SERIÁL: Morové rany decimovali svet od stredoveku

thumbnail

ZABUDNUTÁ HISTÓRIA

Našich predkov sužovali oveľa väčšie epidémie, ako je tá terajšia. Slovensko i celý svet sú v súčasnosti  postihnuté epidémiou dosiaľ neznámeho koronavírusu.  Pri triezvom uvažovaní sa zdá, že  je to viac mediálna a politická bublina a skutočné nebezpečenstvo od mikroskopického záškodníka nám nehrozí, ale od  tých, čo  plánujú  využiť strach z ochorenia, aby obmedzovali, kontrolovali a trestali. Uvidíme, čo bude nasledovať.  Európa i naše Slovensko za  posledných sedem storočí  ohrozovali a decimovali  oveľa  nebezpečnejšie a ničivejšie pandémie, ako spôsobuje tento nepatrný Covid-19. Mor a cholera  popri iných infekčných chorobách si vyžiadali desiatky miliónov obetí.  Takmer všetky morové a cholerové epidémie  mali  svoj pôvod v Ázii, odkiaľ už za panovania cisára Justiniána (527 – 565)  prenikol prvý známy  mor, ktorý od roka 541  pustošil  obyvateľstvo Byzantskej ríše. Vzhľadom na riedke osídlenie  k nám, našťastie, neprenikol.

MOROVÉ RANY

Prvá globálna morová epidémia sa  začala v štyridsiatych rokoch 14. storočia. Tiež sa  rozšírila zo strednej Ázie, odkiaľ ju  na Krym zavliekli Tatári  zo Zlatej Hordy,  ktorí sa  pokúšali dobyť mesto Kaffa, ovládané Janovskou republikou. Aby zlomili odhodlanie obrancov, katapultmi za hradby vystreľovali morom nakazené mŕtve telá. V Kaffe sa začala  písať prvá kapitola  biologickej vojny a zároveň  tu  bol začiatok obrovskej  tragédie stredovekej Európy, ktorá si vyžiadala  asi dvadsaťpäť miliónov ľudských životov. Janovské lode zavliekli  mor do Konštantínopolu a na Sicíliu. Na jeseň 1347  dorazila do sicílskej Messiny janovská loď, na ktorej väčšina  posádky počas plavby zomrela na morovú nákazu. Zakrátko epidémia kosila nielen obyvateľstvo Sicílie, ale aj  na pobreží  Francúzska, kde  najviac  spustošila mesto  Marseille.  Ľudia si uvedomili, že  nákaza  sa  roznáša najmä na lodiach, a tak vo Francúzsku  každé plavidlo muselo štyridsať dní kotviť na  mori a až  potom ho pustili do prístavu.  Francúzska číslovka 40 –  quarante  (karant),  sa stala základom  všeobecne  rozšíreného slova  karanténa, ktorú dnes bezprostredne zažívame.

ČIERNA SMRŤ

Námorná karanténa však  nedokázala epidémiu zastaviť,  za obeť jej padli stotisíce  obyvateľov Francúzska i Pyrenejského polostrova.  V máji 1348  v Avignone, kde v tom čase sídlil pápež,  pochovávali  denne tisícštyristo obetí pandémie. Len v tomto meste zomrelo okolo päťdesiattisíc ľudí.  Nakazenému sa  na  tele  objavili tmavé krvácajúce  škvrny, zachvátila ho horúčka a ťažký kašeľ. V konečnom štádiu obeť postihli kŕče vyvolané zlyhávaním pľúc. Aj preto  morovú epidémiu nazývali čierna smrť. V Taliansku pustošila takmer tri roky. Vo Florencii napočítali vyše šesťdesiattisíc mŕtvych.Najznámejším svedkom epidémie bol Florenťan  Giovanni Boccaccio,  ktorý  v románe Dekameron  zanechal opis jej desivého vyčíňania. Mnohé  talianske  mestá a dediny  zostali bez obyvateľstva.  Cez Benátky a Alpy mor prenikol do  Nemecka, Švajčiarska  a Rakúska. V prístavnom meste Lübeck, ktoré len pred krátkym časom pre množstvo nových obyvateľov museli rozšíriť, zomrelo až deväťdesiattisíc ľudí, v Bazileji pätnásťtisíc.V roku 1349 epidémia preskočila do Británie, potom aj do Škandinávie a severného Poľska. Ani Rusko nezostalo ušetrené, od roka 1351 aj tu zúril mor a napokon sa vrátil  tam, odkiaľ prišiel, do Tatármi ovládanej Zlatej Hordy.

