Staronovým predsedom sa stal Marián Gešper

thumbnail

Delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši bilancovali. V sobotu 9. októbra 2021 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie Matice slovenskej (MS). Vedenie najstaršej národnej ustanovizne Slovákov zhodnotilo pred zúčastnenými delegátmi svoje doterajšie štvorročné funkčné obdobie od roka 2017. Nasledovala potom demokratická tajná voľba kandidátov do najvyšších orgánov MS. Post predsedu obhájil doterajší predseda MS Marián Gešper. Predsedom Dozorného výboru MS sa stal riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko.
Po zaznení štátnej hymny SR predseda Matice slovenskej Marián Gešper na úvod privítal všetkých zúčastnených delegátov. Po ňom sa k slovu dostal primátor hostiteľského mesta Liptovský Mikuláš a veľký podporovateľ Matice slovenskej Ján Blcháč. Pripomenul, že metropola Liptova veľkým spôsobom ovplyvnila moderné dejiny slovenského národa. Zástupca partnerskej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a matičiar Ladislav Skrak prečítal prejav jej predsedu Pavla Sečkára, ktorý sa zo zdravotných dôvodov nemohol osobne zúčastniť na matičnom zhromaždení. Podľa jeho slov súčasná demokratická Slovenská republika vznikla na základe odkazu protifašistického odboja Slovákov v čase druhej svetovej vojny.

 VYSOKÁ ÚČASŤ
Po úvodných prejavoch Valné zhromaždenie MS s pripomienkami niektorých delegátov schválilo návrh zloženia mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Následne schválilo aj zloženie pracovného predsedníctva. Matiční delegáti takisto prijali i rokovací a volebný poriadok, zapisovateľa a overovateľov zápisu zo zasadnutia. Po ohlásení správy mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia MS tak už nič nebránilo konaniu volieb do najvyšších orgánov MS. Prítomná bola nadpolovičná väčšina prihlásených delegátov s hlasovacím právom. Volebné lístky si prevzalo 307 delegátov z celkového počtu pozvaných 390, t. j. 78,7 percenta. Takúto vysokú účasť organizátori nepredpokladali vzhľadom na tretiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19.
Pred uskutočnením samotných volieb predstavili kandidáti na predsedu MS a predsedu Dozorného výboru MS svoje vízie a program. O post predsedu MS sa uchádzal súčasný predseda MS Marián Gešper a dnes už bývalý predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič. Na funkciu predsedu Dozorného výboru MS kandidovali riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko a doterajší člen Dozorného výboru MS Ján Buleca. Po skončení nasledovalo predstavenie všetkých kandidátov do Výboru MS a Dozorného výboru MS. Následne sa pristúpilo na samotné hlasovanie.

 SPRÁVY O ČINNOSTI
Oficiálny program pokračoval prečítaním Správy o činnosti a hospodárení MS a Správy Dozorného výboru MS za obdobie rokov 2017 ‒ 2021. Predseda MS Marián Gešper spoločne so správcom MS Marošom Smolcom skonštatovali, že činnosť najstaršej národnej ustanovizne Slovákov je v súčasnosti limitovaná výrazným znížením účelovej štátnej dotácie ministerstva kultúry po nástupe novej vlády po voľbách v roku 2020 a následkami pandémie ochorenia COVID-19. „Novým skutočnostiam sa musela Matica slovenská flexibilne prispôsobiť počas výkonu svojej činnosti bez možnosti dostatočného časového predstihu na prípravu zmien. Pre šírenie koronavírusu nemohol nikto presne predpokladať, ako sa situácia bude vyvíjať. Matica pôsobí prioritne v kreatívnom priemysle, ktorý pandémia postihla veľmi výrazne. Nielen v tom, že matičné kultúrne a osvetové podujatia boli v rokoch 2020 a 2021 obmedzené a mnohé sa nekonali, ale aj výpadkom neštátnych príjmov Matice slovenskej, a to medziročne 2020 ‒ 2021 až na úrovni dvadsiatich piatich percent. Ministerstvo kultúry SR pri príprave rozpočtu na rok 2021 pritom neinformovalo dostatočne s predstihom vedenie MS o znížení účelovej dotácie takmer o štyristotisíc eur.“ V súčasnosti už bývalý predseda Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič vo svojej správe vyslovil názor, že Matica slovenská potrebuje prejsť procesom sebauvedomenia vlastných nedostatkov v práci na každom úseku, a to z pohľadu riadiacej činnosti, koncepčnej práce a v konečnom dôsledku aj v rozvíjaní úloh, ktoré má v spoločnosti plniť. Po prečítaní oboch správ pokračovala diskusia o rôznych matičných i celospoločenských témach.

