Marián GEŠPER: Matica čelí protivenstvám doby

thumbnail

Mladí ľudia sú cielene odnárodňovaní liberálnymi médiami a mimovládkami. Staronový predseda Matice slovenskej (MS) JUDr. Marián GEŠPER vo svojom novoročnom rozhovore pre Slovenské národné noviny zhodnotil predchádzajúci rok 2021. Z pohľadu najstaršej celonárodnej ustanovizne bol veľmi náročný. Okrem nepriaznivých pandemických podmienok sa Matica slovenská musela popasovať aj s nedostatkom finančných prostriedkov a cielenými útokmi na jej zákonom vymedzenú činnosť a poslanie.

Nové vedenie Ministerstva kultúry SR sa rozhodlo najstaršej národnej ustanovizni  znížiť výšku účelovej štátnej dotácie o dvadsaťpäť percent. Akým spôsobom ste sa s týmto problémom dokázali vyrovnať?

 • Rok 2021 bol v novodobej histórii Matice slovenskej jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške 1 344 600 eur, čo je pokles o dvadsaťtri percent. Rozpočet MS sa oproti roku 2020 prudko znížil o 414 479 eur. Takýto výrazný pokles príjmov mal následky na činnosť MS, prevádzkovanie a udržiavanie nehnuteľností, budov, platenie nájmov, a predovšetkým na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách MS. Tiež na celoplošné zníženie rozpočtov všetkých pracovísk rôznou mierou tak, aby boli zachované nevyhnutné aktivity. Personálne zoštíhlenie bolo zrealizované iba v takom nevyhnutnom rozsahu, aby sa znížili mzdové náklady. Prepúšťanie a zníženie pracovných úväzkov, ako aj zníženie mzdových ohodnotení sa v rôznom rozsahu dotklo šestnástich zamestnancov. Je to smutné, že na druhej strane na mnohé mediálne akcie, ktoré trvajú jeden až dva dni, štát vyčlení dvojnásobok sumy, aký tvorí rozpočet Matice! Je to hanba, ak uvážime, koľko toho Matica urobila pre Slovenskú republiku, národnú i občiansku spoločnosť, v neposlednom rade pre kultúrne národné dedičstvo a historický rozvoj demokratických tradícií na Slovensku.

Do akej miery tieto štátne reštrikcie obmedzili dovtedajšie matičné aktivity?

 • Budem pri výpočte obmedzení, ktoré nám priniesli reštrikcie štátu, strohý, keďže fakty najviac vystihnú trpkú pravdu. Koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 sme museli prijať nasledovné opatrenia: už spomínané personálne opatrenia ‒ prepúšťanie pracovníkov, obmedzenie periodických vydavateľských projektov, napríklad Slovenské národné noviny prešli na dvojtýždenník, bohužiaľ, najstarší kontinuálne vydávaný slovenský časopis založený J. M. Hurbanom Slovenské pohľady – na hanbu súčasnej spoločnosti a štátu ‒ musel prejsť na dvojmesačník, čo sa nestalo ani počas prvej svetovej vojny. Museli sme obmedziť vydavateľské knižné projekty, obmedziť opravy a rekonštrukcie nehnuteľností vo vlastníctve MS, obmedzená bola ekonomická samospráva väčších D MS vo vlastníctve MS. Uvediem aj malý príklad: úradníci štátu akoby si nechceli uvedomiť, že na realizáciu národnej kultúry v matičnom dome, napríklad v Komárne, nemôže padať budova matičiarom na hlavy. Nehovoriac o tom, že druhá historická budova MS ako sídlo ustanovizne v Martine a iné budovy po regiónoch si tiež vyžadujú náročnú starostlivosť.

Na Valnom zhromaždení MS v Liptovskom Mikuláši 9. októbra 2021 ste veľkou väčšinou obhájili post predsedu. Čím ste podľa vás presvedčili matičných delegátov, že vám vyjadrili takúto podporu?

