Matičiari z Košíc kritizujú vedenie ustanovizne

thumbnail

Slovenské národné národné noviny obdržali od člena Krajskej rady v Košiciach J. Mižáka 26.9.2014 výzvu na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Matice slovenskej (MS) za účelom odvolania súčasného vedenia ustanovizne na čele s M. Tkáčom. Podľa J. Mižáka výzvu 16.9.2014 schválila krajská rada a člen krajskej rady ju začal šíriť internetom ako oficiálny dokument. (Pôvodná verzia je súčasťou tohto článku dole.) Ohľadne výzvy začala na webovej stránke SNN  vnútromatičná diskusia. na obvinenia zareagoval aj predseda MS Listom matičiarom. Následne zasadla dokonca Krajská rada v Bratislave. aby sa pridala k výzve ale  nebola uznášaniaschopná. Až na ostatnom rokovaní Predsedníctva MS dňa 2.10.2014 členka KR KE Z. Halková priniesla oficiálne podpísanú zápisnicu z krajskej rady, ktorej súčasťou je aj výzva na zvolanie mimoriadneho zhromaždenia. Ostatná časť textu však nie je rovnaká ako pôvodná výzva J. Mižáka. Publikujeme preto podpísaný originál aktuálne a verifikovanej výzvy.

Zápisnica KR MS KK 16.9.2014

V aktuálnom a oficiálnom dokumente košickí matičiari kritizujú predsedu Matice za míňanie rezervných fondov, nehospodárne nakladanie s majetkom MS, nedôkladné riadenie tlačiarne Neografie, autoritatívne postupy a iné chyby, ktorými poškodzuje meno celej ustanovizne. Zriadili petičný výbor na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia MS, ktorého členmi sú: J. Mižák, člen Krajskej rady v KE, Jozef Steiner, predseda Krajskej rady MS v Nitre, Igor Kovačovič a Ľubomír Kraľovanský, člen Výboru MS. Znenie celej výzvy zverejňujeme ako sken originálu na nahliadnutie:

príloha č. 1 - výzva KR 16.9.2014


Pôvodný text po obdržaní nepotvrdenej výzvy KR KE:

Redakcia Slovenských národných novín obdržala žiadosť od člena Krajskej rady (KR) v Košiciach J. Mižáka o uverejnenie ich stanoviska z rokovania ohľadom aktuálnej situácie v Matice slovenskej. Výzva kriticky pomenúva niektoré minulé rozhodnutia v Matici slovenskej (MS) aj aktuálne vedenie ustanovizne. Redakcia požiadala predsedu MS o reakciu. M. Tkáč sa pre SNN vyjadril, že nejde o objektívny zápis z rokovania. Tvrdil, že je to len osobná aktivita člena KR MS v Košiciach J. Mižáka. Podobné stanovisko poslal do redakcie aj riaditeľ Členského ústredia M. Fejko, aj ďalšia členka KR MS Z. Halková. Podpredseda J. Šimonovič, ktorý bol na rokovaní danej krajskej rady, tiež nepotvrdil aktuálne znenie vyhlásenia. Z dôvodu týchto nezrovnalostí, publikujeme výzvu aj reakcie zúčastnených v plnom znení.

VÝZVA KRAJSKEJ RADY MS 

Krajská rada Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja vyzýva na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2014 Matica slovenská, jej vedenie neplnením svojho programu, neplnením uznesení prijatých na valných zhromaždeniach v roku 2010 a 2013 stráca svoju dôveryhodnosť, dochádza k jej postupnému rozvratu. Predseda Matice slovenskej na rokovanie výboru MS vedome nezaraďuje otázky týkajúce sa plnenia programu MS jednotlivými matičnými subjektmi, vedome zdegradoval personálnu oblasť MS a zlyháva v ekonomicko-hospodárskych činnostiach. Absentuje i kontrolná funkcia, ktorej nositeľom je dozorný výbor MS pod vedením svojho predsedu. Členská základňa MS sa nemôže stotožniť so zámermi predsedu, podpredsedov a správcu MS súčasný nepriaznivý hospodársky stav v MS riešiť predajom majetku MS namiesto jeho zhodnocovania a tiež prepúšťaním pracovníkov.
Súčasné vedenie MS nedokáže pomenovať základné príčiny nepriaznivého finančného stavu, ktorými sú:

absencia dodržiavania rozpočtovej disciplíny predsedom MS, riaditeľov pracovísk MS na výdavkovej strane,

 • absencia systematickej pozornosti a vyvíjania aktivít na podporu príjmovej časti rozpočtu

Je zarážajúce, že predseda MS, ktorý je zároveň aj predsedom dozornej rady Neografie, a. s., ktorá sa pravidelne zaoberá výsledkami hospodárenia Neografie, a. s., sa dnes vyhovára, že nevedel o nepriaznivej finančnej situácii v Neografii, a. s., kde je MS väčšinovým akcionárom. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov by mala každoročne podporiť dividendami príjmovú časť rozpočtu MS. Neznalosť zákonov a vnútromatičných smerníc aparátom MS spôsobili problémy v riadiacej činnosti.

K ďalším negatívam činnosti predsedu MS patrí:

 • uprednostňovanie vlastných záujmov pred záujmami MS aj tým, že podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry vo výške viac ako 50 000 eur bez reálneho finančného krytia, čím podviedol príslušné matičné subjekty,
 • neefektívne nakladanie s majetkom MS ‒ chýba hlavne koncepcia možnej využiteľnosti priestorov v Domoch MS,
 • dlhoročné využívanie bytu MS v Martine jej predsedom za 1 euro mesačne,
 • nezapájanie sa vedných a záujmových odborov do grantových programov, pričom činnosť Literárneho a Historického ústavu MS ako samostatných právnych subjektov by mala byť financovaná plne z výskumných programov,
 • neschválené zahraničné služobné cesty predsedu MS nemajú konkrétne výstupy, a tým sa zaraďujú k nehospodárnemu nakladaniu s prostriedkami v oblasti cestovného. Napríklad nákup PHM na služobné cesty len pre samotného predsedu MS predstavovali za rok 2013 viac ako 14 000 eur,
 • v roku 2012 neefektívne vynaložili na právne služby 40 000 eur,
 • výberové konania v MS sa neuplatňujú podľa prijatých zásad schválených vo výbore  MS, ale podľa „vlastných pravidiel“ vedenia MS,
 • celé roky nefunkčný Inštitút vzdelávania a z toho vzniknutá finančná ujma MS vo výške cca 5 000 eur,
 • odignorovanie požiadavky výboru MS prerokovať na zasadnutí hospodárenie v Neografii, a. s., za účasti vrcholového manažmentu a. s.
 • totálne zlyhanie MS na úseku vlastnej príjmovej činnosti,
 • absentuje činnosť poradných orgánov MS najmä vo finančno-ekonomickej oblasti, v práci so zahraničnými Slovákmi, keď napr. Rada pre zahraničných Slovákov sa doteraz od valného zhromaždenia v roku 2010 nestretla ani raz,
 • zameranie Slovenských národných novín sa vzďaľuje prezentácii matičnej činnosti, pričom finančné pokrytie redaktorov živnostníkov SNN zo štátnych prostriedkov ročne predstavuje 60 000 eur

SNN 29_11_MS_STRED_Matica slovenská_logo 1Predseda MS svojím autoritatívnym správaním, neschopnosťou, nekompetentným rozhodovaním a zamlčovaním vzniknutých problémov privádza MS na pokraj rozkladu a straty dôveryhodnosti.

 Žiadame:                                                                                 

 1. predsedu MS, aby odstúpil zo svojej funkcie
 2. výbor MS, aby zvolal v súlade so stanovami MS v súčinnosti s Členským ústredím MS, s krajskými radami, oblastnými a okresnými radami MS, miestnymi a záujmovými odbormi mimoriadne valné zhromaždenie MS, na ktorom zvolí nového predsedu a nové orgány MS, novelizuje stanovy MS a schváli reálny program pre činnosť  MS, čím sa prinavráti dôveryhodnosť MS v očiach slovenskej verejnosti i medzi Slovákmi žijúcimi mimo SR.
 3. Vyzývame KR MS, OR MS, MO MS, záujmové odbory a Mladú Maticu, aby sa pripojili k našej Výzve na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS.

Výzva bola schválená na zasadnutí Krajskej rady v Dome Matice slovenskej v Michalovciach 16. 9. 2014.Výzvu podpisuje schválený overovateľ PhDr. Jozef Mižák, v. r. Kontakt: mizakovci@gmail.com

 


REAKCIA PREDSEDU MATICE

List matičiarom - Drahé matičiarky a matičiari!

tkáč a kamera
Predseda Matice reaguje.

Páve v dňoch, keď si slovenský národ na čele s Maticou slovenskou s úctou pripomína sto päťdesiate výročie narodenia Andreja Hlinku, čím sa napĺňa matičný program na rok 2014, nazvaný Rokom kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku, keď sme si odvážne a rozvážne pripomenuli všetky významné dátumy našich dejín, rozširuje Jozef Mižák Výzvu na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia Matice slovenskej v roku 2014. Ide o útočný, hanlivý text, teda podľa Slovníka slovenského jazyka pamflet, ktorý chcel on (i iní) schváliť na rokovaní košickej krajskej rady 16. septembra t. r., ale ten schválený nebol. Keďže podľa jej predsedníčky „krajská rada MS Košického kraja túto výzvu neodsúhlasila, zápis zo zasadnutia nie je ukončený ani zaslaný overovateľovi, teda je to vlastná iniciatíva p. Mižáka“, môžem vyhlásiť, že Jozef Mižák, člen predchádzajúcich výborov Matice, a to aj v časoch, keď Matica nenávratne premrhala rozhodujúcu časť pokladu, ktorý jej a nie akejsi nadácii zveril tento národ, opakovane klame, zavádza a mýli matičiarov i slovenskú verejnosť, čo je odsúdeniahodné. Fakt, že klame, by zrejme ospravedlnil moje mlčanie. Keďže však ide zväčša o výmysly hanobiace mňa i ďalších kolegov, vrátane dozorných orgánov, v konečnom dôsledku poškodzujúce dobré meno Matice, som v zmysle stanov povinný Maticu brániť a za Maticu reagovať. Prijmite však túto moju reakciu aj ako výzvu, aby sme sa spamätali a nepokračovali v jednej z neslávnych línií našich dejín, v ničivých útokoch samých na seba a na všetko, čo ide pomimo nás, a to bez ohľadu na výsledky a dôsledky.