 STARONOVÉ VEDENIE
Na záver valného zhromaždenia zástupca volebnej komisie prečítal výsledky volieb do orgánov MS. Staronovým predsedom sa stal Marián Gešper so ziskom 213 hlasov. Jeho protikandidát Štefan Martinkovič našiel podporu medzi 88 delegátmi. Predsedom Dozorného výboru MS sa stal Martin Fejko, ktorého podporilo 240 hlasujúcich. Druhý v poradí Ján Buleca presvedčil 69 členov valného zhromaždenia oprávnených hlasovať. Podľa nových Stanov MS, prijatých na Sneme MS 12. októbra 2019 v Liptovskom Mikuláši, sa počet členov Výboru MS znížil z 38 na 28. Za jeho členov boli zvolení: Jozef Božík, Marek Nemec, Marek Hanuska, Ján Seman, Viliam Komora, Branislav Husár, Pavol Madura, Matej Ivanko, Ľubomír Kleštinec, Miroslav Kerekanič, Jiří Balog, Peter Schvantner, Jozef Piecka, Maroš Smolec, Michal Tkáč, Michal Gnip, Radoslav Kriváček, Filip Púpala, Michal Matečka, Pavol Kleban, Miloš Zverina, Ladislav Kalafa, Martin Ostrovský, Anna Dubovcová, Jozef Schwarz, Matúš Magera, Roman Michelko a Vladimír Tokoly. Náhradníkmi sa stali: Mária Raticová, Miroslav Gešper, Daniela Trňanová, Martin Bodis, Michal Terrai, Marta Dudrová, Matej Mindár (autor článku p. a.), Mária Voznická a Peter Titka. V rámci Dozorného výboru MS boli zvolení nasledovní kandidáti: Ján Račko, Martin Gallík, Milan Stromko, Štefan Topľanský a Jozef Humeník. Náhradníci: František Ďurina a Jana Šoltésová. Po prečítaní výsledkov volieb na záver účastníci Valného zhromaždenia MS zaspievali matičnú hymnickú pieseň Kto za pravdu horí.
Od roka 1990 sa Valné zhromaždenie MS v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo po jedenásty raz. Podľa hovorkyne MS Veroniky Grznárovej si počas socialistického režimu matičiari nemohli voliť predsedu MS – vymenovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. „Valné zhromaždenia MS boli nakrátko obnovené len počas obrodného procesu v rokoch 1968 a 1969. Definitívne sa obnovili až po revolúcii v roku 1989. Medzi najznámejších predsedov Matice slovenskej patril Štefan Moyses, Pavol Országh Hviezdoslav, Vavro Šrobár či Ladislav Novomeský.“

Matej MINDÁR – Foto: Veronika MATUŠKOVÁ


Bezprostredne po zvolení nový predseda MS M. Gešper poskytol rozhovor SNN:

Staronový predseda počas vystúpenia na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši, október 2021

Ako vnímate stav Matice slovenskej po uplynulých štyroch rokoch?
- Posledné štvorročné obdobie bolo mimoriadne vážne nielen pre celú spoločnosť, ale aj pre Maticu slovenskú. Predovšetkým v rokoch 2017 a 2018 sme navracali autoritu Matice slovenskej a jej mnohovrstvovej kultúrnej, vedeckej činnosti naspäť do spoločnosti. Do určitej miery sa nám to podarilo. Súčasne sme sa rozhodli nepúšťať sa už do politicko-straníckych tém. Zamerali sme sa najmä na kultúrne, odborné a vydavateľské aktivity, na spoluprácu s krajanskými organizáciami a rozvoj matičných miestnych odborov, folklórnych a umeleckých kolektívov.

Čo je vašou prioritou na nasledujúce obdobie?
- Pandémia dostihla aj Maticu slovenskú. Štát nám v tomto roku znížil aj štátnu dotáciu. To nám prirodzene obmedzilo našu činnosť. To, čo sme nemohli realizovať počas pandemických obmedzení, chceme posunúť do ďalšieho obdobia. Teda udržiavať a rozvíjať kolektívnu historickú pamäť a vedomie prostredníctvom kultúrnych, vedeckých, vydavateľských aktivít, ako aj 505 miestnych odborov, 240 folklórnych kolektívov a 33 divadelných kolektívov. Máme dvadsať Domov MS, ktoré húževnato pracujú na regionálnej kultúrnej úrovni niekedy aj úplne samy. Matica slovenská bude pokračovať v omladzovaní svojich štruktúr a nástupe mladej a strednej generácie, čo sa nám doteraz darilo. Nemôžeme to podceniť.

Čo bude so štátnou dotáciou pre MS?
- Matica slovenská si nezaslúži takú nízku štátnu dotáciu. Ak sa štát rozhodol financovať aj Csemadok sumou tristotisíc eur, Matica nemôže byť na vedľajšej koľaji, veď pre slovenskú štátnosť urobila veľmi veľa. V posledných štyroch rokoch sme dokázali, že robíme serióznu a solídnu prácu na prospech všetkých občanov Slovenska.