 • Kandidáti nielen na predsedu, ale i do Výboru MS a DV MS by mali byť matičiari, ktorí dlhodobo aktívne pôsobia v ustanovizni, a predovšetkým sú s Maticou v pravom zmysle slova zžití. Matiční kandidáti sa nemôžu posudzovať podľa predvolebných programov a narýchlo zostavených koalícií posledných dní, ale od prvých krokov, ktoré v MS skutočne urobili. Opak by bol koncom našej najstaršej národnej i konzervatívnej ustanovizne. Myslím si, že matiční delegáti mi vyjadrili vysokú podporu preto, že poznajú moju dlhoročnú činnosť, a to od radového člena, neskoršieho člena krajskej rady, potom ako predsedu záujmového odboru Mladá Matica (2010 – 2016) i podpredsedu a od roka 2017 ako predsedu. Verím, že ma podporili, lebo vedia, čo mám za sebou, čo som pre matičné hnutie doteraz urobil. Voľby predsedu na valnom zhromaždení nemožno vnímať ako politickú „kortešačku“. Nie sú o ľúbivých sľuboch či antikampani kandidáta, ako to vidíme pri voľbách od samospráv až po NR SR a ako si to, bohužiaľ, vyložilo pár jednotlivcov. Vážim si delegátov a delegátky na VZ MS, že neskĺzli do politicko-mediálnej roviny a rozhodovali sa uvážlivo

Aké programové ciele a aktivity sa vám podarilo naplniť počas štyroch rokov v Matici?

 • Bez ohľadu na všetky protivenstvá doby môžem povedať, že sme so cťou dosiahli pre Maticu slovenskú maximum. Vďaka prebudovaniu celkovej mediálno-propagačnej práce informačného piliera a celkovo profesionalizácii matičnej práce sme nielen oveľa efektívnejšie odrážali útoky tzv. neoliberálnych médií, ale najmä propagovali modernými formami národnú ideu a matičné aktivity. Nevenovali sme sa kontroverzným témam, na ktoré s úskokom čakali pripravení mediálni propagandisti, vydávajúci sa za tzv. neoliberálnych novinárov.Vyhli sme sa aj straníckej politike, čo bolo vážne varovanie z minulosti. Práve naopak, zamerali sme sa na zjednocujúce národné témy, ktoré oslovili rôznorodé osobnosti z celého spektra slovenského kultúrneho a spoločenského i politického života, čo bolo cítiť na našich podujatiach nielen v Martine, ale i v regiónoch Slovenska. Prvú polovicu volebného obdobia sa nám darilo napĺňať to, čo matičiari požadovali pred rokom 2019. Členské hnutie sa opäť stalo stredobodom záujmu ústredia MS, prestali sme podporovať komerčné umelecké skupiny, ale prioritne matičné kolektívy, ktoré sa vrátili na pódiá matičných podujatí a hlavných aktivít. Projekty regionálnej kultúry sme vyplatili miestnym odborom aj počas pandémie, čo v tejto sfére nezvládli mnohé mestá a obce! Prebudovali sme Vedné ústredie MS, kde sme dali šancu novej vedeckej generácii matičných pracovníkov, aj keď ich počet následkom finančných reštrikcií štátu nie je veľký. Matičná veda  v oveľa väčšej miere spolupracovala o. i. s informačným a členským pilierom MS a zamerala sa vo svojej výskumnej i prezentačnej činnosti na matičné osobnosti i nezmapované slovenské dejinné udalosti. Práve v roku 2020 sa úspešne začalo s obnovou matičnej Bibliotéky v Martine namiesto tej, ktorú nám zobral štát v roku 2000, rovnako vydávame v novom šate vo verejnosti úspešný odborný časopis Slovensko ‒ Národné spektrum. IÚ MS pripravilo s vedeckými útvarmi a regionálnymi pracoviskami sériu dokumentov o slovenských dejinách či iné mediálne aktivity. A to nielen pre verejnosť, no špeciálne i pre školy. Často sa stáva, že na významné výročia nezabudla jedine Matica slovenská, hoci nás niektorí vyhlasovali za duplicitných! Isto si spomínate, že práve Matica bola na čele obrany jedinečnosti Národného cintorína v Martine. Ktovie, ako by to dopadlo, keby nebolo Matice a ňou oslovených poslancov NR SR, ktorí si osvojili racionálny náhľad na túto problematiku. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že MS aktívne obnovila spoluprácu s mestom Martin, so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, Spolkom slovenských spisovateľov, slovanskými a i slovenskými maticami, s cirkvami, ale aj v konkrétnych projektoch s univerzitami i celkovo so školami. V júni 2019 sa konal štvrtý Kongres matíc a inštitúcií slovanských národov v Martine, čo bolo veľmi dôležité pre výmenu informácií o tom, v akom stave sa nachádza každá matica či inštitúcia a ako môžeme výhľadovo spolupracovať. Už spomínané IÚ MS profesionalizovalo svoju činnosť, čo bolo cítiť aj na sociálnych sieťach a TV Matica na YouTube, kde narástol záujem o MS, súčasne  zatraktívnilo naše témy tak pre matičiarov, ako aj pre širokú verejnosť. V neposlednom rade sme zabezpečili prirodzenú generačnú kontinuitu pracovníkov v MS, čo sa predtým javilo ako vážny problém. Treba si uvedomiť, že najmä mladí ľudia sú cielene odnárodňovaní médiami a liberálnymi mimovládkami a nie je samozrejmé získať pre Maticu kvalitných a pronárodných ľudí so vzdelaním a s praxou v danej oblasti.

