Robert Fico: Štát sme založili pre Slovákov


fico robertDejiny Matice reflektovalo viac ako osemdesiat účastníkov vedeckého podujatia

Michal BADÍN – Foto: Úrad vlády SR, Jana GAVRECKÁ

Minulý týždeň 26. – 27. februára 2013 sa v Martine uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia Matica slovenská v národných dejinách. Slávnostne ju príhovorom otvoril predseda vlády SR Robert Fico. Pred viac ako stovkou účastníkov konferencie povedal, že „treba mať neustále na pamäti, čo Matica slovenská – táto jedinečná kultúrna a spoločenská inštitúcia – pre slovenský národ vykonala. Slovákov nielenže zachránila pred vyhynutím, ale Matica slovenská doslova náš národ vzkriesila z mŕtvych“.

Vo svojom príhovore ďalej uviedol, že slovenské médiá opakovanie triafajú do Matice slovenskej ako do terča, s cieleným záujmom o všetko podružné. „Áno, Matica slovenská lieta na krídlach nádeje a učí i stimuluje Mladú Maticu k pestovaniu nezištného vlastenectva. Lebo práve všade tam, kde je nedostatok vlastenectva, vybuchuje extrémizmus,“ uviedol Robert Fico a dodal, že v dnešnej dobe potrebujeme najmä mravnosť, pretože nemravnosť v správaní aj v konaní ľudí priviedla do života krízu. Uvítal tiež fakt, že nové vedenie Matice sa pustilo do obrody s úmyslom vyčistiť stôl a vrátiť sa k ideálom, ktoré napísali jej zakladatelia pred 150 rokmi. „Tento rok je doslova nabitý podnetmi, inšpiráciami a výročiami, ktoré však nie sú iba povinná jazda, ani daň mánii oslavovania. Ich zmysel je v tom, aby si mladí ľudia uctili predkov a poznali vlastnú minulosť. To je základ nášho prístupu k budovaniu vlastenectva.“

fico v MS 2Premiér Fico vo svojom príhovore poukázal aj na fakt, ako sa všade na úkor štátotvorného národa vysúvajú problémy menšín. „Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci,“ zdôraznil a dodal: „Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednostňuje. Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno či je to menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ, lebo práve Slováci nemohli v bývalom spoločnom Česko-Slovensku rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty.“ Jeho slová v nasledujúcich dňoch vyvolali nevôľu a hystériu medzi neoliberálmi, kozmopolitmi a neprajníkmi. Podľa pravicových denníkov vraj R. Fico ukázal svoju pravú tvár a útokom na menšiny zakrýva neschopnosť vlády riešiť ekonomické problémy krajiny. Splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny L. Nagy uviedol, že jeho slová nie sú v súlade s programovaným vyjadrením vlády. Jemu zas nerozumeli poslanci, keď kedysi dávno hovoril v slovenskom parlamente po maďarsky. Etnické strany Most – Híd a SMK Ficove slová odmietli. Na druhej strane predseda SNS Andrej Danko pre SNN konštatoval: „Niektoré menšiny národnostnou kartou vydierajú Slovákov a Slovenskú republiku. Práva národnostných menšín a etnických skupín na Slovensku ďaleko presahujú štandardné práva pre menšiny zavedené v krajinách Európskej únie.“

Po slávnostnom otvorení nasledovali vystúpenia jednotlivých účastníkov konferencie zo Slovenska, z Českej republiky, zo Srbska, z Poľska, z Nemecka či z Kanady. V utorok a stredu odznelo v pléne a vo dvoch sekciách spolu takmer osemdesiat prednášok reflektujúcich tematiku dejín Matice slovenskej, slovanstva, života Slovákov v zahraničí a súčasnosti najstaršej národnej kultúrnej ustanovizne Slovákov. Súčasťou programu bolo aj divadelné predstavenie Slovenského komorného divadla v Martine. Na podujatí si návštevníci taktiež mohli prezrieť výstavný projekt Slovenskej národnej knižnice, zrealizovaný pri príležitosti 150. výročia založenia MS.

