VÝZVA PRE VŠETKÝCH MATIČIAROV – POMÔŽME SI SAMI

thumbnail

Niet čas už ani plakať, ani sa hnevať, ani zanevrieť na Maticu. Skúsme to ako Štefan Moyses! „Sme osobitným národom, ktorý je schopný ďalších pokrokov len vzdelávaním v svojej vlastnej reči...,“ hovorí sa v Slovenskom prestolnom prosbopise z roku 1842, ktorý Jeho c. k. apoštolskému veličenstvu Ferdinandovi V. odovzdal osobne Štefan Moyses. O dvadsať rokov neskôr sa stal prvým predsedom Matice slovenskej. Tej Matice slovenskej, ktorá dnes prosí nás všetkýchTej Matice, ktorá aktuálne pripomína slová Michala Miloslava Hodžu: „A ňebolo ňikdi horšje luďom na sveťe ako vtedi, keď ňechcejúc počuť dobruo slovo bozskuo a ľudskuo museli potom hlasi mravňjeho i ťelesňjeho rabstva, hlas bjedi a koňečňe hrúzohlas ohavnej smrťi počúvať, až potom na veki v zákruťe zatraceňja ohluchli.“

 NÁVRAT V ČASE

Keď Maticu založili, nemala nijaké štátne dotácie, naopak, potláčali ju. Nebola verejnoprávna ustanovizeň. Fungovala ako občianske združenie. A fungovanie založené na podpore svojej členskej základne  jej môže pomôcť prežiť aj v dnešných časoch. Hoci je verejnoprávna, na existenčné prežitie potrebuje ešte čosi viac. Je to práve podpora, akú poskytujú občania svojim združeniam. Žiaľ, nielen myšlienková, ale aj materiálna. Také zlé časy na Maticu slovenskú doľahli...

„Písal sa prvý január 1958. Mal som osem rokov. Kľačal som pred oltárom. Malý miništrant prosil nebeského Otca aby uzdravil chorú mamku. Svätá omša sa skončila a v sakristii stál môj uplakaný otec. Iste ste sa dovtípili, že mama zomrela. Čo teraz?  Zostali sme sami. Ja, moja jedenásťročná sestra a otec, ktorý po preradení z právnickej praxe do výroby (od roku 1952) bol celý týždeň na montážach. Prvé dni smútku, bezradnosti, hnevu na neprajný osud. Prišli však ďalšie dni a tie žiadali  vzoprieť sa ťažkostiam. Bolo treba dať tridsať metrákov koksu do pivnice, bolo treba kúriť, bolo treba upratovať. Bolo treba prať, žehliť, variť, chodiť do školy, učiť sa. Vysúkali sme si rukávy, zaťali zuby. Napriek mnohým ťažkostiam sme sa prehrýzali životom. Veľakrát sme spadli, no pomohli sme jeden druhému postaviť sa. Po istom čase  začalo presvitať slniečko. Zmenšovali sa ťažkosti. Začalo sa nám dariť. Držali sme so sestrou pokope a pomáhali jeden druhému. Môžem s istotou potvrdiť, že ťažkosti nás primkli k sebe, že sme sa presvedčili o opodstatnenosti  vety: Pomôž si, človeče, aj Boh ti pomôže.“ Po tomto úvode z vlastného života sa obracia na vás matičiarky, matičiari, priaznivci Matice slovenskej jej prvý podpredseda, Jozef Šimonovič.

VÝZVA

„Aj my sme sa dostali do situácie, do ktorej nás voviedli iní, do situácie, za ktorú my nemôžeme. Budeme plakať? Budeme sa hnevať? Zanevrieme na Maticu?  Alebo si pomôžeme sami!

DARUJME MATICI SLOVENSKEJ KAŽDÝ Z NÁS  10 eur!