Matica slovenská sa počas celého roka 2021 stala terčom mnohých útokov nielen zo strany liberálneho politického a názorového spektra, ale aj zo strany časti koalície a ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽaNO)...

 • Posledné dva roky nás nepoznačila iba pandémia, ktorá neľútostne zasiahla matičnú činnosť a rozpočet. Bohužiaľ, v rovnaký čas nám v tejto kritickej situácii ministerstvo nepomohlo. Musíme sa pozrieť pravde do očí, súčasné útoky nielen pseudoliberálnych médií na MS sa argumentačne podobali na päťdesiate a sedemdesiate roky 20. storočia, keď sa totalitný marxistický režim snažil diskreditovať a oklieštiť matičnú činnosť za pomoci vtedajších príčinlivých mediálnych propagandistov. Počas tohto neprajného obdobia sme na druhej strane vytrvalo pracovali na matičných kultúrnych a vedeckých aktivitách po celom Slovensko, čo sa dá ľahko overiť, keď si pozrieme prehľady matičných aktivít, napríklad na YouTube či v časopise Hlas Matice. Naši neprajníci v tomto podcenili húževnaté matičné hnutie, celkovo matičiarky a matičiarov, najmä ich súdržnosť, odolnosť a vytrvalosť.

S akými ďalšími víziami ste sa uchádzali o podporu medzi matičiarmi v nedávnych voľbách?

 • V nadväznosti, čo som už uviedol pri matičných aktivitách v rámci členského hnutia, udržíme a nepredáme žiadnu aktívne využívanú matičnú budovu, a predovšetkým zachováme Domy MS v regiónoch, ktoré musia pracovať pre členskú základňu. Informačný a vedecký pilier bude naďalej vo svojich aktivitách pracovať spolu s členským hnutím, čo sa osvedčilo nielen pri hlavných aktívach MS v rokoch 2017 až 2021. Aj pri matičných odboroch a umeleckých kolektívoch budeme plánovať ich podporu v dlhodobých horizontoch. V tomto zložitom čase zabezpečíme, aby ďalšia matičná generácia postupne prevzala štafetu, čím budeme pracovať na kontinuite ustanovizne. Tak sa ubránime krachu, aký postihol iné slovenské organizácie, ktoré výchovu novej generácie podcenili a dostali sa do marazmu vzájomných hádok. Dôležité bolo pre mňa ako predsedu MS zachovať jednotu medzi matičiarmi, aby sme sa nevrátili k starým škriepkam a rozbrojom. Ak má mať Matica rešpekt a vážnosť v spoločnosti, nemôže byť vnútorne rozjatrená. Máme na to dobré predpoklady, keďže z Valného zhromaždenia MS v Liptovskom Mikuláši vzišiel vnútorne jednotný výbor zložený predovšetkým z matičných dobrovoľníkov. Naďalej budeme spoločne pracovať v členskej základni, vo vede, vydavateľstve i so slovenskými krajanmi v zahraničí.Veď čo sú štyri či osem rokov v matičných dejinách? Plány Matice sú však podobne ako v minulosti strategické a zamerané na desaťročia dopredu. Prispôsobíme sa požiadavkám moderných foriem práce hodných 21. storočia, ale od principiálnych vecí týkajúcich sa obrany slovenskej národnej a občianskej spoločnosti ustupovať nemôžeme.

Aké sú plány konkrétnych matičných podujatí pre rok 2022?

 • V roku 2022 uplynie presne dvesto rokov od narodenia viacerých štúrovcov ‒ Jána Francisciho, Janka Kráľa, Jána Rotaridesa, Jána Kalinčiaka a ďalších. Pre Maticu však nemajú význam len ako národní buditelia, ale mnohí z nich boli úplne prvými matičiarmi. Samotný Ján Francisci bol nielen kľúčovou postavou štúrovského hnutia, ale aj vzniku MS v roku 1863. Kultúrna, vedecká a osvetová činnosť MS v národnom kontexte sa bude budúci rok niesť práve v znamení štúrovského odkazu. Medzi ďalšími štúrovcami, ktorí oslávia dvojstoročnicu, je politik a právnik Štefan Marko Daxner, hudobný skladateľ August Horislav Krčméry, maliar Peter Michal Bohúň, revolucionár Ľudovít Jaroslav Šulek a básnik Jakub Grajchman. Nesmieme zabudnúť ani na storočnicu predsedu MS a spisovateľa Vladimíra Mináča, ale aj na výročie študentského spolku Mor ho! z roka 1912.

