Keď Budapešť jasala a Slováci smútili


arbitráž - štvorecMladý historik o slovensko-maďarských vzťahoch v jeseni 1938

Keď Budapešť jasala a Slováci smútili

Ján MITÁČ – Sken titulnej strany dobového denníka SLOVÁK

Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie po prvej svetovej vojne znamenal vznik nových nástupnických štátov v strednej a juhovýchodnej Európe. Zatiaľ čo menšiny žijúce po neustálym asimilačným tlakom v Uhorsku tento fakt prijali s uspokojením, pre Maďarov a najmä ich politickú reprezentáciu znamenal traumu, ktorá je ešte podnes prítomná vo veľkej časti maďarskej spoločnosti. Trianonskou zmluvou bola určená konečná hranica, s ktorou sa maďarské elity nevedeli a nechceli zmieriť.

Viedenská arbitráž 1938: Vzali nám vtedy tretinu ornej pôdy


arbitráž - štvorecVerdikt Viedenskej arbitráže pred 75 rokmi – čierny deň v dejinách Slovenska

Vzali nám vtedy tretinu ornej pôdy

Ján ČOMAJ – Foto: Ferdinand VRÁBEL

V Mníchove sa 30. 9. 1938 veľmoci dohodli o odstúpení značnej časti Česka – tzv. Sudet – Hitlerovmu Nemecku s tým, že prípadné územné požiadavky Maďarska a Poľska voči ČSR sa budú riešiť medzi zainteresovanými krajinami – v prípade, že sa nedohodnú, rozhodnú mocnosti. K dohode nedošlo, ale Británia a Francúzsko sa vzdali rozhodujúceho práva. O novej hranici Slovenska rozhodli preto 2. 11. 1938 Nemecko a Taliansko, presnejšie ich ministri zahraničia.