Mnohí môžete poukazovať na  zbierky v minulosti (Národný poklad, Alweg a podobne). Vždy sa rozplynuli, zmizli, rozkradli sa. Napriek tomu beriem na seba zodpovednosť a sľubujem vám, že všetky vyzbierané finančné dary, ktoré prídu na účet SK4302000000350000427362, budú použité výlučne na potreby regionálnej kultúry – teda matičného života v regiónoch – nie v jej centrále.  To vám sľubujem a ručím za to sám sebou, svojím menom, svojou cťou. Uisťujem vás, že urobím všetko preto, aby sa odhalili všetci tí, ktorí Maticu slovenskú do tejto situácie priviedli,“ garantuje J. Šimonovič.

Ak sa rozhodnete na uvedený účet, ktorý spravuje výlučne J. Šimonovič, previesť peniaze bankovým prevodom alebo vkladom do poznámky pre adresáta uveďte svoje celé meno a miestny odbor Matice slovenskej. Ak budete vkladať dary za viacerých matičiarov a ich zoznam mien sa nevmestí do poznámky bankového prevodu, pošlite list alebo email priamo podpredsedovi J. Šimonovičovi s výškou darovanej sumy a zoznamom darcov, aby dokázal platbu spárovať.  

Kontakt: Matica slovenská, Jozef Šimonovič, P. Mudroňa 1, 036 01 MARTIN

Email: simonovic.jozef@gmail.com


MS_Cabadaj - Šimonovič
Jozef Šimonovič vpravo.

3 otázky pre: Jozefa ŠIMONOVIČA, podpredsedu Matice slovenskej

Aby zvíťazilo zlo, stačí, keď dobro mlčí

 1. Slováci majú iba smutné skúsenosti so zbierkami... „Ktosi“ ukradol zbierku na Alweg, „ktosi“ ukradol zbierku na Národný poklad. Ako teda možno zlomiť nedôveru viackrát podvedených?

Zbierka na Národný poklad nebola ukradnutá. Umelecká časť (výtvarné diela) a časť drahých kovov, mincí a známok sú uložené v priestoroch Matice. V auguste bola časť obrazov majstra Hložníka vystavená v Beňuškovom dome v Martine. Je pravda, že celý Národný poklad je toho času v správe Nadácie MS, ktorá však nemá prepojenie na Maticu slovenskú, ale podnikajú sa kroky na navrátenie  Národného pokladu Matici. Ideálne by bolo, keby NR SR vydala zákon o Národnom poklade a prevzal by ho štát. Finančné prostriedky v sume okolo dvadsaťšesť miliónov Sk boli  nezodpovedne vybrané z VÚB a vložené do PDSI (Podielové družstvo slovenské investície). Nebol to „ktosi“, ale Jozef Markuš a spol. (členovia vedenia PDSI).  V septembri minulého roka bolo na nich podané trestné oznámenie za zosnovanie zločineckej skupiny.

Na čo potrebuje Matica ďalšiu zbierku, čo konkrétne sa z nej má uhradiť? A čo sa stane, ak bude zbierka neúspešná?

Keďže som presvedčený, že Matica slovenská bola a je zriadená pre členov Matice, združených v miestnych organizáciách (MO), a nie pre členov vedenia, treba ich činnosť podporovať aj finančne. V rozpočte vzhľadom na finančnú situáciu v Matici niet na túto činnosť peňazí. Preto vznikla táto myšlienka ‒ Pomôžme si sami.

Štátotvorný národ zanedbáva svoju historickú povinnosť... rozvoj kultúry, zachovanie tradícií, starostlivosť o zbierkové fondy, archívy, národné pamiatky...

Táto otázka veľmi úzko súvisí s pracovnou disciplínou zamestnancov Matice, jej vedných odborov a vedenia. Nie je však pravda, že Matica nie je dotovaná štátom. Dostávame ročnú dotáciu okolo 1,4 milióna eur. Problémom sú vlastné zdroje, ktoré úzko súvisia s produktivitou výroby tlačiarne Neografia, ktorej sme vyše osemdesiatpercentným vlastníkom a ktorá v súčasnom období neprodukuje zisk. A tak Matica nedostáva dividendy.