Už štvrtý rok vo funkcii predsedu Matice prežívam jeden útok za druhým, pričom ide aj, a možno najmä – o útoky proti takému smerovaniu Matice slovenskej, aké so svojimi súčasnými spolupracovníkmi presadzujem a na základe ktorých sa Matica predsa len vracia do povedomia slovenskej spoločnosti a o jej postoje je záujem – akokoľvek je tento proces komplikovaný externými, ale ako vidíme aj internými faktormi. My Slováci už od svätoplukovských čias – a inakšie veruže neboli ani časy hlinkovské – si vždy nájdeme dôvody, aby sme za nadšeného potlesku našich protivníkov búrali a aj zbúrali vlastný dom. Je naozaj až zázrak, že napriek útokom na všetkých a všetko tento národ pretrval. Je to zrejme Boží zámer, aby sa z kalných vôd predsa len z času načas vynorilo to, čo je pre Slovákov charakteristické: naša dobrá podstata.

Po tom, čo som pred vlaňajším matičným valným zhromaždením prežil neuveriteľné útoky osobného charakteru, teraz je dôvodom útokov nepriaznivá finančná situácia v Matici a v Neografii a – ako vidíme – aj úsilie túto situáciu prekonať. Peniaze nemáme predovšetkým pre výstavbu novej prevádzky Neografie, pričom tento dlhodobý investičný zámer schválili ešte pred mojím príchodom do vedenia Matice, odklepol ho aj jeden zo súčasných kriticky naladených členov košickej krajskej rady, dlhoročný podpredseda dozornej rady Neografie. Chcem vás ubezpečiť, že som práve preto inicioval zmenu vo vedení tohto podniku a nový manažment pod vedením štatutárnych orgánov, schválených výborom MS, prijíma opatrenia na skorý obrat v hospodárení.

Podľa Mižákovho pamfletu existuje tucet dôvodov na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia a na moje odstúpenie. Pozrime sa na ich pravdivosť: vraj uprednostňujem vlastné záujmy pred záujmami Matice aj tým, že som podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry vo výške päťdesiattisíc eur – nie je pravda, žeby čo i len jedna zmluva niesla môj podpis a nie je pravdivá ani suma. Chcem všetkých v tejto súvislosti ubezpečiť, že robíme všetko, aby sme do konca roka uhradili výdavky na uskutočnené miestne a regionálne akcie. Nuž a ako to uprednostňujem svoje osobné záujmy, keď od 1. júla fakticky nedostávam ani len plat mnou znížený na štyristo eur mesačne a keď som dovtedy rozposlal viac ako deväťtisíc eur z vlastných peňazí na národné a matičné podujatia? Som vinný, že chýba koncepcia možnej využiteľnosti priestorov v domoch MS: ako však dlhodobo využíval pán Mižák drahé priestory košického domu ...? Za užívanie matičného bytu v Martine zhruba rok a pol som mesačne neplatil jedno ale dvestotridsaťsedem eur. Aj za nezapájanie sa literárneho a historického ústavu Matice ako samostatných právnych subjektov – ktoré teda mohli konať a nekonali – do grantových programov boli vymenení riaditelia oboch ústavov. Kritizujú sa moje služobné cesty do zahraničia, ale aj po Slovensku, Mižák udáva, že sa na ne vlani vynaložilo štrnásťtisíc eur. Mám pocit, že matičná verejnosť chce, aby som chodil na akcie po celom Slovensku a – zatiaľ som sa lietať nenaučil. Kritizujú sa výdavky na právne služby, ale kde je kritika aktov a činov – napríklad strata časti Národného pokladu –, na riešenie ktorých sme právne služby potrebovali (a aj potrebujeme)? Jozef Mižák kritizuje priebeh výberových konaní, činnosť poradných orgánov, Inštitút vzdelávania, „totálne zlyhanie MS na úseku vlastnej príjmovej činnosti“, ale aj zameranie Slovenských národných novín a čerpanie štátnych prostriedkov na „finančné pokrytie redaktorov“. Nie, nijaká ľudská činnosť nie je bez chýb a ani ja nie som človek bez chýb a k tým naozajstným sa s pokorou priznávam, sami však posúďte napríklad terajšiu a bývalú úroveň práve Slovenských národných novín a urobte si z toho záver.

Prosím vás, matičiarky a matičiari, osobitne vás, mladí matičiari, nedajme sa pomýliť večnými kritikmi a nespokojencami, ktorí ak treba, vedia sa aj spojiť, a ktorých postoje „ocenilo“ posledné valné zhromaždenie tak, že ich delegáti spomedzi vás nezvolili do matičných orgánov. Zrejme sa chcú vrátiť, ale verím, že sa tak nestane. Pomôžte, aby sa nám spoločne podarilo prinavrátiť Matici také meno a pozíciu v tomto národe, ako si naša najstaršia spoločensko-kultúrna ustanovizeň zaslúži.

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej

V Martine 25. septembra 2014

REAKCIA ČLENSKÉHO ÚSTREDIA

Redakcia SNN v tejto súvislosti požiadala riaditeľa ČÚ MS o stanovisko a výklad: "Podľa názoru členského ústredia daný dokument rozoslaný cez internet nemá legitimitu. Nie je tam predsa nikto podpísaný z členov KR MS KSK, okrem J. Mižáka. Čo sa týka tej zápisnice, každá KR MS zo svojho zasadnutia povinne zasiela ČÚ MS najneskôr do 14 dní zápis z rokovania. KR MS Košického samosprávneho kraja sa konala dňa 16. 9. 2014. Podľa mojich informácií zápisnica ešte nie je dokončená. Zisťujem to však naďalej. J. Mižák bol na rokovaní schválený za overovateľa zápisnice. Na všetkých KR MS KSK, na ktorých som sa zúčastnil, bola schválená za zapisovateľku p. Kušnírová, riaditeľka DMS v Michalovciach. Tak to je aj v tomto v prípade. Zápisnicu ČÚ MS zasiela zvyčajne buď predseda KR MS, ním poverená osoba alebo zapisovateľ. Citácia z tejto výzvy: „Výzva bola schválená na zasadnutí Krajskej rady v Dome Matice slovenskej v Michalovciach dňa 16.9.2014.Výzvu podpisuje schválený overovateľ PhDr. Jozef Mižák, v.r.“" uviedol pre SNN M. Fejko.27 Komentárov

 • Páči sa vám potrebujete osobnú pôžičku?
  POTREBUJETE podnikateľský úver?
  Ste v núdzi úveru?
  Chcete splatiť svoje účty?
  Chcete byť finančne stabilný?
  e-mail 🙁 mikesmithloan@outlook.com)

  Vyplňte formulár žiadosti.
  1) Celé meno:
  2) Krajina:
  3) Štát:
  4) Adresa:
  5) Sex:
  6) Zamestnanie:
  7) Suma potrebná:
  8) Doba trvania úveru:
  9) Účel úveru:
  10) Telefón:

 • Jozef Steiner

  Pozorne som si prečítal zverejnené listinné výstupy KR MS KSK. Povaha a zmysel, inými slovami, duch oboch záznamov, je rovnaký. Hovoriť v tomto zmysle o úmysle podvádzať, je nezmyselné a nemravné. Problém je však v interpretácii toho, čo sa považuje za schválené a čo vzaté na vedomie. Pripusťme, že to môže súvisieť s úrovňou právneho vedomia, a teda toho, čo procesne znamená konkrétny úkon a aký je jeho právny účinok.
  Predmetné listiny zhodne preukazujú skutočnosť, že Výzva KR MS KSK bola vzatá na vedomie. Tento terminus technicus neznamená nič viac, ale ani nič menej, len to, že sa zmienený orgán MS Výzvou zaoberal, prijal a osvojil si ju ako nový poznatok. Toto je dôležitá skutočnosť. V procese prerokovania mohol nastať i zamietavý postoj orgánu v podobe prijatého uznesenia, t.j. neschvaľuje sa, alebo zamieta. Stanovisko predsedníctva MS, že KR MS materiál neprerokovala, je teda v tejto časti nesprávne a klamlivé. Zmätok vyvolala skutočnosť, že sa pracovný návrh Výzvy začalo unáhlene interpretovať vedenie MS, ako relevantný a obsahovo dopracovaný napriek tomu, ako vyplýva z odporúčania predsedníčky KR MS, aby bola Výzva ešte dopracovaná na základe pripomienok členov KR. Zo zverejnených listín je však zrejmé, že poverení členovia KR MS tak urobili. Z procesného hľadiska tomuto postupu niet čo vyčítať. Vnímam, že kontroverznosť vyvoláva okrem spomínaných procesných úkonov najmä zdôvodnenie Výzvy. Je to však názor, reflexia na to, čo okolo seba vnímame, čo nás nenecháva pasívnymi a chladnými. Je na každom z nás, ako sa postavíme k uvádzaným zdôvodneniam, či si ich budeme úzkoprso vzťahovať na seba, vydávať ich za klamstvo, nervózne reagovať, urážať sa, tlieskať jej, alebo mlčať. Tak to v živote chodí, nie sme predsa dav, ktorý musí mať rovnaký názor. Nemusí a našťastie ani nemá. V rôznorodosti názorov sa rodí pravda a dynamika zmien vedie k jej presadeniu.
  Nepochopil som po prečítaní zápisnice KR MS vyhlásenie Predsedníctva MS v časti, kde sa konštatuje, že „člen krajskej rady Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja podvodne informuje matičnú i nematičnú verejnosť o záveroch košickej krajskej rady zo 16.septembra 2014, ktoré vôbec neboli prerokované...“prečo sa tu hovorí o jednotlivcovi, v čom bol podvod? Relevantná dokumentácia predsa hovorí o tom, že návrh výzvy bol prerokovaný, procesne vzatý na vedomie kolektívnym orgánom s podmienkou jej dopracovania v intenciách pripomienok a je overený overovateľom. Spochybňuje niekto zápisnicu v jej výrokovej časti a tvrdí, že Výzva nebola vzatá na vedomie? Ten, kto tvrdí opak, tak samozrejme nehovorí pravdu. Buď sa mýli, lebo nemá v právnych účinkoch celkom jasno, alebo má nekalý úmysel. Preukázal a dokázal orgán MS niekomu takýto úmysel pred tým, ako vydal svoje vyhlásenie? Na akom základe sa rozhodol v tejto veci konať a vyvodzovať osobné dôsledky? Čo takémuto orgánu MS prislúcha, je s vecou sa dokonale oboznámiť, vypočuť si stanoviská zainteresovaných, zistiť, alebo vylúčiť nekalý úmysel, prípadne požiadať o súčinnosť DV MS a na základe zistených skutočností navrhnúť Výboru MS prípadné konzekvencie. Žiaľ, tento orgán sa nekompetentne postavil do roly žalobcu a sudcu zároveň tým, že sa rozhodol konať.....takéto konanie orgánu MS považujem za chybné, so znakmi účelovosti zmiasť a zastrašiť matičnú verejnosť. Aj preto si myslím, že nie je všetko v MS v poriadku a košická Výzva to iba potvrdzuje. Vylučovanie ľudí z MS považujem za zvrhlý a slabošský počin, za zlyhanie všetkých systémových mechanizmov, nech by išlo o kohokoľvek, vrátane Tkáča, ktorý ublížil MS oveľa viac, ako sú iba pseudo dôvody na vylučovanie jednotlivca.
  Jozef Steiner, predseda KR MS NSK

 • Vážená Lenka Jablonická,

  sme ľudia rôzni, niektorí pochopia v čom je podstata problému, niektorí žiaľ nikdy. Viete, hovorí sa, že: " Len do ovocných stromov kamene hádžu." Každý čestný člen a slušný matičiar ak napíše svoj komentár, tak sa podpíše celým menom a uvedie, z ktorého odboru MS je.

