žiakov do mimoškolských aktivít, súťaží, organizovanie poznávacích alebo vlastivedných výletov s cieľom duchovného, vedomostného a osobnostného rozvoja mládeže. Tieto aktivity však nemôžeme rozšíriť o ďalšie školy pre poddimenzovanosť našich odborných pracovísk,  a práve doplnenie D MS a OP MS o nových metodických zamestnancov či navýšenie rozpočtových položiek by mohlo túto činnosť rozvinúť. V tejto súvislosti pripomenieme, že D MS a OP MS realizujú aj celý rad iných kultúrnych činností. Rovnako sú poddimenzované aj vedecké pracoviská v Martine a v Bratislave, ktoré rozvíjajú špecifickú vedu, tesne spojenú s činnosťou a aktivitami vydavateľstva MS, odbornými pracoviskami v regiónoch či miestnymi odbormi.

 • NUTNOSŤ ZVÝŠENIA

Pre Maticu slovenskú je potrebná dlhodobá rozpočtová stabilita a vzhľadom na súčasný stav cien služieb, tovarov a zákonom zvýšenú minimálnu mzdu v SR je na realizáciu jej základných úloh potrebné zvýšiť dotáciu na rok 2021 na úroveň 2 200 tis. eur. Za posledné roky sa podpora zo strany štátu výrazne navýšila iným inštitúciám, ale nie  Matici slovenskej. Dôvodmi, prečo je pre národnú ustanovizeň problematické zabezpečiť svoje fungovanie z úrovne dotácie 1 494 tis. eur, sú ekonomické ukazovatele Slovenskej republiky posledných rokov, ktoré priamo vplývajú na činnosť ustanovizne:

 1. Mzdové náklady

Každým rokom sa zvyšuje objem výdavkov na úpravu minimálnych miezd podľa zákona. V roku 2010 priemerná mzda v Matici slovenskej bola na úrovni 90,64 percenta priemernej mzdy v SR a v roku 2019 to už bolo len 80,13 percenta (pre porovnanie v roku 2001 to bolo na úrovni 101,29 percenta priem. mzdy v SR). Čiastočne bol pribrzdený tento nárast výdavkov aj personálnym zoštíhlením v MS, a to najmä v roku 2014, keď bola finančná situácia už neúnosná a okrem nevyhnutného prepustenia časti zamestnancov boli celoplošne vykonané aj ďalšie ekonomické opatrenia na zníženie výdavkov. Celkovo klesol priemerný počet zamestnancov v MS za posledných desať rokov o 30,19 percenta. Ďalšie zásadné zoštíhľovanie počtu zamestnancov už pre zachovanie základných činností nie je možné. Za posledných desať rokov sa zvýšili v MS mzdové výdavky len z dôvodu zákonných úprav minimálnej mzdy v SR a napriek personálnemu zoštíhleniu o sumu 208 121,82 eura. Slovenská republika v roku 2019 schválila desaťpercentné plošné navýšenie základných miezd pre zamestnancov štátnej i verejnej správy. Matici slovenskej – ako verejnoprávnej inštitúcii – sa toto zákonné navýšenie netýkalo.

Prehľad základných údajov k mzdovým nákladom v MS:

Rok Výška dotácie MK SR ( aj priebežným ročným navýšením) v eur Priem. počet  zamestnancov     (prepočítaný) Priemerná mzda v Matici slovenskej v eur Navýšenie miezd a odvodov z dôvodu zák. zmeny min. mzdy v eur
2010 1 859 696 117,74 769,00 2011,61
2011 1 494 000 117,49 786,00 399,27
2012 1 494 000 110,00 805,00 877,39
2013 1 494 000 116,96 824,00 3327,38
2014 1 494 000 121,48 858,00 5961,67
2015 1 494 000 85,50 859,00 17732,83
2016 1 514 000 84,07 912,00 17 457,02
2017 1 594 000 88,94 767,52 29 608,80
2018 1 734 000 84,82 858,64 50 495,85
2019 1 784 000 79,39 873,52 56 500,00
2020 1 744 000 82,20 874,99 23 750,00
Celkom      208 121,82

 

 1. Hospodársko-prevádzková oblasť

Matica slovenská vynaložila na opravy a údržbu nehnuteľností vo svojom vlastníctve (hlavná budova MS plus desať nehnuteľností ‒ Domy MS po celej SR) a na ďalšie dve nehnuteľnosti vo vlastníctve SR, no v správe MS, za posledných desať rokov ročne v priemere tridsať- až päťdesiattisíc eur. Musíme zdôrazniť, že uvedená suma nie je dostatočná. Súčasný technický stav nehnuteľností po viacročnom poddimenzovanom financovaní opráv a údržby je vo viacerých prípadoch už kritický a pre dostatočnú úroveň opráv a údržby bude nevyhnutné na tento cieľ vynakladať ročne aspoň stotisíc eur v najbližších obdobiach.

