Matičných exulantov v cudzine nečakal ľahký život

thumbnail

ZABUDNUTÁ  HISTÓRIA

Založenie Zahraničnej Matice slovenskej  je obdivuhodný počin hodný stálej úcty. Historický fenomén Zahraničnej Matice  slovenskej ‒ pod týmto  titulom  bol v 38. čísle  SNN  tohto roku uverejnený článok  Dr. Beaty Katrebovej  Blehovej  venovaný šesťdesiatemu výročiu  Zahraničnej Matice slovenskej (ZMS). Autorka v ňom fundovane opisuje  genézu ZMS, nezastupiteľnú  úlohu a zásluhy Jozefa Cígera Hronského, podiel clevelandského opáta Teodora J. Kojiša a ďalších bývalých  popredných  matičiarov exulantov, ktorí sa po strastiplných peripetiách ocitli v exile v Argentíne, kde v roku 1959 založili spomínanú inštitúciu. Autorka  objasňuje  vtedajšiu  geopolitickú situáciu aj  menej známe  okolnosti, ktoré predchádzali založeniu tejto inštitúcie.

Výročie založenia Zahraničnej Matice slovenskej  si pripomína aj Národný kalendár 2019. Autori  k dátumu 30. august a k  šesťdesiatemu výročiu  založenia  ZMS pripísali  aj hodnotenie: „ZMS sa vyznačovala bohatou vydavateľskou činnosťou, množstvom kultúrnospoločenských  podujatí  a organizačnou prácou v  pobočkách  po celom svete. V spolupráci s Kanadskou Slovenskou ligou  sa v  časoch ČSSR angažovala za vznik samostatného Slovenska.“

PRESVEDČENÍ VLASTENCI

Už samotný zámer  skupiny  zapálených slovenských vlastencov, ktorí v exile cudzom prostredí popri dennodenných starostiach o zabezpečenie rodín, bez nádeje na návrat domov zakladajú národno-buditeľskú inštitúciu, je počin, ktorý je v dnešných konzumných časoch takmer  nepredstaviteľný, obdivuhodný a zasluhujúci si našu úctu. Napriek tomu sa dosiaľ  verejnosti často  podsúvalo, že matičiari, ktorí odišli zo Slovenska v roku 1945 a krátko po ňom, boli zradcova národa, klérofašisti, ľudáci, posluhovači či dokonca stúpenci hitlerovského nacizmu, skrátka vojnoví zločinci. Možno sa  raz niekto odhodlá  spravodlivejšie  preskúmať objektívnosť tohto odsúdenia. Pravde bližšia je iná spoločná charakteristika týchto exulantov.  Išlo najmä o stúpencov autonómie Slovenska, išlo o ľudí  presvedčených  o správnosti slovenskej štátnej samostatnosti. Mnohí  emigrovali,  pretože  ak by po oslobodení  nezapreli svoje  presvedčenie  a obhajobu  autonómie Slovenska, čakali by ich dlhoročné tresty vo väzení.

Život v exile v cudzom prostredí je zvlášť  ťažký pre intelektuálov, ktorí sa doma  neživili manuálnou prácou. Ani  matičných exulantov nečakal ľahký život. Jozef Cíger Hronský  sa len vďaka  kresliarskemu talentu zamestnal ako kreslič vzorov v textilnej fabrike, iní nemali toľko šťastia. Je pochopiteľné, že bývalí  zamestnanci a čelní  funkcionári MS aj v exile s nevôľou sledovali, ako sa doma v Matici postupne narúšajú  jej kresťanské základy a postupne  utlmuje idea samostatnej slovenskej štátnosti. Určite aj  táto skutočnosť zavážila pri rozhodnutí J. C. Hronského  obnoviť  Maticu Slovenska v exile.

FUGOV PRÍNOS

František FUGA

Napriek spomínanému  príspevku Dr. Katrebovej Blehovej  k  šesťdesiatemu výročiu  Zahraničnej Matice slovenskej  chcel by som aj na základe osobných  spomienok pridať pár údajov o  Mons. Františkovi J. Fugovi, v poradí treťom predsedovi ZMS, a niektoré okolnosti z posledného kanadského obdobia činnosti  ZMS, ako aj pripomenúť ešte jedno jubileum.