Na európskom kontinente pandémia vyľudnila asi dvestotisíc dedín a miest a na jej  následky zomrela takmer tretina obyvateľov. Tragické následky mala táto pandémia aj  na Blízkom východe,  v Sýrii, Egypte, Iraku  aj Perzii a v počte obetí nezaostávali za Európou. O najväčšej  epidémii stredoveku  nemáme zo Slovenska  žiadne správy, masové úmrtia nie sú zaznamenané ani v Bratislave, hoci v neďalekej Viedni mor zúril plnou silou v roku 1349  a množstvo  obyvateľov zo strachu pred nakazením  ušlo z mesta na vidiek.  Tragiku tohto obdobia prehĺbili aj masové pogromy na  Židov vo viacerých európskych krajinách.  Kládlo sa im za vinu, že práve oni sú pôvodcami epidémie a jedovatými práškami otravujú verejné studne i vzduch.

VYĽUDNENÉ ÚZEMIA

Pustošivá morová epidémia k nám zavítala v roku 1509.  Rozšírila sa z Viedne  na Záhorie, potom do okolia Trnavy. Vyčíňala aj za Dunajom, v Györi, vo Vespréme a v Budíne. Panovník Vladislav II. aj s deťmi zo strachu  ušiel  z budínskeho kráľovského paláca do Prahy.  Mnohé dediny  na  Záhorí zostali ľudoprázdne. Po skončení epidémie zemskí páni lákali na pusté majetky osadníkov najmä z Chorvátska, kde už šarapatili Turci. Prví chorvátski kolonisti, ktorí prišli do Lamača okolo roka 1513,  spomínali, že južné Záhorie bolo  pusté, niekdajšie polia pokrývali  húštiny a v nich sa skrývali zbojníci.

Ilustrácia lekára bojujúceho s morom v stredoveku.

Epidémia  spustošila  mnohé dediny na dolnom Považí. V Šintave bolo päťdesiat chalúp prázdnych,  v Pate  štyridsaťjeden, vo Veľkej Mači dvadsaťpäť, v Červeníku až sedemdesiatdva.  V Križovanoch nad Dudváhom zo štyridsiatich štyroch rodín prežilo pohromu len šesť. Po roku 1526 stále častejšie do Uhorska vnikali oddiely Turkov a od roka 1541  kontrolovali južnú a strednú časť kráľovstva. Vojny s Turkami prispeli k  rozšíreniu morových epidémií, keďže mnohí osmanskí bojovníci prichádzali z Ázie, kde bola kolíska nákazy. Paradoxne však  mor, ktorý na severnom  Slovensku zúril od júna  do konca septembra  1545, sa k nám rozšíril  z Poľska. Spustošil  najmä Spiš, kde bolo trinásť mestečiek v poľskom zálohu. Levočský kronikár zaznamenal aj počty obetí,  vzhľadom na počet obyvateľov  boli  mimoriadne vysoké – v  Kežmarku zomrelo tisícštyristo, v Levoči osemsto a v Spišskej Novej Vsi šesťsto ľudí.

ORDO PESTIS

V septembri 1554 sa opäť na Spiši šíril mor. Našťastie, epidémia nebola taká zhubná ako pred deviatimi rokmi, v Levoči za jeden mesiac zapríčinila smrť dvesto občanom.  V tomto období na pokyn cisára Ferdinanda I. lekárska fakulta Viedenskej univerzity vypracovala  súbor opatrení v prípade vypuknutia  morovej epidémie. V roku 1562 Ferdinandov Ordo Pestis (Morový poriadok) vytlačili a rozoslali do slovenských stolíc a magistrátom miest. Viaceré spomedzi tridsiatich siedmich bodov poriadku sú aj z hľadiska modernej bakteriológie, hygieny a prevencie na  vysokej úrovni. Ak by sa dôsledne dodržiavali, nepochybne by naši predkovia  oplakávali oveľa menej obetí rôznych pandémií, ktoré naše Slovensko v nasledujúcich storočiach postihli.

Za pätnásťročnej vojny s Turkami v roku 1600 opäť  šarapatil mor. Podľa údajov levočského kronikára  iba v samotnej Levoči  pomrelo tritisícpäťsto osôb. Niektoré dni pochovali až osemdesiat obetí. Navyše slabá úroda v tom istom roku  spôsobila neobyčajnú drahotu a hlad. V auguste 1622 počas veľkých horúčav sa v Debrecíne objavili prvé prípady moru. Epidémia sa rýchlo rozšírila cez Košice, Prešov, Bardejov a naplno opäť zasiahla Spiš. V Levoči mor zanechal  tisícšesťstošesťdesiatosem obetí, v Spišskej Novej Vsi tisíctristo a  v Kežmarku „len“ tristoštyridsaťšesť. Tu sa však čierna smrť objavila aj v nasledujúcom roku a sedemstoštyridsaťšesť ľudí umrelo, bola  to pätina všetkého obyvateľstva.