 

Zhováral sa Ivan BROŽÍK - Foto (mrs)

                                                                                             

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN10 Komentárov

 • Roman Michelko

  Rád by som zareagoval na časť vyhlásenia prvého podpredsedu MS Jozefa Šimonoviča, „Aj my sme sa dostali do situácie, do ktorej nás voviedli iní, do situácie, za ktorú my nemôžeme“:
  Túto vetu nechápem. Kto nás doviedol do situácie v ktorej dnes MS je ?
  Veru nie je to ani Koloman Tisza, ktorý v roku 1875 Maticu prvý krát likvidoval, nie sú to ani súdruhovia v roku 1952, kedy bol prijatý zákon o MS, ktorý ju zbavil členského hnutia, ani normalizačné praktiky podobného charakteru.
  Súčasnú situáciu v MS nespôsobil ani Milan Kňažko, ktorý jej v roku 1999, brutálne a likvidačne krátil z roka na rok rozpočet. Nie, MS dostávala a dostáva presne takú istú dotáciu z MK SR, ako dostávala po iné roky už od čias ministra Chmela. Na kríze MS sa podpísalo absolútne zlyhanie pri správe zvereného majetku, rovnako ako nekompetentné vedenie tejto inštitúcie počas posledných štyroch rokov. Rád by som v tejto súvislosti, ako bývalý, ale aj súčasný člen výboru MS uviedol na pravú mieru, čo robil, resp. mohol robiť Výbor MS, aby tejto situácii zabránil.

  Predovšetkým treba zdôrazniť, že napriek tomu, že podľa stanov MS je Výbor MS najvyšším výkonným orgánom medzi valnými zhromaždeniami, realita je úplne iná. V minulom volebnom období väčšina výboru dlhodobo a dôrazne poukazovala na hrubé a systematické porušovanie stanov, nehospodárne nakladanie s prostriedkami MS ako aj majetkom. Dlhodobo a s nepredstaviteľným úsilím sa bojovalo, aby sa podarilo predísť najväčším kauzám tohto obdobia - Euroteg či záložné právo na Dom MS v Michalovciach. Nerozumiem teda formulácii, že VMS prepadol do starých a zlých praktík. Čo by teda mal podľa dnešných kritikov vtedajší výbor - dobrý VMS robiť? Zahládzať všetky predsedove prechmaty a ekonomické kauzy pod koberec ? Stať sa spoluzodpovedný za prudký morálny a ekonomický úpadok MS? Za akýchkoľvek okolností kryť hrubé porušenia stanov , zákona a iných predpisov vtedajšími štatutármi MS? Toto od výboru očakáva a očakával od výboru ? Pre historickú pamäť chcem pripomenúť a zdôrazniť, že VMS tvrdo bojoval za to, aby sa extrémne pochybná, nevýhodná, nemorálna a doslova kriminálna zmluva medzi MS a firmou Euroteg zrušila, čo sa podarilo až po vyše ročnom boji. To isté možno povedať o zrušení záložného práva na Dom MS v Michalovciach. Predseda v tomto boji bol vždy a veľmi vehementne na tej nesprávnej strane, na strane bývalého správcu J. Eštoka.
  K hospodáreniu MS
  Výbor MS sa vždy snažil o to, aby hospodárenie MS bolo rozumne vyvážené s dlhšou perspektívou. Aj preto sa vždy dlho a ťažko prerokovával rozpočet MS. Ako sa ukázalo, celé úsilie, množstvo hodín nezištne stráveným nad úpravami rozpočtu, a nakoniec aj ťažké a zložité vyjednávanie o tom, aby bol na jednej strane reálny , na druhej strane, aby umožnil MS ponechať si dostatočnú rezervu na horšie časy, vyšiel naprázdno. Stalo sa tak predovšetkým preto, že pre predsedu MS nikdy neplatili žiadne pravidlá. Uznesenia výboru MS alebo rozpočty prijaté výborom MS ostentatívne ignoroval. Preto bez vedomia a poza chrbát VMS zlikvidoval celú rezervu vo výške takmer milión eur, ktorú dostal, tak povediac, do daru od svojho predchodcu.
  Čo však bolo absolútne neprijateľné a hrubé porušenie akýchkoľvek pravidiel, bolo zneužitie hrubej brachiálnej moci, a dovolím si otvorene povedať podvod, keď delegátom valného zhromaždenia poslal zásadný sfalšovaný dokument Správa o činnosti a hospodárení MS v rokoch 2010 až 2013. Dokument, ktorý dostali delegáti VZ MS, lživo uvádzal , že ho prijal Výbor MS. Ako sa viackrát konštatovalo, delegáti valného zhromaždenia čerpali z nepravdivých údajov, takže nebolo možné, aby prijali správne rozhodnutia.
  Vyvstáva otázka, ako je možné, že sa MS dostala do takého stavu, v akom je dnes. Odpoveď je veľmi jednoduchá: Každá inštitúcia môže fungovať len vtedy, ak sa dodržiavajú pravidlá. To zo strany predsedu nikdy neplatilo.
  Tým je povedané všetko. Záchrana MS, ak na jej čele ostane človek, ktorý to všetko spôsobil, nie je možná.
  Zbierka teda bude aktuálna, len ak sa vyvodí plná osobná zodpovednosť za stav, v ktorom sa dnes MS ocitla.