František J. Fuga (pôvodným priezviskom Figa) po štúdiách  teológie v Ríme  1945 ‒ 1950 sa už vzhľadom na prebiehajúce  prenasledovanie  kňazov domov na Slovensko nevrátil. Po vysvätení a  kaplánskych pobytoch vo farnostiach Sedico a Padavena v severnom Taliansku  odchádza na podnet  prof. Michala Lacka koncom februára 1954 do kanadského Toronta, kde ho ukrajinský biskup  Borecký poveruje založiť v meste Hamilton slovenskú gréckokatolícku farnosť. V Hamiltone  a okolí  žila veľká komunita veriacich Slovákov a Rusínov prevažne z východného Slovenska, ktorí  pracovali v miestnych hutách, na omše chodili do ukrajinských gréckokatolíckych alebo pravoslávnych chrámov. Po Fugovom  príchode do Hamiltonu sa prvé liturgie novozaloženej gréckokatolíckej slovenskej farnosti  slávili v prenajatých   kostoloch. Vďaka agilným  farníkom sa  pod Fugovým  vedením  za  pár rokov podarilo postaviť na  Barton Str. E 1406 Chrám Uspenia Panny Márie Klokočovskej, ktorý biskup Borecký  vysvätil 9. júna 1963 ‒ v deň Fugových štyridsiatych narodenín. Mons. Fuga sa  od začiatku  pobytu v Kanade aktívne zapája aj do práce v krajanských  spolkoch. Píše články do krajanských novín. V hale pod kostolom sa pravidelne schádzajú  členovia  Kanadskej Slovenskej ligy, slávia  sa tu cirkevné i svetské  sviatky, výročia  a spomienkové  slávnosti.  Mons. Fuga  mal aj  podnikateľský talent. Keďže v Kanade vláda  finančne  nijako  nepodporovala  cirkev, aby nebol odkázaný len na milodary farníkov, vybudoval malé Slovenské nakladateľstvo, v ktorom vydáva najprv náboženskú literatúru, kalendáre a pohľadnice s náboženskou  tematikou,  propaguje  náboženskú znášanlivosť   aj vydávaním nástenných ekumenických kalendárov s vyznačením sviatkov každej konfesie, vydáva a na všetky kontinenty distribuuje  náboženský mesačník Mária ‒ Modrá armáda. Je autorom a vydavateľom dosiaľ  medzi kňazmi cenenej  knihy modlitieb Spas dušu svoju. V nakladateľstve vydáva tri zväzky Slovenskej otčiny, ktoré zo spomienok   slovenských emigrantov na rodný kraj zostavil  Ján Eliáš. Vydáva  diela slovenských exilových autorov Polakoviča, Bora, Dilonga, Mečiara, Šprinca, Zvonického, ktoré v tom čase doma na Slovensku nemali šancu vyjsť.

■ MATICA V KANADE

Po úmrtí zakladateľa a prvého predsedu ZMS Jozefa Cígera Hronského, ktorý zomrel vo veku šesťdesiatštyri rokov 13. júla  1960 v argentínskom Lujane, a po skone  jeho nástupcu ‒  šesťdesiatjedenročného Dr. Stanislava Mečiara  23. novembra 1971 v Buenos Aires ‒ už sa nenašiel nikto, kto by chcel pokračovať v práci zakladateľov. Agenda  ZMS sa presťahovala do  kanadského Hamiltonu v provincii Ontário.

Fugova zanietenosť, rastúca záľuba v stále sa zlepšujúcej  technike  a získané skúsenosti  v malom nakladateľstve viedli k rozhodnutiu prijať ponuky argentínskych matičiarov  Ernesta Žatku a Štefana Polakoviča, ako aj Dr. Jozefa Cincíka a R. Dilonga prevziať agendu  Zahraničnej Matice slovenskej a pokračovať v zámere zakladateľov J. C. Hronského a S. Mečiara.

Fuga si bol vedomý  nutnosti  zlepšiť  propagovanie  Slovenska  v cudzine, vydával brožúrky v anglickom jazyku so základnými  údajmi o našej domovine, často  vystupoval aj v rádiových  vysielaniach v Kanade i v Rádiu Vatikán.  Rovnako chápal nezastupiteľnú úlohu  kníh o Slovensku a významných Slovákoch. Národné  povedomie  Slovákov v zahraničí  šíri  bez rozdielu  náboženskej   konfesie či tej-ktorej emigrantskej vlny. Písal príspevky ‒ bol ich autorom, pisárom a redaktorom zároveň, zabezpečoval  vytlačenie  a rozmnoženie  textov, odvážal ich  do kníhviazačstva a následne  opäť na fare balil a expedoval.

