Ján BABJAK: Verím, že Slováci nestratili rozum a tradičnú rodinu si ubránia

Babjak štvorecGréckokatolíci sú priami dediči apoštolskej misie sv. Cyrila a sv. Metoda

Verím, že Slováci nestratili rozum a tradičnú rodinu si ubránia

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Žiadna z cirkví na území Slovenska neprešla takými úskaliami ako gréckokatolícka. Žeby práve preto, lebo je priamou pokračovateľkou cyrilo-metodskej tradície? Gréckokatolíci dodnes zachovávajú vieru i obrad ustanovené sv. Cyrilom a Metodom. Už v roku 1205 vyšla iniciatíva za zrušenie východného obradu od samotného pápeža. Rok 1950 znamenal fyzickú likvidáciu gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Biskup Pavol Peter Gojdič spolu s pomocným biskupom Vasiľom Hopkom boli internovaní a odsúdení. Gojdič na doživotie, Hopko strávil v ťažkom žalári 14 rokov. Rok 1968 priniesol obnovu gréckokatolíckej cirkvi, ktorá v súčasnosti tvorí dve biskupstvá a jedno arcibiskupstvo. Svätý otec Benedikt XVI. v roku 2008 povýšil gréckokatolícku cirkev na Slovensku na metropolitnú cirkev so sídlom v Prešove a za prvého prešovského arcibiskupa a metropolitu vymenoval Mons. ThDr. Jána Babjaka SJ, PhD. (1953), ktorý je teda priamym pokračovateľom najstarších tradícií katolíckej cirkvi na Slovensku, ktoré veľmi aktívne rozvíja.

Jaroslav VRANKA:Keď naplno úradoval pragocentrizmus

Čo sa stalo v auguste 1967 v Martine na oslavách Matice slovenskej

Keď naplno úradoval pragocentrizmus

Zaznamenal Dušan D. KERNÝ– Foto: archív autora

Plynuli desaťročia, menili sa režimy, ale takú búrku odsúdenia a následného dlhotrvajúceho pobúrenia slovenskej verejnosti sme nezaznamenali predtým a ani nikdy potom. Najvyšší predstaviteľ štátu, československý prezident spakruky odmietol v martinskej budove Matice slovenskej výklad o slovenských dejinách a matičné dary. Bolo to v roku 1967. Zazneli povestné vety: „Božka, nic neber, jdeme domů.“ Vyšívaný krojovaný kožuštek, ktorý vtedy odovzdávali prezidentovej žene, ako aj oznam, že prezident neprijíma dary z Matice slovenskej sú navždy spojené s Antonínom Novotným. Vtedy boli ústavou maximálne oklieštené práva slovenských orgánov a naplno fungoval pragocentrizmus.

Ladislav LYSÁK: Potácame sa v štvorročných volebných programoch


Lysák Ladislav štvorecEkonomickým stratégom a prognostikom na Slovensku ruže nekvitnú

Potácame sa v štvorročných volebných programoch

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Maroš M. BANČEJ

Patrí ku generácii ekonómov, ktorí svoju kariéru začínali v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. V roku 1976 založil Ústav ekonomiky a riadenia priemyslu (ÚERP), v ktorom vznikli analytické a prognostické štúdie hodnotiace efektívnosť slovenského priemyslu. Vedeckú hodnosť doktor ekonomických vied dosiahol v roku 1984. Ešte pred zmenou režimu ÚERP prezentoval výsledky celoštátneho výskumu o neopodstatnenosti oficiálnych tvrdení, že sa na Slovensko dopláca. Práve naopak. V tomto ústave boli položené aj základy agentúry SARIO, v tom čase Národnej agentúry pre zahraničné investície a rozvoj. Na sklonku roku 1989 sa Ing. Ladislav LYSÁK, DrSc., (1933) stal spoluzakladateľom Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES), ktorého je v súčasnosti predsedom. V rokoch 1994 – 1998 bol poslancom NR SR, neskôr krátko veľvyslancom SR v Indii s pôsobnosťou aj pre Bangladéš, Nepál, Srí Lanku a Maldivy. V súčasnosti prednáša na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

JOZEF GOLONKA: Kričať Slovenskóóóó! nestačí


golonka štvorecEšte stále nám chýba hrdosť na to, že sme rovnoprávni Slováci!

Kričať Slovenskóóóó! nestačí

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: Emil SEMANCO

Každý z nás – a nielen tí postarší – vedia, kto je to Jozef GOLONKA. Výborný hokejista, športovec, človek s veľkým srdcom a neposlednom rade hrdý Slovák. Historicky známy je jeho gól obrátenou hokejkou proti Sovietom ale aj legendárna prezývka „Žiletka“. Slovenským národným novinám poskytol tento skvelý človek rozhovor.

Milan MELNÍK: Cesta k sláve vedie údolím pokory


Melník Milan štvorecProfesor Milan ZELNÍK je v autoritatívnej encyklopédii ako vedecká osobnosť sveta

Cesta k sláve vedie údolím pokory

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Ako malý chlapec premýšľal o tom, prečo je mlieko biele, keď kravy spásajú zelenú trávu. Ako vedec dokáže vysvetliť, prečo majú aristokrati modrú krv. Jeho záujem po skončení Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave sa sústredil na biokovy. Teda na kovy v ľudskom organizme. V rokoch 1968-1971 absolvoval vedecký pobyt na univerzite v Helsinkách. V rokoch 1976 a 1977 sa do Helsínk vrátil prednášať. Osemdesiate roky pôsobenia na York University v Toronte mu vyniesli renomé vedca, ktorý má najrozsiahlejší prehľad o štruktúrach komplexných zlúčenín významných bioelementov. S pribúdajúcimi výsledkami prichádzali aj významné ocenenia. Vari najprestížnejšie v roku 2005, keď na návrh univerzity v Cambridgi zapísali profesora Milana MELNÍKA (1938) do svetovej encyklopédie ako Vedeckú osobnosť sveta.