  PhDr. Lýdia Benčová členka MO MS Nové Zámky

 • Ako zodpovedný šéfredaktor za tento portál vyzývam všetkých anonymných prispievateľov, aby zverejnili svoje mená, alebo odstránili svoj nepodpísaný príspevok.
  Ďakujem, Maroš SMOLEC
  šéfredaktor SNN

 • Dr. Ján Bobák

  Vážený pán anonym, Peter M.,
  bez akýchkoľvek relevantných dôkazov, osočujete ľudí v Matici slovenskej, ktorí pre túto inštitúciu vykonali veľa pozitívneho. Na rozdiel od vás, ja osobne nemám žiaden problém predložiť odpočet svojej 25 ročnej práce v Matici slovenskej, hoci aj v konfrontácii s vami.
  Pýtam sa vás, čo vy osobne ste urobili pre Maticu slovenskú, že si dovoľujete z veľmi vysokého koňa arogantným spôsobom kádrovať a osočovať ľudí, naviac ukrytý v hlbokej anonymite? Vaše metódy krágľovania mi pripomínajú spôsoby, aké v médiách vládli za minulého režimu. Toto má byť, podľa vás, tá nová matičná morálka, ktorej sa tak vehementne dovolávate? Prečo sa bojíte zverejniť svoje meno a miestny odbor v ktorom pracujete? Ak vôbec pracujete v Matici slovenskej.
  Vyzývam vás, vystúpte z anonymity, predstavte sa matičnej verejnosti a čestným, nie zákerným spôsobom prezentujte svoje názory a potom môžeme viesť zmysluplný dialóg. Lenže v takomto prípade by ste museli prekonať svoju zbabelosť, však áno.

 • Ad: Eva, nie administrátor vkladá texty do systému komentárov ale priamo softvér. Čiže nikto nemôže nikoho zbavovať tohto práva - ako opäť naznačuješ /že nemôžeš písať.../. Robí to online aplikácia - a napokon Tvoja reakcia tam je. Pána P. M. nepoznám.

 • Vážený p. Peter M.,
  nemali ste odvahu podpísať sa plným či pravým menom, hoci, ako vidíte, na tomto blogu to doteraz urobil každý...
  Ale k veci:
  -nemám potuchy, kto sprivatizoval autobusovú dopravu na juhu Slovenska, podľa mojich informácií patrí nejakým podnikateľom z Komárna či z Dunajskej Stredy a hádam si nemyslíte, že som im ja pomáhala?
  -Eštok, ktorého veľkým kritikom som bola aj ja, keď bol správcom MS, neriadi "našu opozíciu", ani nespolupracuje. Vôbec nie sme na neho odkázaní, my na druhom konci republiky sa "riadime" svojim vlastným rozumom sami.
  -k vysloveniu nedôvery predsedovi na rokovaní výboru: váš návrh nemá síce oporu v Stanovách MS, bolo by to len gesto a bomba hlavne pre médiá, ale som za, pretože M. Tkáč ako štatutár nesie nie časť zodpovednosti, ako píšete, ale plnú zodpovednosť za dnešnú ekonomickú a morálnu situáciu v MS.
  - k vašej poslednej vete: nezabudli ste na konci vety napísať otáznik? Môže sa totiž stať, že to čitateľ pochopí naopak, ako ste to zrejme mysleli...

  PS. a na človeka, ktorý nemá odvahu podpísať sa svojim menom, už reagovať nebudem...p. EVA G.

 • Vážený p. administrátor,
  včera som okamžite reagovala na komentár Petra M., ale mne z neznámych dôvodov sa môj komentár na blogu neobjavil, skúsila som znova a opäť nič..., doteraz stále nič. kladiem si otázku, čo sa stalo? Alebo ja písať už nemôžem?

 • Peter M.

  Dovoľte mi zareagovať na diskusiu na tomto blogu SNN. Vidím, že hlavne E. Garajová kritizuje súčasné vedenie MS. Pridávajú sa k nej Ľ. Kraľovanský a "historik" J. Bobák.

  Takže:
  Pani Eva Garajová dovoľte otázku: Ako prisluhovač Mečiarovej éry divokej privatizácie, ste vraj privatizovali autobusovú dopravu na juhu Slovenska. Je to pravda?

  Ľubomír Kraľovanský, v pozícii Vašich zlyhaní vo vedúcich funkciách Matice slovenskej ako napr. v pozícii riaditeľa technicko-investičného by som radšej mlčal. Nechápem, ako môžete zastávať súčasnú funkciu.

  Ján Bobák - komunistickým mliekom odchovaný historik, zamestnanec Ústavu marxizmu a leninizmu...nekomentujem - niet čo. By som sa vymazal z internetu a nie angažoval.

  A ak túto "skvelú opozíciu" riadi, resp. spolupracuje s nimi bývalý správca Matice slovenskej J. Eštok, spoluzodpovedný za jej súčasný nelichotivý stav, zbohom rodina.

  Na druhej strane by som požiadal predsedu Matice M. Tkáča, aby sám predstúpil pred Výbor MS a na najbližšom rokovaní v tajnom hlasovaní požiadal o vyjadrenie dôvery Výborom MS - lebo tiež nesie časť zodpovednosti za súčasný zlý stav ustanovizne.

  Neprišiel čas, aby týchto ľudí už konečne vystriedala mladá generácia...

 • Ad: Ľ. Kraľovanský - opätovne

  Vážený kolega z Výboru MS, dovoľte, aby som zareagoval na Vaše slová v tejto diskusii: "Krátke vyhlásenie – 4 nepravdy alebo nebodaj zámerné klamstvá!!!!!!
  Je to obraz právneho vedomia či svedomia členov predsedníctva MS?!
  Odpovedajte si každý sám."

  Som členom Predsedníctva MS z titulu mojej funkcie správcu MS. Za vyhlásenie zo dňa 2.10.2014 som hlasoval bez akýchkoľvek zábran. Na rozdiel od Vás, som si totiž prečítal oba inkriminujúce dokumenty - Výzva č. 1, kt. J. Mižák šíril ako Výzvu Krajskej rady MS v Košiciach a napokon zápisnicu z daného rokovania Krajskej rady MS v Košiciach. Buď zavádzate, alebo neviete čítať. Lebo KR MS v KE neschválila žiadnu výzvu (!!!) čo mi emailom potvrdil aj J. Mižák. Len vzala na vedomie Výzvu daného miestneho odboru. To je k obsahu Vášho komentára. A to už vôbec nie je o tom, či niektor podporuje súčasné vedenie MS v osobe M. Tkáča, ale o tom, čo je vskutku PRAVDA.

  Samozrejme, ako člen Výboru MS a Predsedníctva MS by som nikdy nehlasoval za zbavenie členstva kohokoľvek v Matici za vyjadrenie kritického názoru. Ja si kritiku vážim a verím, že aj kritika J. Mižáka prinesie Matici osoh.

 • Lenka Jablonická

  ...žeby manipulácia?
  Nuž - a zase je tu „nová matičná revolúcia“, zase nás – z miestnych odborov niekto potrebuje /použiť, alebo zneužiť?/ a prepáčte, otravuje. Kdesi som čítala, že miestne odbory Matice slovenskej pracujú, a to aj bez ohľadu na to, koľko máme finančných prostriedkov. Je to logické,nie na všetko sú peniaze potrebné, napr. pri dobrom speve, tanci divadle, peknom literárnom , alebo folklórnom pásme, aj keď niekedy samozrejme to bez peňazí nejde.
  Pýtam sa ale, ktože to zase naštartoval, ktorí nespokojenci z Krajských rád, že treba vraj urýchlene zvolať ďalšie Valné zhromaždenie? Poďme pred vlastný prah, aké posledné skutky si pamätajú Krajské rady ale i DMS kedy nás oslovili, v čom nám pomohli a podporili napr. finančne a materiálne? Čítam v akejsi zmyslenej výzve akých nezodpovedných ľudí máme hore/ ktorým len pred rokom dalo VZ mandát./ Budem stručná, cítim z toho zlobu zákernosť a žiadne fakty. Žeby boli fakty na obrodenej Matici? Aká že je to Matica? Naša nie. O zodpovednosti tých čo to píšu ani nehovorím, akoby boli odvedľa. A naviac, kto Vás tým poveril aby Ste tak „horlivo“ vyvolávali chaos v Matici?Pochybujem a neverím, my to nie sme! Zase ide niekomu o korytá, o peniaze ba i o kariéru a pritom prosím za prepáčenie, asi aj o naše peniaze, len v prospech iných adresátov. Zdá sa mi, že organizátori, akoby zabudli, že v miestnych odboroch nie sme z 19. Storočia/kde sa akosi asi niektorí z nich vrátane predstaviteľov krajov, ale aj centra na ceste do 21. Storočia p o z a b u d l i/.
  Nie, - nepodporím žiadne mimoriadne valné zhromaždenie MS – aj to sú peniaze, treba ich dať miestnym odborom k vyúčtovaniu našich vlastných peňazí. Dajte nám ich na zmysluplnú činnosť, nie na vaše nekultúrne zvady. Konečne už riešte nahromadené problémy, ktoré Ste v čase skoršom i neskoršom spôsobili a neriešte ľudí zákerníckym spôsobom, ako to rieši istá doména a jej užívatelia pod rúškom obrody Matice slovenskej v rámci ktorej sa krágľujú ľudia, matičiari, prevláda osočovanie, znevažovanie, pričom jednoznačná väčšina ich článkov/ rafinovane skrytá rôznymi inými menami /je plná nenávisti, závisti, zloby, lží a nepravdy/. To je obroda? Je to hanba!!! Takto sa to nerobí!
  Áno- zdá sa že Matica má problémy a mnohé aj neuzavreté , tak ich riešte kultúrne, pretože ste všetci do jedného zodpovední ale nie takýmito spôsobmi. A nateraz nás do toho nezaťahujte! My sa budeme pýtať priamo na riadnom Valnom zhromaždení! My budeme známkovať vaše skutky aj /ne/skutky a brať Vás na zodpovednosť.
  Nič iné mi z toho nevychádza len to, že je to vedomé rozbíjanie Matice, tej Matice ktorá v dnešných časoch odoláva krutým skúškam a čo je najhoršie od vlastných, ale ona za to nemôže, preto žiadam /a nie som sama!/ aby kompetentní, rozvážne zodpovední funkcionári Matice slovenskej urobili v Matici poriadok s neporiadnymi. Dočkám sa pravej obrody?
  Lenka J a b l o n i c k á

