Uznesenie z valného zhromaždenia Matice slovenskej v Martine

thumbnail

Uznesenie z valného zhromaždenia Matice slovenskej, ktoré sa konalo 18. – 19. októbra 2013 v Martine

„Viem dobre, cítim od mnoho rokov, že úloha ťažká, preťažká je. Časy nepriaznivé, ochablosť a netečnosť veľkej časti národa desná. Čím priestrannejšie a zapustenejšie pole, tým viac horlivých a pevných pracovníkov treba. Čím ťažšia, nebezpečnejšia nemoc, tým obetavejších a svedomitejších lekárov vyžaduje. Ale z druhej strany účel náš šľachetný. Taký účel napnutia všetkých síl a najväčších lekárov obetí hoden.“

Takto sa v srdečnom príhovore listom Štefan Moyses prihovára 4. valnému zhromaždeniu Matice slovenskej 12. septembra 1866. V tomto zmysle riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré sa konalo v Martine 18. – 19. októbra 2013 v pamätnom roku 150. výročia Matice slovenskej a 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na slovenské územie, prijíma nasledujúce uznesenie:

 1. berie na vedomie:
 2. Diskusné príspevky hostí a delegátov valného zhromaždenia Matice slovenskej a písomne odovzdané návrhy a pripomienky.
 3. Prehlásenie kandidáta na funkciu predsedu Matice slovenskej, že sa zrieka platu.
 4. schvaľuje:
 5. Program rokovania valného zhromaždenia Matice slovenskej                              s pripomienkami.
 6. Rokovací poriadok s pripomienkami.
 7. Volebný poriadok navrhnutý výborom Matice slovenskej okrem bodu 8 článku II.
 8. Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu.
 9. Zapisovateľov a overovateľov Zápisnice z valného zhromaždenia Matice slovenskej.
 10. Správu o činnosti a hospodárení Matice slovenskej za obdobie rokov 2010 – 2013.
 11. Správu o činnosti dozorného výboru od valného zhromaždenia Matice slovenskej, konaného 19. – 20. novembra 2010.
 12. Správu mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
 13. Programové zámery Matice slovenskej na roky 2014 – 2017.
 14. Štatút dozorného výboru Matice slovenskej s pripomienkami.
 15. Voľby matičných orgánov na nasledujúce obdobie rokov 2014 – 2017, a to:

– predsedu Matice slovenskej,

– členov výboru Matice slovenskej,

– predsedu dozorného výboru Matice slovenskej,

– členov dozorného výboru Matice slovenskej a ich náhradníkov do tu uvedených matičných orgánov, tak ako je to v Správe volebnej komisie.

 1. ukladá:
 2. Výboru Matice slovenskej zvolať v roku 2014 snem Matice slovenskej s cieľom konkretizácie výhľadového programu Matice slovenskej do budúceho obdobia, úpravy stanov Matice slovenskej a tiež prerokovania návrhu na novelizáciu zákona o Matici slovenskej, čomu by predchádzala široká celomatičná diskusia.

Termín: máj 2014

 1. Predsedovi Matice slovenskej a výboru Matice slovenskej rozpracovať Zámery valného zhromaždenia Matice slovenskej na roky 2014 – 2017 a konkretizovať ich na jednotlivé oblasti činnosti Matice slovenskej i jej organizačné zložky.

Termín: do konca januára 2014

 1. Výboru a predsedovi Matice slovenskej konať, aby sa zabránilo v politických kampaniach používať symboly Matice slovenskej.
 2. Výboru a predsedovi Matice slovenskej rokovať s kompetentnými orgánmi:

a)      o zmene loga RTVS na: Slovenský rozhlas,

: Slovenská televízia,

b)      o zabezpečení ich dôsledného plnenia funkcie ako verejnoprávnej inštitúcie,

c)      o zmene loga Národnej banky Slovenska na Slovenská národná banka.

 1. Výboru Matice slovenskej prerokovať písomne odovzdané pripomienky a návrhy, ktoré odzneli na valnom zhromaždení.
 2. splnomocňuje:
 3. Výbor Matice slovenskej a predsedu Matice slovenskej rokovať so zodpovednými orgánmi Slovenskej republiky o programovej štruktúre i obsahu vysielania RTVS.
 4. Snem Matice slovenskej v roku 2014 prerokovať a schváliť zásady hospodárenia Matice slovenskej, vychádzajúc pritom z návrhu výboru Matice slovenskej.
 5. Predsedu Matice slovenskej a orgány Matice slovenskej iniciovať a realizovať rokovanie Matice slovenskej s vládou Slovenskej republiky, s parlamentnými výbormi NR SR o dokumente strany Most – Híd Vízia Maďarov do roku 2016 a vyjadriť náš nesúhlas s jeho obsahom.

Termín: do konca roku 2013

Martin 19. 10. 2013

c1 Komentár

 • piatok

  Ťažko iným brániť v ich vlastnom pohľade ("Vízia Maďarov do roku 2016").
  Azda len čeliť vlastným slovenským pohľadom, úsilím, činmi.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.