ZLÉ POVETRIE...

Počas ťaženia sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho cez Slovensko  v roku 1644 sa opäť rozšírila  morová epidémia najprv vo vojsku a potom aj medzi ostatným obyvateľstvom.  Už v decembri 1644  stupavský richtár písal mestu Svätý Jur, že nemôže prísť na rokovanie, lebo „z dopušteni Boha všemohúceho jest zle nakazené povetrí...“. Zároveň vyslovil nádej, že nákaza čoskoro pominie a „Pan Buh ráči zlé povetrí od nás všech odehnati a nám dobrého  zdraví popráti“.Panovalo presvedčenie, že epidémiu spôsobuje skazený vzduch, a preto sa preventívne zakladali dymové  vatry na uliciach aj v domoch. Ale mor zúril v Stupave a na okolí takmer celý rok a vyžiadal si veľa obetí.  Ešte v septembri 1645 stupavský zemský pán Pavol Pálfi nariadil správcovi panstva, aby z hradu Pajštún dal odviezť všetkých morom nakazených ľudí a hrad dobre vydymil. Tiež prikázal  dbať na čistotu, aby sa epidémia nešírila.Koncom jari 1645 mor prepukol v Liptove, na Spiši aj v Šariši. V Levoči  zomrelo dvetisícdvestoštrnásť ľudí, v septembri, keď epidémia kulminovala, za jediný deň jej za obeť padlo päťdesiattri osôb. Presúvajúci sa vojaci rozšírili mor po okolí, ľudia umierali v Spišskej Novej Vsi, Ľubici a v Kežmarku. Mnohí zo strachu ušli na vidiek, do hôr, ba i do Poľska, no i tak len  Kežmarku pomrelo päťstosedemdesiatdva obyvateľov.

KATASTROFÁLNE NÁSLEDKY

Na strednom Slovensku máme doloženú morovú epidémiu v rokoch 1662 – 1664 tentoraz  následkom veľkých povodní a vojny s Turkami. Bola už štvrtou v poradí v 17. storočí, nie však poslednou.  Najviac obetí si vyžiadala v Hrabušiciach, Podolinci, vyľudnila banské mesto Smolník. Veľmi trpeli aj Kežmarok a Levoča, kde pomrelo osemsto osôb.

Zobrazená dobová atmosféra epidémie v Bazileji.

Pamätný mor s katastrofálnymi následkami najmä na  západnom Slovensku u nás aj v susednom Rakúsku zúril v roku 1679. Epidémia  sa najprv objavila  vo Viedni začiatkom januára 1679. Údajne ju dovliekli balkánski obchodníci s vlnou. Vysoká hustota obyvateľstva v hlavnom meste Habsburskej ríše bola živnou pôdou pre jej  bleskové rozšírenie a strašné následky. Panovník Leopold I. vydal novelizovaný Ferdinandov morový poriadok a  s rodinou ušiel do Prahy. Do konca novembra len v samotnej hradbami obtočenej Viedni zomrelo 49 486  ľudí, na  viedenských predmestiach ďalších asi tridsaťtisíc. Epidémia tu kulminovala v júli, keď za mesiac pochovali sedemtisícpäťsto viedenských občanov všetkých vekových kategórií.

POGROMY NA ŽIDOV

Nevídaným umieraním roztrpčení Viedenčania  sa vrhli na  Židov, ktorých považovali  za príčinu  pohromy. Židia poutekali z mesta a mnohí našli azyl na Slovensku. Tak sa však nákaza rozšírila  na Žitný ostrov, do Bratislavy a v auguste zasiahla už aj Prešov. V septembri mor zúril aj na Spiši, zasiahol Spišské Podhradie, kde si vyžiadal  tisícpäťsto životov. V Levoči nákaze podľahlo štyristo ľudí. Epidémia citeľne postihla Kežmarok, Vrbov, Spišskú Sobotu aj Poprad. Katastrofálny priebeh mala na západnom Slovensku a najmä v Bratislave. Jej priebeh a následky podrobne opísal mestský lekár Dr. Karol Rayger starší.