 • Tibor Korečko

  Pán Šimonovič,
  rád by som zareagoval na vašu Výzvu pre všetkých členov Matice slovenskej – Pomôžme si sami, ktorá je teraz uverejnená v Slovenských národných novinách. V nej sa okrem iného hovorí o zložitej finančnej situácii, do ktorej sa Matica slovenská dostala.
  Myslím si, že podstatu súčasnej krízy Matice slovenskej nemôže vyriešiť Vami vyhlásená finančná zbierka, ale je potrebné urobiť účinnejšie opatrenia. Podstatná príčina spočíva v tom, že v riadiacich pozíciách Matice slovenskej sú osoby, ktoré na svoje funkcie nestačia odborne ani morálne.
  Tieto osoby nezvládajú svoje pozície v orgánoch Matice slovenskej odborne ani eticky - rovnako, ako ste Vy, pán Šimonovič, nezvládli vedenie posledného Valného zhromaždenia Matice slovenskej v Martine 18. – 19. októbra 2013. Spôsob, akým ste viedli rokovanie Valného zhromaždenia MS neumožnilo prítomným delegátom rozhodovať sa plne na základe svojho vedomia a svedomia, pretože ste hrubo zasahovali napríklad do procesu diskusie, a tak ostalo vedomie prítomných ochudobnené o niektoré dôležité informácie. To potom prispelo k tomu, že k potrebnej zmene na funkcii predsedu Matice slovenskej nedošlo, pokračovalo sa s chybami ďalej, a to nakoniec doviedlo našu organizáciu do dnešného krízového stavu. Nič iné sa ani nedalo čakať.
  Dnes nás vyzývate, aby sme všetci prispeli na vyriešenie finančnej krízy v MS. My sme ju však nezapríčinili, pracovali sme zadarmo, vo svojom voľnom čase, bez finančného príspevku „zhora“, zatiaľ čo sa v ústredí veselo míňalo . A dnes nás vyzývate na zbierku na pomoc MS! Prečo? Ak niekto problém spôsobil, nech si ho rieši. My dolu sme hospodárili skromne a bez dlhov. Matica je tu preto, aby pomáhala iným, hlavne nám v miestnych a záujmových odboroch MS a nie vám hore.
  Vo Výzve sa píše: „... my sme sa dostali do situácie, do ktorej nás voviedli iní, do situácie, za ktorú my nemôžeme.“
  Pán Šimonovič,
  toto tvrdenie, podľa môjho názoru, nezodpovedá skutočnosti. Kto môže za dnešnú situáciu, vari mimozemšťania? Kto prešustroval veľké peniaze? My? My sme od Vás nič nedostali! Citované slová čosi napovedajú o kvalite Vašej cti a váhe Vášho sľubu, pretože informácie o nepriaznivej situácii a o nekompetentnosti vedenia Matice slovenskej ste v čase pred jej posledným valným zhromaždením mali. K prehĺbeniu krízovej situácie ste tak pomohli aj Vy osobne.
  Preto sa k tejto Výzve nepripojím. Som za to, aby bolo čím skôr zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie Matice slovenskej, ktoré by sa pokúsilo o potrebnú zmenu vo vedení MS. Čas k tomu už dozrel.

