Výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca MS

thumbnail

Matica slovenská
podľa ustanovení Zásad výberových konaní na vedúce funkcie pracovísk, útvarov a ústavov Matice slovenskej zo dňa 1. 2. 2014

v y h l a s u j e

výberové konanie na miesto vedúceho zamestnanca

 

Obsadzované miesto: riaditeľ Domu Matice slovenskej
Miesto výkonu práce: Matica slovenská, Hlavná 68, 040 01 Košice

Náplň práce: riadenie Domu Matice slovenskej (ďalej iba DMS) ako samostatného profesionálneho, výkonného, metodického a odborného pracoviska s právnou subjektivitou na vymedzenom území, ktoré plní kultúrne, odborné a spoločenské ciele voči členskej základni, ale aj širokej verejnosti. Predovšetkým zabezpečuje systematickú starostlivosť o rast členskej základne, vytváranie podmienok na zakladanie a rozvíjanie činnosti MO, ZO, VO a OMM, propagáciu Matice slovenskej prostredníctvom tlačovín a výrobkov, napomáha dodržiavanie platných zákonov v oblasti upevňovania slovenskej štátnosti, používane štátnej symboliky a jazyka, ochranu a rozvíjanie slovenskej kultúry i duchovného života národa. Zabezpečuje dodržiavanie finančného rozpočtu MS a využívanie grantového systému s cieľom finančného zabezpečenia činnosti DMS. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, kultúrnymi inštitúciami, školami, neštátnymi i mimovládnymi organizáciami a ďalšími organizáciami v územnej pôsobnosti. Pripravuje ročné hodnotiace správy, rozbory činnosti a rozpočtu DMS, spolu s Členským ústredím MS koordinuje celkovú činnosť DMS, predovšetkým pri realizácii projektov na regionálnej úrovni. Nesie zodpovednosť za plnenie národného a spoločenského poslania DMS v zmysle zriaďovacej listiny DMS, zabezpečuje úlohy určené príslušnými zákonmi a základnými dokumentmi MS, zodpovedá za hospodárenie DMS a starostlivosť o zverený majetok. Komplexne riadi a vyhodnocuje práce podriadených pracovníkov.

Požiadavky na uchádzača:
• vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
• odborná prax v kultúre
• profesionálne vystupovanie, prezentačné, riadiace a organizačné schopnosti
• samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť, dynamickosť
• potrebná gramotnosť PC na používateľskej úrovni
• znalosť cudzieho jazyka vítaná
• vodičský preukaz sk. B
• členstvo v Matici slovenskej.
Termín nástupu: dohodou

Informácie pre uchádzača: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s profesijným životopisom, motivačným listom, koncepciou riadenia a činnosti DMS v Košiciach, dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov je potrebné na ciele výberového konania zaslať najneskôr do 26. 08. 2022 na adresu: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin alebo osobne v podateľni na uvedenej adrese, pod značkou: „Výberové konanie Dom MS Košice“.

Kontaktná osoba: Bc. Eva Farkašová, tel: 043/381 2820, mobil 0918 904 917

V Martine dňa 4. 8. 2022

JUDr. Marián Gešper, v. r. predseda MSPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.