PARALYZOVANÝ ŽIVOT

Nakazený vzduch  sa šíril ulicami mesta a kto mohol, ten z Bratislavy ušiel. Ani arcibiskup Selepčéni sa vo svojej rezidencii  necítil bezpečne a utiahol sa do Marianky, rozutekali sa aj  úradníci Uhorskej komory a guberniálnej správy na čele s gubernátorom Ampringerom. Život v meste bol na niekoľko mesiacov úplne paralyzovaný, obchody zostali zavreté, remeselníci nepracovali, dovoz potravín do Bratislavy uviazol na mŕtvom bode.             Strach pred nákazou vyhnal mnohých Bratislavčanov za hradby do vinohradov, iní zas prespávali na brehoch Dunaja v člnkoch, v stanoch a v chatrčiach.  Územie mesta nemohli už opustiť, lebo na hraniciach chotára patrolovali vojaci a nikoho neprepustili. Chorých odvážali do morového špitála na Lazaretskej ulici, kde masovo umierali. Špitál museli rozšíriť  o provizórne drevené baraky a za špitálom narýchlo zriadili cintorín,  ktorý bol o krátky čas plný čerstvých hrobov. Situáciu ešte zhoršili prudké lejaky a dunajská povodeň, ktorá  strhla stany a provizórne baraky aj s obyvateľmi.

Čierna smrť pustošila Bratislavu a okolie do novembra 1679 a údajne si vyžiadala až dvanásťtisíc ľudských životov. Mesto zostalo takmer  ľudoprázdne, až kým sa nezačali  postupne vracať tí, čo zavčasu ušli. Na schöndorfskom a dunajskom predmestí prežilo len šesť rodín. Z vďaky za skončenie epidémie  bratislavskí mešťania  na  kopci nad poddanskou obcou Lamač nechali postaviť kaplnku zasvätenú sv. Rozálii, ochrankyni pred morovou nákazou. Keď v roku 1691 opäť z Malej Ázie hrozila morová nákaza, na príkaz cisára Leopolda I. dal kardinál Leopold Kolonič vypracovať  osobitne pre Uhorsko určený  morový poriadok.  V prípade rozšírenia epidémie sa zakazovalo čapovanie  vína a piva, konanie procesií a aj bohoslužieb, nesmelo sa predávať šatstvo ani posteľná bielizeň,  pri krste dieťaťa mohli byť prítomné len tri osoby a na svadobnom veselí nanajvýš dvanásť zdravých hostí. Tí, čo prichádzali z cudziny, sa museli preukázať pasom, a aj keď nejavili známky choroby, zostali na hranici štrnásť dní v karanténe v osobitných barakoch.  Boli to obmedzenia, aké sú v platnosti  aj v súčasnosti.

 MARIÁNSKE STĹPY

Ani najprísnejšie protiepidemiologické zásady však nedokázali zabrániť ďalšej morovej nákaze. U nás vypukla  po tuhej zime ešte  počas posledného kuruckého povstania v roku 1710.  Mor najprv pustošil na východe územia. Vrchnosť zriadila sanitárne kordóny, ktoré mali zabrániť rozšíreniu epidémie na západ, ale už koncom roka mor zúril v stredoslovenskej banskej oblasti, v Banskej Štiavnici zomrelo až šesťtisíc ľudí. Keď tu epidémia ustúpila,  magistrát nechal postaviť na námestí prekrásny barokový morový stĺp, ktorý je ozdobou mesta. Rovnaké morové stĺpy nájdeme vo viacerých slovenských mestách, postihnutých morovou katastrofou v tejto dobe. Jeden stojí na námestí v Trenčíne, kde v roku 1710 zomrelo tisícšesťsto ľudí, ďalší v Nitre, Kremnici, Košiciach a napokon aj v Bratislave. Niekdajšie hlavné mesto Uhorska, pamätajúc na epidémiu pred troma desaťročiami, urobilo prísne sanitačné opatrenia, okolo mesta sa tiahol strážny kordón a bez pobytu v karanténe  nikto nebol do Bratislavy vpustený. Celý  rok 1711 zostalo mesto od epidémie ušetrené. A tak sa v máji mohla uskutočniť aj korunovácia Karola III.,  na ktorú prišlo veľa  zvedavcov, a na korunovačný  snem  sa  dostavilo množstvo šľachtických delegátov. Snem však zakrátko rozpustili, lebo u niekoľkých  vyslancov z južných stolíc sa ukázali symptómy moru. Tak na jeseň 1712  epidémia naplno prepukla tiež v Bratislave. Mesto zriadilo dočasné špitály aj izolačné miesta, kde  umiestnili  všetkých cudzích a takisto domácich, ktorí s nimi prišli do styku, ale to pomáhalo len nepatrne.  Niekoľkí nespratní bratislavskí občania, unikajúci z postihnutého mesta, rozšírili nákazu do okolia. Stupavský kňaz Matej Uzeróci v liste stoličným orgánom upozorňoval na ich nedisciplinovanosť, a aj na zázračné skončenie  moru: „Skrze niekoľkých neposlušných a k sebe ľahostajných ľudí bol z Bratislavy sem do Stupavy dovlečený nákazlivý mor. Títo, neupovedomiac o svojom nakazení, rozšírili chorobu a tá zachvátila aj iných.  Vďaka múdrosti, opatrnosti i prehliadkam boli  nakazení odvezení z mestečka do hôr, kde z nich tridsaťtri zomrelo. Ľud, vidiac šírenie tejto Božej pohromy, mnou ešte horlivo povzbudzovaný, obrátil sa o pomoc k Bohu. Dňa 10. septembra, keď ešte ráno opäť jeden, no chvála Bohu posledný, zomrel, urobili sme prosebný sprievod k soche Najsvätejšej Trojice a od tej hodiny  mor zmizol, a to tak, že nik nezomrel, ba ani dodnes nik nebol nakazený. A aj tí nakazení, čo boli v horách od nás oddelení, všetci sa uzdravili.“