Po viacerých zákonných zvýšeniach minimálnej stravnej jednotky sa náklady na zákonom stanovené príspevky na závodné stravovanie zamestnancov zvýšili za desať rokov o vyše sedemtisíc eur.

Matica slovenská spravuje aj majetok štátu. Výška nájomného za priestory Požičovne kostýmov a krojov (delimitovaný štátny majetok do vlastníctva MS) sa zvýšila o dvadsať percent, t. j. o štyritisíc eur ročne (osemsto štvorcových metrov) a je predpoklad, že do dvoch rokov sa zvýši minimálne o rovnakú sumu. Napriek viacerým plošným úsporným opatreniam (zníženie výkonov osvetlenia, optimalizácia času vykurovania a pod.) vplyvom rastu cien energií a vody došlo tiež k významnému nárastu nákladov na tieto nákladové kapitoly, a to o takmer tridsaťštyritisíc eur, čo je nárast o devätnásť percent. V roku 2019 je avizovaný výraznejší nárast cien elektrickej energie, čo opäť zvýši náklady.

 1. Vydavateľská činnosť MS

Matica slovenská ako národná ustanovizeň je osvedčená vo vydávaní slovenskej periodickej a neperiodickej tlače, ktorá má v prvom rade nekomerčný, vzdelávací a kultúrny charakter. V posledných rokoch sa enormne zvýšili ceny papiera,  tlačiarenských služieb a autorských honorárov za umelecké vystúpenia. V súlade s rastom priemernej mzdy vzrástli ceny autorských honorárov a umeleckých vystúpení. Napriek skutočnosti, že MS upustila od financovania niektorých projektov s finančne náročnejšími  externými subjektmi, nemožno ďalej tieto výdavky znižovať, aby nedošlo k výraznému zníženiu kvality a úrovne vystúpení vydávanej literatúry a periodík.

 1. Vedecká činnosť

Podpora vedeckej a odbornej činnosti Matice slovenskej a súvisiacich vedeckých projektov je v oblasti slovenskej histórie, literatúry, jazykovedy a etnológie, vydavateľskej činnosti vedeckých a odborných publikácií, aktivít v oblasti krajanských spolkov Slovákov žijúcich v zahraničí, ale i v archívnej a bádateľskej činnosti Archívu Matice slovenskej. Ďalej v zachovávaní, prezentácii a ochrane vzácnych historických kostýmov a krojov v Požičovni kostýmov a krojov MS, ako aj sčasti s tým súvisiacim príslušným etnografickým výskumom, ktorá má v zbierke okolo tritisícpäťsto kusov rôznych krojov a kostýmov, v mnohých prípadoch s veľkou historickou hodnotou. V celkovo šiestich vedecko-odborných útvaroch v týchto oblastiach v súčasnosti pracuje dvanásť pracovníkov, čo je dlhodobo výrazne poddimenzovaný stav, ktorý dovoľuje realizovať len veľmi obmedzený rozsah vedeckých projektov a mnoho v podstate už pripravených zámerov a vedeckých projektov nie je možné zrealizovať pre nedostatok finančných zdrojov. V minulosti (päť až desať rokov dozadu) ešte v týchto útvaroch pracovalo celkom dvadsaťpäť až dvadsaťšesť odborných pracovníkov.

Pre úplnosť uvádzame, že veda je spolu s matičným hnutím integrálnou súčasťou ustanovizne a jej činnosť je  upravená v ustanoveniach § 3 zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.