 • Dr. Ján Bobák

  Vážený pán správca Smolec,
  vážim si vaše snahy o zmierenie v Matici slovenskej. Toto je základný predpoklad, ako dostať Maticu slovenskú z krízového stavu. Všetci sme v podstate na jednej lodi a nikoho z nás neteší, že sa potápa. Pokiaľ ide o "spojenie" Garajová-Šimonovič-Smolec, myslel som to samozrejme obrazne. Pani Garajovú poznám od roku 1990 a pre Maticu slovenskú urobila kus záslužnej práce. Zo súčasných členov výboru nepoznám nikoho, kto by sa jej mohol rovnať. Vo výbore MS, spolu s novým členom výboru A. Hrnkom, predstavujú kontinuitu v matičných zápasoch za slovenčinu ako štátny jazyk, ako aj za štátnu samostatnosť SR. V súčasnosti za ňou stojí významná časť matičiarov, ktorí sa kriticky stavajú k spôsobu vedenia MS predsedom Tkáčom a k metódam jeho práce. Vývoj v MS im za posledné štyri roky dal v mnohom za pravdu. Stačí si prečítať Správu Dozorného výboru MS, predloženú valnému zhromaždeniu, alebo závery Najvyššieho kontrolného úradu. Pád Šimonovič z titulu svojej funkcie 1. podpredsedu reprezentuje členskú základňu a vy inštitučnú zložku MS. Pod spojením som nemyslel vytvorenie nového matičného klanu, ale spoločné hľadanie východiska z krízy. Podľa pána Šimonoviča, ako aj KR MS v Košiciach je jedným z východísk odvolanie Tkáča z funkcie predsedu MS. S týmto stanoviskom sa stotožňuje veľká časť matičiarov a priaznivcov MS, ktorí si už plne uvedomujú, že vyviesť MS z hlbokej krízy nebude možné, pokiaľ bude predsedom Tkáč a takisto je vylúčené za jeho predsedníctva dosiahnuť zmierenie v Matici slovenskej. Ak nám skutočne záleží na Matici slovenskej, tak musíme nájsť cestu k sebe a dohodnúť sa.

 • Ad: E. Garajová, Ľ. Kraľovanský

  Ako člen Predsedníctva som hlasoval za jeho prijaté vyhlásenie pri plnom vedomí. Ak ma niekto bude presviedčať, že neoficiálna a neschválená Výzva č. 1 od J. Mižáka je totožná s tým, na čom sa Krajská rada v Košiciach uzniesla, zavádza. Sú to dva rozdielne dokumenty. Samozrejme, pravdou ostáva, že oba vyzývajú na zvolanie Mimoriadneho Valného zhromaždenia MS za účelom zmeny vedenia MS. Na toto konanie majú plné právo miestne odbory a ak matičiari "zdola" budú chcieť zmenu, tá zmena musí nastať. Ako správca MS, člen Predsedníctva a Výboru MS, šéfredaktor SNN a člen orgánu Neografie tomuto samosprávnemu právu nebudem brániť.

  Budem sa však brániť mnohým lživým a zavádzajúcim obvineniam na moju adresu. A takéto obvinenia sa v Výzve č. 1 objavili. Ako správca som na ne argumentačne aj reagoval, ako budem reagovať aj na Výzvu 2.

 • Vážený pán Bobák, vážení bratia a sestry.

  Ako šéfredaktor SNN a správca tohto portálu si myslím, že každá diskusia je vítaná a v súčasnej ťažkej situácii, v ktorej sa Matica slovenská (MS) nachádza - dokonca potrebná.

  Ako správca som do svojej funkcie v polovici júna nenastúpil len s víziou stabilizovať finančnú situáciu v MS, nájsť iné neštátne zdroje, vysporiadať sa so záväzkami, pripraviť do 3 mesiacov vyrovnaný rozpočet na rok 2014, zabezpečiť dotáciu MK SR aj na rok 2015 - čo sa mi pomaly ale isto darí - ale s víziou ZMIERENIA V MATICI SLOVENSKEJ.

  V duchu tohoto zmierenia aj konám. Aj vo vzťahu k Vám. Ešte pred rokom som Vám ponúkol, aby sme ukončili nezmyselnú kauzu s Vašimi knihami. Mali ste pripraviť zoznam kníh. Napokon sme posunuli vec /aktuálne ju riešime s J. Šimonovičom a P. Mulíkom/, že jasne definované Vaše knihy sú s označením Ústavu marxizmu-leninizmu. Tie určite nepatria MS a ako správca ich navrhujem prinavrátiť Vám. Možno to bude prvý krok k vzájomnému vysporiadaniu sa.

  Na krízový štáb správcu MS som pozval nielen E. Garajovú ale aj J. Steinera. Tiež v duchu Matičného zmierenia. Po rokovaní som s nimi šiel na obed a analyzoval matičnú situáciu, začo ma niektorí matičiari kritizujú. Pre mňa je však priorita - spojiť sily v tomto ťažkom období, aby Matica ako ustanovizeň prežila. V tejto súvislosti nechápem Vaše konštatovanie, aby sme sa spojili: Garajová-Šimonovič-Smolec.

  Ja som správca - a nielen s predsedom M. Tkáčom, podpredsedami MS, ale aj s členmi Výboru MS musím komunikovať a rád aj komunikujem. Ja vyzývam na MATIČNÉ ZMIERENIE. Preto som aj v mnohom ustúpil zo svojich pozícii. Obávam sa však, že to nebude jednoduché u iných predstaviteľov MS.

 • Dr. Ján Bobák

  Dr. Ján Bobák
  Nerozumiem celkom diskusii na blogu SNN. Prvý podpredseda MS, pán Šimonovič, oficiálne vyzval na zasadnutí výboru MS 7. 6. 2014 M. Tkáča, aby zvážil svoje ďalšie zotrvanie vo funkcii predsedu MS a abdikoval. Následne to isté žiada aj Krajská rada MS v Košiciach vo svojej Výzve na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia MS. Obidve iniciatívy sledujú ten istý cieľ – zosadiť z funkcie predsedu MS Tkáča, ktorý nesie hlavnú zodpovednosť za súčasný krízový stav a hlboký morálny úpadok v Matici slovenskej.
  Každému, triezvo uvažujúcemu matičiarovi je nad slnko jasné, že ozdravenie pomerov v Matici slovenskej a prekonanie hlbokej krízy nie je možné s Tkáčom, ako s predsedom MS. Pán Šimonovič to veľmi presne a výstižne zdôvodnil na výbore MS, niet k tomu čo dodať. Avšak, namiesto toho, aby sa uvedené iniciatívy na odvolanie Tkáča z funkcie predsedu MS spojili, vedú sa v Matici slovenskej akési žabomyšie vojny o formálnych, nepodstatných veciach okolo zápisnice a výzvy Krajskej rady v Košiciach.
  Z hľadiska prekonania krízy v Matici slovenskej je už najvyšší čas, aby sme si už konečne uvedomili, že súčasnosti stojí pred nami prvoradá úloha – buď sa dokážeme spojiť (Garajová-Šimonovič-Smolec) a začneme spoločne pracovať na ozdravení pomerov v Matici slovenskej, alebo nekonečnými zákopovými vojnami dovedieme Maticu slovenskú do jej totálneho úpadku a zániku. O toto nám predsa nemôže ísť a dúfam, že ani nejde! Preto prestaňme sa už konečne hrať na jediných spasiteľov a mesiášov, keď Matica slovenská je na dne a potrebuje okamžitú pomoc. Som presvedčený, že väčšina z nás si už uvedomuje, že základným predpokladom na ozdravenie pomerov v Matici slovenskej je odvolanie z funkcie predsedu MS M. Tkáča. Niet inej cesty!
  Z hľadiska riešenia aktuálnej situácie v MS sa podľa platných stanov môže odvolanie predsedu MS uskutočniť na mimoriadnom valnom zhromaždení. Prečo sa spoločne neusilujeme o toto legislatívne čisté riešenie? Samozrejme, že je možné Tkáča z Matice slovenskej aj vylúčiť na základe uznesenia výboru, dôvodov je viac ako dosť, ale tak či onak musíme, v zmysle uznesenia valného zhromaždenia MS zvolať snem MS, takže finančné prostriedky neušetríme. A naviac, takého riešenie nesie so sebou aj určité komplikácie.
  Navrhujem, zvolajme mimoriadne valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom sa bude riešiť otázka voľby nového predsedu MS, ako aj úlohy, ktoré uložilo posledné valné zhromaždenie pripravovanému snemu. Vopred sa dohodnime na programe mimoriadneho valného zhromaždenia. Riadne valné zhromaždenie MS sa bude konať v riadnom termíne, kedy vyprší mandát súčasnému výboru MS. Najideálnejšie by bolo, keby sme sa (aspoň na túto „prechodnú dobu“ do riadneho valného zhromaždenia) dokázali dohodnúť na spoločnom kandidátovi na funkciu predsedu MS. Bolo by to naše spoločné víťazstvo a prvý krok k jednote Matice slovenskej, ktorú Matica nevyhnutne potrebuje. Myslím si, že pri dobrej vôli je to v našich silách, keď každý ustúpi zo svojich „skalopevných“ pozícií a prejaví určitú mieru ústretovosti.
  Preto vás vyzývam všetkých matičiarov a priaznivcov Matice slovenskej, ktorým leží osud Matice na srdci – PRESTAŇME MEDZI SEBOU BOJOVAŤ A ROKUJME.

 • PhDr. Marcel Pecník

  K Stanovisku Predsedníctva MS zo dňa 2.10. 2014 snáď len toľko, v súvislosti s ďalším dokumentom, ktorý je na stránke MS tiež oficiálne uverejnený. Sú to stanovy MS. Tí, ktorí ich nepoznáte, treba sa pozrieť na časť stanov, na ktorú sa stanovisko odvoláva – Hlava VII, článok 3, bod 9, písmeno b, kde sa jasne hovorí o kompetenciách výboru MS a nie predsedníctva MS. Predsedníctvo predsa v tejto veci nemá mandát konať a niečo vyvodzovať.Neviem ako Vám, ale mne toto vyhlásenie zaváňa nielen neznalosťou stanov, ale aj akousi zvláštnou perzekúciou... a za čo? Za názor? Hmmm... Marcel Pecník, Banská Bystrica.

