Matica má zjednocovať slovenskú spoločnosť


tkáč-danko štvorecVýzva predsedu Matice k blížiacim sa voľbám

Zjednocovať slovenskú spoločnosť

Marián TKÁČ, predseda Matice slovenskej

Foto: SNN - Karikatúra: Peter GOSSÁNY

Naša Matica v 150. roku od svojho zakladajúceho valného zhromaždenia – ktoré sme si dôstojne pripomenuli v prvých augustových dňoch v Martine za účasti významných predstaviteľov nášho spoločenského života – ocitla sa pred ďalším valným zhromaždením. Je tu príležitosť diskutovať o tom, akým smerom sa má ďalej uberať naša historicky osvedčená ustanovizeň.

Obroda matičného hnutia je spoločenská nevyhnutnosť


Matica slovenská rokovanie štvorecUplatniť tie formy a metódy činnosti, ktoré vrátia Matici slovenskej dobré meno

Obroda matičného hnutia je spoločenská nevyhnutnosť

Marián GEŠPER – Foto: Juraj SOKOLÍK

Matičné hnutie prešlo od založenia Matice slovenskej pred sto päťdesiatimi rokmi pohnutou históriu. V tejto histórii sa odrážajú do značnej miery politické, spoločenské, ideologické, ale aj ekonomické zmeny, ktorým bol vystavený slovenský národ v priebehu 19. až 21. storočia. Podľa prvých stanov Matice slovenskej sa jej členstvo delilo na čestných členov, zakladateľov, riadnych členov a podporovateľov.Zaujímavosťou je, že zakladateľom sa v prvom matičnom období stal ten, kto sa zaviazal zaplatiť základinu 100 zlatých naraz alebo 12 zlatých v pravidelných ročných splátkach na desať rokov.

Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť


logo-maticaV Bratislave rokovali predstavitelia najvyšších orgánov Matice slovenskej

Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť

Dušan D. KERNÝ

Na podnet predsedu prezídia Matice slovenskej (PMS) Jozefa Šimonoviča zvolal Marián Tkáč spoločné zasadanie prezídia a výboru MS. Hlavnými bodmi rokovania mali byť správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej a schválenie rozpočtu na tento rok. Výbor však nebol uznášaniaschopný. Z jeho 38 členov prišlo len dvanásť, deväť sa ospravedlnilo, ostatní sa nezúčastnili. Neprítomní členovia tým mali vyjadriť svoj nesúhlas s niektorými rozhodnutiami vedenia ustanovizne. V Matici slovenskej nastala polarizácia.

Mladá Matica reaguje na stav v Matici


Vyhlásenie Mladej Matice k situácii v MS


Výbor Mladej Matice s narastajúcim údivom a počudovaním sleduje, koľko energie vynakladajú rôzne matičné frakcie vo výbore MS a mimo neho na svoje vzájomné atakovanie a rozvíjanie nezmyselných vnútorných sporov namiesto toho, aby tieto sily venovali na hľadanie vzájomného kompromisu a pozdvihnutie zneucteného mena Matice slovenskej z nedávnych minulých rokov!

Zatajujú sa v Matici informácie?


logo-maticaČlenské ústredie Matice slovenskej odmieta obvinenia

Zatajujú sa v Matici informácie? 

(red)

"My členovia výboru MS dôrazne protestujeme proti dlhodobému porušovaniu stanov MS a uznesení výboru MS, ktoré sa v uplynulých dňoch opäť prejavilo zatajením či neuvedením bodu 8) schváleného Volebného poriadku pre voľby na valnom zhromaždení Matice slovenskej v Martine 18. až 19. októbra 2013 v liste zaslanom Členským ústredím MS miestnym, záujmovým a vedeckým odborom a odborom Mladá Matica. Tento kľúčový bod Volebného poriadku bol schválený v znení: ´kAndidáti na kandidačných listinách A, B, C, D, ak sú registrovaní ako spolupracovníci Štátnej bezpečnosti, môžu kandidovať iba v prípade, ak súd rozhodne, že so štátnou bezpečnosťou nespolupracovali.´

Zostanú na matičnú činnosť iba spomienky?