Bratislavskí obyvatelia na rozdiel od  viedenských židobijcov  považovali  nákazu za trest Boží  za svoje veľké hriechy, kolenačky sa modlili, kajali  a postili. Už v septembri 1713 sa začala zbierka na morový stĺp Svätej Trojice, ktorý dodnes zdobí torzo Rybného námestia. Zdá sa, že morový stĺp, vrúcne modlitby a pokánie zabránili vypuknutiu ďalším epidémiám tohto druhu. Svojím dielom k tomu prispelo aj prísnejšie dodržiavanie  karanténnych a sanitačných opatrení v celej krajine. Na záver treba ešte poznamenať, že s výnimkou roka 1739, keď sa v Uhorsku opäť  vyskytla morová epidémia, ale len v menšom rozsahu,  rozsiahle  pandémie pľúcneho moru už krajinu prestali sužovať. Na ich miesto v 19. storočí nastúpila  cholera a potom španielska chrípka.  Celkovým počtom obetí, žiaľ,  prekonali všetky morové pohromy. Ale o tom až niekedy nabudúce.

V prvej časti nášho seriálu sme publikovali poznatky o tom, ako vo svete aj na našom území vyčíňala morová nákaza zhruba do polovice 18. storočia. Od  toho času sa našej krajine  morové nákazy vyhli. V nasledujúcom storočí sa však objavila nová pandemická hrozba – cholera. Uhorsko postihli tri veľké cholerové epidémie – v roku 1831, 1866 a 1873, a ďalšie  tri menšieho rozsahu. Celkový počet obetí sa odhaduje na päťstotisíc až šesťstotisíc, z toho asi stopäťdesiattisíc až stoosemdesiattisíc Slovákov. Tieto štatistiky prekonali  aj  veľké  „morové rany“ v predchádzajúcich storočiach.   

V Európe  sa o cholere dlho nevedelo, keďže  jej domovom bola vzdialená a izolovaná India, najmä oblasť delty rieky Gangy. Prvé správy o nebezpečnom črevnom ochorení, spôsobujúcom smrť, priniesli  až  Portugalci,  ktorí si na indickom polostrove budovali koloniálne základne.

OD URALU A VOLGY

Na smrtiacu púť sa cholera vydala v roku 1817. Zasiahla Áziu a už  v roku 1830  šarapatila  na Blízkom východe a v európskej časti Ruska. Viedenská  vláda si uvedomovala  nebezpečenstvo a do Ruska vyslala niekoľkých lekárov, aby zistili podrobnosti o dosiaľ málo známej chorobe. Koncom novembra vypuklo mohutné protiruské povstanie v Poľsku a cárska  armáda na jeho potlačenie  poslala početné zbory. Niekoľko  kozáckych plukov od Uralu a Volgy choleru dovlieklo na poľské bojisko a infekcia sa bleskovo šírila.  Podľahol jej aj hlavný veliteľ ruských síl generál Dibič. Uhorské miestodržiteľstvo  aj jednotlivé stolice vykonali niektoré opatrenia, aby do krajiny neprenikla. Dali strážiť severné hranice, ale to nepomohlo. Turčianski olejkári, ktorí navštívili  ruské tábory so svojimi medicínami, doniesli choleru na Oravu a do Turca. Už v júli 1831 tu  umierali prví nakazení. Bol vydaný zákaz zhromažďovania,  vzájomných návštev aj spoločných bohoslužieb. Zakázal sa podomový obchod, trhy i jarmoky. Napriek tomu nákaza plnou silou  zachvátila aj  východné Slovensko.   Vrchnosť sa snažila  hygienickými a sanitačnými opatreniami aj podávaním liekov chorobu potlačiť,  ale  ľudia boli  nedôverčiví, nedbali na rady felčiarov, a preto bola úmrtnosť mimoriadne vysoká. Nespokojnosť ľudu vybičovali aj vojenské kordóny, ktoré bránili poddaným odísť na žatvu do južných krajov.