 • Ing. Ľubomír Kraľovanský

  Je smutné, že členovia Predsedníctva MS nepoznajú Stanovy MS a nepravdivo informujú matičnú verejnosť formou nasledovného stanoviska.

  Stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej
  Predsedníctvo Matice slovenskej so znepokojením konštatuje, že člen krajskej rady Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja podvodne informuje matičnú i nematičnú verejnosť o záveroch košickej krajskej rady zo 16.septembra 2014, ktoré vôbec neboli prerokované a ani schválené.
  Predsedníctvo Matice slovenskej sa na svojom zasadaní 2.septembra 2014 rozhodlo konať v súlade s hlavou VII., článok 3, bod 9, písm.b) Stanov Matice slovenskej a vyvodiť osobné dôsledky proti šíriteľom nepravdivých informácií.

  V Martine 2. októbra 2014

  Za Predsedníctvo Matice slovenskej
  Marián Tkáč, predseda

  1. Spomínajú nejakého člena krajskej rady - prečo neuviedli konkrétne meno?
  2. Predsedníctvo zasadalo 2.9. 2014 a krajská rada až 16.9.2014 ...zrejme preklep.
  3. Výzva bola prerokovaná, čo dokumentuje zápisnica z KR MS Košice a rôzne podoby uznesení zodpovedajúce citáciám s výzvy.
  4. Predsedníctvo NEMôŽE konať v súlade s hlavou VII., článok 3, bod 9, písm.b) Stanov Matice slovenskej ....pretože:
  a) uvedené citácia zo Stanov sa vzťahuje na Výbor MS.
  b) Predsedníctvo MS v zmysle svojich kompetencií udelené Výborom MS nemá právo konať v oblasti vyvodenia osobných dôsledkov.

  ZÁVER:
  Krátke vyhlásenie - 4 nepravdy alebo nebodaj zámerné klamstvá!!!!!!
  Je to obraz právneho vedomia či svedomia členov predsedníctva MS?!
  Odpovedajte si každý sám.

 • Uverejnili ste obe verzie výzvy KR MS z Košíc. Pozorný čitateľ si určite všimne, že po obsahovej stránke je malý rozdiel medzi pôvodnou-pracovnou verziou (sken vyššie) a definitívnou verziou,ktorú ste zverejnili skôr a ku ktorej sa veľmi nekonkrétne vyjadril aj predseda MS.
  Výrazný rozdiel medzi oboma verziami je však vo forme dokumentov, čo je logické, keďže úlohou návrhovej komisie je dopracovať a upraviť pracovné návrhy podľa pripomienok zúčastnených a dať im záverečnú podobu. Pôvodná verzia je akýmsi"mačkopsom", ani výzva, ani petičná akcia, takže je samozrejmé a správne, že ju návrhová komisia upravila do konečnej podoby, len nechápem, prečo predsedníčka KR MS k zápisnici priložila nikým nepodpísanú pracovnú a nie podpísanú a návrhovou komisiou dopracovanú definitívnu verziu!?
  Čo sa však týka oboch dokumentov, najdôležitejšie je to, že obe výzvy vyzývajú k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom žiadajú zvoliť nového predsedu a nové orgány MS, čo dokazuje zápisnica zverejnená v komentári p. Dorčákovej. V uznesení sa píše, že krajská rada vyzýva Výbor MS, aby vzhľadom na situáciu v MS zvolal mimoriadne valné zhromaždenie a aj odôvodnili svoju požiadavku. Na záver, v súlade s uznesením, KR MS v Košiciach vyzvala všetky orgány MS, aby sa k situácii vyjadrili a zaujali k nej stanovisko.
  V čom je teda problém? A prečo sa v Stanovisku Predsedníctva MS, ktoré uvádzam v plnom znení nižšie, píše, že sa o záveroch nerokovalo a ani neboli schválené??? Zápisnica je dôkazom, že sa rokovalo a prijali sa uznesenia! Zápisnica je overená, zaslaná ČÚ MS a treba jej veriť, z rokovania je aj zvukový záznam...Predsedníctvo overenú a podpísanú zápisnicu neakceptuje? Pravdepodobne členovia predsedníctva reagovali skôr, ako zápisnicu dostali a pozorne si ju prečítali...

  príloha ( bola zaslaná na všetky pracoviská MS, KR, miestnym, vedeckým a záujmovým odborom MS)

  Stanovisko Predsedníctva Matice slovenskej

  Predsedníctvo Matice slovenskej so znepokojením konštatuje, že člen krajskej rady Matice slovenskej Košického samosprávneho kraja podvodne informuje matičnú i nematičnú verejnosť o záveroch košickej krajskej rady zo 16.septembra 2014, ktoré vôbec neboli prerokované a ani schválené.
  Predsedníctvo Matice slovenskej sa na svojom zasadaní 2.septembra 2014 rozhodlo konať v súlade s hlavou VII., článok 3, bod 9, písm.b) Stanov Matice slovenskej a vyvodiť osobné dôsledky proti šíriteľom nepravdivých informácií.

  V Martine 2. októbra 2014

  Za Predsedníctvo Matice slovenskej
  Marián Tkáč, predseda

  PS: Neodpustím si pár poznámok k textu:

  - nejako Vám nesedia dátumy, p. predseda, prijali ste uvedené stanovisko na zasadnutí predsedníctva o mesiac skôr, ako sa konalo zasadanie krajskej rady, ku ktorému sa vyjadrujete?

  - a pozrite sa do Stanov Matice slovenskej, lebo tie paragrafy, ktoré uvádzate, patria do kompetencií Výboru MS a nie predsedníctva, lebo výbor je vrcholným a rozhodujúcim orgánom MS, predsedníctvo nám môže postup len navrhnúť a výbor hlasovaním rozhodne, či vyvodí alebo nevyvodí nejaké "osobné dôsledky"...

  Eva Garajová, členka Výboru Matice slovenskej

 • Zápisnica
  z rokovania Krajskej rady Matice slovenskej Košického kraja
  zo dňa 16.9.2014

  Termín konania: 16.9.2014
  Miesto konania: zasadačka Domu Matice slovenskej Michalovce
  Prítomní: podľa prezenčnej listiny
  Neprítomní ospravedlnení: Ján Klobušník, Martin Gallík, Jana Michlíková, Kamila Chilová,

  Helena Zuskáčová, Rastislav Zacher
  Hostia: Jozef Šimonovič, I. podpredseda MS, Marek Hanuska – tajomník MS

  Program: 1. Otvorenie a privítanie prizvaných hostí a členov KR MS

  2. Kontrola plnenia úloh
  3. Informácie zo zasadnutia Výboru MS
  4. Aktuálna situácia v matičnom hnutí
  5. Diskusia
  6. Návrh na uznesenie
  7. Záver
  K bodu 1.

  Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka KR Zlatica Halková, privítala prítomných, osobitne
  privítala I. podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča a tajomníka MS Mareka Hanusku. Hneď
  v úvode uviedla, že dôvodom zasadnutia je žiadosť niektorých členov ktorí sa obrátili na ňu

  o zvolanie mimoriadneho zasadnutia KR vzhľadom na zložitú situáciu v MS. V úvode
  predložila návrh na zabezpečenie zvukového záznamu rokovania a vyzvala prítomných, aby
  sa vyjadrili, či súhlasia s tým aby sa rokovanie nahrávala na zvukový záznam. Všetci prítomní
  zdvihnutím ruky dali súhlas na nahrávanie. Predniesla návrh na zapisovateľa a overovateľa
  zápisnice, za zapisovateľku navrhla Máriu Kušnírovú a za overovateľa Jozefa Mižáka. Do
  návrhovej komisie navrhla Ruženu Dorčakovú Jána Eštoka, zapisovateľku a dala hlasovať,
  kto je za predložený návrh. Všetci prítomní jednomyseľne schválili predložený návrh.
  K bodu 2.

  Kontrolu plnenia úloh vykonala predsedníčka KR, ktorá konštatovala, že z rokovania KR zo
  dňa 13.3.2014 bola prijatá úloha dať podnet na DV na vykonanie kontroly hospodárenia
  v DMS v Spišskej Novej Vsi za obdobie, kedy bola riaditeľkou DMS Ružena Dorčáková.
  Táto úloha bola splnená návrh na vykonanie kontroly bol DV zaslaný a súčasne s tým uviedla,
  že kontrola bola aj vykonaná a oboznámila prítomných s jej výsledkom. Podľa výsledkov
  kontroly sa nezistili pochybenia a nehospodárne nakladanie s matičným majetkom zo strany
  bývalej riaditeľky a navrhuje verejné ospravedlnenie a je na tých ktorí tieto nepravdy uviedli
  akým spôsobom sa to udeje. K tomu sa vyjadrila aj dotknutá Ružena Dorčáková, ktorá
  uviedla, že bude žiadať ospravedlnenie v SNN a bude tiež prostredníctvom mediátora žiadať
  aj finančnú náhradu za nemajetkovú ujmu, ktorá jej bola spôsobená týmito nepravdivými
  výrokmi zo strany predsedu a riaditeľa DMS v Spišskej Novej Vsi pána Rastislava Zachera,

  ktorý bol podnecovateľom k týmto špinavostiam. Uviedla, že požiadala predsedu M. Tkáča,
  aby sa jej verejne ospravedlnil na zasadnutí výrobu a keďže sa to nestalo obrátila sa na členov
  výboru, aby ho k tomu vyzvali. Krátko reagoval aj Marek Hanuska, ktorý uviedol, že
  spomínaný záver previerky prišiel až v mesiaci august a odvtedy sa zasadnutie výboru
  nekonalo a v závere nie je požiadavka ospravedlnenia, že je to požiadavka pani Dorčákovej.
  Taktiež sa vyjadril k tejto téme aj Ján Eštok, ktorý uviedol, že došlo k závažnému poškodeniu
  človeka a je potrebné to zastaviť hneď na začiatku. Pani Caganová uviedla, že ona požiadala

  o vykonanie kontroly pretože v Matici ide o osočovanie slušných ľudí tento krát to išlo o pani
  Dorčákovú, o ktorej tieto nepravdivé informácie odzneli aj médiach v meste Spišská Nová
  Ves a preto je potrebné, aby sa to uzavrelo, aby sa zastavilo osočovanie slušných ľudí.
  K bodom č. 3, 4, 5