 


Robert Fico: Štát sme zakladali pre Slovákov

Prejav predsedu vlády Roberta Fica – Foto: Úrad vlády SR

 Významnú medzinárodnú konferenciu Matice slovenskej otvoril predseda vlády SR Robert Fico. Prítomných oslovil príhovorom, ktorý mnohí pozorovatelia označili za jeho jeden z najviac národne orientovaných prejavov. Nežičlivci, oportunisti a neoliberáli na druhej strane jeho slová začali hystericky komentovať v ich spriaznených médiách ako neprimerané útoky na národnostné menšiny. Vzhľadom na závažnosť jeho slov príhovor premiéra na pôde Matice slovenskej publikujeme v plnom znení:    

„Ako človek, aj ako predseda vlády Slovenskej republiky mám vypestovaný dôverný vzťah k Matici slovenskej. Rozumiem, čo táto jedinečná kultúrna a spoločenská inštitúcia pre slovenský národ vykonala. Lebo Slovákov nielenže zachránila pred vyhnutím, ale Matica slovenská náš národ vzkriesila z mŕtvych. Na to sa nezabúda, na to nesmie zabudnúť nijaký predseda vlády slobodnej a nezávislej Slovenskej republiky. Preto mi dovoľte, aby som práve z pozície predsedu vlády v mene celého Slovenska ako prvý zablahoželal v Roku Matice slovenskej tejto vznešenej inštitúcii a spolkovému hnutiu k 150 rokom trvania jej nezištnej práce pre národ.

  • KRÁĽOVNÁ MATICA

            Dakedy mám pocit, že slovenské médiá ani len netušia, aký dar dostali Slováci v Matici slovenskej. Preto sa do nej opakovane triafajú ako terča, bulvarizujú jej úsilie, vyrušujú jej pracovníkov z práce, cielene sa zaujímajú o všetko podružné, preto im uniká to podstatné: oná jedinečná matičná myšlienka mravnej obrody Slovenska, ktorú Matica systematicky 150 rokov uvádza do praxe. Áno, Matica slovenská lieta na krídlach nádeje a učí i stimuluje Mladú Maticu k pestovaniu nezištného vlastenectva. Lebo práve všade tam, kde je nedostatok vlastenectva, vybuchuje extrémizmus. Tam, kde niet hlbokých koreňov k vlasti, k Slovensku, k domovine, tam mladých zvedú ľahko dostupné extrémne myšlienky. Platí, že tam, kde niet morálky, nastupuje móda. A každá móda má len krátkodobý dych aj trvanie. Dnes v našom živote potrebujeme najmä prítomnosť mravnosti. Lebo práve nemravnosť v správaní aj v konaní ľudí priviedla do života krízu.

            Po tisícročí bez vlastných kráľov v Uhorskom kráľovstve vznikla Matica slovenská v roku 1863 ako splnenie sna na výročie príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Pravda, vznik Matice si žiadali aj národní proroci: Bernolák, Hollý, Fándly, Štúr, Hurban i Francisci. Keď Slováci nemohli mať vlastného kráľa, ustanovili si kráľovnú: „maticu“, čo v blízkej slovanskej srbčine znamená úľ, zdroj, včeliu kráľovnú. Aké symbolické! Ak štát, ako dielo, ktoré stvorili ľudia, spravuje politická moc, národ vedie moc duchovná. Teda jeho elity, tvorcovia i strážcovia národnej duchovnosti, básnici, spisovatelia, národní proroci. Na Slovensku sú združení v Matici slovenskej! Preto si vy matičiari musíte byť vedomí toho, akú máte v rukách veľkú moc, no ešte väčšiu zodpovednosť! Privítal som, že sa nové vedenie Matice nebojácne pustilo do zápasu za mravnú obrodu Matice slovenskej, za to, aby sa vyčistil stôl a vrátili sme sa k ideálom, ktoré napísali jej zakladatelia v roku 1863. Sú tradície najmä v umení a v kultúre, ale aj tie, ktoré treba rozvíjať pri starostlivosti o životné prostredie, keď ide o krajinotvorbu. Nemôžem sa pozerať na to, keď vidím lány neobrobenej pôdy alebo dlhodobo neopravené kultúrne pamiatky, hrady, kaštiele, zámky. Teším sa, že aj Mladá Matica chce priložiť ruky k oprave týchto vzácnych kultúrnych pamiatok!          

