Ocenili významné osobnosti slovenského národného života


Logo-MaticaLaureátov výročných matičných pôct spája profesijný záujem o históriu a teológiu

Peter MULÍK 

Ešte v predvianočnej nálade sa 20. decembra 2012 v Matici slovenskej v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie ocenení. Predseda Matice slovenskej udelil Cenu Matice slovenskej za aktivity v slovenskom národnom živote a propagáciu MS nitrianskemu diecéznemu biskupovi Mons. prof. ThDr. Viliamovi Judákovi, PhD., a tajomníkovi MS PhDr. Petrovi Mulíkovi, PhD. Oboch laureátov spája ich profesionálna orientácia v oblasti histórie a teológie, ale aj skutočnosť, že si v tomto roku pripomenuli 55. narodeniny.   

Prof. Viliam Judák patrí k najvýraznejším osobnostiam slovenského kultúrneho a duchovného života. Narodil sa 9. novembra 1957 v Harvelke na Kysuciach. Hoci ho verejnosť pozná najmä ako predstaviteľa cirkvi, treba ho vnímať aj ako vedca a matičiara. Je popredným slovenským historikom zameraným najmä na dejiny cirkvi. V Matici slovenskej je členom jej Historického odboru a bol aj členom celomatičného výboru, pričom dodnes je členom jej najvyššieho poradného orgánu predsedu – prezídia Matice slovenskej.

tkáč a katolícky biskupAko kňaz nitrianskej diecézy začal svoju pastoračnú službu ako kaplán v Nitre-Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do roku 1990. V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, kde získal doktorát posvätnej teológie. V roku 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a o rok na to za cirkevného sudcu. Pôsobil aj na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde prednášal katechetiku a etiku. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku ho prezident Slovenskej republiky vymenoval za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 20012004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 vymenoval za diecézneho biskupa Nitrianskej diecézy. Je podpredsedom Konferencie biskupov Slovenska.

ROZSIAHLE DIELO

Prof. V. Judák sa ako historik zaoberá obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Hodno spomenúť aspoň najvýznamnejšie: Nitrianske biskupstvo v dejinách (1999), Sv. Svorad – Patrón mesta Nitra (1999), Krížová cesta národných svätcov (1996), Jubilejné roky v živote cirkvi (1997) Od Gorazda ku Gorazdovcom (1996), pričom nespomínam celý rad ďalších hodnotných titulov, najmä z náboženskej oblasti.

Dr. Peter Mulík pochádza z dolnospišského Nálepkova (Vondrišla). Narodil sa 7. apríla 1957. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde vyštudoval históriu a archívnictvo. V 80. rokoch aktívne pracoval v laickom apoštoláte. Od roku 1981 bol nepretržite sledovaný ŠtB a od roku 1982 viackrát vypočúvaný.

Po páde komunizmu absolvoval popri zamestnaní Rímskokatolícku cyrilo-metodskú bohosloveckú fakultu UK v Bratislave. V tom čase bol odborným pracovníkom Oddelenia najnovších svetových dejín (1989 – 1995) Historického ústavu SAV. Vzhľadom na jeho špecializáciu v oblasti vzťahov štátu a cirkví ho v roku 1994 minister kultúry poveril riadením cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, ktorého projekt a koncepciu Peter Mulík vypracoval a od januára 1997 do februára 1999 aj presadzoval, pokladal za naplnenie svojich odborných ambícií. Ústav sa zaoberal multidisciplinárnym výskumom problematiky vzťahov štátu a cirkví v slovenských a medzinárodných súvislostiach.

MATIČNÝ ČINOVNÍK

Od roku 1999 nastúpil Dr. P. Mulík v Matici slovenskej na miesto vedeckého pracovníka Slovenského historického ústavu. Už predtým bol aktívnym členom a funkcionárom jej Historického odboru. V roku 2000 bol vymenovaný za tajomníka Matice slovenskej. Postupne mu pribudli ďalšie matičné aktivity, takže okrem volenej funkcie tajomníka Historického odboru MS bol tajomníkom Vedeckej rady a doteraz je tajomníkom prezídia MS. Na pôde MS zorganizoval viaceré vedecké podujatia.

Pedagogickej činnosti sa venoval iba externe na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite J. A. Komenského v Prahe. Vo svojej odbornej práci spája svoju historickú a teologickú špecializáciu. Orientuje sa na všeobecné dejiny, vzťahy štátu a cirkví, etnogenézu, nacionalizmus a konfesionalizmus, teológiu a katolícku sociálnu náuku. Je autorom viacerých monografií: Cirkev v tieni totality, Nenávideli ma bez príčiny, Totalitný štát a cirkev, Náboženstvo v Slovenskej republike, a editorom mnohých zborníkov, aj niektorých zahraničných, ako napr. Recht und Religion in Mittel – und Osteuropa (Viedeň 2001). Štúdiu dejín štátnej cirkevnej politiky v Európe sa venoval aj na viacerých odborných stážach: Collegium Carolinum v Mníchove (marec – máj 1992), odborné turné po USA (október 1996) a odborná stáž a postgraduálne štúdium na Katolíckej teologickej fakulte Eberhard Karls Universität Tübingen – NSR (2001 – 2009).

Predseda MS Marián Tkáč vo svojom príhovore zdôraznil význam spolupráce Matice slovenskej s cirkvami a dôležitosť historického výskumu v MS, čo je predpokladom angažovanosti MS pri vydávaní kvalitných učebníc dejepisu.

 

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.