  O situácií v MS informovala Zlatica Halková, ktorá uviedla, že je skutočne zlá a uviedla, že
  bolo to spôsobené výpadkom dotácie z Neografie. Uviedla aj to, že nebudú prostriedky na
  regionálnu kultúru a tiež to, že z ústredia bola na web stránke uverejnená informácia, že je
  potrebné vyúčtovať projekty, ktoré boli zrealizované a tie čo sa neuskutočnili na tie ani
  nebudú financie poskytnuté. V tomto období prišiel list, v ktorom bolo uvedené zas, že sa
  budú hľadať prostriedky iba na projekty, ktoré ešte neboli zrealizované. Vyzvala všetkých
  prítomných, aby realizovali projekty z vlastných prostriedkov. Ďalej uviedla, že doposiaľ
  nebol schválený rozpočet, uviedla, že nový správca sa snaží zabezpečiť financie na chod MS,
  že má prísľub z MK výšku príspevku na úrovni tohto roku. Taktiež informovala o tom, že boli
  oslovené viaceré banky za účelom poskytnutia preklenovacieho úveru ale informácie z médií
  žiaľ spôsobujú to, že viaceré z oslovených bánk odmietli poskytnúť úver. Z toho dôvodu bude
  potrebné uskutočniť personálne zmeny aj za cenu zrušenia niektorých domov ako sa to stalo
  v Dubnici nad Váhom. Potom vyzvala podpredsedu Jozefa Šimonoviča, aby ju doplnil

  o aktuálnej situácií.
  Podpredseda uviedol, že situácia v MS okrem fluktuácie peňazí nie je zlá. MO pracujú tak ako
  majú problém je vo vrcholnej časti trojuholník, už dlhší čas sa zaoberajú platmi,
  zamestnancami, výsledkami kontroly, medzi jedným z najväčších problémov patrí zámenná
  zmluva, ktorú NKÚ túto zrušil a je pripravená výzva o členov MS pod názvom Pomôžme si
  sami, aby sme si sami čiastkou 10,-€ poskladali a tieto budú použité na regionálnu kultúru.
  Problém je aj finančná časť národného pokladu, časť týkajúca sa obrazov majstra Hložníka
  bol vyriešený. Otázka MS a tzv. Nadácie MS, Matica žiadala, aby zo svojho názvu vyškrtli
  prídavok MS. Ďalej informoval o práve ukončenom poslaneckom prieskume
  a informoval tom, kto sa poslaneckého prieskumu zúčastnil, že položili množstvo otázok,
  týkajúce sa rozpočtu, financovania, akcií Neografie, ktorým bola poskytnutá informácie,
  Bola položená otázka týkajúca sa problému slávnosti na Devíne, k nej poskytol informácie on
  osobne, uviedol, že pozvaní boli všetci predsedovia VUC, pýtali sa na platy vrcholového
  manažmentu, poslanci sa informovali o digitalizácií ako o knihách Dr. Bobáka. Poslanci na
  konci odporučili pánovi predsedovi, aby sa vzdal funkcie ale nie priamo.
  Pani Halková v tomto bode uviedla, že je zlé, že sa veľa veci medializuje aj to, od koho žiada
  MS úver a prečítala aj list správcu MS pána Smolca, ktorý požiadal o pomoc pri získaní
  úveru. Uviedla, že ju mrzí že sa aj ona sama ako členka výboru nezaujímala viac o finančnú
  situáciu a vyzvala členov výboru aby si sami zamysleli nad sebou, či aj oni sami nenesú
  zodpovednosť. Uviedla, že je potrebná spolupráca mladých a starých ale uviedla, že mladým
  chýba slušnosť a úcta k starším. Mali by sme byť hrdí na to že sme členmi výboru a vedieť sa
  chovať aby sme si nekazili renóme na verejnosti.
  Ďalej sa Mária Kušnírová opýtala zástupcov vedenia MS keďže v ich vystúpeniach odzneli
  informácie o personálnych opatreniach, či návrh personálnej komisie sa už začal realizovať,

  ak nie kedy a akým spôsobom sa budú personálne opatrenia realizovať v praxi, ako sa to
  dotkne jednotlivých DMS a pracovníkov. Uviedla, že prevažná časť členskej základne má
  výhrady voči činnosti pána predsedu, ktorý ignoruje členskú základňu, nezúčastňuje sa
  podujatí, celoslovenského významu to by bolo možné pochopiť, ak by vôbec reagoval na
  pozvania a aj to, že nemôže byť všade ale je možné poslať za seba adekvátnu náhradu. Ako
  príklad uviedla podujatie „Vatra zvrchovanosti „, ktorá sa koná od vzniku SR ako jedná zo
  štyroch, ktoré schválila vláda SR na túto aj napriek pozvaniu nikto neprišiel a ani na pozvanie
  nikto nereagoval. Podobne tomu bolo aj koncom roka keď sa v Užhorode konali oslavy 20.
  Výročia založenia Oblastnej organizácie MS, kde bola prítomná celá štátna administratíva,
  zástupcovia diplomatického zboru SR na Ukrajine, zástupcovia Úradu pre zahraničných
  Slovákov iba z MS z vrcholového manažmentu nebol nikto. Koncom roka aj napriek
  požiadavke, ktorá bola adresovaná pánovi predsedovi, aby boli pre Slovákov na Ukrajine
  zabezpečené kalendáre, ktoré chcel pán Hajniš, predseda Obl. Organizácie venovať členom
  MS tieto neboli zabezpečené. Na požiadavku ani nikto nereagoval. Aj začiatkom septembra sa
  na ňu obrátil pán Hajniš s otázkou, či niekto príde na slávnosti Slovenskej kultúry, ktoré sa
  taktiež pod jeho vedením konajú každoročne a povedal že na jeho pozvanie nikto nereagoval.
  Uviedla, že je smutné, že si nevážime ľudí ako je pán Hajniš, ktorý už 20 rokov stoji na čele
  MS na Ukrajine a keď mu bola ukončená zmluva za MS sa mu ospravedlnila, lebo jej bolo
  trápne, že MS nemá 130,-€ mesačne na podporu matičného snaženia v zahraničí. Ďalej
  vyslovila nespokojnosť členov MS s vyjadrením pána predsedu na poslanecký prieskum,
  ktoré bolo vysielané v Rádiožurnáli, na ktorý bola upozornená členmi MO a ktorý si
  vypočula. Výhrady smerovali hlavne k jeho vyjadreniu o tom, že nemal informácie o tom, aká
  zložitá ekonomická situácia je v MS, veď takmer 2 roky vykonával kumulovanú funkciu
  predsedu aj správcu MS ako potom túto organizáciu riadil? Taktiež reagovala na vyjadrenie

  o výzve predsedu na odstúpenie uviedla, že matičiari z územného obvodu budú súhlasiť
  s voľnou nového predsedu ale zákonným spôsobom a to zvolaním mimoriadneho VZ.
  Pani Dorčáková reagovala na vyjadrenia pani Halkovej že sa členovia výboru neurobili dosť
  pre to aby zabránili situácií v ktorej sa MS nachádza teraz povedala, že to nie je pravda, ale
  nemali príležitosť pretože na výbore im nebolo umožnené.
  Pán Mižák taktiež reagoval na vyjadrenie pani Halkovej a taktiež reagoval aj na vyjadrenie
  pána Šimonoviča, že situácia v MS nie je dobrá na vrchole trojuholníka, že sa mu zdá, že MS
  Pán Boh opustil. Uviedol, že ľudia majú o MS zlú mienku. Predseda MS zakázal primátorovi
  Košíc, aby nejednal s MO ale iba s DMS lebo to sú jeho ľudia, čo si človek má myslieť
  o takom predsedovi, a má za to, že taký človek nemá čo v MS robiť. MS nemá schválené
  základné dokumenty. Hovoril za MO MS v Košiciach a požiadal KR aby iniciovala zvolanie
  mimoriadneho VZ a vyzval všetkých aby ho počúvali a prečítal výzvu MO MS v Košiciach
  (viď príloha č. 1 ). Okrem toho tiež citoval slova predsedu MS kde sa uvádza dostáva sa vám
  do rúk publikácia ktorá obsahuje všetky matičné dokumenty pretože ich poznanie je
  základným stavebným kameňom matičnej demokracie Matičnú demokraciu nemôže mať
  a ani nemáme ako prvoradý cieľ niekedy dokonca zabúdame, že ona ja iba prostriedkom
  a rámčekom o ktorý sa má MS opierať pri napĺňaní cieľov. Vidí tu priznanie, že matičná
  demokracia je iba vodítkom, nerešpektuje matičnú demokraciu. Predsedu označil za
  samovládcu a to je koncom jedného kolektívneho orgánu. Vyzval prítomných aby sa
  spamätali a urobili kroky na nápravu existujúceho stavu.
  Na toto vystúpenie reagoval Ján Eštok, ktorý uviedol, že nie je potrebné jeden na druhého
  útočiť. Je potrebné však konštatoval, že sa neplní uznesenie VZ, okrem toho nebola kontrola
  uznesení, máme samostatné právne subjekty, treba hovoriť o tom, koľko projektov bolo
  vypracovaných, čo ďalej, mala sa uskutočniť verejná diskusia, prečo sa neuskutočnil snem?
  Nie je potrebné hovoriť že nie sú peniaze, pretože vždy sa nájde riešenie tak ako tomu bolo
  v minulosti. Navrhol viacero riešení pýtal sa, či je potrebné aby MS mala 39 členný výbor?

  Navrhol, aby príspevok za člena sa neodvádzal do Ústredia ale aby sa použili na cestovné
  náhrady pre členov výboru aby sa nezaťažoval rozpočet MS.
  Búrlivá diskusia sa rozpútala k návrhu na zvolanie mimoriadneho krajského snemu v ktorej
  odzneli rôzne návrhy nakoniec sa členovia KR dohodli na jeho zvolaní do konca novembra

  2014.

  K bodu č. 6

  UZNESENIE

  Zo zasadnutia krajskej rady košického kraja zo dňa 16.9.2014

  SCHVAĽUJE:

  Za zapisovateľa: Máriu Kušnírovú
  Za overovateľa: Jozefa Mižáka
  Za členov návrhovej komisie: Ruženu Dorčákovú a Jána Eštoka

  BERIE NA VEDOMIE:

  Výzvu MO MS Košice na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia.

