Slovenská národná strana opäť rázne klope na dvere parlamentu

thumbnail

Naša vlasť musí byť skutočne zvrchovaným štátom. Slovenská národná strana začiatkom júna na východe Slovenska prijala vo svojom predsedníctve Košické programové tézy pre Slovensko. Sú to tézy, ktoré budú základom na vytvorenie volebného programu pre parlamentné voľby v roku 2016. Motto, ktoré uvádza tézy, znie: Naša vlasť si zaslúži viac! Úvodnou vetou k vyhláseniu je konštatovanie, že silný štát a hrdý občan tvoria úspešné Slovensko. K aktuálnemu smerovaniu strany a k témam, ktoré sú v tézach rozpracované, sa podrobnejšie vyjadril Andrej DANKO, predseda SNS.

  • V dvadsiatich štyroch programových tézach a v jedenástich kapitolách ste definovali jednotlivé vlastnosti silného štátu vo všetkých oblastiach verejného života. Na prijatie a verejné predstavenie obsahu téz ste si zvolili dátum 6. jún 2015. Prečo to bol práve ten deň?

Na prijatie Košických programových téz pre Slovensko sme si vybrali symbolicky dátum 6. jún, pretože práve v tento deň v roku 1871, teda pred sto štyridsiatimi štyrmi rokmi, Slovenská národná strana vznikla. No 6. jún 2015 bol zároveň ďalším pozitívnym medzníkom pre Slovenskú národnú stranu. Členská základňa strany v ten deň prekročila počet päťtisíc osôb. Predsedníctvo SNS prijalo v období pred košickou konferenciou päťstosedem nových členov.

  • Strane podľa toho teda pod súčasným vedením narastá členská základňa. Znamená to, že sa vám podarilo po predchádzajúcom vedení a vôbec nie krátkom období, poznačenom vnútornými rozpormi, štiepením a poškodeným obrazom v očiach verejnosti, v relatívne krátkom čase stranu dostať do novej politickej kondície? Súčasné prieskumy verejnej mienky a predvolebných preferencií to naznačujú.

Už dlhšie hovoríme, že nastal čas na pozitívne zmeny. Začali sme od seba, teda vo vnútri najstaršej politickej strany na Slovensku, a pozitívne zmeny chcem presadiť aj v rámci celého nášho štátu. Pre mňa osobne bude splnením sna definitívne dostať SNS z toho blata, z toho bývalého pošpinenia opäť do Národnej rady Slovenskej republiky, teda naspäť do slovenského parlamentu, kam SNS nepochybne patrí. Predsavzali sme si ukázať ľuďom, že sa strana môže zmeniť vnútorným procesom, že môže mať viac ako štyroch ľudí, že môže opäť presadzovať myšlienky, na ktorých pôvodne stála, a že môže byť nádejou aj pre ľudí, ktorí dnes buď nejdú voliť, alebo odídu z tohto štátu do zahraničia. Myslím si, že sme v rámci celej vnútornej štruktúry dostali stranu naozaj do novej kondície.

  • Vlastenectvo vždy bolo zásadnou otázkou, ktorá bola pre SNS prioritná. Bude to tak aj naďalej?

Danko_Michelko SEVlastenectvo nie je iba slovo, ktorého obsah sa napĺňa úctou k vlasti, k štátnym symbolom či vyjadrovaním podpory našim športovým reprezentantom. Je to hodnota, ktorá sa musí presadzovať v každodennom živote. Napríklad aj prístupom občanov k tomu, že slovenský národ má v súčasnosti to, o čom mohli mnohé generácie našich predkov iba snívať, teda vlastný samostatný štát. Práve Slovenská národná strana ako najstaršia politická sila Slovákov sa vo svojej histórii vždy zasadzovala o štátnu samostatnosť Slovenska. Dnes síce existuje zvrchovaná Slovenská republika, je však v žalostnom stave. Úloha štátu sa stále oslabuje a presadzujú sa nadnárodné záujmy korporácií, jednotlivcov či finančných skupín. Vidíme potrebu obnoviť Slovensko ako silný štát, aj preto v programových tézach po svojej vnútrostraníckej reforme apelujeme na návrat k zjednoteniu národa za spoločný cieľ, ktorým je obnovenie hospodárstva Slovenska a jeho zachovanie pre budúce generácie.

