Myslím ekologicky, teda som

Matica slovenská má v našom živote mnoho úloh. Snaží sa dvíhať slovenské národné povedomie, zveľaďovať kultúrny život a prebúdzať v ľuďoch morálne hodnoty. Pokúša sa aj o udržiavanie spoločenského, športového a zdravého ľudského ducha. V neposlednom rade je jej povinnosťou ochrana kultúrnych pamiatok a našej krásnej slovenskej prírody.

Renesancia rétoriky – košický Štúrov Zvolen 2012

Tvorba rečníckych prejavov a ich prezentácia publiku patrila k náročným disciplínam starovekých dejín. V súčasnom modernom svete na chvíľu zastal čas, a vrátili sme sa do minulosti ozvláštnenej prvkami súčasnej doby. 7. mája 2012 sme boli v Košiciach svedkami jedinečných výkonov účastníkov regionálnej súťaže v rétorike.