V Komárne zastavili poškodzovanie súsošia sv. Cyrila a Metoda


Ľudia 21. storočia sa musia navzájom vážiť a rešpektovať históriu

Zdroj: teraz.sk, TASR

Bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda, ktoré stojí v strede kruhového objazdu na Námestí Lajosa Kossutha v Komárne, bolo niekoľkokrát poškodené. Opakovane bolo terčom útokov vandalov. S jeho osvetlením boli tiež problémy. „Spočiatku to zabezpečoval Miestny odbor Matice slovenskej (MS), v súčasnosti faktúry za energiu uhrádza ústredie MS. My sa staráme o okolie súsošia,“ konštatoval pre TASR riaditeľ Domu MS v Komárne Jozef Černek.

Slovenskí komunisti a slovenská národno-štátna emancipácia


slovenská vlajkaExistovala šanca po roku 1945 vybudovať samostatný štát alebo federáciu?

Peter MULÍK – Foto: Zdroj.hnonline.sk

V Bratislave sa konala konferencia Gustáv a Husák a jeho doba. Historický rozbor života Gustáva Husáka ukázal, že jeho národné ambície, a to aj napriek účelovému obvineniu z „buržoázneho nacionalizmu“ boli vždy podriadené jeho ideologickému presvedčeniu komunistu. Mohli teda slovenskí komunisti napriek svojmu „internacionálnemu vierovyznaniu“ v turbulentnom období po roku 1945 zachrániť v nejakej podobe slovenskú štátnosť?   

Svätý Otec požehnal Slovensku aj Matici


Benedikt XVI. štvorecNa jednej z posledných audiencií pápeža Benedikta XVI. sa zúčastnili stovky Slovákov

Maroš M. BANČEJ – Foto: SF L´Osservatore Romano

Nadšenie, slová úcty, ale aj slzy dojatia. V takomto duchu sa nieslo stretnutie slovenských pútnikov so Svätým Otcom Benediktom XVI., ktoré sa uskutočnilo v Ríme 13. februára. Zvláštnymi cestami osudu sa tak stalo dva dni po tom, ako pontifex ohlásil svetu svoju rezignáciu.

Premiér ďakuje Matici, že nešetríme silami


fico robertÚspešne sme uzatvorili rok Antona Bernoláka

Spracoval: (mb)

Bolo to veru tak, Matica slovenská ako jediná kultúrna ustanovizeň si dôstojne pripomenula Rok Antona Bernoláka, ktorý zaradilo UNESCO do svojho kalendára. Kultúrny svet si pripomínal 250 rokov od narodenia (3. októbra 1762) a 200 rokov od úmrtia (15. januára 1813) muža, ktorý ako sám povedal: „Z nevymluvnú prácú slovenskej dal sem sa do cesty.“ Potešilo, že si matičné aktivity pri svojej pracovnej zaujatosti všimol aj predseda vlády.

Ján SMREK - Básnik krásy, mladosti a lásky


Smrek štvorecOSOBNOSTI SLOVENSKA

Pred tridsiatimi rokmi zmĺkol hlas barda vitalizmu Jána Smreka, verše však znejú stále

Ján ČOMAJ – Foto: archív SNN

Ešte aj dnes cítim vlhkú a horkastú vôňu jesene, ktorá nehybne sedela v údolí Železnej studničky, keď som s jeho tatranskou lekárkou kráčal za ním do vtedajšieho štátneho sanatória. Stranícke vedenie mu po rokoch ústrkov preukázalo akýsi druh milosti a pri básnikových komplikáciách s dýchaním dali ho na doliečenie do „svojho“ zariadenia. Na tom kúsku cesty od zastávky k sanatóriu, keď autobus odvrčal, ticho priam bolelo.