Stále mal na zreteli náboženskú znášanlivosť a ekumenizmus. Národné aj náboženské sviatky v Hamiltone organizoval spoločne s rímskokatolíckym kňazom  Imrichom Fuzym. Mali nielen  podobné priezviská, ale aj rovnaké názory na vtedajšie nerovnoprávne postavenie Slovenska. Spoločne s „fatherom“ Fuzym pomáhajú aj novej vlne emigrantov po auguste 1968. Pomáhajú  finančne, na úradoch, s nájdením ubytovania aj zamestnania. Zrejme aj vďaka novej vlne emigrantov sa rozširuje  počet členov ZMS v Kanade, USA, Austrálii aj v Európe, vyzýva  a podporuje prichádzajúcich  Slovákov ochotných pracovať pre národ. Aj  cirkevné orgány si všímajú  jeho náboženskú aktivitu. V roku 1973 prostredníctvom biskupského úradu dostáva  F. Fuga od pápeža Pavla VI. titul  pápežského komorníka Very Reverend Monsignor. V roku 1974 bol vymenovaný za dekana slovenských gréckokatolíckych  farností  a v roku 1975 mu biskup  Borecký  ako prvému slovenskému  gréckokatolíckemu kňazovi udelil titul mitroforny protojerev. V roku  1981 ho biskup M. Rusnak vymenoval za svojho generálneho vikára.

SPOLUPRÁCA S ROMANOM

Už za druhého  predsedu  Dr. Mečiara sa  Zahraničná Matica slovenská  stáva kolektívnym členom  rodiaceho sa  Svetového  kongresu Slovákov  1970 ‒ 1971 (SKS). Zakladateľ SKS a jeho prvý predseda Štefan Boleslav Roman, priemyselník  a filantrop, pôvodom  z východoslovenskej obce Ruskov,  bol sám praktizujúci  gréckokatolík, s Fugom sa dobre poznali. Š. B. Roman finančne podporil i výstavbu Fugovho chrámu v Hamiltone a podnecoval Fugu k aktivitám aj v rámci činnosti SKS. Na úvodnom Generálnom zhromaždení SKS v Toronte v júni 1971 Fugu zvolili za člena Náboženského odboru SKS; rovnako aj v rokoch 1973 a1975.

SLOVENSKÁ ZÁSTAVA

V súvislosti  so Zahraničnou Maticou Slovenska  je potrebné  pripomenúť ešte jedno výročie.            Ide o udalosť datovanú 13. októbrom 1984 ‒ tridsiate piate výročie zobrazenia Slovenskej zástavy v stanovách Zahraničnej Matice Slovenska.

Pri spoločenských akciách, na ktorých sa zúčastňovali aj príslušníci iných  národnostných menšín, sa ukázala potreba aj navonok označiť a odlíšiť Slovákov. Fuga sa rozhodol vytvoriť zástavu ‒ identifikačný symbol pre tých Slovákov, ktorí sa vždy hrdo hlásili k samostatnému Slovensku, nikdy  sa nestotožnili s ideou čechoslovakizmu a vtedajšia československá zástava bola  pre nich neprijateľný identifikačný  symbol. Potrebovali zástavu, ktorá by odlíšila Slovákov v exile od  Čechov, ale aj od iných slovanských národnostných menšín, ktoré  používali v svojich zástavách slovanskú  trikolóru, ako boli Rusi, Srbi, Slovinci, Chorváti. Možným impulzom tejto myšlienky mohla byť aj srbská zástava, ktorá viala pred Serbian Hall na Barton Str E oproti  Fugovej fare dávno pred rozdelením Juhoslávie.

Z knihy R. Schustera

Grafický návrh zástavy, podľa svedectva pamätníka  prof. Františka Vnuka, navrhol Mons. František Fuga  a nakreslil ho  Dr. Jozef  Cincík,  výtvarník a historik umenia (*8. 3.1909 Clopodia Rumunsko ‒ †28. 1. 1992 Danville USA).  Podľa  svedectva  ďalšieho pamätníka Rudolfa Šandorfiho, Fuga požiadal o posúdenie  navrhnutej zástavy  Dr. Conrada Swana, kanadského  heraldika  v službách  College of Arms in London, a získal od neho pozitívne stanovisko.   Trinásteho októbra 1984 Mons. František Jozef  Fuga, vtedajší predseda  ZMS, spolu s tajomníkom  Rudolfom  Šandorfim podpísali aktualizáciu stanov ZMS ‒ MATICA SLOVENSKA ABROAD  a zavádzajú slovenskú zástavu  Zahraničnej Matice ako súčasť zakladajúcich dokumentov obchodnej spoločnosti Matica Slovenska Abroad  na registračnom súde.