  UKLADÁ:

  1. KR MS Košického kraja ukladá členom výboru z košického kraja, aby zabezpečili
  zaradenie do programu prerokovanie protokolu a výsledkov kontroly hospodárenie v DMS
  v Spišskej Novej Vsi a zabezpečili verejné ospravedlnenie zo strany predsedu a riaditeľa
  DMS Rastislava Zachera.
  Termín: 18.10.2014 Zodpovední: členovia výboru
  2. Predsedom OR MS zvolať rokovanie OR a prerokovať výzvu MO MS Košice na zvolanie
  mimoriadneho valného zhromaždenia
  Termín : 30.9.2014 Zodpovední: predsedovia OR
  3. Predsedníctvu KR zvolať mimoriadny krajský snem za účelom riešenia zlej situácie v MS
  Termín:31.10.2014 Zodpovední: členovia P KR MS
  VYZÝVA:

  1. Výbor MS zvolať vzhľadom na neutešenú situáciu v MS mimoriadne VZ MS, ktorého
  prípravu riešiť aj za účasti zástupcov KR MS. Zvolanie mimoriadneho VZ navrhujeme
  z dôvodu :

  a. neplnenia programu MS
  b. nenaplňovanie uznesení VZ z roku 2010 a 2013
  c. nehospodárneho vynakladania finančný prostriedkov , keď aj navrhované opatrenia
  spočívajúce v predaji majetku, prepúšťaní pracovník nie sú smerované na rozvojové
  matičné ciele
  2. V súlade s uznesením VZ z roku 2013 o celomatičnej diskusií vyzývame KR príslušných
  krajov, aby v rámci tejto zaujali stanovisko k súčasnej situácií v MS prijatím návrhov na ich
  riešenie.
  K bodu č. 7

  Na záver Zlatica Halková poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť a ukončila
  zasadnutie KR MS Košického kraja

  V Michalovciach, 16.09.2014

  Zapisovateľ: JUDr,. Mária Kušnírová
  Overovateľ: PhDr. Jozef Mižák
  Overil dňa: 01.10.2014

  Ing. Zlatica Halková
  Predsedníčka KR MS KK

  Príloha č. 1 – Výzva MO MS Košice

 • K Stanovisku Predsedníctva Matice slovenskej

  Stanovisko Predsedníctva MS k rokovaniu Krajskej rady MS v Košiciach dňa 16.

  septembra 2014, uverejnené na webovej stránke MS a rozoslané na mnohé

  adresy je nepravdivé a zavádzajúce matičnú verejnosť, keďže informuje o tom,

  že závery KR MS v Košiciach „neboli vôbec prerokované ani schválené“.

  V overenej zápisnici, ktorá bola oficiálne zaslaná Členskému ústrediu MS

  a ktorú posielame v prílohe, je jednoznačne uvedené, že závery KR boli alebo

  schválené, alebo vzaté na vedomie, čo dokazuje, že sa o nich diskutovalo,

  rokovalo a po dlhej diskusii boli schválené tak, ako je to uvedené v zápisnici zo

  zasadnutia.

  Pravdivosť tohto tvrdenia si možno overiť na zvukovom zázname zo zasadnutia,

  ktoré je k dispozícii.

  Odporúčam v budúcnosti najprv „problém“ preveriť a až potom konať.

  Predsedníctvo MS to 2. októbra 2014 na svojom zasadaní urobilo naopak.

  dňa 3.10.2014 overovateľ PhDr. Jozef Mižák

  členka návrhovej komisie Mgr. Ružena Dorčáková

  v prílohe zápisnica z rokovania KR MS KSK

 • Ahoj. Tvoje rozhodnutie, je Tvoja slobodna vola. Asi si nepochopil učel vyzvy. Nema nic spolocne s Narodnym pokladom, ale s regionalnou kulturou, teda s pracou MO.. Ja som si svoju chybu priznal,ale vstupil som do vedenia az ked uz financie v MS neboli. Ja som v byvalom vybore, na rozdiel od Vas viacerych nebol. Bolo by cestne priznat, ze tlak byvaleho vyboru bol neucinny a slaby. Jozef

  • Ing. Ľubomír Kraľovanský

   Jožko bol si vo výbore (ešte za Markušaň, ale si nechodil,takže namiesto teba nastúpil náhradník.

 • Ľubomír Kraľovanský

  Marián Tkáč sa funkcie NIKDY nevzdá, lebo musí dokončiť svoje dielo - pretransformovať Neografiu do iných rúk......Maticu využíva ako svoj štít, zneužíva aj ľudí, ktorí mu verili, prepúšťa ľudí v preddôchodkovom veku, nedokáže riadiť svojich zamestnancov, na majetok MS začínajú pokukovať exekútori. Ak v minulosti Maticu rozbíjali zvonku, teraz ju rozbíja jej štatutár.

  Ing. Ľubomír Kraľovanský, člen Výboru MS

 • Ľubomír Kraľovanský

  Marián Tkáč sa funkcie NIKDY nevzdá, lebo musí dokončiť svoje dielo - pretransformovať Neografiu do iných rúk......Maticu využíva ako svoj štít, zneužíva aj ľudí, ktorí mu verili, prepúšťa ľudí v preddôchodkovom veku, nedokáže riadiť svojich zamestnancov, na majetok MS začínajú pokukovať exekútori. Ak v minulosti Maticu rozbíjali zvonku, teraz ju rozbíja jej štatutár.

 • Ružena Dorčáková

  Ad: Košickí matičiari...
  Ako bývalá niekoľkoročná predsedníčka KR MS KE, zvolená delegátmi krajského snemu, bývalá členka Výboru MS a 15 rokov riaditeľka DMS v Spišskej Novej Vsi , pridávam svoj komentár k udalostiam ostatných dní.
  Som členkou súčasnej KRMS Košického kraja a na ostatnom zasadnutí som bola poverená byť členkou návrhovej komisie predmetného zasadnutia. Nie je pravda,že o Vyhlásení, ktoré predložil pán dr. Mižák v mene MO MS Košice sa nediskutovalo, bola diskusia za každý okres a v podstate vyhlásenie bolo prijaté s pripomienkami. Vydali sme ho nie v pracovnej podobe, ale všetkým KRMS sme ho predložili upravené,"učesané", takže pán podpredseda nech si porovná a zistí, že podstata oboch textov sa zhoduje.
  K tejto situácii došlo po období, keď vidíme nezáujem o drobnú prácu dobrovoľníkov z radov MO MS ; kto z vás vo vedení MS by bol , keby ste neboli zvolení ľuďmi "zdola",žiaľ aj niektorými navyše ...
  Kto šíri dobré meno MS , ak nie tí, ktorí zanietene pripravujú akcie,mnohokrát aj celoslovenského charakteru a z vlastných prostriedkov! A koho z tých, ktorí majú " večné finančné problémy" to zaujíma? Ľudia v MO MS chcú, aby si ich niekto všimol, ocenil ich snahu,ich nezaujímajú rôzne žabomyšie a zákulisné spory. Oni ocenia to, ak ich niekto ocení pekným slovom, pochváli,poradí,navštívi...
  Spamätajme sa konečne, vráťme sa ku chvíľam, keď Matica slovenská bola svätyňou(takto som to cítila, keď som do jej budovy vstupovala ako profesionálny pracovník), keď medziľudské vzťahy boli založené na úprimnosti,tolerantnosti a vzájomnej úcty.
  Protestujem proti spochybňovaniu nášho počinu,robili sme to v dobrej viere.Spamätajme sa, pokým je ešte čas ! A všetci tí, ktorí myslia úprimne a vlastenecky ,nie len cez financie!
  Mgr. Ružena Dorčáková, členka KR MS Košického kraja

 • Maroš SMOLEC

  Ako správca Matice slovenskej - ale aj ako šéfredaktor Slovenských národných novín - je pre mňa dôležité zareagovať na internetom šírenú Výzvu KR MS v KE, nakoľko sa mnohé výzvy týkajú aj mňa osobne. Samozrejme, autenticitu textu a či bol presne schválený tak ako sme v SNN uverejnili alebo nebol, preskúmajú útvary v Matici nato určené. Do dnešného dňa /27.9./ originál zápisnica do ústredia v Martine nedorazila, aby mohla byť internetová výzva J. Mižáka verifikovaná.

  Niektoré ustanovenia výzvy KR KE sa nezakladajú na pravde, niektoré sú účelovo štylizované. Ako novovymenovaný správca MS od júna 2014 na ne zareagujem a nie prioritne za účelom ochrany alebo obrany predsedu MS M. Tkáča, ktorý sa k danej záležitosti už vyjadril, ale za účelom uvedenia pravdy ako takej. Pravda je pre mňa vždy na prvom mieste.

  Ad - absencia dodržiavania rozpočtovej disciplíny predsedom MS, riaditeľov pracovísk MS na výdavkovej strane - Od júna 2014, od môjho nástupu do funkcie správcu sa STRIKTNE dodržiava finančná disciplína celej ustanovizne a to dokonca aj na útvare predsedu. Jeho znížený príjem sa mu nevypláca a dokonca sa preverujú mnohé služobné cesty po Slovensku, pritom na niektoré z nich si dokonca hradí pohonné látky z vlastných zdrojov. O preplácaní tzv. "cesťákov" nemôže byť ani reči. Predseda MS od môjho nástupu do funkcie nevyužil žiadnu finančnú či inú výhodu ako štatutár. MS musela jedine objednať opravu motorového vozidla Peugeot, kt. prioritne používa z dôvodu poruchy prevodovky.

  Ad - absencia systematickej pozornosti a vyvíjania aktivít na podporu príjmovej časti rozpočtu - Príjmová časť rozpočtu MS na rok 2014 je skutočným problémom. Absolútny výpadok týchto zdrojov za rok 2014 je dôvodom neekonomického uvažovania minulosti. Aj štatutár MS nesie mieru zodpovednosti. Prejavovalo sa to hlavne nesplácaním záväzkov, kt. MS teraz dobiehajú - napr. platby za energie v priestoroch v Bratislave alebo v Košiciach /Hlavná ulica/. V Bratislave máme kvôli tomu plombu na nakladanie s priestormi. V Košiaciach je zmluva vypovedaná zo strany prenajímateľa. Okrem toho evidujeme pohľadávky na úrovni cca. 200 tisíc eur, z toho 65 % voči Neografii. Nebezpčených je za cca. 20 tisíc eur, tie musíme vysporiadať prednostne. Po mojom nástupe do funkcie sa príjmy zdvihli či už podpisom výhodnejších nájomných zmlúv /zvýšenie hotovosti, zápočty na zveľaďovanie prenajatého majetku, dary, sponzoring, výnosy, bezúročné pôžičky/ v hodnote niekoľko desať tisíc eur. Týmto sme dokázali vyplácať mzdy od júna 2014, keď na neštátnom účte ostalo len 723 eur. Nehovoriac o šetrení prevádzkových nákladov na štátnom i neštátnom účte, kt. presiahli k dnešnému dň 10 percent celoročných nákladov - čím sme reálne znížili deficit Matice, na úroveň do 200 tisíc eur z pôvodných vyše 400 tisíc eur /ak to vskutku nebolo aj viac/. V tomto duchu sa budem snažiť predložiť čo najskôr vyrovnaný rozpočet na rok 2014.

