Matica slovenská má vyrovnaný rozpočet na rok 2015

thumbnail

Ani snehová kalamita nezabránila členom výboru Matice slovenskej, aby sav sobotu 31.januára stretli v Martine a boli uznášaniaschopní. Jeden z najdôležitejších bodov programu bol návrh rozpočtu na rok 2015, ktorý predložil správca Matice M. Smolec.  Tento dôležitý dokument prešiel všetkými internými fázami schvaľovania, to znamená, že bol prerokovaný a schválený predsedníctvom MS, akceptoval ho na rokovaní dozorný výbor MS a bol doplnený na základe rokovania finančnej komisie pod vedením člena výboru V. Oberhausera. Výsledkom celého tohto procesu bolo schválenie návrhu rozpočtu výborom Matice slovenskej. V porovnaní so zložitou situáciou  v minulom roku, keď bol rozpočet na rok 2014 schválený až v októbri, je to pozitívny signál, že hospodárenie tejto inštitúcie sa riadi jasnými pravidlami a dbá sa na dodržiavanie všetkých zákonných povinností.

smolec  správca zamyslený - web
Rozpočet predložil správca M.Smolec.

Ako povedal správca MS Maroš Smolec: „Rozpočet je vyrovnaný. Na výrazne výdavkové operácie v ňom nie je priestor. Akceptoval som do návrhu pripomienky kolegov, predovšetkým E. Garajovej,  T. Mikuša a finančnej komisie. Chcem za odvedenú prácu poďakovať aj pracovníkom finančného útvaru.“  Príjmová časť rozpočtu na rok 2015 pozostáva z účelovej dotácie Ministerstva kultúry SR a z vlastných príjmov. Podľa rozhodnutia a schválenia štátneho rozpočtu na rok 2015 v Národnej rade Slovenskej republiky a čerpania účelovej dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na bežné transfery je reálny predpoklad získania účelovej dotácie na rok 2015 vo výške 1 494 000 eur.  Problematická časť rozpočtu sú vlastné príjmy, keďže už dlhší čas spoločnosti a majetok, ku ktorým má Matica slovenská akcionárske práva a iné práva neprinášajú požadovaný výnos. Preto Matica slovenská plánuje novú koncepciu v spravovaní vlastného majetku a manažérskej kontroly. Výdavková časť rozpočtu je navrhovaná vo výške 2 137 070 eur a je výsledkom minimalizovania všetkých nákladových položiek tak, aby Matica slovenská aj v roku 2015 dokázala plniť svoje zákonné úlohy v spoločnosti a zachovať všetky doterajšie činnosti.  Výnosy sa odhadujú na rovnaké úlohy. Z prítomných dvadsaťjeden členov výboru hlasovalo za dvadsať.

Odmietli výzvy

Na stránkach SNN sme viackrát písali o vnútromatičnej situácii a výzvach niektorých krajských rád na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Výbor sa s touto situáciou vyrovnal aktuálnym vyhlásením, ktoré znie: „Výbor MS na svojom zasadnutí 31. januára 2015 v Martine prijal s uspokojením informácie o pokračujúcich opatreniach pri reštrukturalizácii a úsporných krokoch národnej ustanovizne. Odmieta bezdôvodné, neustále pokračujúce nekonštruktívne spochybňovanie práce predstaviteľov MS, výzvy niektorých krajských rád MS, ktoré prekračujú svoje právomoci, na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS, útoky stále tých istých, aj členov výboru MS, ktorí sa snažia o destabilizáciu Matice slovenskej. Výbor MS s vďakou prijíma informácie o tom, že sa prakticky nevyskytli hlasy zo strany miestnych odborov MS o podporu pre zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, ktoré výbor MS odmieta a nepovažuje ich za adekvátny prostriedok riešenia momentálnej situácie v Matici slovenskej.“ Za bolo sedemnásť matičiarov, jeden bol proti, traja sa zdržali.

Snem odsunuli

Výbor MS tiež rozhodol o odsune snemu ustanovizne z jesene tohto roku na neskorší termín, prijal opatrenia na realizáciu opatrení dozorného výboru MS, týkajúce sa vnútornej situácie v Matici a v jej podnikateľských subjektoch , ako aj aktuálny zoznam pracovných úväzkov v centrále a na oblastných pracoviskách.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.