Miroslav JANEK: Každému sa zíde dúšok triezveho optimizmu


Janek Miroslav spisovateľ štvorecO mnohorozmernosti sveta hovoríme s jubilujúcim publicistom Miroslavom JANEKOM

Každému sa zíde dúšok triezveho optimizmu

Zhováral sa Pavol JANÍK – Foto: archív autora

Publicista, umelecký kritik, prekladateľ, politik a diplomat PhDr. Miroslav JANEK (1933, Palúdzka, dnes časť Liptovského Mikuláša) sa dožil významného životného jubilea. Slovenčinu a vedu o literatúre absolvoval v rokoch 1951 – 1956 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, neskôr postgraduálne študoval na Právnickej fakulte UK a na Fakulte obchodu VŠE. Kandidatúru vied, na ktorú sa pripravoval v Sociologickom ústave SAV, nemohol ukončiť z politických dôvodov vzhľadom na svoje postoje v roku 1968. Pôsobil v renomovaných médiách a kultúrnych inštitúciách, po roku 1989 aj v politickej sfére a po roku 1992 i v diplomatickej oblasti. Autor a spoluautor knižných publikácií, rozhlasových a televíznych programov, scenárov k výstavám a prekladov najmä z ruštiny a poľštiny.

Vladyka RASTISLAV: Solúnski bratia sú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť


Rastislav vladyka2013 štvorecPravoslávna cirkev sa hlási k odkazu svätého Cyrila a svätého Metoda

Solúnski bratia sú minulosť, prítomnosť aj budúcnosť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Pravoslávni veriaci si pamiatku sv. Cyrila a Metoda pripomínajú každoročne 24. mája. Tohto roku slávili jubileum za účasti konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I. Napriek tomu, že sa k pravoslávnej cirkvi na Slovensku hlási len necelé percento obyvateľstva, zachováva dedičstvo sv. Cyrila a Metoda veľmi živo. Vlani v novembri bol vysvätený nový arcibiskup prešovský a Slovenska, Jeho Vysokopreosvietenosť vladyka kyr RASTISLAV Gont. Má 35 rokov a za sebou službu v Detskom domove sv. Nikolaja v Medzilaborciach.

Emília HRABOVCOVÁ: Keď stratíme svoju identitu, stratíme všetko

Hrabovec štvorecAni Matica sa nevyhla osudu mnohých slovenských inštitúcií a spoločenstiev

Keď stratíme svoju identitu, stratíme všetko

 Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Prodekanka Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave prof. Dr. phil. Emília HRABOVCOVÁ (1964) je sviežim vánkom v slovenskej historiografii. Rodená Bratislavčanka v roku 1984 emigrovala, aby mohla študovať dejiny. Najskôr na univerzite vo Freiburgu, potom vo švajčiarskom  Bazileji a v Mníchove. Diplomové skúšky zložila na univerzite vo Viedni, kde sa aj vydala. Na viedenskej univerzite obhájila dizertáciu, habilitovala sa a vymenovali ju za mimoriadnu profesorku. Hosťovala na univerzitách v Belgicku i Taliansku, aby sa napokon v roku 2004 vrátila na Slovensko. V roku 2005 ju prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval za riadnu profesorku. O rok neskôr sa stala dekankou Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Je elitnou pápežskou historičkou, súčasťou vedeckého i publikačného sveta. Sebavedomá Slovenka.

Vysoko držal zástavu za slovenskú svojbytnosť


Hlinka - kňaz štvorecAndrej Hlinka je právom vyzdvihovaný ako otec slovenského národa.

Vysoko držal zástavu za slovenskú svojbytnosť

Peter JÁNOŠÍK – Foto: SNN

Pred 75 rokmi dotĺklo šľachetné srdce muža, ktorého jediným cieľom bola sloboda pre slovenský národ a jeho povznesenie. Stalo sa tak po mohutnej 120-tisícovej demonštrácii za autonómne postavenie Slovenska v republike, konanej v Bratislave 5. júna 1938, kde Hlinka rečnil posledný raz pred milovaným národom. Potom sa mu zhoršil zdravotný stav a na svojej fare v Ružomberku 16. augusta 1938 zavŕšil svoju životnú púť.

Stotisíc Slovákov demonštrovalo za autonómiu


Pribina štvorecStotisíc Slovákov demonštrovalo za autonómiu

Pribinove slávnosti dokázali, že národ si stojí za svojím

Peter JÁNOŠÍK – Foto: archív SNN

V roku 1933 sa v Nitre pri príležitosti 1 100. výročia vysvätenia prvého kostola na území Slovenska uskutočnili Pribinove slávnosti. Z oficiálneho programu pôvodne cirkevných osláv pražská vláda vylúčila účasť slovenských autonomistov, medzi ktorých patril tiež predseda najväčšej katolíckej organizácie – Spolku sv. Vojtecha – Andrej Hlinka. Po masovej manifestácii Andrej Hlinka však predsa prehovoril z tribúny proti ideám čechoslovakizmu a popierania svojbytnosti slovenského národa slovami: „Slováci už na úsvite dejín Slovanov mali svojho vladára Pribinu. Boli sme teda už vtedy národom slobodným, samobytným, svojráznym, národom kresťanskej a slovenskej kultúry. Kým iné národy slovanské v tých časoch nedospeli ešte k dostatočnej kresťanskej vzdelanosti, my Slováci žili sme už ako národ kresťanský a slobodný.“