Napriek tomu, že aj  trikolóra, aj dvojkríž na trojvrší boli  dávno  známe  symboly, vložením  cyrilo-metodského dvojkríža nad ostro zakončeným  trojvrším do stredu slovanskej trikolóry vytvorili   zástavu  ako identifikačný symbol  pre všetkých  slovenských emigrantov a exulantov na celom svete.    Zástavu prijali  slovenské krajanské spolky a akceptoval ju  aj Svetový kongres Slovákov ako symbol  zahraničných Slovákov na celom svete . Zástavu  priniesla  na Slovensko delegácia  Kanadskej  Slovenskej Ligy vo februári 1990.

Mons. Fuga  bol veľký patriot, keď som v júli 1969 prišiel  na jeho faru, na klope saka som mal odznak s prezidentom Svobodom a československou zástavou, odznak mi hneď vymenil za odznak so slovenským znakom. V hale aj pracovni ma prekvapili busty A. Hlinku a M. R. Štefánika a veľký obraz  Dr. J. Tisu. Ako čerstvý maturant som tieto osobnosti  poznal, ale v škole sme sa o nich nič pozitívne neučili; až za morom som sa  dozvedel  o ich zásluhách.

ZÁPASY  MATIČIAROV

Mons. Fuga veľmi ťažko znášal, keď sa v novinách či televízii uvádzala  národnosť  slovenských športovcov  či umelcov „Czech“.  Ak sa o Slovensku písali nepravdy, žiadal o nápravu, napríklad aj editora National  Geographic.  Riaditeľa  televíznej stanice CBC upozornil  na odvysielané lži a urážky, žiadal aj dosiahol ospravedlnenie.  Do sporu  a na obhajobu Slovenska  vstúpil  aj so známym českým  exulantom  Pavlom Tigridom.  Útlm v jeho aktivitách nastal, keď ochorel na rakovinu  hrtana a lymfatických uzlín, choroba  na  čas akoby zázračne  ustúpila, ale v roku 1987 Fuga  vo veku šesťdesiatštyri rokov zomiera.

Po  jeho smrti   prevzal vedenie ZMS štvrtý  predseda ZMS  Rudolf  Šandorfi (*19. 10. 1920 ‒ †29. 10. 2008). Pod jeho vedením ZMS ešte pokračovala vo vydavateľskej činnosti. Vďaka Šandorfimu  aj  posledným  aktívnym matičiarom z Kanady sa o Fugovi a jeho aktivitách dozvedeli tiež  občania Slovenska.  ZMS financovala pomník s bustou  F. J. Fugu  pred kostolom v jeho rodnej obci  vo Vinnom, ktorú vytvoril  akad. sochár  Alexander   Ilečko. S pomocou michalovského odboru MS v miestnej škole pomenovanej po  F. J. Fugovi zriadili jeho  pamätnú  izbu. O jej vznik sa zaslúžili  PhDr. V. Čurmová a Ing. M. Jacečko a vedenie obce Vinné.  Na odhalení pomníka  a pamätnej izby  v lete roku 1994 sa zúčastnili delegácie  ZMS z Kanady aj MS z Martina.

Po úmrtí  štvrtého predsedu ZMS  R. Šandorfiho postupne vymierajú aj ďalší  kanadskí matičiari: Andrej Brázda, Ján Hladky, František Onuška, Andrej  Rolík, Štefan Reišteter. V súčasnosti   o ZMS už nič nepočuť, možnože v súčasnom globalizovanom svete už stratila opodstatnenie alebo nová  generácia  patriotov sa nepotrebuje takto angažovať? Mailová adresa  Zahraničnej Matice  slovenskej  msa_zms@yahoo.com  je nefunkčná...

Je potešiteľné, že napriek tomu, že  Mons. F. J. Fuga odišiel zo Slovenska pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi ako dvadsaťdvaročný a nikdy sa už domov nevrátil, od jeho smrti uplynulo tridsaťdva rokov, jeho pamiatku si pripomínajú rímskokatolícke aj  gréckokatolícke biskupstvo v Košiciach, vedenie Matice slovenskej  aj vedenie rodnej  obce Vinné.

Text a foto: František CUPÁKPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.