  • NÁRODNÉ VÝROČIA

fico v MSRok 2013 je doslova nabitý podnetmi, inšpiráciami a výročiami. Spolu s 1 180. výročím krstu prvého kniežaťa Pribinu, ktorý sa udial v roku 833 v Traismaueri v Rakúsku, s 1 150. výročím príchodu Cyrila a Metoda na územie Slovenska v roku 863 si pripomenieme aj v 900. výročie Zoborských listín, 170. výročie, keď štúrovci na ev. lýceu vzkriesili slovenčinu v roku 1843. A, samozrejme, najmä 20. výročie vzniku nezávislej Slovenskej republiky. Na začiatku roka sme otvorili projekt Košice – hlavné mesto európskej kultúry. Viem, že vy matičiari zamýšľate pozvať na Svetové stretnutie Slovákov a na matičný svetový festival slovenskej mládeže do Košíc mladých Slovákov doslova z celej zemegule. Výročia však nie sú iba povinná jazda ani daň mánii oslavovania. Ich zmysel je v tom, aby si mladí ľudia uctili predkov a poznali vlastnú minulosť. Úcta k predkom je základ nášho prístupu k budovaniu vlastenectva. Žiadam vás, aby ste sa naďalej starali o systematické kontakty so zahraničnými Slovákmi. Chcem vyzdvihnúť, na akú špičkovú úroveň sa medzi slovenskými vydavateľstvami vypracovalo vydavateľstvo Matice slovenskej, ktoré rozosiela kvalitné knihy medzi Slovákov doma aj za hranicami. Potešilo by ma, ak by som čo najskôr mohol počuť aj o vedeckých projektoch, aj výstupoch z inštitučnej zložky Matice, osobitne z historického odboru. Lebo spolkové hnutie v živote Slovenska cítime veľmi výrazne.

  •  STRÁŽKYŇA VLASTNECTVA

            Pri tejto vzácnej príležitosti sa chcem nakrátko pristaviť pri probléme, ktorý akoby bol postavený z nôh na hlavu. Zvláštna je tendencia, ako sa všade zámerne do popredia na úkor štátotvorného slovenského národa vysúvajú problémy menšín. Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci. Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednostňuje, neumenšuje v právach. Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno či je to menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ, lebo práve Slováci nemohli v bývalom spoločnom Česko-Slovensku rozvinúť všetky svoje schopnosti a talenty. Stáva sa módnou zvyklosťou, že od menšín žijúcich na Slovensku vídame najmä požadovačnosť, ale nijaké povinnosti voči štátu, skôr natiahnuté ruky, zato takmer minimálne pestovanie občianskych cností. Toto sa musí zmeniť a verím, že sa zmení aj v prístupe nového splnomocnenca vlády SR.

            Aj tu vidím úlohy Matice slovenskej. Ona musí byť strážkyňou budovania vlastenectva mladých ľudí, ona musí rozvíjať tie najlepšie duchovné a národné tradície, jej miestne odbory majú úzko spolupracovať v obciach a mestách s učiteľmi pri vlasteneckej výchove, pri spoznávaní krás a kultúrneho dedičstva slovenskej vlasti. Matica musí stáť na čele zápasu o mravnú obrodu slovenského národa. Verím, že v roku 150. výročia jej založenia, teda v roku jej jubilea, sa pri všetkých príležitostiach, kde sa s jej prácou budem stretávať, budem o nej počuť len samé dobré zvesti. Želám vám, drahí matičiari, pokojný život v našej vlasti a veľa činorodosti na prospech nášho Slovenska!

Medzititulky: SNN

 


 

Na premiéra podráždene reagovali menšiny aj zahraničné médiá

Menšiny a médiá podráždili najmä Ficove výroky, ktorými poukázal aj na fakt, ako sa všade na úkor štátotvorného národa vysúvajú problémy menšín. „Akoby na Slovensku ani nežili Slovenky a Slováci,“ zdôraznil a dodal: „Za dvadsať rokov sme vybudovali nezávislú a demokratickú Slovenskú republiku, ktorá je rovná v príležitostiach pre všetkých, ktorá nikoho neuprednostňuje. Želám si, aby sa prestalo menšinovými právami vydierať, jedno či je to menšina rómska, inak orientovaných ľudí, menšina názorová alebo menšina etnická. Platí, že štát je národný a spoločnosť je občianska. Náš nezávislý štát sme prednostne nezakladali pre menšiny, akokoľvek si ich vážime, ale najmä pre slovenský štátotvorný národ.“