Zhovárala sa Veronika GRZNÁROVÁ


Predseda napokon poďakoval všetkým členom Matice slovenskej za ich obetavú prácu na národnom poli:

 

Drahé matičiarky, vážení matičiari, ctené matičné sestry a bratia.

Nesmierne si vážim Vašu podporu, ktorú ste mi preukázali na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021. Zároveň si vážim a ďakujem za aktívnu účasť a angažovanosť na VZ MS každému jednému matičnému delegátovi a delegátke bez ohľadu na to, pre ktorého kandidáta sa v priamej a tajnej voľbe slobodne rozhodli. Konanie Valného zhromaždenia MS je vždy historicky významné pre demokratický život našej najstaršej národnej, kultúrnej a vedeckej ustanovizne.

Zápas o udržanie a ďalší rozvoj, ako aj zachovanie dôstojnosti a úcty Matice slovenskej v spoločnosti pokračuje. Ubezpečujem Vás, že Ministerstvo kultúry SR budeme naďalej profesionálne presviedčať o dôležitosti navýšenia štátnej dotácie pre MS o finančnú položku na priame financovanie podujatí a aktivít miestnych odborov MS. V súčasnosti je štátna dotácia pre MS predovšetkým prevádzková a financovanie Regionálnej kultúry MS priamo z nej nie je možné. Znovu budeme štátnym predstaviteľom opakovať, že na rozvoj činnosti miestnych odborov je potrebná prítomnosť profesionálneho regionálneho pracoviska MS, teda Domu MS, bez ktorého miestne odbory a matičná kultúra upadajú. A že tie sú často jediným zdrojom slovenskej kultúry pre Slovákov na národnostne zmiešaných územiach. To sú dva základné body, na ktorých trváme a bez ktorých o kvalitnom rozvoji matičnej a národnej kultúry v regiónoch nemôžeme ani hovoriť.

Matica slovenská je okrem toho aj vedecká, vydavateľsko-informačná a národno-osvetová ustanovizeň, čo sú rovnako jej tradičné, historické a zákonné úlohy. Financovanie tejto činnosti je rovnako náročné. Napriek tomu sa nesmieme dopustiť zrady celoživotného úsilia a obety našich predchodcov od roku 1863, ktorí tieto piliere Matice slovenskej založili, vybudovali a starali sa o ne. Nemôžeme sa dobrovoľne vzdať dedičstva našich predkov, ktorých pre ich matičné a národné presvedčenie neraz väznil a mučil neprajný režim. Veď bez matičnej vedy nemôžeme osvetľovať význam Matice slovenskej, jej miestnych, vedeckých a umeleckých odborov či matičných osobností v zlomových udalostiach dejín slovenského národa. Bez aktívnych vzťahov s našimi krajanmi a sesterskými Maticami slovenskými v zahraničí len ťažko podporíme národnú hrdosť slovenských menšín a diaspór v cudzom prostredí. A toto všetko by bola márna snaha bez kvalitnej literárnej a žurnalistickej činnosti, ktorá bola v Matici slovenskej prítomná od jej vzniku.

Vážené matičiarky a matičiari. Dovoľte mi vyzdvihnúť Vašu matičnú jednotu, vytrvalosť a oddanosť posvätnej matičnej myšlienke. Pre každého, kto to s Maticou slovenskou myslí vážne, to nie je fráza. Mnohí z Vás si pamätáte degradáciu našej ustanovizne v socialistickom režime v 50. rokoch 20. storočia, keď ste si nemohli slobodne voliť predsedu MS, ale menovaný bol politicky a ideologicky ministrom kultúry. A veľa z Vás bolo pri čiastočnej, hoci krátkej obnove jej spolkového a demokratického charakteru počas obrodného procesu 60. rokov 20. storočia. Väčšina matičiarov má ešte v živej pamäti revolúciu 1989, po ktorej sa konečne mohlo opäť konať Valné zhromaždenie MS v roku 1990. Nielen 50. roky, ale aj normalizácia je pre nás obrovským červeným výkričníkom, že matičnú demokraciu, matičné hnutie, ale aj slobodný vedecký výskum si musíme chrániť zo všetkých síl. História nás naučila, že každé naše uhnutie z cesty sa Matici slovenskej škaredo vypomstilo.

Nasledujúce štyri roky budeme ešte húževnatejšie pripravovať kultúrne, vedecké, osvetové a vydavateľské aktivity. Matičná činnosť nesmie ustrnúť. Slovenský národ vo vlasti i v zahraničí dnes potrebuje Maticu slovenskú ako soľ, a Matica slovenská potrebuje svoj národ o to viac. Buďme súdržní, neklesajme na duchu a spoločnými silami v matičnej jednote ochraňujme dedičstvo našich predkov, ktorí nám dali do vienka i opatery našu vzácnu a milú Maticu slovenskú.

S úctou a matičným pozdravom JUDr. Marián Gešper, predseda MS


Vývoj v MS komentoval aj správca Matice slovenskej Maroš SMOLEC - Čítajte TUPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.