  Tibor Korečko,
  Miestny odbor Matice slovenskej Košice - člen
  Ekonomický záujmový odbor Matice slovenskej - predseda

  Pán Jozef Šimonovič mi odpovedal nasledovnými slovami:
  Vazeny pan Korecko. Dakujem Vam za Vasu reakciu. Musim vsak pripomenut, ze tato vyzva je zamerana vylucne na financnu pomoc MO. Mozno ste neinformovany o mojom ospravedlneni sa pred vyborom pred ktorým som priznal moju chybu, ze som podporoval p. Tkaca. Dalej pisete ze ste odo mna nic nedostali. Ja nie som rozhodujucim pri rozdelovani financii a vstupil som do sluzieb MS az ked v nej financie neboli. Preto sa snazim apon o vychodisko pre podporu cinnosti MO. Mimochodom , ako ste pisali,ze pracujete zadarmo, ani ja od svojho zvolenia ,nepoberam ani plat, ani nahrady na cestovne. Samozrejme akceptujem Vase rozhodnutie nepripojit sa k mojej vyzve. Je to slobodna volba kazdeho clena MS. Zelam Vam vela zdravia a pokoja. Pozehnany vecer. šimonovič

 • Ing. Ľubomír Kraľovanský

  Čo je viac? 900 000€ alebo 26 000 000 Sk?

  V rozhovore Jozef Šimonovič spomína, že finančná čiastka Národného pokladu vo výške 26 mil. Sk bola vložená do PDSI. AK ma pamäť neklame, z týchto peňazí boli pre MS vyplatené nejaké úroky alebo zisky a tie boli vložené do MS na rôzne projekty. Ale zoberme, že Matica prišla o 26 mil. Sk.

  Je všeobecne známe, že v roku 2010 pri nástupe Mariána Tkáča na post predsedu MS bola finančná rezerva MS cca 900 000 €. A za 4 roky jej TAKTIEŽ NIET!!!! Vo väčšej časti ju svojvoľne nad rámec rozpočtu a bez schválenia vo Výbore MS minul Marián Tkáč.

  Ak použijeme oficiálny kurz 30,126 Sk/€, tak nám vyjde že z národného pokladu sme stratili 863 041,89 €....ČO JE MENEJ AKO 900 000 € !!!!!!!!!!!!
  Pýtam sa...KTO VIAC POŠKODIL MATICU?

 • Vazena pani Bencova. dovolte Mi odpovedat na Vas komentar. Po prve: nie len maticiari pracovali zadarmo. ani ja, od svojho zvolenia, pred rokom, nepoberam ziadne,opakujem ziadne financne prostriedky od MS. Po druhe, v minulom obdobi som nebol ani vo vybore, ani v riadiacich strukturach MS, teda sa nemozem zodpovedne k tomuto vyjadrovat.Po tretie. Prepacte, ale pan Tkac nepatri medzi mojich priatelov. Tych mam len niekolko. Ja som sa pred vyborom MS ospravedlnil za moju chybu, ze som podporoval p.Tkaca,ktory ma sklamal. Ak ste sa Vy nikdy nepomylili, hodte po mne kamenom.Ti ini nie su len predseda, ale aj byvaly spravca,riaditelka FU a tiez spoluzodpovedni su clenovia byvaleho vyboru.Po dalsie. Zial, asi nie ste dostatocne informovana, ale v spolupraci s novym spravcom, sa robia kroky k zlepseniu situacie v MS.Ucet je MATICNY, nie sukromny.Vyzva bola odsuhlasena vyborom MS.Nakolko sa nejedna o zbierku, ale o dar,po pravnej stranke je vyzva v poriadku. Dovolil som si pre Vasu informovanost tychto niekolko riadkov. Ak by ste potrebovali este hlbsie informacie, prosim zavolajte mi na mob. 0903 244 023. zelam Vam pozehnany den. šimonovič