MENŠINY PROTESTOVALI

Proti Ficovým výrokom nedávno protestovali zástupcovia maďarskej menšiny, ktorí sa jeho vyjadreniami cítili ukrivdení. „Pamätáte si na to, čo povedal pán premiér pred dvoma dňami? Preto sme tu, aby sme dali najavo, že nie sme druhotriedni ľudia,“ povedal pre denník Plus jeden deň István Samu z SMK na proteste v Dunajskej Strede. „Tiež sme občania Slovenskej republiky, takisto platíme dane a pán premiér o nás hovorí, že sme ako paraziti,“ dodal. Fico reagoval pre denník Új Szó: „Odmietam, aby sme to videli tak, akoby sa to vzťahovalo na každého. Bol to konkrétny prípad a mrzí ma, ak to niekto interpretoval ináč.“

Komentátor denníka SME Peter Schutz 3. marca napísal: „Recitál predsedu vlády na matičnej pôde, v ktorom sa vyznal z lásky k menšinám, dostal kritické ohlasy. Zaslúžene. Pri všetkom rešpekte k ľútosti, ktorú údajne ex post vyslovil, Robert Fico hovoril v Martine od srdca myšlienky, ktoré majú v jeho lebke domovské právo.“ Ako ďalej informuje denník SME, bývalý vicepremiér pre menšiny Rudolf Chmel povedal, že premiérov prejav nebol o jednom konkrétnom prípade, ale o nesprávnom, ba negatívnom postoji k menšinám. „Aj preto menšiny veľmi správne pochopili premiérov veľmi nesprávny prejav,“ vyjadril sa v nedeľu poslanec Mosta – Híd. Robert Fico v Martine tiež povedal, že slovenské médiá opakovanie triafajú do Matice slovenskej ako do terča s cieleným záujmom o všetko podružné. „Áno, Matica slovenská lieta na krídlach nádeje a učí i stimuluje Mladú Maticu k pestovaniu nezištného vlastenectva. Lebo práve všade tam, kde je nedostatok vlastenectva, vybuchuje extrémizmus,“ uviedol premiér.

REAGOVAL AJ PREDSEDA MATICE

tkáč-ficoNa negatívne reakcie spojené s Ficovym príhovorom na pôde Matice slovenskej reagoval aj jej predseda Marián Tkáč vo vyhlásení, ktoré uvádzame v plnom znení: „Dôrazne odmietam útoky na Maticu slovenskú, ktorých sme svedkami v posledných dňoch. Zisťujem, že každý matičný úspech – za ktorý pokladám verejné požehnanie pre Maticu slovenskú a celý slovenský národ odchádzajúcim pápežom Benediktom XVI. na jeho predposlednej generálnej audiencii, ako aj úspešnú konferenciu k 150. výročiu Matice slovenskej, ktorú otvoril predseda vlády Robert Fico – považujú ideologickí, ale aj ekonomickí či osobní neprajníci Matice ako vlasteneckej ustanovizne za podnet na útoky. Je mi ľúto, že Maticu slovenskú niektorí kritici s beľmom na oku a s jedom na jazyku označujú ako neoľudácku, ‚náckovskú‘ či inakšiu, dokonca ju obviňujú z genocídy (?!), pričom svoje výroky neopierajú o nijaký argument, len o kyselinu, ktorá by mala rozožrať ‚inštitúciu, ktorá už od roku 1863 združuje elity tvorcov i strážcov národnej duchovnosti‘ ako uviedol premiér. Prečo niekomu prekáža, že ‚Matica slovenská Slovákov nielen zachránila pred vyhynutím, ale doslova náš národ vzkriesila z mŕtvych‘? Kto to nesúhlasí so slovami R. Fica, ktorý víta, ‚že nové vedenie Matice slovenskej sa pustilo do jej mravnej obrody, aby sa vyčistil stôl‘ a že ‚ideály Matice slovenskej spočívajú v ochrane tradícií v umení a kultúre, ale aj v starostlivosti o životné prostredie‘? Komu prekáža, že predseda vlády sa v príhovore nevyhol ani kritike médií za opakované atakovanie Matice slovenskej, keď konštatoval, že ‚bulvarizujú jej úsilie, preto im uniká to podstatné, jedinečná matičná myšlienka mravnej obrodySlovenska‘? Stretávam sa s radovými členmi Matice slovenskej, ktorí vítajú ocenenie úsilia novéhomatičného vedenia o ozdravenie Matice a ja vyhlasujem, že v tomto trende nás nezastaví nič a nikto. Ešte takpresvedčiť nemúdrych, že Matica je tu už 150 rokov a bude aj naďalej! Hromy a blesky nás nezdolajú,

naopak.Bijú len do vysokých stromov, mnohým otvárajú očí a posilňujú nás.“

 

 

 

 

 

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.