Kultúra jazyka


JAZYKOVÁ PRAX

Július LOMENČÍK

Hlavnou úlohou jazykového vzdelávania detí a mládeže je pestovať a upevniť v žiakoch a študentoch aktívnu znalosť spisovného jazyka, ktorý je súčasťou národnej kultúry a svedectvom jej úrovne. Ovládanie spisovného jazyka v spoločenskom styku je neodmysliteľnou súčasťou kultúrnosti každého človeka. A v tomto zmysle jazyková prax jednotlivcov vo verejnom vystupovaní sa stáva výrazným indikátorom jazykovej kultúry celej spoločnosti.

Školopovinná mládež zväčša nedbá o svoj jazykový prejav


slovenská vlajkaLiberalizácia ústnych aj písomných prejavov nemôže deformovať spisovnú normu

Július LOMENČÍK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Jazyková komunikácia v súčasnej spoločnosti ovplyvňuje aj ústne a písomné jazykové prejavy žiakov základných škôl a študentov stredných škôl. Tí sa samozrejme prispôsobujú uvedenému prostrediu a do svojich jazykových prejavov preberajú množstvo prehreškov proti norme spisovného jazyka. Aj napriek tomu však situáciu nepokladáme za kritickú, lebo celkom prirodzene sa v nových spoločensko-politických a kultúrnych podmienkach vyvíja aj jazyk, pričom dochádza k rôznym zmenám na jednotlivých úrovniach jazykového systému.

Už vieme, kde je tá správna strana, kde máme stáť


slovensko-vlajka 3 štvorecPrvý január roku 1993 je pevný a najvýznamnejší bod v slovenských dejinách

Peter MULÍK – Ilustrácia: Ľubomír KOTRHA  

Slováci ako kolektívny subjekt vstúpili na javisko moderných dejín v revolúcii 1848/1849. Zideologizované dejiny nás však kritizovali, že sme nestáli na správnej strane. Nešli sme s revolúciou, ale proti nej. V októbri 1918 sme kolektívne vyjadrili vôľu žiť s iným národom, dokonca za cenu straty vlastnej tváre, ale ten druhý si to ani poriadne nevšimol a náš národný orgán – Slovenskú národnú radu – po dvoch mesiacoch zrušil. V prelomovom období rokov 1938/1939 sme dosiahli uznanie svojej národnej a štátnej identity. No neobjektívni posudzovatelia dejín nám opäť vyčítajú, že sme stáli na nesprávnej strane...

Svet už dlho neunesie obrovskú polaritu bohatých a chudobných


Prioritou dneška je vyliečenie sa z hlbokej systémovej krízy globálneho kapitalizmu

Roman MICHELKO – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Minimálne od krízy, ktorá prepukla na prelome rokov 2007 – 2008, sme svedkami neutíchajúcej diskusie o tom, kam speje súčasný politicko-ekonomický systém. Charakter, hĺbka a systémovosť jeho krízy totiž vyvolala zásadné otázky. Čoraz viac ľudí si konečne uvedomilo, že táto kríza je iná, než boli tie tradičné cyklické krízy, ktoré už po niekoľko storočí priam so železnou pravidelnosťou sprevádzali kapitalizmus.

Zavrhujú národ a spochybňujú cyrilo-metodské dedičstvo


cyril a metod socha NitraDiskusie a polemiky o znenie preambuly slovenskej ústavy sú opäť na programe dňa

Jozef HAJSTER – Foto: archív SNN

V nedávnej minulosti sme zaznamenali snahy o Ústavy SR. Nejde len o jej paragrafové znenie, ale aj o preambulu. Neprekvapuje, že Most – Híd, ale aj SaS navrhovali, aby v nej boli ako štátotvorní subjekt uvedení občania namiesto národa. Odporcom súčasného znenia je tŕňom v oku aj jej odvolávanie sa na dedičstvo sv. Cyrila a Metoda. Zarážajúce je, že medzi pripomienkami a názormi sa objavili aj také, ktoré tvrdia, že nijaké také dedičstvo neexistuje. Lebo podľa nich sa nič z toho, čo vierozvestcovia na Veľkú Moravu priniesli a zaviedli, do súčasnosti neprenieslo.