3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku


3 OTÁZKY PRE: Ing. Petra BACA, PhD., experta na agrárnu politiku

Akýkoľvek ukrajinský dovoz naruší terajšie ceny

 Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ste slovenský poľnohospodársky odborník so skúsenosťou z europarlamentu. Ako hodnotíte návrh uvoľniť trh pre ukrajinské tovary? 

Hodnotím to najmä ako politické gesto, ktoré nebude mať adekvátnu  obchodnú a ekonomickú hodnotu. V agropotravinárskom sektore môže napríklad takýto nepripravený vzájomný obchod zabrzdiť aj nepripravenosť Ukrajiny vyhovieť hygienickým, zdravotným, veterinárnym a fytosanitárnym požiadavkám EÚ. Naši poľnohospodári a potravinári sú nespokojní s takýmto otvorením trhu, lebo akýkoľvek dovoz by narušil  súčasné ceny a obchodné vzťahy v SR ako bezprostredne susediacom štáte.zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

3 OTÁZKY PRE: Helenu MEZENSKÚ, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky


3 OTÁZKY PRE:  Helenu MEZENSKÚ, poslankyňu Národnej rady Slovenskej republiky

Hazardujeme s pôdou a prírodnými zdrojmi

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Foto: Archív H. M.

● Organizujete občiansku petíciu za záchranu slovenskej pôdy pred výkupcami zo zahraničia. Znamená to, že politické a legislatívne riešenia nedostatočne chránia toto prírodné bohatstvo?

Áno, organizujeme petičnú akciu za záchranu slovenskej pôdy, pretože politické a legislatívne zábrany na jej ochranu nie sú vytvorené. Reprezentanti moci a správy našej krajiny zlyhali pri rokovaniach o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie a za celých desať rokov v ochrane pôdy pred jej záberom cudzími subjektmi nijaká vláda neurobila dostatočné protiopatrenia.zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska


Kozlík-štvorec3 OTÁZKY PRE: Sergeja KOZLÍKA, predsedu Strany demokratického Slovenska

Je na čase spoliehať sa na seba

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: L. LESAY

● Má v súčasnosti význam zakladať nové politické strany?

Isteže má, predovšetkým preto, že po zániku HZDS vzniklo na politickej scéne vákuum. Na Slovensku chýba skutočná stredoľavá strana so zreteľným národným, sociálnym aj kresťanským prístupom, ktorá nemá zjavné prepojenie na silné a nátlakové podnikateľské skupiny.

3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS


3 OTÁZKY PRE: Ľuba Beláka, predsedu organizácie spisovateľov AOSS

Potrebný dialóg so štátom

Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

  • Slovenskí spisovatelia sú združení cez jednotlivé organizácie v Asociácii organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS). Dá sa formulovať hlavný okruh problémov, ktoré v súčasnosti chce Rada AOSS vo vzťahu k štátnym orgánom riešiť?

Hlavným obsahom činnosti jednotlivých organizácií združených v AOSS je podporovať tvorbu svojich členov a zároveň vytvárať priestor na propagáciu ich diel. V skromných podmienkach sa to čiastočne darí. AOSS je však členom SKKD, Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, cez ktorú sa spoločne s inými umeleckými združeniami snaží aktívne rozvíjať dialóg so štátom nielen na domácej pôde, ale aj smerom k EÚ. V súčasnosti sa pripravuje návrh zákona o Štatúte umelca, ktorý by zásadne zmenil postavenie profesionálnych umelcov v našej spoločnosti.

3 OTÁZKY PRE: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej


Mulík - štvorec3 otázky pre: Petra MULÍKA, tajomníka Historického odboru Matice slovenskej

Matiční historici pre verejnosť

Zhováral sa Dušan KERNÝ - Foto: SNN

 

● Prečo začal Historický odbor MS sériu besied o dejinách ?

Historický odbor Matice slovenskej je vedeckým odborom, združujúcim veľa profesionálnych historikov. Teraz ponúka aj širšej verejnosti cyklické vedecko-populárne Rozhovory o histórii. Tým však nijako neutrpí jeho odborná úroveň. Chceme dať možnosť záujemcom o históriu dávať otázky historikom o kľúčových témach našich dejín. Sme svedkami, že národne cítiaci Slováci dnes akosi častejšie skĺzavajú do pasce všelijakých čudných až fantastických obrazov našich dejín. Sme presvedčení, že jedine správnymi argumentmi podkutý národovec obstojí v polemike s protislovenskými tendenciami v médiách a vo verejnosti. Matiční historici radi poskytnú najnovšie overené vedecké poznatky.