Akým spôsobom možno v dnešných nepriaznivých podmienkach získať pre Maticu slovenskú najmä mladšiu generáciu?

 • Mladšiu generáciu možno získať systematickou prácou v troch smeroch. A to oslovovaním mládeže prostredníctvom mladých národovcov v záujmovom odbore Mladá Matica, čo sa veľmi osvedčilo, keďže mladých najlepšie oslovujú mladí, ďalej v permanentnou prácou D MS a OP MS so školami, treťou významnou zložkou sú mladí matiční členovia organizovaní v umeleckých, najmä folklórnych kolektívoch. Konkrétne sa nám osvedčilo organizovanie prednášok a besied v školách spojených s divadelným predstavením mládeže, venovaným historickej udalosti z našich dejín, organizovanie mládežníckych podujatí, dodnes je veľmi úspešný Národný zraz Mladej Matice a pod. Tu všade a inde sa mládež oboznámila s činnosťou MS. Taktiež väčšina mladých vstupuje do MS prostredníctvom kultúrnych podujatí odborov, ktoré ich zaujali svojím obsahom, resp. informovanosťou o matičných ideách na sociálnych sieťach a inými modernými kanálmi.

Neoddeliteľnou súčasťou Matice slovenskej sú predovšetkým miestne odbory. Ako hodnotíte ich doterajšiu činnosť?

 • Miestne odbory, ktorých máme vyše päťsto aktívne pracujúcich a sú základným kameňom nielen matičného hnutia, v regiónoch organizujú stovky podujatí ročne. Stojí za zmienku, že v porovnaní napríklad s inými maticami slovanských národov sú naše miestne odbory najpočetnejšie a najživšie v aktivitách. V roku 2020 bola síce činnosť odborov veľmi narušená protipandemickými opatreniami, no matičiari aj v obmedzenom režime hľadali cestičky k svojim aktivitám. Bolo to však veľmi ťažké, veď často nebolo možné následkom opatrení stretnúť sa na miestnej úrovni obce. Už som sa zmienil o vytrvalosti matičného hnutia.

Akú perspektívu majú záujmové a vedecké odbory z hľadiska napĺňania matičnej činnosti? 

 • Záujmové a vedecké odbory sú zložené prevažne z dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú pri napĺňaní špecifických úloh MS. Medzi svojimi členmi by mali mať renomované osobnosti zamerané na problematiku, ktorej sa venujú. Musíme si uvedomiť, že záujmové a vedecké odbory sú integrálnou súčasťou ustanovizne a najviac úspechov dosahujú práve tie, ktoré aktívne spolupracujú s matičnými vedeckými či odbornými pracoviskami (SHÚ, SLÚ, Krajanské múzeum MS a pod.). Ak má odbor skutočne naplno rozvinúť svoju činnosť, nemôže byť uzavretým klubom niekoľkých elitných členov, ale musí mať reprezentatívnu základňu z danej záujmovej či vedeckej oblasti vo všetkých kútoch Slovenska.

Akú úlohu  má Matica slovenská v súčasnom globalizovanom svete, čo je jej nadčasový odkaz?

 • Matičné poslanie a myšlienka sú pre slovenský národ nadčasové, menia sa iba formy jej realizácie. Matica prekonala hranice štátov, režimov i historických období. Logicky je jej najprirodzenejšia demokratická a slobodná slovenská štátnosť, pre ktorú matičiari toľko obetovali. Súčasná doba je však, bohužiaľ, rovnako rozporuplná a nebezpečná ako minulé. Preto udržanie zvrchovanej a demokratickej Slovenskej republiky si vyžaduje rovnakú vytrvalosť ako jej dosiahnutie v roku 1993. Úlohou MS je dnes, ako aj v minulosti udržať a rozvíjať slovenské kultúrne dedičstvo, pozdvihovať kultúrnu a vzdelanostnú úlohu Slovákov a Sloveniek, udržiavať kolektívnu historickú pamäť národa a podporovať národnú hrdosť už od útleho veku. To všetko sa darí robiť Matici slovenskej najmä v regiónoch prostredníctvom svojich podujatí, ale aj členských, vydavateľských a vedeckých aktivít – dobrovoľníkov aj profesionálov. Nie sme navyše, práve naopak, v mnohých prípadoch sme suplovali štát, ktorý na tieto dôležité témy flagrantne zabudol!

Zhováral sa Matej MINDÁR – Foto: redakcia SNN a Ján SEMAN

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.