Veľké zmeny v novele zákona o dani z príjmov

thumbnail

Pozemkové spoločenstvá môžu už tento rok ušetriť na daňových licenciách. Novela zákona o dani z príjmov je schválená a v platnosti od prvého januára. Vybrali sme desať najpodstatnejších zmien, ktoré nás pri tohtoročných daňových priznaniach neminú. Spresňujú sa viaceré ustanovenia a uľahčí sa aj daňovníkom. Pre mnohých členov Matice slovenskej bude možno zaujímavá zmena v zdaňovaní príjmov z autorskej a inej duševnej činnosti. Príjmy z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu podľa autorského zákona (aktívne autorské príjmy) a príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (pasívne autorské príjmy) sa budú primárne zdaňovať zrážkovou daňou so sadzbou 19 percent. Daňovník (spisovateľ, hudobník, herec a pod.) sa môže dohodnúť s platiteľom dane (vydavateľom alebo organizáciou kolektívnej správy práv), že zrážkovú daň nevyberie a príjmy sa zdania v daňovom priznaní. Takýto postup podľa zákona o dani z príjmov v doterajšom znení bol možný iba v prípade príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie.

■ PRÍJMY Z CENNÝCH PAPIEROV

S účinnosťou od 1. januára 2016 je (u fyzickej osoby) od dane oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu (napr. kótovaný trh Burzy cenných papierov v Bratislave) alebo na podobnom zahraničnom regulovanom trhu. Podmienkou je, aby čas medzi nadobudnutím cenných papierov a ich predajom bol dlhší ako jeden rok.

Od 1. januára 2015 sa do základu dane zahrňovali výdavky (náklady) na poradenské a právne služby len po zaplatení. Z doterajšieho znenia zákona o dani z príjmov vyplývalo, že ide o všetky služby, ktorých charakterom je poradenstvo. Od 1. januára 2016 sa spresňuje poradenská služba. Je ňou účtovnícka služba, vedenie účtovných kníh, audítorské služby a daňové poradenstvo. V oblasti výdavkov (nákladov), ktoré sa do základu dane zahŕňajú len po zaplatení, sa zavádza peňažný limit na výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov. Ich zahrňovanie do základu dane sa nebude časovo rozlišovať (do základu dane sa zahrnú jednorazovo) v prípade, ak ich cena nepresiahne 2 400 eur.

■ EVENTUALITA KONKURZU

U daňovníkov, na ktorých bol vyhlásený konkurz ,sa bude základ dane tiež znižovať o sumu záväzku, ktorá v minulosti zvyšovala základ dane. Základ dane sa zníži za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu predchádzajúcemu deň účinnosti vyhlásenia konkurzu. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám účinným od 1. januára 2016 uvedený nový postup možno použiť po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015, teda aj za kalendárny rok 2015.

■ K DAŇOVEJ LICENCII

Daňovú licenciu nebude platiť pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z vykonávania poľnohospodárskej prvovýroby a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov, z hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Okrem podmienky vymedzenej druhom príjmov musí byť splnená aj podmienka, že ročný obrat nemôže prevýšiť desaťtisíc eur. Zrušenie daňovej licencie pre pozemkové spoločenstvá sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2015. Pozemkové spoločenstvo nebude platiť daňovú licenciu napríklad už aj za kalendárny rok 2015.

Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCOPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.