Dom Matice slovenskej v Komárne sa ocitol vo vážnych existenčných problémoch

Zostanú na matičnú činnosť iba spomienky?

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Z ešte marcového webu ahoj Komárno som sa dozvedel, že D MS Komárno má veľké nedoplatky za kúrenie a eventuálne mu hrozí exekúcia. Je D MS Komárno za vodou, teda sú vyriešené ekonomické problémy na jeho prevádzku? S touto otázkou sme prišli za riaditeľom Domu Matice slovenskej v Komárne Jozefom Česnekom. Nie, ale je to trochu komplikovanejšie, aby som vedel jednoznačne odpovedať.

Dôkaz politickej zrelosti štúrovskej generácie


štúr štvorecŽiadosti slovenského národa – jeden z vrcholov emancipácie

Dôkaz politickej zrelosti štúrovskej generácie

Ján ČOMAJ

Pred 165 rokmi – 10. mája 1948 sa na podnet Janka Francisciho a Štefana Marka Daxnera v Liptovskom Mikuláši zišli predstavitelia mladej  revolučnej generácie slovenských vlastencov a prijali národný politický manifest, ktorý sa do národných dejín zapísal ako Žiadosti slovenského národa alebo aj Mikulášske žiadosti. Bol to dovtedy najúplnejší, najzrelší a v európskych reláciách výrazne demokratický program, predstava o politickom systéme monarchie i súpis nevyhnutných požiadaviek na jeho naplnenie.

Otvorený listom členom Matice


logo-maticaOtvorený listom členom Matice

Igor Kovačovič - Ilustračné foto: archív

podpredseda výboru Matice slovenskej

Vážený predseda, predsedníčka miestneho, záujmového a vedeckého odboru Matice slovenskej, vážený delegát, delegátka Valného zhromaždenia MS, keďže v matičnom prostredí zaviedli ostrú cenzúru a názory a stanoviská členov Výboru MS sú zo strany predsedu MS hrubo prekrúcané, je našou povinnosťou formou otvoreného listu informovať matičnú verejnosť o skutočnostiach, ktoré nastali na poslednom zasadnutí Výboru Matice slovenskej, o ich príčinách a následkoch.

Tri námety do diskusie o Matici slovenskej


Dozreli sme pre dnešok alebo ešte len zrieme pre budúcnosť?

Tri námety do diskusie o Matici slovenskej

Ľudovít ŠOMŠÁK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V auguste si pripomenieme 150. výročie založenia MS. Stačilo 12 rokov, aby sa stala historickou a morálnou autoritou pre národ. Podnes sú tieto roky žriedlom, z ktorého čerpáme energiu na nabíjanie našich vlasteneckých a morálnych batérií. Veľkí a múdri muži týchto rokov sú už na pravde Božej. Ostala už len pietna spomienka na nich, na dobové dokumenty a predmety v pamätných izbách a múzeách, ale aj duchovné bohatstvo, ktoré je hviezdnou ozdobou prebúdzajúceho sa národa v 19. storočí. Práve preto je legitímne sa pýtať, akí sme dnes, aká je súčasná MS?

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji


logo-maticaČlenovia výboru prijali nové podmienky pre voľbu funkcionárov v Matici

Rozpočet ustanovizne na tento rok už v máji

(rr) - Foto: archív SNN

Výbor Matice slovenskej (MS) na svojom aprílovom zasadnutí rokoval o rozpočte Matice slovenskej na rok 2013,ako aj o pripravovanom valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať 18.-19. októbra. Rozpočet na rok 2013 zatiaľ neprijali. Výbor schválil finančnú komisiu na prípravu rozpočtu. Do 15. mája má predložiť finálny návrh financovania Matice.