  Ad - Neografia. Tvrdiť, že majitelia Neografie, a.s. /teda Matica slovenská/ je zodpovedná za zlý hospodársky výsledok tlačiarne je účelové. Matica slovenská ako majiteľ dáva voľnosť manažmentu, aby presvedčil, že zo zlej situácie sa dokážedostať. Vývoj je zatiaľ negatívny, hlavne v oblasti príjmov a má ho vyrovnať jeseň 2014. Výsledky Neografie do dnešného dňa sú deficitné. Už od jari sme začali podrobnejšie reagovať na ich opatrenia, kontrolovať ich, navrhovať riešiena, napr. tendrové aktivity a podobne. Manažment úspešne zatiaľ presadzuje šetriace opatrenia - neúspešne zvýšenie príjmov vo vzťahu k nákladom.

  Ad - Uprednostňovanie vlastných záujmov pred záujmami MS aj tým, že podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry vo výške viac ako 50 tisíc eur bez reálneho finančného krytia, čím podviedol príslušné matičné subjekty - Po nástupe do funkcie správcu som dva kraje MS odmietol podpísať, nakoľko som vedel, že na účte nie sú zdroje, a nebudem ich zavádzať, že na ich činnosť peniaze sú. Neboli a stále nie sú. Ostatné zmluvy tzv. "regionálnej kultúry" podpísal vtedy predsedom poverený pracovník P. Cabadaj. Toto rozhodnutie osobne vnímam tiež kriticky. Od začiatku roka 2014 bolo úplne jasné, na čom Matica je, aže nutných cca. 50 tisíc eur nevygeneruje.

  Ad - neefektívne nakladanie s majetkom MS ‒ Chýba hlavne koncepcia možnej využiteľnosti priestorov v Domoch MS.
  Dlhoročné využívanie bytu MS v Martine jej predsedom za 1 euro mesačne - Efektívne využívanie DMS je záležitosťou - hlavne - riaditeľov DMS. Predseda MS aj pred mojím nástupom nepoužíval byť zadarmo ale za energie, cca. 200 eur. Momentálne je byt prázdny - pripravený na prenájom. E. Garajová navrhla na mojom krízovom štábe odpredaj - tento návrh predložím do Výboru MS.

  Ad - Pohonné hmoty, služobné cesty a výdavky na právne služby sú od môjho nástupu pozastavené, resp. definitívne zrušené /právne služby/. Hľadáme riešenie, lebo právne služby v súčasnosti MS potrebuje viac ako inokedy. Príp. návhry predložím na rokovanie Výboru MS, kt. mimochodom schválil návrh, aby sme tzv. incidečné žaloby v kauze konkurznej podstaty PDSI riešili s právnou kanceláriou. Pripravujeme vyhlásenie podlimitnej zákazky, max. 300 eur mesačne, ako ma poveril VMS.

  Ad - personálna politika Do nových funkcií som prijal riaditeľa FUMS, technického útvaru a vedúcu šatnice /od 1.10./ na základe výberových konaní, uchádzačov som dovtedy nevidel ani nepoznal.

  Ad - celé roky nefunkčný Inštitút vzdelávania a z toho vzniknutá finančná ujma MS vo výške cca 5 000 eur, - Nie je to opäť pravda, P. Miháľovi sa podarilo Inštitút zachrániť výnimkou zo zákona a dokonca aj dané zdroje, kt. sú však na úrovni 3000 eur. Aj keby bol IV zrušený, štát Matici zdroje navráti.

  Ad - výpadok príjmov Neografie, som sčasti vysvetlil, nemám problém - ak ma PMS alebo VMS poverí, zavolať pred VMS celý vrcholový manažment Neografie. Pokojne to urobím, aj keď dostanem požiadvaku od členom Výboru MS emailom.

  Ad - zameranie Slovenských národných novín sa vzďaľuje prezentácii matičnej činnosti, pričom finančné pokrytie redaktorov živnostníkov SNN zo štátnych prostriedkov ročne predstavuje 60 000 eur - SNN sa kvalitatívne posunuli na vyššiu úroveň. Ak ma kritzijute za nedostatok tzv. matičných príspevkov - tak pred vás môže predstúpiť kolegyňa Ľ. Rišianová, kt. dokáže že ich dostávame žalostne málo a takmer všetky aj uverejňujeme. Náklady na redaktorov sú v takej výške, ale celkové náklady SNN sa nezvyšujú, napriek tomu že sa zvyšuje náklad a kvalita SNN. Na rok 2015 navrhujem zvýšenie zdrojov pre SNN za účelom zvýšenia nákladu. Zdroje budú hlavne z dotácie MK SR.

 • AD : Matičiari z Košíc kritizujú vedenie ustanovizne i SNN
  Nebudem sa vyjadrovať k výzve Krajskej rady MS z Košíc, len toľko, že s jej cieľom súhlasím. Som presvedčená, že podozrenia z nepravosti výzvy sa vysvetlia. Je úlohou členov KR MS, aby si platnosť svojho rokovania a svojej výzvy obhájili.
  K čomu sa ale chcem vyjadriť, je stanovisko Členského ústredia MS a predsedu MS.
  Neviem, prečo ČÚ hodnotí postup KR, keďže sa rokovania v Košiciach nikto z pracovníkov ČÚ nezúčastnil a zatiaľ nemajú v ruke ani všetky potrebné náležitosti k posúdeniu pravosti výzvy: zápisnicu, prezenčnú listinu a pod. A odkedy sa zápisnice KR MS zasielajú na ČÚ MS „povinne“ do 14 dní? Zápisníc z rokovania Výboru MS sa my, členovia výboru takmer pravidelne dožadujeme až po 21 dňoch! A to ju majú v náplni práce platení zamestnanci MS! To naozaj chcete, aby dobrovoľní a bezplatní činovníci v MO , v KR , v OR a v záujmových odboroch MS posielali zápisnice do 14 dní? Vy ich nemáte riadiť a niečo im nariaďovať. ČÚ im má pomáhať a metodicky ich usmerňovať. Oni totiž nie sú podriadenými ČÚ. A okrem toho, p. riaditeľ ČÚ by sa mohol venovať aj tým krajským radám, ktoré sú neúplné, bez zvoleného predsedu alebo nepracujú vôbec. Odtiaľ mu zápisnice nechýbajú?
  K reakcii predsedu MS :
  Napísal to pekne, účelovo. Za dnešnú situáciu v Matici je zodpovedný každý okrem neho: starý výbor, nový výbor, zamestnanci, bývalý predseda, interné i externé faktory, ten, kto namiesto neho podpísal zmluvy na podporu miestnej a regionálnej kultúry (mimochodom, takéto „náhradné“ podpisovanie mu vyčítal aj NKÚ a ako vidno, robí to ďalej, možno sa mylne domnieva, že sa tým zbaví zodpovednosti ). Podpísanými zmluvami podviedol matičiarov a niektorých tým dostal do zložitej situácie. Zodpovedná je podľa neho aj Neografia, ktorá postavila nový závod a nemá a ešte dlho nebude mať na slušné dividendy pre MS, ďalej sú vinní aj pracovníci Literárneho a Historického ústavu, ktorí „mohli konať a nekonali“, právnici, ktorí zarobili, ale nič zatiaľ nevyhrali..., len stále zabúda, že za činnosť, fungovanie a financovanie organizácie, za zamestnancov a ich konanie je vždy zodpovedný štatutárny zástupca organizácie a tým je už štvrtý rok on.
  Sťažuje sa, že prežíva jeden útok za druhým a vraj neprávom, lebo Matica sa vracia do povedomia slovenskej spoločnosti a spoločnosť sa o ňu zaujíma. Nuž, lenže jej obraz je, žiaľbohu, negatívny a dovolím si povedať, že okrem kauzy Národného pokladu sa o ten negatívny obraz MS zaslúžil hlavne on sám svojou neschopnosťou riadiť takú demokratickú samosprávnu organizáciu, akou je MS.
  Kedy pochopí, že svojim konaním privedie Maticu ak nie k zániku, tak nedajbože do konkurzu, kedy si prizná zodpovednosť za zlé hospodárenie MS, za neskutočné šafárenie s peniazmi MS hlavne v r. 2012-13, za to, že Matica pri jeho nástupe mala cca 70 zamestnancov a postupne ich bolo vyše 130 a pritom príjmy MS stále klesali? Hovorí, že musí (?) míňať obrovské peniaze za služobné cesty po Slovensku a po zahraničí, „ lebo sa nenaučil lietať“ , ale ani ho nenapadne, aby šetril na svojich osobných nákladoch. Ak hovorí o svojom dnešnom nízkom plate, to určite nebol jeho nápad a prečo to urobil až teraz? Primäl ho k tomu nový správca, keď zistil, že MS je bez peňazí, že v rozpočte chýba takmer pol milióna a konečne začal robiť poriadky v MS namiesto predsedu? Kedy predseda prizná, že v minulých rokoch mal šetriť a nie bezhlavo míňať, že bez vedomia výboru MS minul státisíce €, ktoré mal na účte pri svojom nástupe do funkcie, akúsi „rezervu na horšie časy“ a ktoré dnes chýbajú? Kedy matičiarom oznámi, že MS musí vrátiť MK SR takmer 180 tisíc € za nezrealizovaný projekt digitalizácie matičného archívu? Kedy verejne prizná, že sa málo zaujímal o to, ako hospodári Neografia, kde sedí už štvrtý rok ako predseda dozornej rady a poberá za to nemalú pravidelnú mesačnú odmenu? Kedy sa zamyslí nad tým, že ho okolie vyzýva k odstúpeniu z funkcie a začal s tým jeho prvý podpredseda! Jeho ospravedlnením je len vyhlásenie v závere listu, že „nijaká ľudská činnosť nie je bez chýb a ani ja nie som človek bez chýb a k tým sa s pokorou priznávam“. Lenže výzva matičiarov z východu, vašich rodákov a voličov, p. predseda, nehovorí o drobných prešľapoch, ktoré sa odpúšťajú, ale o vážnom nezvládnutí funkcie predsedu MS. A v slušnej spoločnosti sa za to odchádza z funkcie. Lenže vy sa v nej cítite ako ryba vo vode, kamery, médiá, možno niekde aj potlesk, ale, ako vidíte, prestávajú vám tlieskať aj vlastní...

  PhDr. Eva Garajová, členka Výboru MS

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.