  • Podľa súčasného vývoja práve budúcnosť ďalších generácií Slovákov vo vlastnom štáte je dosť problematickou otázkou. Už ste spomenuli vysťahovalectvo najmä mladších ľudí, ktoré u nás v súčasnosti už nie je vyvolané politickým či národnostným útlakom, ale ťaživou ekonomickou situáciou. Čo s tým?

Množstvo mladých odchádza do zahraničia, kde pracujú na postoch nezodpovedajúcim ich kvalifikácii, vhodné uplatnenie vonku nachádzajú len tí najlepší. Ale tí na Slovensku potom chýbajú. Žiaľ, doma nám vyrastá nová „stratená generácia“, ktorá môže mať vážne problémy s uplatnením sa na domácom či európskom trhu práce. To, čo bolo kedysi najvyššou pridanou hodnotou našich ľudí, teda vzdelanie a odbornosť, sa vytráca. Dokazujú to nielen nedávne merania kvality vzdelania, ale aj hodnotenie mladej pracovnej sily zo strany zamestnávateľov. Ako uvádza náš odborník na vzdelávanie, bývalý minister školstva Jaroslav Paška, zmeny, ktoré vláda urobila približne pred rokom v rezorte školstva, zatiaľ nepriniesli nič nové. Príkladom trestuhodnej nečinnosti sú nefunkčné projekty národnej sústavy kvalifikácie a povolaní, ktoré z verejných zdrojov pohltili desiatky miliónov eur. Výsledkom je, že asi tretina čerstvých absolventov škôl smeruje na úrad práce. Stále viac sa roztvárajú nožnice medzi potrebami trhu práce a študijnými odbormi, ktoré ročne chrlia tisícky absolventov bez perspektívy získať zamestnanie. Podľa SNS by sa vláda mala začať starať o napĺňanie stratégie štátnej politiky vo vzťahu k mladej generácii. Ciele opísané v dokumente, ktorý je okrem iného záväzok Slovenska k Európskej únii, sú zatiaľ len prázdnymi gestami bez vecného plnenia.

  • Tradičná rodina je základom spoločnosti a zároveň podmienkou jej prežitia. Sme svedkami diania, ktoré v mnohom priamo popiera korene, z ktorých vzišla európska civilizácia. Ako v SNS vidíte možnosť upevnenia spoločenského postavenia klasickej rodiny pre budúcnosť Slovenska?

Rozvrat klasickej rodiny má nedozerné následky na fungovanie celej spoločnosti, na každodennú kvalitu nášho života, ekonomický rast, bezpečnosť i osobný rozvoj každého jednotlivca. Vieme, že slovenské súdy v ostatných rokoch rozvádzajú viac ako desaťtisíc párov ročne, pričom rozvod najviac dopadá na deti. Mladí ľudia strácajú pocit bezpečia, istoty a viery vo vlastnú budúcnosť. Ochrana rodiny a jej podpora v ekonomickej i sociálnej oblasti musí byť prioritou každej spoločnosti, ktorá sa pozerá dopredu a má víziu zdravého rozvoja. Podľa nás výstavba nájomných štartovacích bytov pre mladé rodiny, rozširovanie siete kvalitných predškolských zariadení a cielené znižovanie regionálnych rozdielov s transparentným využitím európskej finančnej pomoci je cestou k naštartovaniu reálnej, nielen slovnej politiky podporujúcej slovenské rodiny. K tomu patrí aj cielená dotačná politika podporujúca aktivity kultúrnych, športových, voľnočasových či materských centier zo strany verejných inštitúcií. Aj to môže byť správny krok na to, aby sme v klasickej slovenskej rodine pomohli utužiť putá, ktoré povedú k upevneniu postavenia rodiny v spoločnosti.

  • Na úspešné uplatnenie a rozvoj mládeže je dôležitý aj šport. Má SNS aj v tejto oblasti vlastné predstavy o možnom zlepšení situácie?

Slovenský šport sa vďaka nečinnosti všetkých predchádzajúcich vlád dostal na prah existenčného kolapsu. Programové vyhlásenie súčasnej vlády počítalo s tým, že ešte v januári 2014 mal byť prijatý zákon o športe, ktorý by definoval priame zapojenie verejných financií do podpory športových aktivít profesionálnych i amatérskych športovcov, ako aj verejnú kontrolu nad nakladaním s financiami jednotlivými športovými zväzmi, klubmi a neziskovými organizáciami. Problémy športu treba riešiť od základov. Začať treba pri najmenších a skončiť pri tých, ktorí dosahujú medzinárodné úspechy a šíria dobré meno Slovenskej republiky.

  • Čo konkrétne by sa malo začať robiť?