 • K výzve Pomôžme si sami

  K vyhláseniu p. Šimonoviča len toľko, že MS doviedol do zlej finančnej situácie jej predseda p. Tkáč a jeho dlhoroční kolegovia vo vedení MS Keď preberal p. Tkáč funkciu predsedu MS pred štyrmi rokmi, tak mal na účte približne 900 tis. € a každý rok dostával štátny príspevok vo výške 1,4 mil. € z MK SR. Všetky peniaze rozšafne minul a aby mohol ďalej míňať, tak nabral rôzne úvery. Matičiari v MO MS pracovali bez nároku na nejaká financie, sami si zháňali peniaze na činnosť alebo dávali vlastné. Prečo sa p. Šimonovič nevyjadrí aj k obdobiu, keď sa rozhadzovali matičné peniaze a prijímali sa neodborní pracovníci do MS? Prečo nepomenuje vinníka? Kto sú „tí iní, ktorí to spôsobili“? To znamená, že bráni svojho priateľa, ktorému významne pomohol do predsedníckeho kresla.. Prečo zrazu vyhlasuje finančnú zbierku na MS? V prvom rade je potrebné urobiť poriadok v MS nielen finančný, ale aj personálny a osoby zodpovedné za nepriaznivú situáciu v MS musia odísť na čele s p. Tkáčom. Zaujímalo by ma na aký účet majú chudobní matičiari z regiónov posielať peniaze? Na súkromný alebo matičný? Kto ho tým poveril? Je výzva vyhlásená podľa platných právnych pravidiel?

  PhDr. Lýdia Benčová, členka MO MS Nové Zámky

 • Jozef Šimonovič

  šimonovič jozef
  Ahoj. Tvoje rozhodnutie, je Tvoja slobodna vola. Asi si nepochopil učel vyzvy. Nema nic spolocne s Narodnym pokladom, ale s regionalnou kulturou, teda s pracou MO.. Ja som si svoju chybu priznal,ale vstupil som do vedenia az ked uz financie v MS neboli. Ja som v byvalom vybore, na rozdiel od Vas viacerych nebol. Bolo by cestne priznat, ze tlak byvaleho vyboru bol neucinny a slaby. Jozef

 • Vincent Mozdík

  Na Národný poklad som prispel sumou 1000,- Sk. Keď VÚB znížila úroky na minimum rozhhodlo vedenie Nadácie MS v dobrej viere vložiť peniaze do PDSI kde boli úroky okolo 10 %. Bolo to riskantné, ale nie trestné. Na úrokoch sa získalo asi 1,5 násobok vkladu. Iná je situácia teraz. Po Valnom zhromaždení MS v r. 2010, kde bol po kortešačkách zvolený za predsedu MS Marián Tkáč, zanechalo bývalé vedenie MS (Markuš) asi 960.000,- € ako rezervný fond. Okrem toho mala MS príjem zo štátu i dividendy z Neografie. Za 3 roky všetky peniaze terajšie vedenie MS nehospodárne prešustrovalo a musí si požičiavať. Nebudem takéto vedenie MS podporovať, aby prešustrovalo i peniaze zo zbierky. Iba keď sa zmení predseda a jeho spolupracovníci, ktorí dostali MS do terajšej situácie som ochotný prispieť. Teraz nie !!!

 • Maroš SMOLEC

  Systém blogovania, resp.polemiky k jednotlivým článkom na SNN.SK je vytvorený už od začiatku nového webu SNN - ktorý som mimochodom platil z vlastných zdrojov - takmer rok. Som rád, že matičiari to vyúžívajú. V tlačenom vydaní nie je možné uverejniť polemiky v plnom znení, tu áno. Je to sloboda slova.

  Aj tu však musia autori dodržiavať zákon a publikovať pravdivo. Výzva J. Šimonoviča nie je zbierka v legislatívnom zmysle, ale výzva na dobrovoľné členské na pomoc regionálnej kultúry v MS. Peniaze sa neukladajú na súkromný účet, ale na účet MS, tzv. korunový - špeciálne vytvorený na činnosť členského hnutia. Ja som dal 20 eur a ďalších 80 idem darovať.