CHOLEROVÉ REBÉLIE

Medzi dedinským ľudom, mimoriadne zasiahnutým epidémiou, sa šírili fámy, že vraj  páni trávia studne a chcú vyhubiť sedliakov. To bol popud ku krvavej vzbure  vo  východoslovenských stoliciach, ktorá dostala názov  Cholerové povstanie. Rozdráždené  masy poddaného ľudu v Zemplíne, Šariši  a na Spiši, vyzbrojené len  sekerami a kosami, sa vrhli na panské sídla. Vyrabovali kaštiele a zabíjali šľachticov, panských úradníkov aj židovských nájomcov panstiev i krčiem. Povstanie potlačilo vojsko a štatariálne súdy dali povešať stodevätnásť vzbúrencov,  aj keď  počet obetí  zúrivosti roľníkov bolo sotva tridsať. Takmer štyritisíc účastníkov rebélie potrestali väzením.

Pomník sedliackých rebélii pri Haniske

Keď na východe povstanie i epidémia  boli takmer potlačené, koncom augusta cholera  vtrhla do ľudnatých západoslovenských stolíc – Nitrianskej, Trenčianskej a Bratislavskej, a šírila sa ďalej na juh.  Aj tu sa medzi ľudom objavila  travičská legenda, ale s národnostným  kontextom. Sedliaci na Záhorí boli presvedčení, že takto chcú Nemci vykynožiť Slovákov.   Najviac bola postihnutá Nitrianska stolica a počty obetí v jednotlivých sídlach sú vskutku desivé: vo Vrbovom zomrelo 487,  v Starej Turej 445,  Hlohovci 349, Šoporni 332  a  Kútoch 303 ľudí.  V celej stolici cholera zahubila vyše dvadsaťtisíc obyvateľov, niektoré dediny prišli až o tretinu populácie. V celej  krajine choroba prepukla v 3 885 sídlach a zúrila od 13. júna do polovice novembra.  Ochorelo 453 500 ľudí a 189 500 zomrelo. Úmrtnosť prekročila  hranicu štyridsiatich percent.  Priaznivé výsledky vzhľadom na prísne proticholerové opatrenia dosiahlo mesto Bratislava, kde žilo už vyše tridsaťtisíc obyvateľov. Ochorelo tisícšesťdesiattri občanov mesta, z nich sa však osemstosedemdesiat uzdravilo, a tak úmrtnosť tu bola oveľa nižšia ako v iných častiach Uhorska.

POVERY A ČARY

Vysoké počty obetí si táto vlna cholerovej pandémie  vyžiadala v Rusku, Nemecku,  Holandsku, vo Veľkej Británii aj v USA, kam sa rozšírila v nasledujúcom roku.  Epidémii podľahli aj  viaceré významné osobnosti – filozof Hegel, vojenský teoretik Clausewitz a aj ostrihomský  arcibiskup so slovenským srdcom  Alexander kardinál Rudnay. Nevedomý ľud s podozrením hľadel na dezinfekciu zdrojov pitnej vody, hoci sa vedelo, že  práve voda  je  zdrojom nákazy, a používal vlastné recepty, ako zabrániť rozšíreniu choroby.  Dedinčania si plietli prstene zo slamy, maľovali uhľom čiary na domoch, do okien kládli látkou prikryté džbány, aby do nich cholera spadla. V ruských dedinách verili, že k nim  cholera neprenikne, keď sa o polno­ci vyorie okolo dediny  brázda. Pluh muselo ťahať dvanásť dievčeniec a trinásta orala, ale všetky mali byť panny.  Nakoniec pop pri slávnostnom sprievode brázdu posvätil. Mnohým dedinám „brázda“ nepomohla  a ľudia preklínali dievčatá, že za panny sa  len  vydávali. Inde zas dvanásť nahých mládencov o polnoci okolo obce ťahalo pluh, aby takúto medzu  cholera nepre­kročila.  V niektorých oblastiach Sedmohradska vykopali  dva a pol metra hlbokú jamu, do ktorej zo­mretého na choleru zahrabali postojačky, to vraj malo pomôcť. Židia na Zemplíne zaháňali choleru aj svadbou mladého páru na cintoríne, kde boli pochované obete cholery. Verili, že choroba sa uspokojí a nové životy už nebude žiadať. Rumunský ľud používal inú metódu: sedem panien upriadlo motúz a kto ho preskočil, choleru nedostal. V maďarských dedinách okolo Solnoku ženy zhotovili  z ľanu tri strašidlá,  slávnostne ich ako Morenu  nosili po chotári a postavili  na koncoch dediny. Každej bábke priviazali na krk kukuričný chlieb a hrnček s jedlom, aby choleru, keď  by chcela  vtrhnúť do  dediny,  postrašili a potom pohostili jedlom, čo ju malo uspokojiť. Tieto zaručené  proticholerové medicíny sa  v Uhorsku používali ešte aj v poslednej tretine 19. storočia,