Vedu realizujeme na celonárodnej úrovni v sieti našich vedeckých ústavov:

 • Slovenský historický ústav MS – oblasť slovenskej národnej histórie
 • Slovenský literárny ústav MS – oblasť slovenskej literatúry a jazykovedy
 • Archív MS – oblasť akvizície, starostlivosti o archívne dokumenty a ich spracovanie
 • Krajanské múzeum – oblasť styku, spolupráce a udržiavanie a rozvíjanie národnej identity a vzťahov k Slovenskej republike Slovákov žijúcich v zahraničí
 • Stredisko národnostných vzťahov – výskum a dokumentácia vzťahov medzi slovenským národom a národnostnými menšinami žijúcimi v SR

Okrem týchto útvarov sa na podpore vedy a výskumu spolupodieľajú aj iné útvary, napríklad Vydavateľstvo MS, a to vydávaním publikácií z vedeckej činnosti. Ďalej Požičovňa kostýmov a krojov MS formou  etnografického výskumu a popularizácie v oblasti histórie odievania na Slovensku. Rozpočtový projekt Hlavné aktivity MS podporuje niektoré podujatia vedecko-odborného charakteru (vybrané semináre, konferencie a pod.) a samostatný projekt Podpora vedeckých aktivít – teda podpora vedeckých aktivít s vydávaním publikácií, najmä vedeckých záujmových odborov MS, ktoré sú zriadené na báze dobrovoľnosti pracujúcich členov.

Na dostatočný a výraznejšie viditeľný výkon Matice slovenskej je potrebné, aby sa počet odborných pracovníkov zvýšil zo súčasných dvanásť na dvadsaťdva, teda celkom o desať pracovníkov, čo by predstavovalo len na mzdových nákladoch odhadom okolo stopäťdesiattisíc eur ročne navyše. (Podrobnejšie finančnú problematiku vedy MS analyzujeme v samostatnej časti tohto dokumentu nižšie.) Celková potreba navýšenia finančnej podpory vedy a vedeckých aktivít pre Maticu slovenskú vo forme navýšenia účelovej dotácie MK SR je dvestodesaťtisíc eur ako trvalá zložka každoročnej dotácie MK SR. Pre aktuálny prebiehajúci rok  2020, resp. jeho zvyšnú časť, by bola potreba navýšenia dotácie aspoň päťdesiat percent požadovanej sumy pre matičnú vedu. Týmto by sa mohol naštartovať proces podpory vedy v MS, ktorý by sme dokončili v roku 2021.

 1. Podpora regionálnej kultúry

Matica slovenská podporuje rozvoj regionálnej kultúry rovnomerne na celom území SR prostredníctvom svojich miestnych odborov Matice slovenskej, ako aj záujmových odborov MS, kde sú im miestne nápomocné i domy Matice slovenskej a oblastné pracoviská MS. Na túto činnosť poskytla Matica slovenská zo svojho rozpočtu v roku 2019 celkovo šesťdesiatpäťtisíc eur z vlastných matičných príjmov (nie z dotácií štátu), čo je maximum našich ekonomických možností. Táto suma bola rozdelená na 361 projektov regionálnej kultúry. Uvedomujúc si skutočnosť, že MS zastrešuje 490 miestnych odborov s približne 27 500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov a 13 záujmových a vedeckých odborov, je táto suma podpory (jeden projekt 100 ‒ 450 eur) viac-menej symbolická. Tu je potrebné zdôrazniť, že pri ročnom rozpočte MS zhruba dva milióny eur ide o rozpočet jednej obce s približne tritisíc až štyritisíc obyvateľmi, a to si plní Matica slovenská svoje zákonné úlohy celoslovenského i miestneho charakteru na celom území SR. V mnohých krajoch a regiónoch sú miestne odbory Matice slovenskej pevnou súčasťou regionálnej kultúry, dokonca bez miestnych odborov MS by v mnohých regiónoch Slovenska takmer úplne absentovala miestna kultúra. Na dostatočnú podporu regionálnej kultúry by Matica slovenská potrebovala vynakladať minimálne stodvadsaťtisíc eur ročne a viac a zároveň chce získať tieto prostriedky z prostriedkov dotácie MK SR.

 1. Hlavné aktivity a projekty Matice slovenskej

V rámci projektu Hlavné aktivity MS Matica slovenská uskutočňuje množstvo celomatičných projektov celoštátneho významu či významné podujatia a aktivity v rámci krajov SR.  Súčasný rozpočet je v tomto ohľade nepostačujúci.

Spracoval: (mrs) – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.