 • Jozef Steiner

  Reakcia na výzvu "Pomôžme si sami"
  Nedávno som si povedal, že nebudem reagovať na predstaviteľov MS na tomto blogu. Vznikol pravdepodobne preto, aby sa polemické názory prezentovali iba tu, na tejto ploche, o ktorej väčšina radových matičiarov ani nevie. Považujem blog za akúsi alternatívu printovej podoby Slovenských národných novín, ktorá má vzbudiť pocit, že pluralita názorov v matičnej tlači existuje. Iba čas potvrdí zmysluplnosť tohto počinu.
  Nedá mi však nereagovať na výzvu podpredsedu MS „Pomôžme si sami“. Výzva na poskytnutie finančného daru MS iba podčiarkuje stav, ktorý panuje v MS. Nie je principiálnym a systémovým opatrením, ktoré treba urobiť a aké by som od najvyšších činovníkov MS očakával. Vôbec neupieram tomuto nápadu prvotnú kreativitu a invenciu, výzva však nerieši súčasný stav a nepomenúva problém, prečo nemajú miestne odbory MS finančnú podporu z centra, prečo sa čoraz hlasnejšie volá po zmene. Zbierka nás, okrem toho, bude v podstate stále rozdeľovať. Na tých, ktorí prispeli a neprispeli, na tých, ktorí z nej majú a nemajú úžitok, na tých My tu dolu Oni tam hore, na tých štedrých a na tých zlých, ktorí neprispejú. Možno mi bude nikto protirečiť, že sa urobí aspoň niečo, ale podľa môjho názoru, finančnú situáciu MS to nevylepší.
  Okrem toho, navrhovaná finančná zbierka nemá patričný právny rozmer, aj keď sa dômyselne nazýva výzvou na finančný dar, nie je v súlade so zákonmi tohto štátu. Okrem iného sa uvádza číslo privátneho účtu, čo nemusí vzbudiť veľkú dôveru. Osobne považujem v tejto veci p. podpredsedu za čestného muža, ale MS je verejnoprávna inštitúcia a chýbajú mi pravidlá a zásady prerozdelenia prípadných zdrojov, akýsi inštitucionálny rámec a garancie.
  V texte sa konštatuje: „Aj my sme sa dostali do situácie, do ktorej nás voviedli iní, do situácie, za ktorú my nemôžeme...“. Kto sú to tí iní? Do tejto situácie nás predsa nedostal nikto zvonku, ale svojvoľné rozhodovanie vedenia MS o majetku, financiách, porušovanie zákonov a personálna politika od r. 2011 do polovice r.2014!
  A nemusí sa robiť „všetko preto, aby sa odhalili všetci tí, ktorí Maticu slovenskú do tejto situácie priviedli“, takmer všetci to už vedia a neboja sa to nahlas povedať. Som presvedčený, že principiálne jediný zodpovedný za súčasný nelichotivý stav je M. Tkáč. Podarilo sa mu zásadne rozdeliť matičiarov na dobrých a zlých, zamestnancov na lojálnych, závislých a nepohodlných. Zdevastoval ekonomiku MS a dostal ju do záporných čísiel, doviedol ju do úverovej zadlženosti, k poklesu hodnoty majetku, zlikvidoval niektoré pracoviská. Prezentoval mediálne sám seba ako Mesiáša, ktorý spasí MS po Markušovom období, ale naopak, dostal ju do súčasnej katastrofálnej situácie.
  Jozef Steiner, predseda KR MS NSK,
  bývalý člen Výboru MS

 • Ľubomír Kraľovanský

  Myslím si, že nemôžeme spájať Národný poklad a súčasnú situáciu v Matici slovenskej. Stratu Národného pokladu vyšetruje polícia a zatiaľ nie známy vinník, ale vinníka súčasnej ekonomicky neutešenej situácie poznáme - Marián Tkáč a jeho najbližší spolupracovníci. Preto sa sám seba pýtam: Prečo mám podporiť MS a teda aj jej predsedu, ktorý nehospodárne narábal s financiami? Prečo mám zachraňovať niekoho, pre ktorého mnoho zamestnancov MS stratilo zamestnanie? Moja odpoveď na zbierku je jasná: PRISPEJEM na Maticu slovenskú len vtedy, keď Marián Tkáč nebude predsedom MS.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.