Podľa nás treba urýchlene zadefinovať zákonné pravidlá pre sponzoring, ktoré budú motivovať podnikateľské prostredie podporovať kluby i jednotlivcov v regionálnych, národných i medzinárodných súťažiach. Táto výzva je nevypočutá vládou tretí rok a jej ďalšie ignorovanie môže viesť k zatvoreniu stoviek športovísk, na ktorých ešte dnes trénujú naši, možno budúci úspešní reprezentanti. Zároveň musí byť jasné, aký objem peňazí je povinná do cielenej podpory športu vkladať štátna spoločnosť TIPOS. Tá generuje miliónové zisky zásluhou výhradného postavenia na trhu stávkových hier, pričom zisky vlastnými i vládnymi rozhodnutiami používa na všetko možné, len nie na transparentnú podporu športu.

Aktívnu podporu športu vnímajú ako výzvu aj primátori a starostovia, členovia alebo sympatizanti SNS. Samospráva má v podpore talentovanej mládeže nezastupiteľné miesto. Jednou z jej povinností je ochrana a obnova športovísk. Lenže za ostatné dve desaťročia sa bezmála polovica bývalých športovísk zmenila na obchodné či administratívne centrá. SNS preto vyzýva predstaviteľov samospráv, aby zablokovali akýkoľvek predaj pozemkov, na ktorých sa dnes nachádzajú športoviská, a podporu investičných projektov viazali na verejný záväzok investora postaviť či zrekonštruovať existujúci športový areál.

  • Jedným z najdôležitejších znakov národného spoločenstva je kultúra vo všetkých svojich podobách. Ako chce SNS prispieť k jej rozvoju a ochrane?
tkáč-danko_štvorec
Andrej Danko /vľavo/ a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč.

Podľa nás, okrem iného, treba sa čo najskôr sústrediť na podporu a ochranu slovenského jazyka. Veď všeobecný úpadok jazykovej kultúry aj vinou zlých príkladov z verejnoprávnych médií je čoraz viditeľnejší. Je to veľmi vážne a smutné aj preto, že práve v roku dvojstého výročia narodenia Ľudovíta Štúra je postavenie spisovného slovenského jazyka v našej spoločnosti priam hanebné a zahanbujúce. Slovenská národná strana považuje rezort kultúry za mimoriadne dôležitý pri udržiavaní národnej identity Slovákov a ich osobitostí. Odmietame vlažný postoj k národnému kultúrnemu a v rámci toho i jazykovému dedičstvu. Stačí sa pozrieť po okolitých štátoch, akú pozornosť venujú kultúre tamojšie vlády. Pre SNS bude slovenská kultúra vždy prioritou.

  • Posilneniu Slovenska majú dopomôcť aj zmeny v ekonomických oblastiach. Čo navrhujete?

K prioritám našej strany v ekonomickej oblasti patrí zníženie dane z príjmov na úroveň 19 percent a zavedenie osobitnej dane z obratu pre obchodné reťazce. Znížiť treba aj DPH na 10 percent najmä pre zariadenia cestovného ruchu. V návrhu zákona o zdanení monopolov a bánk chce SNS presadiť osobitné zdanenie do výšky 6 percent, lebo najmä banky a telekomunikačné spoločnosti dlhodobo zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu v neprospech svojich klientov. Tiež treba prijať zákon o osobitnom režime schránkových spoločností z takzvaných daňových rajov. Takýmto subjektom a firmám s nejasnou vlastníckou štruktúrou chceme znemožniť čerpanie verejných zdrojov. Osobitne sa chcem zaoberať vecou ústavného zákona o ochrane strategických spoločností. Veď nie je možné, aby sme donekonečna rozpredávali naše podniky. Štátne podniky musia byť chránené silným ústavným zákonom a musia byť naše bez ohľadu na to, kto tu bude premiér.

  • Kto bude predsedom vlády po marci 2016, to sa ukáže po parlamentných voľbách. S kým by ste dokázali spolupracovať?

Zatiaľ nechceme špekulovať o politickej strane, s ktorou by sme v prípade nášho volebného úspechu išli do spolupráce. V prvom rade je pre mňa dôležité, či sa SNS dostane do parlamentu. Rozhodnutie o povolebnej spolupráci môže prísť najskôr deň po voľbách. Budeme si hľadať možného partnera na základe vzájomného prieniku a čo najvyššej zhody s našimi hodnotovými tézami.

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ ‒ Foto: archív SNNPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.