3 OTÁZKY PRE: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna


Bezák  Misia bratov zo Solúna - štvorecTri otázky pre: Kristiána BEZÁKA, spolutvorcu dokumentu Misia bratov zo Solúna

Svätopluka ako kráľa zahraničie nespochybňuje

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ 

● Vatikánsky tajný archív je pojem – boli ste tam ako prvý ?

Musím sa priznať, že táto skutočnosť bola pri samotnom nakrúcaní v Tajnom vatikánskom archíve podružná. Všetko sme robili v strese, lebo čas, ktorý nám bol naplánovaný, bol z hľadiska nášho dokumentu nedostatočný. Aj tak ďakujem Pánu Bohu, že sme to nakoniec aj vďaka sústredenosti a pracovitosti kameramana a osvetľovača nakrútili.

3 OTÁZKY PRE: Alojza HLINU, člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť


Tri otázky pre: Alojza HLINU, člena Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť

Násilie nezastaví bezbrannosť

Zhováral sa Ivan BROŽÍK 

Iniciovali ste mimoriadne zvolanie branno-bezpečnostného výboru parlamentu pre množiace sa lúpežné, brutálne a bezcitné útoky asociálov na starých bezbranných ľudí.

Výbor mal byť k tejto problematike zvolaný už dávno. Čím neskôr sa tým budeme zaoberať, hľadať riešenia a zavádzať opatrenia, tým to bude dramatickejšie. Situácia sa v niektorých oblastiach Slovenska už „vymkla“ z rúk a niektorí nezodpovední politici sa stále tvária, akoby sa nič nedialo. Sociálny systém tak, ako je nastavený teraz, je neudržateľný, a nad tým, aby občan pochopil, že sa rúti, už vôbec netreba dlho rozmýšľať.

3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, Ministerstvo kultúry SR


Bednár MK3 OTÁZKY PRE: Jozefa BEDNÁRA, hovorcu Ministerstva kultúry SR

Islam na Slovensku nie je registrovaný

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

● Aké sú legislatívne podmienky na registráciu cirkví na Slovensku?

Registráciu cirkví a náboženských spoločností na Slovensku upravuje zákon č. 308/1991 Zb., podľa ktorého musí žiadateľ okrem iného preukázať, že cirkev má dvadsaťtisíc plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky. Návrh na registráciu musí tiež obsahovať vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania. Registrujúci orgán preskúma, či založenie a činnosť cirkvi alebo náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom a ostatnými zákonmi, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, so zásadami ľudskosti a znášanlivosti alebo či nie sú ohrozené práva iných právnických osôb a občanov.

3 OTÁZKY PRE: Egila LEJONA, nórskeho publicistu a spisovateľa


3 OTÁZKY PRE: Egila LEJONA, nórskeho publicistu a spisovateľa

Kto chce spolupracovať, cestu aj partnerov nájde

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

● Žijete striedavo na Slovensku a v Nórsku. Ste známy tým, že sa usilujete aktivizovať intelektuálne kruhy po celej Európe. Ako vnímate súčasnú situáciu inteligencie v rôznych európskych štátoch?

Intelektuál, ktorý chce byť vo svojom spoločenskom pôsobení primerane objektívny, musí byť v čo najväčšej miere nezávislý od politikov aj od korporácií, ktoré vstupujú do všetkých sfér verejného života. Objektívnosť nesmie byť obmedzovaná ekonomickými tlakmi na prácu a život intelektuála, lebo v prípade, že sa im podvolí, nemôže byť nezávislý ani objektívny. Žiaľ, situácia je taká, že v súčasnosti intelektuálne hnutia len ťažko môžu profesionálne a zodpovedne napĺňať svoje ciele vzhľadom na to, že osvietených sponzorov, ktorí by podporili pozitívne spoločenské aktivity bez presadzovania vlastných záujmov, je veľmi málo. Platí to všeobecne, v rôznych štátoch Európy je situácia odlišná.

3 OTÁZKY PRE Dr. Ferdinanda Vrábela - V Rusku sa mení pohľad na dejiny


Vrábel3 OTÁZKY pre Dr. Ferdinanda Vrábela, historika - odborníka na tému prvá svetová vojna

V Rusku sa mení pohľad na dejiny

Zhováral sa D. D. KERNÝ

  • Práve ste sa vrátili z Permu. Čo robí slovenský historik tak ďaleko na konci Európy?

Bola tam konferencia o prvej svetovej vojne, Občianskej vojne v Rusku a úlohe Čs. armádneho zboru (ruských légií) na Urale a Sibíri. V tomto najvýchodnejšom meste Európy na Urale sa konala v mestskom Múzeu GULAGU pri Perme konferencia plná záujmu o naše stanoviská. Už niekoľko rokov to organizuje Krajské múzeum v Perme aj s miestnymi univerzitami a vedeckými ústavmi.