EPIDÉMIA Z VÝCHODU

Neprešlo ani päť rokov od skončenia veľkej cholerovej epidémie a už v júli 1836 sa objavila ďalšia.  Zasiahla však len malý počet obcí, trpelo najmä  severozápadné okolie Bratislavy.  V Stupave jej podľahlo sedemdesiatdeväť  nakazených.  Aj v revolučnom  roku 1849  navštívila cholera  naše kraje.  Dovlieklo ju ruské vojsko, ktoré prišlo oslobodzovať  Slovákov aj cisárovi verných Maďarov  od  košútovskej rebélie. Najviac trpeli ruskí vojaci, zomrelo ich vyše desaťtisíc, v bojoch s honvédmi padlo sotva päťsto Rusov. V krajoch, kadiaľ tiahla cárska armáda, sa epidémia rýchlo rozšírila. Citeľne zasiahla okolie Nitry.

V Mojmírovciach  umrelo  142,  Pohraniciach 96 a v Močenku 125 ľudí. Veľa  obetí si vyžiadala  na Myjave  (175) aj v Novom Meste nad Váhom (125).  Na severnom Záhorí Gbely zaznamenali 167 úmrtí,  Kúty 79. Niekoľko životov si cholera vyžiadala aj v slovenskom dobrovoľníckom vojsku, ktoré sa v tomto priestore formovalo.Aj v roku 1855 prepukli lokálne cholerové epidémie, pravdepodobne súviseli s Krymskou vojnou, v ktorej síce monarchia  nebojovala, ale na ruské hranice vyslala tristotisícovú armádu, aby  svojou prítomnosťou viazala veľkú časť cárskych síl, ktoré nemohli brániť Britmi a Francúzmi obliehaný  Sevastopoľ.  Cholera preskočila aj k nám, ale  epidémia nebola až taká rozsiahla.  V Prievidzi  ochorelo stopäťdesiatdeväť ľudí, z nich sa však deväťdesiatdeväť  vyliečilo a šesťdesiat zomrelo. V malých dedinách bola  mortalita mimoriadne vysoká, v neveľkej Diviackej Novej Vsi s tristo  obyvateľmi  sa nakazilo štyridsaťdeväť  ľudí  a tridsaťtri zomrelo.

CHOLEROVÉ VOJSKÁ

Za krátkej  vojny s Pruskom,  ktorá vypukla koncom jari  1866,  prišla na Slovensko  ďalšia pohroma. Víťazné pruské regimenty vtrhli z Moravy na západné Slovensko a dovliekli sem aj nákazu cholery.  Od júla 1866 sa od Skalice a Holíča nezadržateľne šírila. Situáciu zhoršoval chaos po vojnovej porážke,  demoralizovaní vojaci cisárskej armády sa túlali po krajine.  Cholera najviac zasiahla Skalicu, kde umrelo vyše päťsto občanov,  na Myjave 252, Brezovej  274, vo Vrbovom  163, v  Novom Meste  nad Váhom 152 a v Stupave 116 ľudí.              Podľa úradných správ sa epidémia skončila 5.  decembra. Postihla 2 062 miest, mestečiek a dedín, kde ochorelo 147 211 osôb a z nich  67 000 zomrelo, 78 386  sa uzdravilo. Úmrtnosť bola stále veľmi vysoká.  Dopisovateľ  hospodárskeho časopisu Obzor, ktorý bol svedkom zhubného šírenia  choroby v Skalici a na okolí,  sa  novinám zveril  so  svojimi  pozorovaniami.  Podľa neho cholera  sa  rozšírila preto, že vo vzduchu  nebola „hromovina“, teda dlhý čas sa  neblýskalo a nehrmelo, čo vraj  inokedy zabraňovalo  epidémii. Niečo pravdy na tom predsa len bolo, lebo cholera sa šírila najmä v horúcom a suchom období roka, keď naozaj zriedkavo hrmelo.  Keď sa k tomu pridali aj vojenské ťaženia, dalo sa očakávať vzplanutie  epidémie...

V HORÚCOM LETE...

V roku 1872  hrozila ďalšia cholerová pandémia. V mimoriadne horúcom a suchom  júni zachvátila  Rusko, v Kyjeve umieralo sto cholerou nakazených denne. Panovala všeobecná mienka, že ju privliekli pútnici k pečorskej Larve.  Na jeseň preskočila ruské hranice a  prenikla do susednej Haliče a Sedmohradska. Napriek úsiliu úradov sa na jar  rozšírila aj v Uhorsku. Opatrenia len málo pomáhali a začiatkom leta sa objavili prvé prípady v Budapešti.  Z epidémiou napadnutého a paralyzovaného  mesta utekali sezónni robotníci a choleru rozšírili. Liptáci, čo boli v Pešti na „múračkach“, ju tiež  zavliekli domov. V neveľkej Liptovskej Kokave napočítali stotridsať obetí,  pustošila aj v Nemeckej (dnes  Partizánskej) Ľupči, v Ružomberku. Preskočila na Oravu, tu v celej stolici  zomrelo dvetisíc ľudí. V Trstenej s dvetisíctristo  obyvateľmi zahynul každý desiaty, v Liesku, kde žilo tisíc obyvateľov, cholera skosila stošesťdesiat ľudí. Mnoho obetí  pochovali na Kysuciach a na okolí Žiliny. V Krupine s tisícsedemsto obyvateľmi len za dvadsať augustových dní zomrelo sto občanov, ale v Pukanci a na okolí nikto.  Obyvatelia vedeli, že v prípade nebezpečenstva cholerovej pandémie musia piť vodu len z miestneho sírového prameňa, čo si overili už v roku 1831. V sudoch ju rozvážali aj do okolitých dedín a ani tu sa nákaza nevyskytla.  Zato však početné obete zanechala  na hornej Nitre, v Prievidzi zomrelo stotridsaťpäť ľudí, v Bojniciach sedemdesiatpäť.

NA DOLNEJ ZEMI

Počas predchádzajúcej epidémie zvlášť postihnuté západné Slovensko cholera z veľkej časti obišla, objavila sa len na okolí Holíča  a v  Brezovej, kde ochorelo tristo ľudí,  z nich stosedemdesiatdeväť zomrelo. Brezovania si nákazu doniesli z peštianskeho trhu. Množstvo obetí  cholery bolo v južných stoliciach Uhorska, mimoriadne trpelo dolnozemské Slovensko. Takto nazývali  roviny Békešskej i  Čanádskej stolice a Báčky, ktoré boli obývané  z veľkej časti Slovákmi. V Békešskej Čabe zomrelo tisícpäťsto  ľudí, v Sarvaši osemsto, v Poľnom Berinčoku päťsto a v Báčskom Petrovci tristo ľudí. Rovnako však trpeli maďarské, rumunské i srbské dediny, cholera  si obete nevyberala podľa národnosti. Až s príchodom chladnejšieho počasia koncom jesene  epidémia ustúpila.  V celom Uhorsku zanechala dvestopäťdesiattisíc mŕtvych.  Po tejto katastrofe sa rozhýbala aj uhorská vláda a prijala nový zdravotný zákon,  ktorý  obmedzil  šírenie ďalšej  cholerovej epidémie hygienickými opatreniami aj osvetou. Už sa vedelo, že jeden zo zdrojov nákazy je  pitná voda, a tak sa  jej  začala venovať  väčšia pozornosť.

ŠPANIELSKA CHRÍPKA

Až objavom mikroorganizmov, pôvodcov  morových a cholerových  pandémií Robertom Kochom  v roku  1883, úpravou pitnej vody chlórom  a zvýšenou hygienou sa podarilo v Európe i v USA  rozsiahlym pandémiám zabrániť. No i tak  ešte  cholera miestami pohrozila,  ako napríklad  v roku 1892  v Hamburgu, kde zomrelo takmer desaťtisíc ľudí.  Od konca 19. storočia Slovensko  cholerová epidémia  prestala  ohrozovať, zato však  viackrát  zúrila v Rusku  a v krajinách tretieho sveta, kde sa  vyskytuje aj dnes.  Po katastrofálnom  zemetrasení  v roku 2010  zachvátila ostrov Haiti, kde  zomrelo takmer päťtisíc obyvateľov.Posledná epidemická pliaga pustošila Slovensko v rokoch 1918 – 1920. Bola to španielska chrípka, ktorá vypukla v západnej Európe a USA na konci vojny. Pod pomenovaním „španielska nátcha“ si  na Slovensku vyžiadala desiatky tisíc životov. Presné čísla nie sú známe, keďže následkom vojny veľa  ľudí  trpelo podvýživou a  mierne zvýšená teplota ich dokázala usmrtiť. V celom svete „španielka“ zahubila okolo päťdesiat miliónov ľudí. V porovnaní s týmito číslami sa  súčasná pandémia stále javí ako nepatrná hrozba, ale poriadne nafúknutá médiami.

 

 IVAN MRVA – Ilustrácie: archív autora

Seriál bude dopĺňať pokračovaním

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.